Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3720. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob Belokriški, stran 11730.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob Belokriški, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 32. redni seji dne 2. oktobra 2018.
Št. 3505-2/2013
Piran, dne 2. oktobra 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 32. redni seji dne 2. oktobra 2018 sprejel naslednji
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob Belokriški 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se skladno z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Ob Belokriški (v nadaljevanju: OPPN) sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob Belokriški (v nadaljevanju: Program opremljanja), ki ga je izdelala družba Inštitut za urbano ekonomiko, družba za projektiranje in urejanje prostora, d.o.o., Petkova ul. 69, Ljubljana.
2. člen 
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen 
V programu opremljanja so izračunani stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena (v nadaljevanju: komunalna oprema). To so objekti in omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME 
4. člen 
Obstoječa in predvidena komunalna oprema sta prikazani v grafičnih prilogah OPPN.
Območje OPPN se priključuje na naslednjo gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega pomena: vodovodno, kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu in cestno omrežje ter gospodarsko javno infrastrukturo državnega pomena: elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje.
Komunalna oprema, ki jo bo potrebno zgraditi, je: cestno omrežje z javno razsvetljavo in pločniki ter odvodnjavanjem, izgradnja štirih zadrževalnikov, preureditev središča Belega Križa, ureditev prečnih peš povezav (stopnic), štirih ekoloških otokov ter vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu.
Izgradnja plinovodnega omrežja, ki je načrtovan na območju OPPN, je lokalna komunalna infrastruktura, ki jo izvaja koncesionar na podlagi koncesijske pogodbe, zato stroški izgradnje plinovodnega omrežja niso vključeni v skupne in obračunske stroške in niso osnova za odmero komunalnega prispevka.
Poleg komunalne opreme iz drugega odstavka tega člena bo potrebna izgradnja gospodarske javne infrastrukture državnega pomena: električnega omrežja s trafo postajo in telekomunikacijskega omrežja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
Skupni stroški komunalne opreme niso enaki obračunskim stroškom.
Obračunski stroški nove komunalne opreme znašajo 2.235.196,09 EUR.
Višina skupnih oziroma obračunskih stroškov komunalne opreme je po vrstah komunalne opreme razvidna v četrtem poglavju Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
6. člen 
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na območju OPPN je višina obračunskih stroškov komunalne opreme.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov določene vrste komunalne opreme, ki se po načrtu razvojnih programov občinskega proračuna financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov, in bremenijo določljive zavezance.
7. člen 
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunsko območje
2. Obračunski stroški za novo in za obstoječo komunalno opremo
3. Parcele in neto tlorisne površine objektov
4. Preračun obračunskih stroškov za novo in za obstoječo komunalno opremo na enoto mere
5. Merila za odmero komunalnega prispevka, ki so:
a) Površina stavbnega zemljišča – velikost parcele za gradnjo
b) Bruto tlorisne površine objektov
c) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine
d) Faktor dejavnosti
e) Olajšave zavezancem.
1. Obračunsko območje
8. člen 
Obračunska območja za obstoječo primarno in sekundarno komunalno opremo so določena v Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 106/12 in 15/16). Območje OPPN se nahaja v obračunskem območju 1-2-3.
Obračunsko območje za novo komunalno opremo je območje OPPN Ob Belokriški, ki je predstavljeno kot eno obračunsko območje.
2. Obračunski stroški za novo in za obstoječo komunalno opremo
9. člen 
Obračunski stroški za novo komunalno opremo zajemajo vse stroške v skladu z 12. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07).
Skupaj znašajo obračunski stroški za novo komunalno opremo, navedeni v prvem odstavku tega člena, 2.235.196,09 EUR.
V obračunskih stroških gradnje komunalne opreme niso vključeni stroški financiranja. V vseh stroških, razen za vodovodno omrežje in odpadno kanalizacijo, je vključen DDV.
Višina obračunskih stroškov za novo komunalno opremo, po vrstah komunalne opreme, je razvidna v četrtem poglavju Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.
10. člen 
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo znašajo 1.457.972,50 EUR in so izračunani kot razlika stroškov posamezne vrste obstoječe in nove komunalne opreme:
Obračunsko območje
Skupaj obstoječa komunalna oprema (EUR)
Nova komunalna oprema (EUR)
Razlika (obstoječa – nova komunalna oprema) = obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (EUR)
CE-PIRAN
586.023,66 
0,00 
586.023,66
CE1-2-3
717.946,46 
1.094.658,64 
0,00
VO-PIRAN
415.993,86 
0,00 
415.993,86
VO1-2-3
143.561,88 
170.072,05 
0,00
KA-PIRAN
221.609,03 
0,00 
221.609,03
KA1-2-3
193.463,87 
923.988,28 
0,00
JP1-2-3
242.563,87 
8.217,92 
234.345,95
OD-PIRAN
12.822,33 
38.259,20 
0,00
Skupaj
2.533.984,95 
2.235.196,09 
1.457.972,50
Izračun obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo kot primerjava stroškov posamezne vrste komunalne opreme je razviden v 5. poglavju Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.
11. člen 
Skupaj znašajo obračunski stroški za novo in za obstoječo komunalno opremo, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, 3.693.168,59 EUR.
Obračunska območja
Obračunski stroški za obstoječo primarno in sekundarno komunalno opremo (EUR)
Obračunski stroški za novo komunalno opremo (EUR)
Skupaj (EUR)
CE-PIRAN
586.023,66 
0,00 
586.023,66
CE1-2-3
0,00 
1.094.658,64 
1.094.658,64
VO-PIRAN
415.993,86 
0,00 
415.993,86
VO1-2-3
0,00 
170.072,05 
170.072,05
KA-PIRAN
221.609,03 
0,00 
221.609,03
KA1-2-3
0,00 
923.988,28 
923.988,28
JP1-2-3
234.345,95 
8.217,92 
242.563,87
OD-PIRAN
0,00 
38.259,20 
38.259,20
SKUPAJ 
1.457.972,50 
2.235.196,09 
3.693.168,59
3. Parcele in neto tlorisne površine objektov
12. člen 
Parcele in neto tlorisne površine objektov na območju OPPN so določene v OPPN in so podane v šestem poglavju Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.
4. Preračun obračunskih stroškov za novo in obstoječo komunalno opremo na enoto mere
13. člen 
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (Cpi) in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta (Cti).
Preračun obračunskih stroškov na enoti mere iz prejšnjega odstavka tega člena za novo in obstoječo komunalno opremo je po vrstah komunalne opreme naslednji:
Komunalna oprema – obračunska območja
Obstoječa komunalna oprema (EUR/m2)
Nova komunalna oprema (EUR/m2)
Skupaj (EUR/m2)
Cpi
Cti
Cpi
Cti
Cpi
Cti
CE-PIRAN
15,61 
41,00
0,00
0,00 
15,61 
41,00
CE1-2-3
0,00 
0,00 
29,15 
76,59 
29,15 
76,59
VO-PIRAN
11,08 
29,10 
0,00 
0,00 
11,08 
29,10
VO1-2-3
 0,00 
 0,00 
4,53 
11,90 
4,53 
11,90
KA-PIRAN
5,90 
15,50 
0,00 
0,00 
5,90 
15,50
KA1-2-3
0,00
0,00
24,61
64,65 
24,61 
64,65
JP1-2-3
6,24 
16,40 
0,22 
0,57 
6,46 
16,97
OD-PIRAN
 0,00 
0,00 
1,02 
2,68 
1,02 
2,68
Skupaj
38,83 
102,01 
59,52 
156,38 
98,35 
258,39
5. Merila za odmero komunalnega prispevka
14. člen 
Merila za odmero komunalnega prispevka so:
a) Površina stavbnega zemljišča – velikost parcele za gradnjo, ki je določena v OPPN oziroma v programu opremljanja,
b) Bruto tlorisna površina objekta – v programu opremljanja je določena v velikosti 400 m2, od tega 320 m2 nad terenom in 80 m2 pod terenom,
c) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine; pri izračunu komunalnega prispevka je: Dp=30 % in Dt=70 %,
d) Faktor dejavnosti je določen z Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 106/12 in 15/16), in sicer:
– tri- in večstanovanjske stavbe je Kd=1,3,
– druge objekte v skladu z Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 106/12 in 15/16).
e) Olajšav zavezancem ni.
15. člen 
(1) Pri izračunu komunalnega prispevka se za površino parcele upoštevajo površine parcel iz programa opremljanja, iz poglavja 2.5 Podatki o površini območja in objektov.
(2) Pri izračunu komunalnega prispevka se upošteva:
– za vse nove objekte izračunan strošek komunalnega prispevka iz tabele: Izračun komunalnega prispevka po parcelah oziroma objektih, ki so v programu opremljanja in se nanaša na velikost parcele iz točke 1) 15. člena Odloka in velikost bruto tlorisnih površin objekta iz točke b) 14. člena Odloka;
– za vse obstoječe objekte, katerim se povečuje bruto tlorisna površina objekta do površine iz točke b) 14. člena Odloka, se upoštevajo določbe iz 12., 13. in 14. člena tega Odloka. Enako določilo velja tudi v primeru rekonstrukcij, spremembi namembnosti, nadzidavi obstoječih objektov, nadomestni gradnji ali legalizaciji;
– za vse obstoječe in nove objekte, ki presegajo bruto površine objekta, ki so določene v točki b) 14. člena Odloka, se upoštevajo določbe iz 13. in 14. člena tega Odloka. Enako določilo velja tudi v primeru rekonstrukcij, spremembi namembnosti, nadzidavi obstoječih objektov, nadomestni gradnji ali legalizaciji.
(3) Pri izračunu komunalnega prispevka se za bruto oziroma neto tlorisno površino upošteva dejansko bruto oziroma neto tlorisno površino stavbe iz projektne dokumentacije. Če je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, ki je navedena v programu opremljanja (to je 400 m2, od tega 320 m2 nad terenom in 80 m2 pod terenom) poglavje 2.5 Podatki o površini območja in objektov, se pri izračunu komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina iz programa opremljanja.
(4) Investitorju, ki je ob izdaji gradbenega dovoljenja plačal komunalni prispevek za objekt v bruto velikosti 400 m2, od tega 320 m2 nad terenom in 80 m2 pod terenom, gradbeno dovoljenje pa je pridobil za manjši objekt od plačanega komunalnega prispevka, se investitorju v primeru nadzidave ali prizidave prizna že plačani komunalni prispevek za objekt v bruto velikosti 400 m2, od tega 320 m2 nad terenom in 80 m2 pod terenom, na podlagi ustreznih dokazil o plačilu in pridobljenih upravnih dovoljenj.
(5) Investitorju, ki presega bruto površino objekta, ki je določena v točki b) 14. člena Odloka (maks. do dovoljene bruto površine, v skladu z določili OPPN), se pri izračunu komunalnega prispevka za to razliko v kvadraturi (med bruto površino objekta, ki je določena v točki b) 14. člena Odloka in predlagano kvadraturo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja) uporablja preračun na enoto parcele in na enoto neto tlorisne površine iz 13. člena Odloka, povečan za 30 odstotkov.
(6) V primeru združitev dveh parcel se obračuna komunalni prispevek za vsak objekt posebej.
(7) V primeru, da je število objektov različno od števila objektov v programu opremljanja, se komunalni prispevek obračuna v skladu s 13., 14. in 15. členom tega odloka.
(8) Lastniki zemljišč oziroma vsi njihovi pravni nasledniki, ki morajo za gradnjo objektov, ki se nahajajo ob javnih cestah, zgraditi oporne zidove, so dolžni sofinancirati izgradnjo opornih zidov v višini 50 odstotkov stroškov izgradnje. V primeru, da Občina financira v celoti izgradnjo opornih zidov, mora investitor oziroma lastnik zemljišča ob izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka za gradnjo objekta, poleg plačila komunalnega prispevka, dodatno plačati tudi 50 odstotkov stroškov izgradnje opornega zidu.
(9) Lastniki zemljišč, ki niso sodelovali pri menjavi zemljišč, ki jih Občina potrebuje za izgradnjo javne komunalne opreme, se ne morejo priključiti na novo oziroma obstoječo komunalno opremo ali narediti začasne priključke zemljišč na javno komunalno opremo.
(10) V skladu s četrto točko 6. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) se komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne infrastrukture izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
Posamezne oznake pomenijo:
– KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– A parcela: površina parcele,
– Cpij: obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (0,3 + 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ctij: obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– A tlorisna: neto tlorisna površina objekta,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (0,3 + 0,7; Dp + Dt = 1),
– K dejavnost: faktor dejavnosti (Kdejavnost (min. 0,7, maks. 1,3; če z odlokom ni določeno drugače, se šteje, da je Kdejavnost enak 1,0;). Za območje OPPN je določen faktor dejavnosti v skladu z Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran,
– i: posamezna vrsta komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Pri odmeri komunalnega prispevka se na podlagi dokazil o plačilih upoštevajo že izvršena plačila skladno z veljavno zakonodajo.
17. člen 
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)) kakor tudi izračunani komunalni prispevek iz tabele: Izračun komunalnega prispevka po parcelah oziroma ob objektih, ki je v prilogi programa opremljanja, se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod Gradbena dela – ostala nizka gradnja.
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
18. člen 
Občina lahko na podlagi odloka o programu opremljanja sklene z investitorji gradnje objektov pogodbo o opremljanju.
V pogodbi o opremljanju se zagotovi nadzor Občine Piran pri izvedbi lokalne komunalne infrastrukture, predvidene s tem odlokom.
Stroške izgradnje nove komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za komunalno opremo, ki jo je sam zgradil. Občina je dolžna prevzeti novo komunalno opremo, ki je zgrajena skladno z veljavnimi akti, ki to komunalno opremo določajo (OPPN in Program opremljanja), je zanjo sklenjena pogodba o opremljanju, je zanjo izdano uporabno dovoljenje ter urejene pravice uporabe in vzdrževanja v korist občine, javnega podjetja ali upravljavca, ki upravlja s posamezno komunalno infrastrukturo v Občini Piran, če je komunalna oprema zgrajena na zemljišču, ki ni javno dobro ali ni v lasti Občine.
19. člen 
V primeru, da komunalna oprema še ni zgrajena, se lahko posamezni objekti priključijo na obstoječo komunalno opremo, zgradijo male čistilne naprave, ali nepropustne greznice, ali si zgradijo odvodnjavanje na lastnem zemljišču – vse na lastne stroške.
Po izgradnji nove komunalne opreme je obvezna priključitev na javno komunalno opremo, brez zahtevka za plačilo stroškov začasne priključitve.
20. člen 
(1) V skladu s 23. členom Odloka o OPPN Ob Belokriški in Programom opremljanja je, zaradi velikosti območja in kompleksnosti prostorskih ureditev ter smotrnosti izgradnje infrastrukture, predvidena izgradnja objektov oziroma komunalne opreme v več fazah.
(2) Vsaka faza oziroma podfaza mora predstavljati zaključeno celoto v smislu tehničnega funkcioniranja oziroma vedno se mora zgraditi vsa nova infrastruktura do točke priključka na posamezno obstoječo infrastrukturo. Posamezne faze se lahko gradi tudi sočasno.
21. člen 
(1) Občina bo, zaradi realizacije programa opremljanja, vsa sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki kakor tudi iz drugih prihodkov, ki jih bo ustvarila na območju OPPN (prodaja zemljišč …), uporabila samo za namen gradnje komunalne opreme na območju OPPN Ob Belokriški.
(2) Sredstva iz prvega odstavka tega člena se lahko smiselno razporedijo tudi za izgradnjo nove komunalne opreme na območju Med vrtovi in Park cvetja.
22. člen 
Program opremljanja je na vpogled pri pristojnem organu Občine Piran.
23. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2013
Piran, dne 2. oktobra 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 27/08 – Sentenza della Corte Costituzionale, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della Corte Costituzionale, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e visto l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18),
P R O M U L G A    I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC »Ob Belokriški«, 
approvatodal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 32ª seduta ordinaria del 2 ottobre 2018.
N. 3505-2/2013
Pirano, 2 ottobre 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 74, comma 3, della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della Corte Costituzionale, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2), il Regolamento sui contenuti del programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/07), il Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 95/07), l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Ufficiale Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e visto l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Ufficiale Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 32a seduta ordinaria del 2 ottobre 2018 approva il seguente
D E C R E T O 
sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC »Ob Belokriški« 
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
Art. 1 
Con il presente Decreto in conformità al Piano regolatore particolareggiato comunale »Ob Belokriški« (in seguito: PRPC) si approva il Programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC »Ob Belokriški« (in seguito: Programma di urbanizzazione), realizzato dall’impresa Istituto per l’economia urbana, società di progettazione e pianificazione del territorio S.r.l., Petkova ul. 69, Lubiana.
Art. 2 
Il Programma di urbanizzazione comprende quanto segue:
– la presentazione delle opere di urbanizzazione esistenti e previste,
– gli investimenti nella costruzione delle nuove opere di urbanizzazione,
– i criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione comunale.
Art. 3 
Nel Programma di urbanizzazione sono calcolate le spese di costruzione dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica a carattere locale (in seguito: opere di urbanizzazione). Tra queste rientrano i fabbricati, le infrastrutture e le superfici in gestione dagli esecutori dei servizi pubblici di rilevanza economica locali, per i quali è possibile commisurare gli oneri di urbanizzazione.
II. PRESENTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI E PREVISTE 
Art. 4 
Le opere di urbanizzazione esistenti e previste sono illustrate negli allegati cartografici del PRPC.
Il comprensorio del PRPC si allaccia alla seguente infrastruttura pubblica di rilevanza economica a carattere locale: rete idrica, rete di canalizzazione fognaria a sistema separato e rete stradale nonché all’infrastruttura pubblica di rilevanza economica a carattere statale: rete di energia elettrica e rete di telecomunicazione.
Le opere di urbanizzazione che sarà necessario costruire sono: la rete stradale con l’illuminazione pubblica e marciapiedi nonché lo smaltimento delle acque, la costruzione di quattro bacini di ritenzione, la risistemazione del centro di Croce Bianca, la sistemazione dei collegamenti pedonali trasversali (scale), quattro isole ecologiche nonché la rete idrica e la rete di canalizzazione fognaria a sistema separato.
La costruzione della rete di distribuzione del gas, pianificata nel comprensorio del PRPC, rientra tra le opere di urbanizzazione locali, realizzate dal concessionario in base al contratto di concessione, pertanto i costi di costruzione della rete di distribuzione del gas non sono inclusi nei costi di calcolo e nei costi complessivi e non sono la base per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione.
Oltre alle opere di urbanizzazione del secondo comma del presente articolo, sarà necessaria la costruzione dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica a carattere statale: la rete di distribuzione elettrica con la stazione di trasformazione e la rete di telecomunicazione.
III. INVESTIMENTI NELLA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Art. 5 
I costi complessivi delle opere di urbanizzazione non sono uguali ai costi di calcolo.
I costi di calcolo delle nuove opere di urbanizzazione ammontano a 2.235.196,09 EUR.
L’ammontare dei costi complessivi ossia costi di calcolo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione è rappresentato, con ragione della natura delle stesse, nel capitolo 4 del Programma di urbanizzazione quale allegato del presente Decreto.
IV. CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
Art. 6 
I criteri per la commisurazione dei relativi oneri, per un determinato tipo di opera urbanistica nell’ambito del PRPC, costituiscono l’ammontare dei costi di calcolo delle opere di urbanizzazione.
Per quanto alle opere qui intese, per ogni intervento si definiscono costi di calcolo quella quota d’oneri che, sulla scorta del piano programmatico di sviluppo di cui il bilancio comunale, risulta finanziata da fondi dedicati e specificatamente alimentati tramite i versamenti di oneri di urbanizzazione effettuati da contribuenti individuati.
Art. 7 
Per le necessità di commisurazione degli oneri di urbanizzazione ai contribuenti, è necessario commutare i costi di calcolo conteggiati nell’unità di misura scelta per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione.
I criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione sono:
1. La zona tariffaria.
2. I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione esistenti e per quelle nuove.
3. Le particelle catastali e le superfici nette dei fabbricati.
4. Il computo dei costi di calcolo per le opere di urbanizzazione esistenti e per quelle nuove per unità di misura.
5. I criteri particolari per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione, che sono:
a) La superficie del terreno edificabile – dimensioni della particella catastale per l'edificazione
b) Superfici planimetriche lorde dei fabbricati
c) Il rapporto tra il criterio della particella catastale e il criterio della superficie planimetrica netta
d) Il fattore di attività
e) Le agevolazioni ai contribuenti.
1. Zona tariffaria
Art. 8 
Le zone tariffarie per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie esistenti sono definite nel Decreto sul programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione e sui criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per il Comune di Pirano – Testo Ufficiale Consolidato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 106/12 e 15/16). Il comprensorio del PRPC si trova nella zona tariffaria 1-2-3.
La zona tariffaria per le nuove opere di urbanizzazione è il comprensorio del PRPC “Ob Belokriški”, che è rappresentato come una zona tariffaria.
2. I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione esistenti e per quelle nuove
Art. 9 
I costi di calcolo per le nuove opere di urbanizzazione comprendono tutti i costi in conformità all’articolo 12 del Regolamento sui contenuti del programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/07).
I costi di calcolo complessivi per le nuove opere di urbanizzazione riportati nel primo comma del presente articolo ammontano a 2.235.196,09 EUR.
Nei costi di calcolo per la costruzione delle opere di urbanizzazione non sono incluse le spese di finanziamento. Tutti i valori rappresentati sono inclusivi dell’IVA, con esclusione di quelli attinenti alla rete idrica e alla canalizzazione di scarico.
L’ammontare dei costi complessivi delle nuove opere di urbanizzazione, con ragione della relativa categoria, è rappresentato al capitolo 4 del Programma di urbanizzazione in allegato al presente Decreto.
Art. 10 
I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione esistenti ammontano a 1.457.972,50 EUR e sono calcolati quale differenza dei costi tra i singoli tipi di opere di urbanizzazione esistenti e quelle di prossima realizzazione:
Zona tariffaria
Totale delle opere di urbanizzazione esistenti (EUR)
Opere di urbanizzazione nuove (EUR)
Differenza (esistenti – nuove opere di urbanizzazione) = costi di calcolo delle opere di urbanizzazione esistenti (EUR)
CE-PIRAN
586.023,66 
0,00 
586.023,66
CE1-2-3
717.946,46 
1.094.658,64 
0,00
VO-PIRAN
415.993,86 
0,00 
415.993,86
VO1-2-3
143.561,88 
170.072,05 
0,00
KA-PIRAN
221.609,03 
0,00 
221.609,03
KA1-2-3
193.463,87 
923.988,28 
0,00
JP1-2-3
242.563,87 
8.217,92 
234.345,95
OD-PIRAN
12.822,33 
38.259,20 
0,00
Totale
2.533.984,95 
2.235.196,09 
1.457.972,50
Il computo dei costi di calcolo per le opere di urbanizzazione esistenti, quale confronto dei costi del singolo tipo di opere di urbanizzazione, è evidente nel capitolo 5 del Programma di urbanizzazione in allegato al presente Decreto.
Art. 11 
I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione nuove e per quelle esistenti, che sono la base per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione, ammontano in totale a 3.693.168,59 EUR.
Zone tariffarie
Costi di calcolo per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie esistenti (EUR)
Costi di calcolo per le opere di urbanizzazione nuove (EUR)
Totale (EUR)
CE-PIRAN
586.023,66 
0,00 
586.023,66
CE1-2-3
0,00 
1.094.658,64 
1.094.658,64
VO-PIRAN
415.993,86 
0,00 
415.993,86
VO1-2-3
0,00 
170.072,05 
170.072,05
KA-PIRAN
221.609,03 
0,00 
221.609,03
KA1-2-3
0,00 
923.988,28 
923.988,28
JP1-2-3
234.345,95 
8.217,92 
242.563,87
OD-PIRAN
0,00 
38.259,20 
38.259,20
TOTALE 
1.457.972,50 
2.235.196,09 
3.693.168,59
3. Particelle catastali e superfici planimetriche nette dei fabbricati
Art. 12 
Nel comprensorio del PRPC le particelle catastali e le superfici planimetriche nette dei fabbricati sono definite nel piano regolatore particolareggiato comunale e sono presentate nel capitolo 6 del Programma di urbanizzazione in allegato al presente Decreto.
4. Computo dei costi di calcolo per le opere di urbanizzazione nuove e quelle esistenti per unità di misura
Art. 13 
Le unità di misura per computare i costi di calcolo quantificati, usati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione ai contribuenti, sono il metro quadrato di particella catastale con determinate opere di urbanizzare nella zona tariffaria (Cpi) e il metro quadrato della superficie planimetrica netta del fabbricato (Cti).
Il computo dei costi di calcolo per unità di misura, dal comma precedente del presente articolo, per le opere di urbanizzazione nuove e per quelle esistenti in base al tipo di opere di urbanizzazione, è il seguente:
Opere di urbanizzazione – zone tariffarie
Opere di urbanizzazione esistenti (EUR/m2)
Opere di urbanizzazione nuove (EUR/m2)
Totale (EUR/m2)
Cpi
Cti
Cpi
Cti
Cpi
Cti
CE-PIRAN
15,61 
41,00
0,00
0,00 
15,61 
41,00
CE1-2-3
0,00 
0,00
29,15 
76,59 
29,15 
76,59
VO-PIRAN
11,08 
29,10
0,00 
0,00 
11,08 
29,10
VO1-2-3
 0,00 
 0,00
4,53 
11,90 
4,53 
11,90
KA-PIRAN
5,90 
15,50
0,00 
0,00 
5,90 
15,50
KA1-2-3
0,00
0,00
24,61
64,65 
24,61 
64,65
JP1-2-3
6,24 
16,40
0,22 
0,57 
6,46 
16,97
OD-PIRAN
 0,00 
0,00
1,02 
2,68 
1,02 
2,68
Totale
38,83 
102,01
59,52 
156,38 
98,35 
258,39
5. Criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione
Art. 14 
I criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione sono:
a) La superficie del terreno edificabile – le dimensioni della particella catastale per l’edificazione definite nel PRPC ovvero nel Programma di urbanizzazione.
b) La superficie planimetrica lorda del fabbricato – è definita nel Programma di urbanizzazione pari a 400 m2, di cui 320 m2 sopra il terreno e 80 m2 sotto il terreno.
c) Rapporto tra i criteri della particella catastale e i criteri della superficie planimetrica; nel calcolo degli oneri di urbanizzazione è: Dp = 30 % e Dt = 70 %.
d) Fattore di attività: è stabilito con il Decreto sul programma di urbanizzazione e criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per il Comune di Pirano – Testo Ufficiale Consolidato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 106/12 e 15/16) e precisamente:
– edifici per tre famiglie e plurifamiliari il fattore è Kd=1,3;
– altri fabbricati in conformità al Decreto sul programma di urbanizzazione e criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per il Comune di Pirano – Testo Ufficiale Consolidato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 106/12 e 15/16).
e) Per i contribuenti non sono previste agevolazioni.
Art. 15 
(1) Per la superficie della particella catastale nel calcolo degli oneri di urbanizzazione si considerano le superfici delle particelle catastali risultanti dal Programma di urbanizzazione, al capitolo 2.5 Dati della superficie del comprensorio e dei fabbricati.
(2) Per il calcolo degli oneri di urbanizzazione si considera:
– per tutti i nuovi fabbricati, il calcolo dei costi degli oneri di urbanizzazione dalla tabella: Calcolo degli oneri di urbanizzazione in base alle particelle catastali ovvero ai fabbricati, che sono nel Programma di urbanizzazione e si riferisce alle dimensioni della particella catastale come dal punto 1 dell’articolo 15 del Decreto e le dimensioni delle superfici planimetriche lorde del fabbricato come dal punto b) dell’articolo 14 del Decreto;
– per tutti i fabbricati esistenti, ai quali si aumenta la superficie planimetrica lorda del fabbricato fino alla superficie come dal punto b) dell’articolo 14 del Decreto, si considerano le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 del presente Decreto. La stessa disposizione vale anche nel caso di ricostruzioni, di modifica della destinazione d’uso, di sopraelevazione dei fabbricati esistenti, di sostituzione edilizia o di regolarizzazione;
– per tutti i fabbricati esistenti e quelli nuovi, che superano le superfici lorde del fabbricato, definite al punto b) dell’articolo 14 del Decreto, si considerano le disposizioni degli articoli 13 e 14 del presente Decreto. La stessa disposizione vale anche nel caso di ricostruzioni, di modifica della destinazione d’uso, di sopraelevazione dei fabbricati esistenti, di sostituzione edilizia o di regolarizzazione.
(3) Nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per la superficie planimetrica lorda ovvero netta, si considera la superficie planimetrica lorda ovvero netta dell’edificio dalla documentazione di progetto. Se la superficie planimetrica lorda effettiva dell’edificio è inferiore dalla superficie planimetrica lorda, indicata nel Programma di urbanizzazione (questo è 400 m2, di cui 320 m2 sopra il terreno e 80 m2 sotto il terreno) al capitolo 2.5 Dati della superficie del comprensorio e dei fabbricati, si considera nel calcolo degli oneri di urbanizzazione la superficie planimetrica lorda dal Programma di urbanizzazione.
(4) All’investitore, che al rilascio del permesso di costruire, ha pagato gli oneri di urbanizzazione per un fabbricato delle dimensioni lorde di 400 m2, di cui 320 m2 sopra il terreno e 80 m2 sotto il terreno, e ha acquisito il permesso di costruire per un fabbricato minore dagli oneri di urbanizzazione pagati, in caso di sopraelevazione o di ampliamento, si riconoscono allo stesso gli oneri di urbanizzazione già pagati per il fabbricato delle dimensioni lorde di 400 m2, di cui 320 m2 sopra il terreno e 80 m2 sotto il terreno, in base agli attestati di pagamento e ai permessi amministrativi acquisiti.
(5) L’investitore che supera la superficie planimetrica lorda, definita al punto b) dell’articolo 14 del Decreto (max. fino alla superficie planimetrica lorda consentita in conformità alle disposizioni del PRPC), nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per tale differenza nella metratura (tra la superficie lorda del fabbricato definita al punto b) dell’articolo 14 del Decreto e la metratura proposta nel progetto per l’acquisizione del permesso di costruire), si utilizza il computo per l’unità di particella catastale e per l’unità di superficie planimetrica netta come dall’articolo 13 del Decreto, aumentato del 30 %.
(6) In caso di accorpamento di due particelle catastali, si calcolano gli oneri di urbanizzazione per ogni fabbricato separatamente.
(7) Nel caso che il numero di fabbricati, è differente dal numero di fabbricati nel Programma di urbanizzazione, gli oneri di urbanizzazione si calcolano in conformità agli articoli 13, 14 e 15 del presente Decreto.
(8) I proprietari dei terreni ovvero tutti i loro successori legali, che devono costruire i muri di sostegno per la costruzione dei fabbricati ubicati lungo le strade pubbliche, hanno l’obbligo di cofinanziare la costruzione dei muri di sostegno pari al 50 % dei costi di costruzione. Nel caso in cui il Comune finanzia la costruzione dei muri di sostegno per intero, l’investitore ovvero il proprietario del terreno, al rilascio della Decisione sulla commisurazione degli oneri di urbanizzazione, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione stessi, deve inoltre pagare anche il 50 % dei costi di costruzione del muro di sostegno.
(9) I proprietari dei terreni che non hanno partecipato alla permuta dei terreni, che servono al Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione pubbliche, non possono allacciarsi alle opere di urbanizzazione nuove ovvero a quelle esistenti o effettuare allacciamenti provvisori dei terreni alla opere di urbanizzazione pubbliche.
(10) In conformità al punto 4 dell’articolo 6 del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 95/07), gli stessi oneri per un determinato tipo di opere di urbanizzazione si calcolano nel modo seguente:
KPij = (Aparticella x Cpij x Dp) + (Kattività x Aplanimetria x Ctij x Dt)
Le singole sigle indicano:
– KPij: l’importo di una parte degli oneri di urbanizzazione che appartiene a un singolo tipo di opere di urbanizzazione nella singola zona tariffaria,
– A particella catastale: superficie della particella catastale,
– Cpij: costi di calcolo computati al m2 di particella catastale nella zona tariffaria per il singolo tipo di opere di urbanizzazione,
– Dp: quota della particella catastale nel calcolo degli oneri di urbanizzazione (0,3 + 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ctij: costi di calcolo computati al m2 della superficie planimetrica netta del fabbricato nella zona tariffaria per il singolo tipo di opere di urbanizzazione,
– A planimetria: superficie planimetrica netta del fabbricato,
– Dt: quota della superficie planimetrica netta del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione (0,3 + 0,7; Dp + Dt = 1),
– K attività: fattore di attività (Kattività (min. 0,7, max. 1,3; se non stabilito diversamente dal decreto, si considera, che Kattività è uguale a 1,0;). Per il comprensorio del PRPC è stabilito il fattore di attività in conformità con il Decreto sul programma di urbanizzazione e criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per il Comune di Pirano,
– i: singolo tipo di opere di urbanizzazione,
– j: singola zona tariffaria.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 16 
Nella commisurazione degli oneri di urbanizzazione, in base agli attestati di pagamento, si considerano i pagamenti già effettuati in conformità alle norme vigenti.
Art. 17 
I costi di calcolo per l’urbanizzazione di un metro quadrato di particella catastale ovvero di una sua parte, in una determinata zona tariffaria con un determinato tipo di opere di urbanizzazione (Cp(ij)) e i costi di urbanizzazione per metro quadrato di superficie planimetrica netta di un fabbricato con un determinato tipo di opere di urbanizzazione (Ct(ij)), come pure gli oneri di urbanizzazione calcolati dalla tabella: Calcolo degli oneri di urbanizzazione in base alle particelle catastali ovvero ai fabbricati, riportato nell’allegato del Programma di urbanizzazione, nella commisurazione degli oneri di urbanizzazione vengono indicizzati con l’utilizzo dell’indice annuo medio dei prezzi per il singolo anno, pubblicato dall’Associazione per l’edilizia nell’ambito della Camera di Commercio della Slovenia, alla voce »Lavori edili – altre opere di genio civile«.
Quale data di origine per l’indicizzazione, si considera la data di applicazione del programma di urbanizzazione.
Art. 18 
Il Comune, in base al Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione, può stipulare il contratto sulle opere di urbanizzazione con gli investitori della costruzione dei fabbricati.
Nel contratto sulle opere di urbanizzazione, si garantisce la supervisione del Comune di Pirano nella realizzazione dell'infrastruttura comunale locale prevista dal presente Decreto.
I costi di costruzione delle nuove opere di urbanizzazione sono a carico dell’investitore. In tal modo, si dà atto che l’investitore abbia pagato in natura gli oneri contributivi collegati alle opere di urbanizzazione, da lui stesso realizzate. Ove le opere così realizzate insistano su terreni non afferenti al demanio pubblico ovvero di proprietà diretta del Comune di Pirano, quest’ultimo ha l’obbligo di acquisirle in quanto previste dagli atti vigenti in argomento (PRPC e Programma di urbanizzazione) e sia stato stipulato il contratto di urbanizzazione, rilasciata la relativa agibilità, nonché regolati i diritti di usufrutto e manutenzione a favore del Comune medesimo, dell’azienda pubblica o del gestore della singola infrastruttura comunale sul territorio.
Art. 19 
Nel caso in cui le opere di urbanizzazione non siano ancora realizzate, i singoli fabbricati si possono allacciare alle opere di urbanizzazione esistenti, si costruiscono piccoli impianti di depurazione o fosse settiche a tenuta stagna oppure si realizzano sistemi di smaltimento delle acque sul proprio terreno, tutto a proprie spese.
Dopo la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione, l’allacciamento alle opere di urbanizzazione pubbliche è obbligatorio, senza richiesta di pagamento delle spese di allacciamento provvisorio.
Art. 20 
(1) Ai sensi dell’articolo 23 del Decreto sul PRPC “Ob Belokriški” e al Programma di urbanizzazione, a causa delle dimensioni del comprensorio e della complessità dell’assetto territoriale nonché della costruzione appropriata dell’infrastruttura, è prevista la costruzione dei fabbricati ovvero delle opere di urbanizzazione in più fasi.
(2) Ogni fase o sottofase deve rappresentare un’unità funzionale completa nel senso di funzionamento tecnico ovvero si deve sempre costruire tutta la nuova infrastruttura fino al punto di allacciamento alla singola infrastruttura esistente. Le singole fasi si possono costruire anche contemporaneamente.
Art. 21 
(1) Il Comune, a causa della realizzazione del Programma di urbanizzazione, utilizzerà tutti i mezzi finanziari raccolti con gli oneri di urbanizzazione e le altre entrate realizzate nel comprensorio del PRPC (vendita di terreni …), soltanto allo scopo di realizzare le opere di urbanizzazione nel comprensorio del PRPC “Ob Belokriški”.
(2) I mezzi finanziari dal comma 1 del presente articolo si possono predisporre anche per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione nel comprensorio “Med vrtovi” e “Park cvetja”.
Art. 22 
Il Programma di urbanizzazione è in visione presso l’organo competente del Comune di Pirano.
Art. 23 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-2/2013
Pirano, 2 ottobre 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.