Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3717. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja, stran 11690.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 32. redni seji dne 2. oktobra 2018.
Št. 3505-4/2014
Piran, dne 2. oktobra 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in v povezavi s tretjim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 32. redni seji dne 2. oktobra 2018 sprejel naslednji
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja 
I. PREDMET OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
1. člen 
(naziv OPPN-ja in njegov izdelovalec)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt Park cvetja (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN za ureditev območja Park cvetja je izdelalo podjetje PIA Studio, d.o.o., Portorož, Obala 26, Portorož, pod številko projekta št. 14/15.
2. člen 
(sestavni deli OPPN) 
(1) OPPN vsebuje besedni in grafični del
(2) Besedni del vsebuje odlok.
(3) Grafični del OPPN vsebuje:
1. Izsek iz kartografskega dela občinskega prostorskega plana
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Ureditvena situacija
4a. Geodetska zazidalna situacija
5. Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez
6. Prikaz ureditev za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
8. Načrt parcelacije.
(4) Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega plana
2. prikaz stanja v prostoru
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta
6. povzetek za javnost.
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
3. člen 
(lega območja in njegova meja) 
(1) Obravnavano območje se nahaja v Portorožu, na hribu med Belokriško cesto in obalno štiripasovnico, jugovzhodno od šolskega kompleksa. Območje na zahodu omejuje cesta Med vrtovi. Na vzhodu sega do Prečne ulice, na severni strani meji na dostopno cesto, ki povezuje Prečno ulico s cesto Med vrtovi, na južni strani pa meji na pretežno nepozidana stavbna zemljišča.
Meja ureditvenega območja poteka po parcelah št. 1376/4, 1374/1, 1375/1, 7723, 1391/1, 1391/2, 1391/3, 1399/1, 1399/5, 1397/1, 1402/2, 1527/2, 1527/1, 1527/4, 7724, 1398/1, 1397/6, 1397/3, 1395/3, 1366/1, 1368/2, 1371/4, 1371/6, 1373/4, vse k.o. Portorož.
(2) Komunalna infrastruktura poteka na območju OPPN. Z navezavami na obstoječo infrastrukturo se delno posega v zemljišča, ki so izven območja OPPN.
(3) Grafično je meja območja prikazana v grafičnem delu OPPN, grafični načrt št. 2 – Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem.
4. člen 
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora) 
(1) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafičnega dela OPPN, grafičnega načrta št. 3 – Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.
(2) Posegi na območju OPPN bodo na sosednja območja urejanja vplivali predvsem glede povečanja obremenitev javne gospodarske infrastrukture (električne napeljave, kanalizacije, vodovoda, prometnega omrežja ipd.).
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV 
5. člen 
(koncept ureditve OPPN ter urbanistični pogoji) 
(1) Na obravnavanem območju je predvidena gradnja stanovanjskih objektov s skupno podzemno garažo ter rekonstrukcija obstoječega objekta bivše vrtnarije s programom večstanovanjske stavbe. Fazno je predvidena odstranitev obstoječega objekta bivše vrtnarije ter gradnja novega objekta. Koncept pozidave je prikazan na grafičnem načrtu št. 4 – Ureditvena situacija.
Na območju je predvidena tudi prenova cest ter izboljšanje ureditev mirujočega prometa, kar prispeva k oblikovanju celostne podobe naselja. V ta namen je načrtovana ureditev cestnega omrežja, pešpoti in pločnikov ter so določena merila za zunanje ureditve objektov.
(2) Na obravnavanem območju se nahajajo obstoječi objekt bivše vrtnarije ter nepozidana stavbna zemljišča.
(3) Novogradnje in urbanistični pogoji so prikazani na grafičnem načrtu št. 4a. – Geodetska zazidalna situacija.
(4) Lega in velikost objektov na parcelah oziroma na grafičnih načrtih sta podani zgolj informativno. Objekte je potrebno umestiti na parcele z upoštevanjem vseh pogojev odloka. Potrebno je upoštevati gradbene meje, ki so linije, ki jih predvideni objekti ne smejo presegati, lahko pa se jih dotikajo ali so od njih odmaknjeni v notranjost. Gradbene meje so prikazane na grafičnem načrtu št. 4a. – Geodetska zazidalna situacija in so kotirane od roba bodočega javnega koridorja oziroma od roba predvidenih gradbenih parcel.
(5) Gradbene meje so namenjene varovanju javnega prostora in obenem ustvarjanju vmesnega območja med javnimi in zasebnimi zemljišči. Vse spremembe gradbenih mej od predvidenih so možne s soglasjem občine.
(6) Za stanovanjske stavbe je določena maksimalna bruto tlorisna površina objekta, ki ne sme presegati 500 m2. Navedeno določilo ne velja za popolnoma vkopane kletne etaže, velja pa za nezahtevne in enostavne objekte, ki imajo lastnosti stavbe.
(7) Minimalni odmik objektov od parcelnih mej znaša 3,00 m. Manjši je lahko le s soglasjem lastnikov sosednjih zemljišč.
(8) Strehe objektov so izvedene kot ravne strehe.
(9) Maksimalna etažnost objektov znaša K+P+2. Maksimalna višina vrha ravne strehe znaša 10,5 m od najnižje kote terena ob objektu.
(10) Dovoljena je gradnja stanovanjskih stavb v okviru klasifikacije CC SI: 11 Stanovanjske stavbe. Predvidene stanovanjske stavbe so lahko največ tristanovanjske.
5.a člen 
(gradnja objektov, drugih gradbenih posegov in vzdrževalnih del) 
Na celotnem območju je poleg objektov, ki so uvrščeni v druga določila tega odloka, dovoljena gradnja:
a) CC SI 12420 Garažne stavbe
b) CC SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
c) CC SI 2112 Regionalne ceste, CC SI 2122 Lokalne ceste in javne poti
d) CC SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja
e) CC SI 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen kampi, počivališča za avtodome
f) CC SI 24205 Drugi inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
g) CC SI 3 Drugi gradbeni posegi.
6. člen 
(obstoječi objekt bivše vrtnarije) 
(1) Obstoječi objekt bivše vrtnarije je predvideno v prvi fazi rekonstruirati z namembnostjo večstanovanjske stavbe.
(2) V drugi fazi je predvidena odstranitev obstoječega objekta ter gradnja novega objekta z namembnostjo v okviru klasifikacije CC SI 121: Gostinske stavbe.
(3) Za novo gradnjo je določena maksimalna bruto tlorisna površina objekta, ki ne sme presegati 2500 m2, maksimalna etažnost 2K+P+2 ter maksimalna višina venca, ki znaša 12 m od najnižje kote terena ob objektu. Lega objekta na parceli je podana z gradbenimi mejami, ki se jih objekt lahko dotika ali pa je od njih odmaknjen v notranjost. Gradbene meje so prikazane na grafičnem načrtu št. 4a. – Geodetska zazidalna situacija in so kotirane od roba bodočega javnega koridorja oziroma od roba predvidenih gradbenih parcel.
7. člen 
(odprte površine) 
(1) Če zunanje ureditve objektov obsegajo oporne oziroma podporne zidove, morajo biti le-ti nižji od 2,0 m ali izvedeni z minimalnim zamikom 0,5 m. Oporni oziroma podporni zidovi morajo biti obloženi z lokalnim kamnom peščenjakom. Lahko so izvedeni tudi iz drugega materiala, vendar morajo biti v tem primeru ozelenjeni z mediteranskim rastlinjem.
(2) Pri načrtovanju ozelenitve, vključno z drevoredi ob ulicah, morajo biti upoštevane lokalne značilne drevesne vrste in grmovnice.
(3) Zelene površine otroškega igrišča in parka se opremijo z urbano opremo in se ustrezno zasadijo. Uredijo se na način, da je možen neoviran dostop in omogočeno gibanje funkcionalno oviranim osebam. Obstoječa zasaditev se ohrani v največji možni meri ter se jo dopolni z avtohtonimi drevesnimi vrstami, grmovnicami, trajnicami in dišavnicami.
8. člen 
(načrt parcelacije) 
(1) Načrt gradbenih parcel je prikazan v grafičnem delu OPPN, grafični načrt št. 8.
(2) Spremembe gradbenih parcel od prikazanih so možne s soglasjem občine.
IV. PROMET 
9. člen 
(prometna infrastruktura) 
(1) Objekti in naprave prometne infrastrukture so razvidni iz grafičnega dela OPPN, grafični načrt št. 4 – Ureditvena situacija ter grafični načrt št. 5 – Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.
(2) Prometno se območje napaja iz obstoječe ulice Med vrtovi ter iz Prečne poti, ki se navezujeta na obalno štiripasovnico ter na Staro cesto in preko nje na Belokriško cesto.
(3) Ulico Med vrtovi je predvideno razširiti ter jo opremiti s pločnikom in drevoredom. Predvideno je uvesti povezavo ulice Med vrtovi s Sončno potjo, neposredno vzhodno od kompleksa stavb vrtca in osnovne šole. Prečno pot je predvideno razširiti za dvosmerni promet ter jo opremiti s pločnikom. Obstoječo povezavo med ulico Med vrtovi in Prečno potjo je predvideno preurediti v dvosmerno ulico s pločnikom, drevoredom ter parkirnimi mesti. Iz omenjenih ulic so predvideni uvozi do posameznih objektov in ureditev.
(4) Vsak stanovanjski objekt mora imeti najmanj 2 PM za posamezno stanovanje. Uvozi morajo biti projektirani tako, da je zagotovljena preglednost ter da je urejeno odvodnjavanje cestnega priključka. Praviloma je potrebno zagotoviti obračanje motornih vozil na lastni gradbeni parceli, razen ko zaradi stanja na terenu ali iz drugih utemeljenih razlogov to ni mogoče. Uvozi na grafičnih podlogah so podani informativno. V primeru gradnje objektov z več stanovanjskimi enotami, je predvidena gradnja skupne garažne hiše s kapaciteto najmanj 2 PM/stanovanjsko enoto.
(5) Pri rekonstrukciji objekta bivše vrtnarije je potrebno zagotoviti 2 PM na stanovanjsko enoto. Parkirna mesta se lahko zagotovi v garaži ali na površini ob objektu. V primeru gradnje objekta s funkcijo nastanitve na mestu obstoječe stavbe bivše vrtnarije je predvideno parkirna mesta zagotoviti v garaži objekta, in sicer najmanj 1 PM na nastanitveno enoto. V drugi fazi je predvidena možnost izgradnje večjega parkirišča znotraj parka neposredno južno od športnega igrišča gimnazije. To parkirišče je v okviru toleranc možno izvesti že v prvi fazi.
(6) Poleg pločnikov ob cestah OPPN predvideva tudi ureditev peš povezav, ki povezujejo območje z okolico.
(7) Omogočeni so intervencijski dovozi do objektov. Manevrski prostor intervencijskih vozil je zagotovljen na ploščadih oziroma utrjenih površinah ob objektih.
(8) Na območju parka severno od objekta bivše vrtnarije je možna gradnja garažne hiše, ki mora biti umeščena pod zgornjim nivojem terena in katere gradnja mora omogočati ustrezno parkovno zasaditev na strehi objekta.
V. KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA 
10. člen 
(kanalizacija) 
(1) Upošteva se ločen sistem odvajanja padavinskih in komunalnih odpadnih voda. Že vgrajene komunalne naprave se upoštevajo in ohranijo. Kanalizacijski sistem mora biti izveden v vodotesni izvedbi, in sicer celoten sistem fekalne kanalizacije ter sistem meteorne kanalizacije najmanj tako, da vodotesni del vključuje lovilce olj.
(2) Kanalski sistem je dimenzioniran na 2-letne padavine, z upoštevanjem retardacije vala območij, katerih dotočni čas je večji od 5 min. Kanalski sistem je dimenzioniran na delno (maksimalno 75 %, izjemoma 85 %) polnitev. Končni recipient meteornih vod je morje.
(3) Območje OPPN ima dva osnovna odvodnika:
– Kolektor Drevesnica
– Kolektor Zahod.
Kolektor drevesnica:
Na območje OPPN priteka odpadna padavinska voda z območja Šentjane (območja Z1 in Z2) s skupnim pritokom 399 l/sek. in območje Z3 z odtokom 65 l/sek. Obstoječa kanalizacija odpadnih padavinskih voda Belokriške ceste in Stare ceste ne prevaja teh pretokov, zato je predviden na območju Z2 zadrževalnik akumulacije 115 m3, ki zagotavlja odtok do 80 l/sek. Lokacija tega zadrževalnika ni točno opredeljena, lokacijo bo potrebno določiti v kasnejših fazah projekta.
Z območja P1 – trikotnik med Prečno, Strmo in Belokriško – in z območja Šentjane priteka na južni krak Prečne 277 l/sek. Obstoječa kanalizacija ne ustreza. Z območja P2 priteka dodatno 121 l/sek., potreben je zadrževalnik P2 akumulacije 110 m3, ki zagotavlja odtok 180 l/sek. Tega odvedemo na obstoječi kolektor odpadne padavinske vode (imenovan kolektor Drevesnica).
Na kolektor Drevesnica je predvideno priklopiti tudi odpadne vode območja P3 (166 l/sek.), območje P4 (131 l/sek) in območje P5 (236 l/sek.). Skupni pretok kolektorja Vrnarija tako znaša 713 l/sek. Obstoječi kolektor je zidane izvedbe velikosti pribl. 0,40 x 0,60 m, kar ustreza hidravlično pribl. Φ 500. Pred uporabo je potrebno obstoječi kolektor pregledati in po potrebi sanirati.
Kolektor Drevesnica izteka v kolektor odpadnih padavinskih voda Obala. Pred sotočjem priteka po kolektorju Obala 609 l/sek., skupni odtok je 1311 l/sek. Odtočna kapaciteta kolektorja Obala ni presežena.
Kolektor Zahod:
Na kolektor Zahod pritekajo:
– Območje S1 s pritokom 109 l/sek.
– Območje S2 s pritokom 123 l/sek., skupni odtok 230 l/sek.
– Območje S3 s pritokom 114 l/sek., skupni odtok 343 l/sek.
– Območje S4 s pritokom 170 l/sek., skupni odtok 506 l/sek.
– Območje S5 s pritokom 69 l/sek., skupni odtok 569 l/sek. Na območju S5 je predvideno izdelati zadrževalnik 180 m3, ki zagotavlja odtok 160 l/sek.
– Območje S6 s pritokom 63 l/sek., skupni odtok 223 l/sek.
Kolektor Zahod izteka v kolektor odpadnih padavinskih voda Obala. Pred sotočjem priteka po kolektorju Obala 1311 l/sek., skupni odtok je 1534 l/sek. Odtočna kapaciteta kolektorja Obala ni presežena.
Predvideni so kanali:
Območje kolektorja Drevesnica
– Zadrževalnik Z1 akumulacije 115 m3
– Kanal p2 Φ 400 dolžine 90 m
– Zadrževalnik P2 akumulacije 110 m3
– Kanal p4 Φ 400 dolžine 250 m
– Kanal p3 Φ 250 dolžine 90 m
– Kolektor Drevesnica 40 x 60 dolžine 165 m – sanacija.
Območje kolektorja Zahod
– Kanal s1 Φ 250 dolžine 115 m
– Kanal s2 Φ 300 dolžine 25 m
– Kanal s3 Φ 400 dolžine 50 m
– Kanal s4 Φ 400 dolžine 165 m
– Kanal s41 Φ 250 dolžine 45 m
– Kanal s5 Φ 400 dolžine 60 m
– Kanal s6 Φ 400 dolžine 120 m
– Zadrževalnik S5 akumulacije 180 m3
– Kanal s7 Φ 300 dolžine 40 m.
(4) Predvidena fekalna kanalizacija se na javno kanalizacijo priključuje na naslednji način:
Območje sf
– Kanal sf1 
774 PE
– Kanal sf4 
500 PE
– Kanal sf5
132 PE
– Skupaj
1406 PE s skupnim odtokom 7,59 l/sek.
Območje pf
– Kanal pf2 
66 PE
– Kanal pf3
6 PE
– Kanal pf4
524 PE
– Skupaj 
524 PE s skupnim odtokom 3,40 l/sek.
Skupaj se na kolektor Obala priključuje 2002 PE s skupnim odtokom 10,99 l/sek. Predvidena je delna polnitev cevovodov od 6 do 10 odstotkov kanala Φ 200.
Predvideni so kanali:
Območje sf:
– Kanal sf1 Φ 200 dolžine 190 m
– Kanal sf4 Φ 200 dolžine 170 m
– Kanal sf5 Φ 200 dolžine 200 m
Območje pf:
– Kanal pf2 Φ 200 dolžine 120 m
– Kanal pf3 Φ 200 dolžine 90 m
– Kanal pf4 Φ 200 dolžine 210 m
(5) Končna dispozicija komunalnih odpadnih vod je centralna čistilna naprava Piran. Na priključno kanalizacijo se lahko izvedejo priklopi odpadne fekalne vode, ki ustrezajo pravilnikom o kvaliteti odpadne vode, ki se priključuje na javno kanalizacijo.
(6) Zagotoviti je potrebno dostop do tras javne fekalne kanalizacije za čiščenje in vzdrževanje s komunalnimi stroji.
(7) Padavinske vode s strešin se vodijo preko peskolovov neposredno v meteorno kanalizacijo, medtem ko se odpadna meteorna voda s parkirišč in manipulativnih površin vodi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob.
(8) Dovoljena je gradnja podzemnih zbiralnikov meteorne vode, ki morajo biti locirani pod tlakovanimi površinami.
(9) Potek kanalizacije je razviden iz grafičnega načrta št. 5 – Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.
11. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Po obravnavanem območju poteka obstoječi 20 kV kablovod TP Vila Marija–TP Šolski center, ki je prosto vkopan v zemlji in obstoječe NN omrežje s posamično javno razsvetljavo.
(2) Za predvideno pozidavo je predvideno zgraditi novo kabelsko transformatorsko postajo z 20 kV kabelskim vzankanjem v kablovod TP Belokriške plombe–TP Šolski center. Napajanje samih objektov se izvede z novimi NN izvodi iz zgoraj omenjene transformatorske postaje podzemno.
(3) Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki se nahaja na obravnavanem območju oziroma na trasi za predvideno napajanje obravnavanega območja. Pri izvajanju zemeljskih del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih elektroenergetskih naprav morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in tipizacijami.
(4) V primeru izgradnje TP Park cvetja se obstoječo 20 kV kabelsko povezavo TP Belokriške plombe–TP Šolski center v obstoječi TP Šolski center odklopi ter kablovod s kabelskimi spojkami podaljša do lokacije predvidene nove transformatorske postaje TP Park cvetja. Iz TP Park cvetja pa se položi novo kabelsko povezavo do obstoječe TP Šolski center in se priklopi na obstoječe mesto, kjer je bil priklopljen kablovod iz TP Belokriške plombe. Omenjeni podaljšani kablovodi bodo položeni v novo kabelsko kanalizacijo.
(5) Nova transformatorska postaja bo v prvi fazi imela šest NN izvodov, in sicer:
– Izvod 1: izvod za pozidavo predvideno ob prostostoječi omari PSO1 – izvod bo izveden s kablovodom tipa NAYY-J 4 x 150 mm2, 1 kV v novi PVC kabelski kanalizaciji iz SF 110 mm do prosto stoječe omare.
– Izvod 2: izvod za pozidavo predvideno ob prostostoječi omari PSO2 – izvod bo izveden s kablovodom tipa NAYY-J 4 x 150 mm2, 1 kV v novi PVC kabelski kanalizaciji iz SF 110 mm do prosto stoječe omare.
– Izvod 3: izvod za pozidavo predvideno ob prostostoječi omari PSO3 – izvod bo izveden s kablovodom tipa NAYY-J 4 x 240 mm2, 1 kV v novi PVC kabelski kanalizaciji iz SF 110 mm do prosto stoječe omare.
– Izvod 4: izvod za pozidavo predvideno ob prostostoječi omari PSO5 – izvod bo izveden s kablovodom tipa NAYY-J 4 x 240 mm2, 1 kV v novi PVC kabelski kanalizaciji iz SF 110 mm do prosto stoječe omare.
– Izvod 5: izvod za pozidavo predvideno ob prostostoječi omari PSO3 – izvod bo izveden s kablovodom tipa NAYY-J 4 x 240 mm2, 1 kV v novi PVC kabelski kanalizaciji iz SF 110 mm do prosto stoječe omare.
– Izvod 6: izvod za pozidavo predvideno ob prostostoječi omari PSO6 – izvod bo izveden s kablovodom tipa NAYY-J 4 x 240 mm2, 1 kV v novi PVC kabelski kanalizaciji iz SF 110 mm do prosto stoječe omare.
(6) Javna razsvetljava se bo napajala iz predvidenega novega prižigališča z novim odjemnim mestom, ki bo locirano v prostostoječi omari ob predvideni novi transformatorski postaji. Iz omenjenega prižigališča in odjemnega mesta se bo javna razsvetljava na obravnavanem območju napajala preko treh napajalnih izvodov, in sicer:
– Izvod 1: bo napajal javno razsvetljavo delno cesto Med vrtovi in Sončno pot do dijaškega doma.
– Izvod 2: bo napajal javno razsvetljavo ob novopredvideni cesti D in priključki do objektov, parkirišče ter Prečno cesto do Belokriške.
– Izvod 3: bo napajal javno razsvetljavo ob cesti Med vrtovi do obalne ceste.
(7) Kabelska transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno moč, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teže 20 t. Če bo TP zgrajena v zgradbi za druge namene, mora biti locirana v pritličju, po možnosti na vogalu zgradbe in mora biti neposredno dostopna od zunaj.
(8) 20 kV kablovod mora biti zgrajen s standardnimi enožilnimi 20 kV kablovodi, položenimi v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi, po celotni trasi. Nizkonapetostno kabelsko omrežje mora biti v urbanih območjih zgrajeno kot kabelsko omrežje, položeno v PVC kabelski kanalizaciji v težki radialni izvedbi s povezovanjem prostostoječih razdelilnih omar z zaščitnim ukrepom pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96 in nadaljnje spremembe).
(9) Potek elektroenergetskih vodov je razviden iz grafičnega načrta št. 5 – Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez. 20 kV kabelske povezave so podane informativno, natančne povezave in sistem vzankanja ter vkomponiranja bodo določeni s strani distributerja v fazi PGD.
12. člen 
(vodovodno omrežje) 
(1) Območje ureditve se nahaja na višinskih kotah med 50 m n.m. na severu in 35 m n.m. na jugu. Na robovih predvidenega urejanja, ponekod pa tudi znotraj območja urejanja poteka obstoječe vodovodno omrežje, in sicer na vzhodnem delu poteka cevovod NL 150 (Prečna pot) in na zahodnem delu cevovod PVC 160 in TPE 110 (Sončna pot).
(2) Vodna oskrba in požarna varnost za območje urejanja se zagotavlja iz razbremenilnika Baldamir Saje 6 m3, na koti 92.00 m n.m., z dovodom vode iz VH Valeta III 1000 m3 na koti 124.50 m n.m.
(3) V višje ležečem severnem delu območja urejanja je predviden cevovod NL DN 150 – veja 1, dolžine 377 m v cestnem telesu povezovalne ceste. Cevovod se na vzhodnem in zahodnem koncu navezuje na obstoječe vodovodno omrežje – tlačna cona 92.00 m n.m.
(4) Dimenzioniranje priključnih vodov je določeno na podlagi predvidenih zahtev vodne oskrbe in notranje požarne varnosti predvidenih objektov. Sistem internega vodovodnega omrežja mora biti izveden tako, da niso možni povratni vplivi vode v javni vodovodni sistem. Enako velja za interni sistem požarne varnosti, ki mora biti obdelan v okviru projektne dokumentacije predvidenih objektov, skladno s študijo in predpisi o požarni varnosti.
(5) Priključevanje novih objektov oziroma samostojnih poslovnostanovanjskih enot znotraj objektov je možno preko samostojnih odjemnih mest za vsako samostojno poslovno oziroma stanovanjsko enoto. Tipski vodomerni jaški RVK so lahko oddaljeni maks. 6 m od predvidenega zgoraj navedenega javnega vodovodnega omrežja. Vodomerni jaški ne smejo biti locirani na javnem dobrem ali na voznih površinah. Vodomerni jaški morajo biti locirani izven ograjenih površin predvidenih objektov ali zunanje ureditve zaradi zagotavljanja rednega odčitavanja in vzdrževanja.
(6) Potek vodovoda je razviden iz grafičnega načrta št. 5 – Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.
13. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Za zagotovitev sodobnih telekomunikacijskih širokopasovnih storitev je predvidena izgradnja telekomunikacijsko kabelskega omrežja, s katerim bodo zagotovljene celotne potrebe območja, vezane na pripadajočo funkcijsko lokacijo (telekomunikacijsko centralo) Portorož.
(2) Trase novo načrtovane kabelske kanalizacije je potrebno uskladiti z drugo podzemno infrastrukturo, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi ob paralelnem poteku oziroma pri križanju le-teh. Mikrolokacija kabelskih jaškov TK kabelske kanalizacije se praviloma zaradi pogostejših posegov načrtuje z izgradnjo v peš poteh oziroma v pločnikih.
(3) Predvidena je vgradnja kablov, s katerimi bo zagotovljen prenos analognih in digitalnih prenosnih širokopasovnih signalov.
(4) Potek telekomunikacijskih vodov je razviden iz grafičnega načrta št. 5 – Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja.
14. člen 
(plinovod in ogrevanje) 
(1) Za potrebe oskrbe območja OPPN s plinom je predvidena izvedba plinovodnih inštalacij, kot izhaja iz projektne dokumentacije Plinifikacija občine Piran, IP št. B 061/2, maj 1998. Instalacija se priključi na predvideno UNP plinsko postajo, ki bo postavljena v območju nad Belokriško ulico (plinska postaja je predvidena na parceli številka 872 k.o. Piran v naselju Beli Križ).
(2) Novi plinovod bo potekal v največji meri v pločniku. Pri prečkanju cestišč se bo plinovod položil v ustrezno zaščitno cev. Križanja plinovoda in drugih komunalnih naprav se bodo izvedla skladno s predpisi in navodili upravljavcev posameznih komunalnih naprav. Plinovod bo zgrajen iz polietilenskih cevi visoke gostote s tehnično oznako PE-HD z delavnimi tlaki do 4 bar (0,4MPa), priključki pa iz navrtalnih sedel ali T komadov z ustreznimi spojnimi komadi. Globina plinovoda bo 0,7 do 1,4 m pod ravnijo terena, odvisno od možnosti izvedbe križanja z drugimi instalacijami.
(3) Pred izgradnjo plinovoda se lahko oskrba rešuje tudi lokalno, s postavitvijo začasnih plinohramov za posamezne objekte. V primeru, da bi se v prihodnosti izgradilo plinovodno omrežje, se lahko objekt po izvedbi plinovodnega omrežja priključi na le-tega.
(4) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati predpisane odmike od trase plinskega omrežja po zahtevanih in veljavnih tehničnih predpisih in normativih.
(5) V sklopu izdelave projektne dokumentacije projekta za gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti soglasje operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
(6) Pri zasnovi energetike stavb je potrebno upoštevati določila Lokalnega energetskega koncepta Občine Piran.
(7) V primeru uporabe drugih energentov se priklop na plin lahko opusti.
(8) Potek plinovoda je razviden iz grafičnega načrta št. 5 – Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.
15. člen 
(odstranjevanje odpadkov) 
(1) Na ureditvenem območju se izvede ločen sistem zbiranja in odvoza odpadkov. Prevzemna mesta morajo biti dostopna za komunalna vozila (na območju 5 m od javnih poti).
(2) Zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov (ekološki otoki) morajo biti ustrezno dimenzionirane ter usklajene z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/12). Zbiralnice morajo zagotavljati ustrezen skupni volumen za predvidene uporabnike.
(3) Lokacija zbiralnic je razvidna iz grafične priloge 4 – Ureditvena situacija.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN 
16. člen 
(varovanje kulturne dediščine) 
(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine.
(2) Če na območju OPPN ne bodo opravljene predhodne arheološke raziskave pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno ZVKDS omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Piran vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
(3) Ob odkritju dediščine je potrebno najdbo zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi obvestiti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira oziroma zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, če arheološkim ostalinam grozi nevarnost uničenja.
17. člen 
(varstvo zraka in voda) 
(1) Predvsem v času gradnje je treba preprečevati prašenje. Objekti izpustnih plinov morajo biti ustrezno opremljeni in ustrezno nameščeni.
(2) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda morajo biti usklajene z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09, 64/12 in nadaljnje spremembe), z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in nadaljnje spremembe) ter z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in nadaljnje spremembe).
(3) Iz projektne dokumentacije mora biti razvidna končna dispozicija vseh vrst odpadnih voda in zagotovljeno čiščenje do predpisane stopnje, skladno z veljavnimi predpisi.
(4) V projektni dokumentaciji morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na stanje voda in vodni režim.
(5) Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe, je treba pridobiti vodno pravico.
(6) Na območju predvidene gradnje je predvideno ohraniti ter ustrezno urediti obstoječe vodne vire in vodnjake. Zaradi predvidenih posegov v prostor se njihove karakteristike ne smejo poslabšati.
(7) Odvod zalednih padavinskih voda in padavinskih voda na obravnavanem območju je treba ustrezno sistemsko urediti vse do končnega izpusta ter pri tem zagotoviti, da ne bo škodljivega delovanja voda na obravnavanem območju in tudi dolvodno od njega. Obstoječe geomorfološke karakteristike terena se naj ohranijo.
(8) Padavinske vode s parkirnih in manipulativnih površin je treba prečistiti preko ustreznega lovilca olj (skladno s SIST EN 858).
(9) Predvideni naj bodo ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno padavinsko kanalizacijo, meteorne odvodnike ali v podzemne vode (npr. zalivanje, uporaba v sanitarijah, tehnološke vode …).
(10) Za morebitne objekte za ponikanje mora biti ustrezna ponikalna sposobnost računsko dokazana. Locirati jih je treba izven povoznih površin.
(11) Morebitno skladiščenje ekološko primernih goriv mora biti načrtovano v skladu z veljavnimi predpisi, da se prepreči možnost razlitja nevarnih snovi v okolje.
(12) V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda. V primeru nezgod je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepanje. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v naravno okolje.
(13) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse provizorije ter ustrezno urediti vse z gradnjo prizadete površine.
18. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
(2) Ravni hrupa dejavnosti v okolici objekta ne smejo presegati vrednosti predpisane za III. stopnjo varstva pred hrupom skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10 in nadaljnje spremembe).
(3) Glede hrupa je potrebno upoštevati:
– Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10 in nadaljnje spremembe).
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
19. člen 
(obramba in varstvo pred požarom) 
(1) Na območju ni objektov ali ureditev za obrambo.
(2) Predvidena pozidava območja mora skladno z 22. in 23. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11, 83/12 in nadaljnje spremembe) – zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objektom in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev med samimi deli objekta, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar.
Potrebno je upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara v naseljih zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
(3) Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11, 83/12 in nadaljnje spremembe).
– Zunanje stene in strehe objekta morajo biti projektirani tako, da je z upoštevanjem odmika od meje gradbene parcele omejeno širjenje požara na sosednje stavbe. Ločilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, med posameznimi stavbami morajo biti projektirane in grajene tako, da je omejeno širjenje požara na sosednje objekte. Zunanje stene izpolnjujejo zahteve varstva pred požarom glede možnosti širjenja požara med stavbami, če imajo požarno odpornost najmanj (R)EI 60. Če je načrtovana meja odmaknjena od sosednje parcele manj kot 1 m, mora biti odpornost proti požaru z obeh strani. Če je odmik od 1 do 5 m od sosednje parcelne meje ali relevantne meje, mora biti požarna odpornost (R)EW 60, pri odmiku več kot 5 m pa RE 60. Z oddaljenostjo objekta od parcelne oziroma relevanten meje se površina požarno neodpornih odprtin (oken, vrat) načrtuje v skladu s smernico TSG-1-001:2010.
– Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da so ob požaru zagotovljene naprave in oprema za gašenje začetnih požarov, ki jih lahko uporabijo vsi uporabniki, da so zagotovljene naprave za usposobljene uporabnike in gasilce ter da so vgrajeni ustrezni sistemi za gašenje požara.
– V stavbah mora biti zagotovljen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje.
(4) Celotno ureditveno območje je potrebno opremiti s hidrantnim omrežjem, ki zagotavlja oskrbo z vodo za gašenje. Glede na predvideno zazidavo in velikosti predvidenih objektov je potrebno na lokaciji zagotoviti 10 l/s, in sicer za čas gašenja 2 uri. Hidranti morajo biti razporejeni tako, da je mogoče gašenje posameznega objekta najmanj z enega hidranta. Največja oddaljenost hidranta od objekta je 80 m, najmanjša pa 5 m. Na objektih, kjer bo zaradi velikosti požarnih sektorjev potreben sprinkler sistem, se zagotovi požarno vodo za gašenje v sklopu lastnega bazena.
(5) Na dostopnih poteh, ki hkrati služijo tudi za intervencijo, se uredijo tudi postavitvena mesta za gasilska vozila. Glede na določila standarda (SIST DIN 14090) morajo biti dostopne poti širine več kot 3,5 m, kar zadostuje za gasilska vozila do širine 2,5 m. Ureditev dovoznih poti mora biti za osno obremenitev 10 t. Skladno z grafično prilogo je potrebno zagotoviti dostop z intervencijskimi vozili po dostopni ulici. Ob stavbah delovne površine niso potrebne, ker so stanovanjske stavbe oddaljene manj kot 50 m od ustrezne javne prometne površine. Peš dostop za gasilce je treba zagotoviti do vsake stavbe, in sicer do vsakega izhoda, ki je predviden za evakuacijo iz stavbe.
20. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščita pred erozijo) 
(1) Glede sestave tal območja se OPPN sklicuje na Geološko geomehansko poročilo o pogojih gradnje objektov na območju OPPN Med vrtovi in OPPN Park cvetja v Portorožu, št. načrta 01/18, izdelovalec GEOENG&CO, avgust 2018. Obravnavano območje je po podatkih ARSO del plazljivega in erozijskega območja.
(2) Obravnavano območje se uvršča v šesto stopnjo seizmične intenzitete po EMS lestvici (European Macroseismic Scale). Na tem območju pričakujemo seizmične pospeške do 0,100 g. Podatki so povzeti po Karti potresne nevarnosti Slovenije (ARSO, 2002) za povratno dobo potresov 475 let, ki je izdelana v skladu z zahtevami evropskega standarda Eurocode 8 (EC8). Temu primerno je potrebno predvideti način gradnje.
(3) Temeljenje se izvede na pasovnih temeljih ustreznih dimenzij oziroma AB plošči z izkopom minimalno pribl. 0,7 m–1,0 m globoko v zmerno preperele flišne do kompaktne flišne plasti. AB plošča je lahko lokalno ojačena s pasovnimi temelji ustreznih dimenzij z izkopom min. do 0,7 m globoko v zmerno preperele do kompaktne flišne plasti.
(4) Izkope objektov v zgornji del brežine, to je v flišni preperini, se izvede v začasnem ustreznem naklonu 1:n = 1:1 z zaokrožitvijo, spodnji del brežine v flišne zmerno preperele do kompaktne plasti se izvaja izkope v naklonu n:1 ≤ 2:1. Izkope je potrebno sproti inženirsko geološko pregledati. Če bi se med izkopom pokazale oslabljene cone v flišu ali bi izkopi ostali dlje časa odprti, se med pregledom predpiše ustrezne varovalne ukrepe (prekrivanje brežin s PVC folijo, po potrebi tudi sidranje s pasivnimi sidri in primarno oblogo z brizganim betonom).
(5) Okrog objektov je potrebno za odvodnjavanje izvesti drenaže in odtoke površinskih voda. Vso vodo se mora kontrolirano odvesti, da ne bi prišlo do erozijskih poškodb temeljnih tal.
VIII. ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ 
21. člen 
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA IN ODSTOPANJA 
22. člen 
(faznost izvajanja) 
Gradnja lahko poteka etapno. Vsaka etapa mora tvoriti zaključen prostorski del – posamezno stavbo z vsemi funkcionalnimi površinami in priključki na javno gospodarsko infrastrukturo ter drugimi varstvenimi in varovalnimi ukrepi.
23. člen 
(dovoljena odstopanja) 
(1) Glede višine objektov je podana maksimalna etažnost in višina. Odstopanje je možno samo navzdol, in sicer neomejeno. Na strehi so lahko posamezni manjši konstrukcijski oziroma infrastrukturni elementi (dimniki, odduhi, antene …), tehnološke naprave za ogrevanje, pohlajevanje, prezračevanje, pridobivanje energije ter druge tehnološke naprave.
(2) Pozicije, dimenzije in etažnost podzemnih garaž niso omejene.
(3) Dovoljeno je preoblikovanje odprtih površin (parki, drevoredi, pešpoti, igrišča in druge odprte površine), pri čemer je potrebno upoštevati vse pogoje, določene s tem odlokom.
24. člen 
(odstopanja pri gradnji infrastrukture) 
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustne drugačne trase komunalnih naprav in drugačne prometne ureditve od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega območja), če gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju zasnovi objektov, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
(2) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti.
(3) Ob soglašanju upravljavca elektroenergetskega omrežja so dovoljena odstopanja od predvidenih kapacitet in lokacije trafo postaje.
(4) Do izgradnje omrežja meteorne kanalizacije je možno odvodnjavanje meteornih vod reševati lokalno, na lastne stroške, z izvedbo ustrezno dimenzionirane ponikovalnice, locirane na parceli za gradnjo.
(5) Do izgradnje omrežja fekalne kanalizacije je možno odvajanje fekalnih vod reševati lokalno, na lastne stroške, z izvedbo ustrezno dimenzionirane male biološke čistilne naprave, locirane na parceli za gradnjo.
(6) Po izgradnji nove komunalne opreme je obvezna priključitev na javno komunalno opremo, brez zahtevka za plačilo stroškov začasne priključitve.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
25. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju prostorskega akta) 
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbenotehnične in prometnovarnostne, infrastrukturne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila predpisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, preostanek pa se mora tretirati in deponirati skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti zagotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini (predvsem: hrup, prah in tresljaji), je potrebno v načrtih za izbor tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve in način izvajanja gradbenih del.
(4) Morebitne poškodbe na obstoječih objektih in napravah je potrebno reševati v skladu z 32. in 33. členom (ZGO-1 spremembe), kjer je opisano, da investitor nameravanega objekta, projektant, izvajalec gradnje takšnega objekta, nadzornik nad gradnjo takšnega objekta in revident projektne dokumentacije odgovarjajo za neposredno škodo, ki nastane tretjim osebam in izvirajo iz njihovega dela in njihovih pogodbenih obveznosti.
(5) Po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti s sanacijskimi in zasaditvenimi deli na vseh razgaljenih površinah. Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene čim manjše površine tal.
(6) Za začasne prometne in gradbene površine je potrebno uporabiti infrastrukturne površine, ki že obstajajo ali so na njih tla manj kvalitetna, predvsem znotraj območja OPPN. Tovorna vozila med gradnjo ne smejo voziti ali obračati na sosednjih površinah, razen če obstaja dogovor z lastniki teh zemljišč. V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja.
XI. GRADNJA ENOSTAVNIH, NEZAHTEVNIH IN DRUGIH OBJEKTOV 
26. člen 
(gradnja enostavnih, nezahtevnih in drugih objektov) 
(1) Na območju urejanja je dovoljeno umeščati enostavne in nezahtevne objekte skladno z določili odloka.
(2) Enostavni in nezahtevni objekti iz 5.a člena, ki so stavbe, se lahko gradijo le na gradbeni parceli legalno zgrajene stavbe.
(3) Pri postavitvi enostavnih in nezahtevnih objektov je potrebno upoštevati gradbene meje. Kjer pa gradbene meje niso označene, se lahko objekte postavi minimalno 3 m od parcelne meje, s pisnim soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa tudi bližje. Za vse vrste ograj in opornih oziroma podpornih zidov ni potrebno upoštevati gradbenih mej. Ti objekti se lahko gradijo do parcelne meje, s pisnim soglasjem lastnika pa tudi na parcelni meji.
(4) Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so stavbe, veljajo glede oblikovanja naslednja merila in pogoji:
– stavbe morajo biti oblikovane skladno z osnovno stavbo,
– strehe v naklonu imajo lahko maksimalni naklon strehe 22 stopinj, kritina mora biti iz korcev, ravne strehe so lahko pohodne in/ali zazelenjene,
– stavbe so lahko delno ali v celoti vkopane,
– višina stavbe ne sme presegati 3,5 m, merjeno od najnižje kote terena ob stavbi do spodnje kote najvišjega venca stavbe.
(5) Pri lociranju objektov je treba upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in prometno-varnostne režime.
(6) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali ovirati poteka prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
S sprejetjem tega odloka prenehajo na ureditvenem območju, ki je predmet tega OPPN, veljati določila Prostorskih ureditvenih pogojev za območja planskih celot Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra – Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v občini Piran (Uradne Objave Primorskih novic, št. 25/93) ter njegovih sprememb.
28. člen 
OPPN je stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Piran.
29. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2014
Piran, dne 2. oktobra 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 27/08 – Sentenza della Corte Costituzionale, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della Corte Costituzionale, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
sul Piano regolatore particolareggiato comunale “Park cvetja”, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 32a seduta ordinaria del 2 ottobre 2018.
N. 3505-4/2014
Pirano, 2 ottobre 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 61, quinto comma, della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della Corte Costituzionale, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2) e in relazione all’art. 273, terzo comma, della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17), l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18) nella 32a seduta ordinaria del 2 ottobre 2018, approva il seguente
D E C R E T O 
sul Piano regolatore particolareggiato comunale “Park cvetja”
I. OGGETTO DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE 
Art. 1 
(Denominazione del PRPC e il suo elaboratore) 
(1) Con il presente Decreto è approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale ”Park cvetja” (in prosieguo: PRPC).
(2) Il piano regolatore particolareggiato comunale predisposto per l’assetto del comprensorio denominato “Park cvetja” è stato elaborato dalla società PIA Studio, S.r.l., Portorose, Lungomare 26, Portorose, al numero di progetto n. 14/15.
Art. 2 
(Elementi del PRPC) 
(1) Il piano regolatore particolareggiato comunale comprende una parte testuale e una parte cartografica.
(2) La parte testuale contiene il Decreto.
(3) La parte cartografica del PRPC include:
1. L’estratto dalla parte cartografica del piano regolatore comunale
2. Il comprensorio del PRPC in rapporto allo stato attuale delle particelle catastali
3. La presentazione dell’impatto ambientale e dei collegamenti con le aree limitrofe
4. La situazione di assetto
4a. La situazione geodetica di edificazione
5. La progettazione delle infrastrutture pubbliche comunali ed energetiche, nonché delle reti di comunicazione
6. La presentazione delle disposizioni per la tutela ambientale, le risorse naturali e la conservazione della natura
7. La presentazione delle disposizioni necessarie per la difesa, nonché la protezione da calamità naturali e altre emergenze, compresa la protezione antincendio
8. Il progetto di frazionamento.
(4) Allegati al PRPC:
1. Estratto dal piano territoriale strategico
2. Presentazione dello stato di fatto del territorio
3. Basi tecniche professionali, sulle quali si fondano le soluzioni dell’atto territoriale
4. Linee guida e pareri dei responsabili della pianificazione territoriale
5. Chiarimenti e motivazione del piano regolatore comunale particolareggiato
6. Sintesi per l’opinione pubblica.
II. COMPRENSORIO DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE 
Art. 3 
(Ubicazione del comprensorio e dei suoi confini) 
(1) L’area in oggetto si trova a Portorose, sul versante tra la Strada di Croce Bianca e la strada del lungomare a quattro corsie, a sud est dal complesso scolastico. Ad ovest, l'area è delimitata dalla Via Fra gli Orti. Ad est si estende fino alla Via Traversale, mentre a nord fino alla strada di accesso che collega la Via Traversale e la Via Fra gli Orti, e a sud confina con terreni edificabili in prevalenza non edificati.
I confini dell'area di intervento si estendono sulle particelle catastali nn. 1376/4, 1374/1, 1375/1, 7723, 1391/1, 1391/2, 1391/3, 1399/1, 1399/5, 1397/1, 1402/2, 1527/2, 1527/1, 1527/4, 7724, 1398/1, 1397/6, 1397/3, 1395/3, 1366/1, 1368/2, 1371/4, 1371/6, 1373/4, tutte C.C. Portorose.
(2) Il comprensorio del PRPC è attraversato dall’infrastruttura pubblica comunale. Per la realizzazione dei collegamenti con le infrastrutture comunali esistenti si interviene parzialmente sui terreni al di fuori del comprensorio del PRPC.
(3) Il confine del comprensorio è rappresentato graficamente nella parte cartografica del PRPC, progetto cartografico n. 2 – Comprensorio del PRPC con lo stato delle particelle catastali attualmente esistenti.
Art. 4 
(Impatto ambientale e collegamenti con unità di pianificazione territoriale adiacenti) 
(1) L’impatto ambientale e i collegamenti con le unità di pianificazione territoriale adiacenti sono presentati nella parte cartografica del PRPC, progetto cartografico n. 3 – Presentazione dell’impatto ambientale e dei collegamenti con le aree limitrofe.
(2) Gli interventi nel comprensorio del PRPC interesseranno le aree limitrofe, principalmente in termini di aumento del carico delle infrastrutture pubbliche di rilevanza economica (impianti elettrici, fognature, rete di approvvigionamento idrico, rete di trasporto viario, ecc.).
III. CONDIZIONI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA E ARCHITETTONICA DELL’AREA, STRUTTURE E ALTRI INTERVENTI 
Art. 5 
(Concetto di assetto del PRPC e delle condizioni urbanistiche) 
(1) Nell’area in oggetto è prevista la costruzione di edifici residenziali aventi in comune un garage interrato, nonché la ricostruzione dell’esistente fabbricato dell’ex vivaio, previsto come un edificio plurifamiliare. L’intervento sarà eseguito per fasi, per primo verrà rimosso il fabbricato dell’ex vivaio e poi verrà costruito un nuovo edificio.
Il concetto di edificabilità è mostrato nel progetto cartografico n. 4 – Situazione di assetto.
Nel comprensorio è inoltre prevista la ristrutturazione della rete stradale nonché il miglioramento della sistemazione dei parcheggi, che contribuirà a formare l’immagine complessiva dell’insediamento. A tal fine, è prevista la regolamentazione della rete stradale, dei percorsi pedonali e dei marciapiedi nonché la definizione dei criteri per la sistemazione esterna delle singole strutture.
(2) Nell’area in oggetto, sono presenti l’edificio esistente dell’ex vivaio e terreni edificabili non edificati.
(3) Le nuove strutture e le condizioni urbanistiche sono presentate nel progetto cartografico n. 4a. Situazione geodetica di edificazione.
(4) La posizione e le dimensioni delle strutture sulle particelle catastali, ovvero nei progetti cartografici sono fornite a puro scopo informativo. Le strutture dovrebbero essere posizionate sulle particelle catastali, tenendo conto di tutte le condizioni di cui nel Decreto. È necessario tenere conto dei confini di edificazione. Il confine di edificazione è rappresentato da una linea che gli edifici di nuova costruzione previsti non devono superare, possono solo rasentarla e/o osservare una distanza verso l’interno dalla stessa. I confini di edificazione sono rappresentati nei progetti cartografici n. 4a. Situazione geodetica di edificazione e sono quotati dal bordo del futuro corridoio pubblico ovvero dal bordo delle particelle edificabili previste.
(5) I confini che delimitano i lotti edificabili hanno lo scopo di proteggere lo spazio pubblico e allo stesso tempo di creare un’area intermedia tra i terreni pubblici e i terreni privati. Eventuali modifiche ai confini dei lotti edificabili previsti sono possibili solo eccezionalmente e solo con il consenso del Comune.
(6) Per gli edifici residenziali, è determinata la superficie utile lorda massima dell'edificio, che non deve superare i 500 m2. Questa disposizione non si applica nei casi di cantine ovvero di piani completamente interrati, mentre si applica nei casi di fabbricati non impegnativi e semplici che hanno le caratteristiche di edificio.
(7) La distanza minima degli edifici dai confini della particella è di 3,00 m. Può essere minore solo con il consenso dei proprietari dei terreni limitrofi.
(8) I tetti degli edifici sono realizzati come tetti a superficie piana.
(9) Il numero massimo di piani degli edifici è di C+P+2. L’altezza massima del tetto piano è di 10,5 m, misurando dalla quota più bassa del terreno lungo l’edificio.
(10) È consentita la costruzione di edifici residenziali classificati nella categoria di CC SI: 11 Edifici residenziali. Gli edifici residenziali previsti possono essere al massimo trifamiliari.
Art. 5a 
(Realizzazione degli edifici, altri lavori edili e lavori di manutenzione) 
(1) Nell’intero comprensorio, oltre ai fabbricati che sono oggetto di altre disposizioni del presente Decreto, è consentita la costruzione di:
a) CC SI 12420 Edifici per parcheggio
b) CC SI 12520 Serbatoi, silos e magazzini
c) CC SI 2112 Strade regionali, CC SI 2122 Strade locali e percorsi pubblici
d) CC SI 222 Condutture locali, linee elettriche locali e reti di comunicazione locale
e) CC SI 241 Strutture per lo sport, la ricreazione e il tempo libero, eccetto campeggi, aree di sosta per camper
f) CC SI 24205 Ulteriori strutture di ingegneria non classificate altrove
g) CC SI 3 Ulteriori lavori edili.
Art. 6 
(Fabbricato esistente dell’ex vivaio) 
(1) Nella prima fase è prevista la ricostruzione della struttura esistente dell'ex vivaio con la destinazione d’uso di un edificio plurifamiliare.
(2) Nella seconda fase, è prevista la rimozione della struttura esistente e la costruzione di un nuovo fabbricato con la destinazione d’uso prevista nell'ambito della classificazione CC SI 121: Strutture ristorative.
(3) Per la nuova costruzione, è stabilita la superficie utile lorda massima dell'edificio, che non deve superare 2500 m2, deve corrispondere a un numero massimo di piani di 2C + P + 2 e un'altezza massima del cornicione pari a 12 m dal punto più basso della quota del terreno presso l’edificio. La posizione dell'edificio sulla particella è delimitata dai confini di edificazione. I confini di edificazione sono rappresentati da una linea che gli edifici di nuova costruzione previsti non devono superare, possono solo rasentarla e/o osservare una distanza verso l’interno dalla stessa. I confini di edificazione sono rappresentati nei progetti cartografici n. 4a. Situazione geodetica di edificazione e sono quotati dal bordo del futuro corridoio pubblico ovvero dal bordo delle particelle edificabili previste.
Art. 7 
(Spazi aperti) 
(1) Laddove le disposizioni esterne degli edifici comprendono muri di supporto o di contenimento, questi devono essere inferiori a 2,0 m d’altezza o realizzati con un rientro minimo di 0,5 m. I muri di supporto o di contenimento devono essere rivestiti con pietra arenaria locale. Possono anche essere realizzati in altro materiale, ma in questo caso devono essere ricoperti di verde con vegetazione mediterranea.
(2) Quando si progetta il verde pubblico, compresi i viali alberati lungo le vie, devono essere prese in considerazione le specie e gli arbusti caratteristici locali.
(3) Le aree verdi del campo giochi e del parco sono dotate del corredo urbano e sono adeguatamente sistemate a verde. Sono regolate in modo tale da rendere possibile l’accesso senza ostacoli e il passaggio a persone con disabilità. Il corredo verde esistente viene mantenuto nella massima misura, nonché integrato con specie arboree autoctone, arbusti, piante perenni e piante aromatiche.
Art. 8 
(Progetto di frazionamento) 
(1) Il progetto delle particelle edificabili è presentato nella parte cartografica del PRPC, nel progetto cartografico n. 8.
(2) Modifiche delle particelle edificabili da quelle presentate sono possibili solo eccezionalmente e solo con il consenso del Comune.
IV. VIABILITÀ 
Art. 9 
(Infrastruttura stradale) 
(1) Le strutture e gli impianti dell’infrastruttura stradale sono visionabili nella parte cartografica del PRPC, progetto cartografico n. 4 – Situazione di assetto, nonché progetto cartografico 5 – Progettazione delle infrastrutture di urbanizzazione ed energetiche, nonché le reti di comunicazione.
(2) Il traffico confluisce dall’esistente Via Fra gli Orti e dalla Via Traversale, che si collegano alla strada del lungomare a quattro corsie, come pure alla Strada Vecchia e tramite la stessa alla Strada di Croce Bianca.
(3) La Via Fra gli Orti sarà ampliata nonché dotata di un marciapiede e alberata. Si prevede di introdurre un collegamento tra la Via Fra gli Orti e la Strada del Sole, direttamente a est del complesso della scuola dell’infanzia e della scuola elementare. La Via Traversale è destinata a essere ampliata per il traffico a doppio senso di marcia e dotata di un marciapiede. Il collegamento esistente tra la Via Fra gli Orti e la Via Traversale è destinato a essere trasformato in una strada a doppio senso di marcia con un marciapiede, alberata e con posti auto. Da queste strade sono pianificati degli accessi verso i singoli edifici e strutture individuali.
(4) Ogni unità residenziale deve avere almeno 2 PM per ogni singola abitazione. Gli accessi carrabili devono essere progettati in modo da garantire la visibilità ai veicoli e il drenaggio delle acque del collegamento stradale. Di norma, è necessario garantire un’area di manovra degli autoveicoli sulla propria particella edificabile, a meno che ciò non sia possibile a causa della situazione sul terreno o per altri giustificati motivi. Gli accessi agli edifici presentati nei prospetti cartografici sono resi a puro scopo informativo. Nel caso di costruzione di edifici con più unità abitative, è prevista la costruzione di un garage comune con una capacità di almeno 2 PM / unità abitativa.
(5) All’atto di ricostruzione del fabbricato dell’ex vivaio, è necessario fornire 2 PM per ciascuna unità abitativa. I posti auto possono essere situati nel garage o sulla superficie accanto all'edificio. In caso di costruzione di un fabbricato con funzione residenziale sul sito dell'ex vivaio, è previsto di situare i posti auto nel garage dell'edificio stesso e cioè almeno 1 PM per ogni unità abitativa. Nella seconda fase, è prevista la possibilità di costruire un parcheggio più grande all'interno del parco, direttamente a sud del campo sportivo del ginnasio. Tenuto conto delle tolleranze, questo parcheggio può essere realizzato già nella prima fase.
(6) Oltre ai marciapiedi lungo le strade, il PRPC prevede anche la disposizione di collegamenti pedonali trasversali che collegano il comprensorio con le aree circostanti.
(7) È reso possibile l’accesso agli edifici da parte dei mezzi di intervento. L’area di manovra dei veicoli di intervento è prevista sugli spiazzi ovvero sulle superfici consolidate lungo gli edifici.
(8) Nell'area del parco, a nord dell'edificio dell'ex vivaio, è possibile la costruzione di un autosilo, che deve essere collocato al di sotto del livello superiore del terreno e che deve consentire un'adeguata sistemazione dell’arredo verde sul tetto dell'edificio.
V. INFRASTRUTTURE COMUNALI ED ENERGETICHE 
Art. 10 
(Rete fognaria) 
(1) Si prende in considerazione un sistema separato per lo smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue urbane. Gli impianti comunali già installati sono presi in considerazione e conservati. Il sistema fognario deve essere realizzato a tenuta stagna, e precisamente l’intera rete fognaria di acque nere nonché quella di acque bianche devono essere realizzate almeno in tal modo che la parte impermeabile includa i separatori di oli.
(2) La canalizzazione delle acque meteoriche è dimensionata per poter raccogliere un volume di precipitazioni biennali, tenendo conto del ritardo delle onde nelle aree con un tempo di afflusso superiore a 5 min. Il sistema di canali è dimensionato su una carica parziale (massimo 75 %, eccezionalmente 85 %). Il destinatario finale delle acque meteoriche è il mare.
(3) Nel comprensorio del PRPC i flussi d'acqua sono convogliati tramite due scarichi di base, e cioè:
– il Collettore “Drevesnica” e
– il Collettore “Zahod”.
Collettore “Drevesnica”:
Nel comprensorio del PRPC confluisce l'acqua meteorica di dilavamento proveniente dalla zona di Sentiane (zone Z1 e Z2) con l’afflusso complessivo di 399 l/s e dalla zona Z3 con il deflusso di 65 l/s. L’esistente canalizzazione di acque meteoriche che interessa la Strada di Croce Bianca e la Strada Vecchia non è in grado di smaltire questi flussi, è quindi previsto nella zona Z2 un sistema di ritenzione con capienza di 115 m3, che garantisce il deflusso di fino a 80 l/s. La posizione di questo serbatoio non è definita con precisione, l’ubicazione dovrà essere determinata nelle fasi successive del progetto.
L’afflusso delle acque meteoriche di dilavamento, provenienti dall’area triangolare P1 – tra la via Traversale, la Salita e la Strada di Croce Bianca – e dalla zona di Sentiane, che confluisce verso il tratto meridionale della via Traversale ammonta a 277 l/s. La rete fognaria esistente è inadeguata. Ulteriori flussi di 121 l/s affluiscono dall’area P2, per cui si rende necessario un sistema di ritenzione P2 con capienza di 110 m3 che garantisce un deflusso di 180 l/s. Tale deflusso è convogliato all’esistente collettore di acque meteoriche (il collettore “Drevesnica”).
Al detto collettore saranno convogliate anche le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla zona P3, (con 166 l/s), dalla zona P4 (131 l/s) e dalla zona P5 (236 l/s). Il flusso totale del collettore “Vrtnarija” è quindi di 713 l/s. Il collettore esistente è un’opera in muratura delle dimensioni di circa 0,40x0,60 metri, che corrisponde al diametro idraulico di circa Φ 500. Prima dell'attivazione, il collettore esistente dovrà essere controllato e, se necessario, risanato.
Il collettore “Drevesnica” confluisce nel collettore di acque meteoriche “Obala”. Prima della confluenza delle acque, il collettore “Obala” registra un afflusso di 609 l/s, mentre il deflusso totale è di 1311 l/s. La capacità di deflusso del collettore “Obala” non viene superata.
Collettore “Zahod”:
Al Collettore “Zahod” affluiscono i flussi dalle seguenti aree:
– Area S1 con un afflusso di 109 l/s
– Area S2 con un afflusso di 123 l/s, deflusso totale di 230 l/s
– Area S3 con un afflusso di 114 l/s, deflusso totale di 343 l/s
– Area S4 con un flusso di 170 l/s, deflusso totale di 506 l/s
– Area S5 con un afflusso di 69 l/s, deflusso totale di 569 l/s. Nell'area S5, è prevista la realizzazione di sistema di ritenzione da 180 m3, che fornisce un deflusso di 160 l/s
– Area S6 con un afflusso di 63 l/s, deflusso totale 223 l/s
Il Collettore “Zahod” sfocia nel Collettore di acque meteoriche “Obala”. Prima della confluenza il collettore registra un afflusso di 1311 l/s, mentre il deflusso totale è di 1534 l/s. La capacità di deflusso del collettore “Obala” non viene superata.
Canali previsti:
Area del collettore “Drevesnica”
– Sistema di ritenzione Z1 con bacino di accumulo di 115 m3
– Canale p2 Φ 400 lunghezza 90 m
– Sistema di ritenzione P2, con bacino di accumulo 110 m3
– Canale p4 Φ 400 lunghezza 250 m
– Canale p3 Φ 250 lunghezza 90 m
– Collettore “Drevesnica”, 40x60, lunghezza 165 m – ristrutturazione
Area del collettore “Zahod”
– Canale s1 Φ 250 lunghezza 115 m
– Canale s2 Φ 300 lunghezza 25 m
– Canale s3 Φ 400 lunghezza 50 m
– Canale s4 Φ 400 lunghezza 165 m
– Canale s41 Φ 250 lunghezza 45 m
– Canale s5 Φ 400 lunghezza 60 m
– Canale s6 Φ 400 lunghezza 120 m
– Sistema di ritenzione S5 con bacino di accumulo di 180 m3
– Canale s7 Φ 300 lunghezza 40 m.
(4) La rete fognaria delle acque nere prevista è collegata alla rete fognaria pubblica come segue:
Area sf
– Canale sf1 
774 AE
– Canale sf4 
500 AE
– Canale sf5 
132 AE
– Totale 
1406 AE con deflusso totale di 7,59 l/s.
Area pf
– Canale pf2
66 AE
– Canale pf3 
6 AE
– Canale pf4 
524 AE
– Totale 
596 AE con uno sbocco totale di 3,40 l/s.
In totale, si collegano 2002 AE al collettore “Obala” con un deflusso totale di 10,99 l/s. Si prevede di caricare parzialmente le condotte dal 6 % al 10 % del canale Φ 200.
Canali previsti:
Area sf:
– Canale sf1 Φ 200 lunghezza 190 m
– Canale sf4 Φ 200 lunghezza 170 m
– Canale sf5 Φ 200 lunghezza 200 m.
Area pf:
– Canale pf2 Φ 200 lunghezza di 120 m
– Canale pf3 Φ 200 lunghezza 90 m
– Canale pf4 Φ 200 lunghezza 210 m.
(5) La destinazione finale delle acque reflue urbane è l’impianto di depurazione centrale di Pirano. Nel collegamento al sistema fognario le acque reflue possono essere mescolate ad acque nere, conformi alle norme sulla qualità delle acque reflue, collegate al sistema fognario pubblico.
(6) Deve essere assicurato l’accesso ai tracciati della rete di canalizzazione per le acque reflue fecali per la pulizia e manutenzione con i rispettivi macchinari.
(7) Le acque delle precipitazioni atmosferiche defluiscono dai tetti attraverso i dissabbiatori direttamente nel sistema di canalizzazione delle acque meteoriche, mentre l’acqua meteorica proveniente dai parcheggi e dalle superfici di lavorazione viene convogliata attraverso separatori di oli e grassi adeguatamente dimensionati.
(8) È consentita la costruzione di collettori sotterranei per l’acqua meteorica, che devono essere posizionati sotto superfici lastricate.
(9) Il tracciato della fognatura è presentato nel progetto cartografico n. 5 – Progettazione di infrastrutture comunali ed energetiche, nonché reti di comunicazione.
Art. 11 
(Rete dell’energia elettrica) 
(1) Nell’area in oggetto si estendono il cavidotto esistente con cavi da 20 kV tra le stazioni di trasformazione TP Vila Marija e TP Šolski center, che è semplicemente interrato, nonché la rete a bassa tensione NN esistente con la singola illuminazione pubblica.
(2) Per l’edificazione prevista si prevede la costruzione di una nuova stazione di trasformazione con un collegamento tramite cavi da 20 kV al cavidotto delle stazioni di trasformazione TP Belokriške plombe e TP Šolski center. L'alimentazione elettrica degli stessi fabbricati sarà eseguita con i nuovi condotti a bassa tensione NN dalle summenzionate stazioni di trasformazione a realizzazione sotterranea.
(3) Prima dell’inizio dei lavori di costruzione, è necessario provvedere alla marcatura di tutta l’infrastruttura elettrica di distribuzione sotterranea, situata nella zona in oggetto, ovvero sul percorso per la fornitura prevista dell’area interessata. Quando si eseguono lavori di movimento terra nelle immediate vicinanze di impianti elettrici, è necessario osservare le norme di sicurezza per il lavoro in prossimità di impianti sotto tensione. Le distanze dagli impianti elettrici esistenti devono essere progettate in conformità con le normative, i regolamenti, gli standard e le tipizzazioni vigenti.
(4) Nel caso della costruzione della stazione di trasformazione TP Park Cvetja, l’esistente connessione via cavo da 20 kV tra le stazioni di trasformazione TP Šolski Center e TP Belokriške plombe verrà scollegata presso la stazione di trasformazione TP Šolski Center, mentre il cablaggio verrà esteso con i connettori per cavi alla nuova stazione di trasformazione TP Park Cvetja. Dalla TP Park Cvetja sarà quindi installato un nuovo collegamento via cavo alla TP Šolski center, laddove prima si allacciava il cavo della TP Belokriške plombe. I cavidotti, oggetto dell’estensione di cui sopra, saranno posati nella nuova canalizzazione di cavi.
(5) In una prima fase, la nuova stazione di trasformazione avrà sei condotti NN (a bassa tensione), ovvero
– Condotto 1: condotto per l’edificazione prevista nell’area presso l’armadio autoportante PSO1 – il condotto verrà eseguito con una conduttura per cavi di tipo NAYY-J 4 x 150 mm2, 1 kV nella nuova conduttura per cavi in PVC di tipo Stigmaflex da 110 mm fino all’armadio autoportante.
– Condotto 2: condotto per l’edificazione prevista nell’area presso l’armadio autoportante PSO2 – il condotto verrà eseguito con una conduttura per cavi di tipo NAYY-J 4 x 150 mm2, 1 kV nella nuova conduttura per cavi in PVC di tipo Stigmaflex da 110 mm fino all’armadio autoportante.
– Condotto 3: condotto per l’edificazione prevista nell’area presso l’armadio autoportante PSO3 – il condotto verrà eseguito con una conduttura per cavi di tipo NAYY-J 4 x 240 mm2, 1 kV nella nuova conduttura per cavi in PVC da SF 110 mm fino all’armadio autoportante.
– Condotto 4: condotto per l’edificazione prevista nell’area presso l’armadio autoportante PSO5 – il condotto verrà eseguito con una conduttura per cavi di tipo NAYY-J 4 x 240 mm2, 1 kV nella nuova conduttura per cavi in PVC di tipo Stigmaflex da 110 mm fino all’armadio autoportante.
– Condotto 5: condotto per l’edificazione prevista nell’area presso l’armadio autoportante PSO3 – il condotto verrà eseguito con una conduttura per cavi di tipo NAYY-J 4 x 240 mm2, 1 kV nella nuova conduttura per cavi in PVC di tipo Stigmaflex da 110 mm fino all’armadio autoportante.
– Condotto 6: condotto per l’edificazione prevista nell’area presso l’armadio autoportante PSO6 – il condotto verrà eseguito con una conduttura per cavi di tipo NAYY-J 4 x 240 mm2, 1 kV nella nuova conduttura per cavi in PVC di tipo Stigmaflex da 110 mm fino all’armadio autoportante.
(6) L’illuminazione pubblica sarà alimentata dalla nuova stazione di accensione pianificata con un nuovo punto di erogazione, situata nell’armadio autoportante presso la nuova stazione di trasformazione prevista. Dalla suddetta stazione di accensione e dal punto di erogazione, l’illuminazione pubblica sarà fornita nell’area in oggetto attraverso tre condotti di alimentazione, vale a dire:
– Condotto 1: fornirà l’illuminazione pubblica in parte alla Via Fra gli Orti e la Strada del Sole fino alla Casa dello Studente.
– Condotto 2: fornirà l’illuminazione pubblica lungo la strada D prevista a nuovo, illuminando gli accessi agli edifici, il parcheggio e la Via Traversale fino alla Strada di Croce Bianca.
– Condotto 3: fornirà l’illuminazione pubblica lungo la Via Fra gli Orti fino alla strada costiera.
(7) La stazione di trasformazione via cavo deve essere costruita per una tensione di 20/0,4 kV e una potenza nominale appropriata, con un accesso regolato per autocarri con gru, con massa complessiva di 20 t. Se la TP (stazione di trasformazione) è costruita in un edificio finalizzato ad altri scopi, deve essere collocata al piano terra, preferibilmente alle estremità dell’edificio e deve essere accessibile direttamente dall’esterno.
(8) Il cavidotto da 20kV deve essere realizzato con cavidotti standard a filo unico da 20 kV, posati nella conduttura per cavi in PVC, per tutto il tracciato. Nelle aree urbane la rete di cavi di bassa tensione sarà posizionata nel sistema di canaline di cablaggio in PVC a distribuzione radiale collegando i quadri di distribuzione indipendenti. A difesa dai sovraccarichi sarà abilitato il sistema di disinserimento automatico dell'alimentazione. Quando si realizzano strutture nella zona di sicurezza delle linee e impianti elettrici è necessario soddisfare i requisiti relativi alla radiazione elettromagnetica e al rumore (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 70/96 e successive modifiche).
(9) Il tracciato delle linee elettriche è presentato nel progetto cartografico n. 5 – Progettazione delle infrastrutture comunali ed energetiche nonché delle reti di comunicazione. I collegamenti con cavi da 20 kV sono presentati in via puramente informativa. Le connessioni esatte e il sistema degli allacciamenti, nonché delle combinazioni saranno determinati dal distributore nella fase di PGD (Progetto per ottenere il permesso di costruire).
Art. 12 
(Rete di approvvigionamento idrico) 
(1) L’area di intervento si trova a quote di elevazione tra 50 m s.l.m. a nord e 35 m s.l.m. a sud. L’esistente rete di approvvigionamento idrico scorre ai margini del comprensorio di intervento, mentre in alcune sezioni passa all’interno del comprensorio stesso, e precisamente la parte est è attraversata dalla condotta NL 150 (nei pressi della Via Traversale), mentre la parte ovest è attraversata dalla condotta in PVC 160 e TPE 110 (nei pressi della Strada del Sole).
(2) L'approvvigionamento idrico e la sicurezza antincendio per l'area di intervento sono assicurati grazie al dispositivo di compensazione presso il “Baldomir Saje” di 6 m3, a quota di 92,00 m s.l.m., attingendo l’acqua dal serbatoio di Valeta III 1000 m3 a quota di 124,50 m. s.l.m.
(3) Nella parte settentrionale dell'area in oggetto, è pianificata una conduttura NL DN 150 – diramazione 1, per la lunghezza di 377 m, realizzata nel corpo stradale della strada di collegamento. Alle estremità orientale e occidentale la condotta si collega alla rete di approvvigionamento idrico esistente – la zona di pressione a 92,00 m s.l.m.
(4) Il dimensionamento delle linee di collegamento è determinato in base ai requisiti previsti per l’approvvigionamento idrico e la sicurezza antincendio interna delle strutture previste. Il sistema della rete di approvvigionamento idrico interno deve essere progettato in modo tale che non sia possibile l’inversione della direzione dell’acqua verso il sistema di approvvigionamento idrico pubblico. Lo stesso vale per il sistema di sicurezza antincendio interno, che deve essere elaborato nel quadro della documentazione progettuale delle strutture previste, in conformità con lo studio e le norme sulla sicurezza antincendio.
(5) La connessione di nuove strutture, ovvero di unità aziendali-residenziali indipendenti all’interno degli edifici è possibile tramite punti di erogazione autonomi per ogni azienda ovvero unità residenziale indipendente. I tipici pozzetti per contatori d’acqua RVK possono essere posizionati ad una distanza massima di 6 m dalla suddetta rete pubblica prevista per l’approvvigionamento idrico. I pozzetti per i contatori dell’acqua non devono essere posizionati sul suolo pubblico o su superfici carrabili. I pozzetti per i contatori dell’acqua devono trovarsi al di fuori delle aree recintate degli impianti previsti o di assetto esterno, al fine di garantire la regolare lettura e manutenzione.
(6) Il percorso dell’acquedotto è presentato nel progetto cartografico n. 5 – Progettazione di infrastrutture comunali ed infrastrutture energetiche, nonché reti di comunicazione.
Art. 13 
(Rete di telecomunicazione) 
(1) Al fine di garantire moderni servizi di telecomunicazione a banda larga è prevista la realizzazione di una rete di cavi di telecomunicazione, che possano soddisfare tutte le necessità dell’area che si collega al centro di telecomunicazioni di Portorose.
(2) Il tracciato della rete dei cavi di nuova progettazione deve essere armonizzato con il resto dell’infrastruttura sotterranea in conformità con i regolamenti tecnici applicabili sia per i casi in cui gli stessi scorrono parallelamente sia quando si incrociano. Di norma, a causa di interventi più frequenti, la micro-ubicazione dei pozzetti per i cavi della canalizzazione dei cavi di telecomunicazione è pianificata nell’ambito della costruzione di percorsi pedonali o marciapiedi.
(3) È prevista l’installazione di cavi che forniranno la trasmissione di segnali a banda larga di trasmissione analogica e digitale.
(4) Il tracciato delle linee di telecomunicazione è presentato nel progetto cartografico n. 5 – Progettazione di infrastrutture comunali ed energetiche, nonché reti di comunicazione.
Art. 14 
(Rete del gas e riscaldamento) 
(1) Per le esigenze di fornitura del gas nel comprensorio del PRPC è prevista la realizzazione della rete di distribuzione del gas, che sarà allacciata alla prevista stazione del gas GPL nella zona di Croce Bianca, sulla particella catastale n. 872 C.C. Portorose, come si deduce dalla documentazione del progetto Metanizzazione del Comune di Pirano, IP n. B 061/2, maggio 1998.
(2) La nuova rete di distribuzione del gas sarà realizzata per lo più nel marciapiede. Nei punti di attraversamento delle strade, la conduttura verrà collocata in un tubo protettivo adatto. Le intersezioni della rete di distribuzione del gas e di altri servizi di pubblica utilità saranno effettuate in conformità con le normative e le istruzioni dei gestori delle singole utenze. La conduttura sarà realizzata con tubi in polietilene ad alta densità con la denominazione tecnica PE-HD con pressioni di esercizio fino a 4 bar (0,4 MPa), gli allacciamenti invece saranno realizzati tramite foratura o congiunti a T con i raccordi adatti. La profondità della conduttura di distribuzione del gas sarà compresa tra 0,7 e 1,4 m sotto il livello del terreno, a seconda della possibilità di intersezione con le altre installazioni.
(3) Prima della realizzazione della rete del gas, la fornitura può anche essere gestita localmente, con l’installazione di serbatoi del gas esterni temporanei, per i singoli edifici. Nel caso in cui una rete di distribuzione del gas sia realizzata in futuro, la struttura può essere collegata ad essa dopo la realizzazione della rete delle condutture.
(4) In tutti gli interventi nell’ambiente, le deviazioni prescritte dal tracciato della rete del gas devono essere osservate in conformità alle normative e alle norme tecniche necessarie e vigenti.
(5) Nell’ambito della predisposizione della documentazione di progetto, per il progetto di un permesso di costruire, è necessario ottenere il consenso dell’operatore della rete di distribuzione del gas naturale.
(6) Nel progettare edifici a basso consumo energetico è necessario tenere conto delle disposizioni del Concetto energetico locale del Comune di Pirano.
(7) Nel caso dell’utilizzo di altri prodotti energetici, il collegamento alla rete del gas può essere omesso.
(8) Il tracciato della rete del gas è presentato nel progetto cartografico n. 5 – Progettazione di infrastrutture comunali ed energetiche, nonché reti di comunicazione.
Art. 15 
(Smaltimento dei rifiuti) 
(1) Nell’area di intervento deve essere realizzato un sistema separato di raccolta e smaltimento dei rifiuti. I punti di raccolta devono essere accessibili per i veicoli della nettezza urbana (a una distanza di 5 m dalle strade pubbliche).
(2) I punti di raccoltadifferenziata dei rifiuti (isole ecologiche) devono essere adeguatamente dimensionati e in linea con il Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 5/12). I contenitori devono garantire il volume totale appropriato per il numero di utenze previste.
(3) L’ubicazione dei punti di raccolta differenziata è presentata nell’allegato cartografico 4 – Situazione di assetto.
VI. SOLUZIONI E MISURE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE, LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA, LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E L’USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI 
Art. 16 
(Tutela del patrimonio culturale) 
(1) Il comprensorio del PRPC non è interessato dalla presenza di unità di beni culturali.
(2) Se nel comprensorio del PRPC non saranno intraprese ricerche archeologiche preliminari prima dell’avvio dell’esecuzione degli interventi di scavo e movimento terra, è necessario, per la tutela dei reperti archeologici, consentire all’Istituto per la Tutela dei Beni Culturali della Slovenia ZVKDS l’accesso ai terreni dove verranno eseguiti i lavori di sterro, per poter effettuare lasupervisione professionale delle operazioni. Il proprietario del terreno o l’investitore o il capo responsabile deve informare per iscritto l’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, Unità territoriale di Pirano (ZVKDS OE Piran), in merito alla dinamica dei lavori di costruzione, almeno 10 giorni prima dell’inizio degli interventi di scavo e movimento terra.
(3) Quando si scopre un bene culturale è necessario tutelare il ritrovamento integro nel sito della sua scoperta e informare l’unità territoriale competente dell’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia ZVKDS, che documenta la situazione, ovvero emette una decisione che determina che il terreno del ritrovamento diventi sito archeologico, nel caso in cui i resti archeologici siano a rischio di distruzione.
Art. 17 
(Tutela dell’aria e dell’acqua) 
(1) Soprattutto durante il periodo di costruzione dovrebbe essere evitata la formazione di polvere. Gli impianti dei gas di scarico devono essere adeguatamente equipaggiati e installati correttamente.
(2) Le soluzioni progettuali per lo scarico e il trattamento delle acque reflue urbane e di quelle meteoriche devono essere armonizzate con il Regolamento sulle emissioni di sostanze e calore all'atto dello scarico di acque reflue nelle acque e nella rete fognaria pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 47/05, 45/07, 79/09, 64/12 e successive modifiche), con il Regolamento sullo scarico e il trattamento delle acque reflue urbane e meteoriche (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 88/11, 8/12 e successive modifiche), nonché con il Regolamento sull’emissione di sostanze allo scarico delle acque meteoriche dalle strade pubbliche (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 47/05 e successive modifiche).
(3) Dalla documentazione di progetto, deve risultare evidente la disposizione finale di tutti i tipi di acque reflue e si dovrebbe provvedere alla loro appropriata depurazione in conformità con le normative vigenti.
(4) Nella documentazione del progetto, devono essere elaborate e adeguatamente illustrate le misure per evitare effetti nocivi sullo stato dell’acqua e sul regime idrico.
(5) Per ogni impiego di acqua, che va oltre i limiti dell’uso generale, deve essere ottenuto il diritto all’uso dell’acqua.
(6) Nel comprensorio di edificazione previsto si prevede di preservare nonché sistemare adeguatamente le fonti e i pozzi d’acqua esistenti. A causa degli interventi pianificati sul terreno, le loro caratteristiche non devono essere compromesse.
(7) Il deflusso delle acque meteoriche dall’entroterra e delle acque meteoriche nell’area in oggetto, dovrebbe essere regolato adeguatamente e in modo sistematico fino allo scarico finale, assicurando al contempo che non vi siano effetti dannosi dell’acqua nell’area in esame e anche a valle di essa. Le caratteristiche geomorfologiche attuali del terreno dovrebbero essere mantenute.
(8) L’acqua meteorica reflua proveniente dai parcheggi e dalle superfici di lavorazione deve essere depurata attraverso separatori di oli adeguatamente dimensionati (secondo gli standard della norma SIST EN 858).
(9) Dovrebbero essere previste misure per ridurre la quantità delle acque meteoriche di dilavamento scaricate nella canalizzazione pubblica delle acque meteoriche, negli scarichi o nelle falde acquifere (es. irrigazione, uso negli impianti sanitari, acque tecnologiche ...).
(10) Per potenziali impianti di dispersione, la capacità di dispersione deve essere comprovata dai calcoli effettuati. Gli impianti di dispersione devono essere posizionati all'infuori delle superfici carrabili.
(11) L'eventuale stoccaggio di combustibili ecocompatibili deve essere pianificato in conformità alle normative applicabili al fine di prevenire la possibilità di fuoriuscita di sostanze pericolose nell'ambiente.
(12) Durante il periodo di costruzione, devono essere prese tutte le misure di precauzione necessarie per prevenire l’inquinamento ambientale e dell’acqua. In caso di incidenti, deve essere intrapresa un’azione immediata. Tutti i magazzini temporanei e i punti di rifornimento di carburanti e lubrificanti, nonché di altre sostanze pericolose, devono essere protetti dalla possibilità di infiltrazioni nell’ambiente naturale.
(13) Dopo il completamento dei lavori di costruzione è necessario rimuovere tutte le strutture provvisorie, nonché riassettare adeguatamente tutta l’area interessata dai lavori di costruzione.
Art. 18 
(Protezione dal rumore) 
(1) Nella fase di progettazione, realizzazione e gestione delle strutture, i progettisti, gli imprenditori e gli investitori devono rispettare le disposizioni sui livelli massimi di rumore consentiti per tali ambienti.
(2) I livelli di rumore delle attività nelle vicinanze della struttura non possono superare i valori prescritti per il III livello di protezione acustica, conformemente al Regolamento sui valori limite degli indicatori di rumore nell’ambiente (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10 e successive modifiche).
(3) Per quanto concerne il rumore è necessario prendere in considerazione:
– il Regolamento sui valori limite degli indicatori di rumore nell’ambiente (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10 e successive modifiche).
VII. SOLUZIONI E MISURE PER LA DIFESA E LA PROTEZIONE DA CALAMITÀ NATURALI E ALTRE EMERGENZE 
Art. 19 
(Difesa e protezione antincendio) 
(1) Nell’area non ci sono strutture o dispositivi di protezione.
(2) Il comprensorio di edificazione previsto, conformemente agli artt. 22 e 23 della Legge sulla protezione antincendio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 3/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 9/11, 83/12 e successive modifiche), dovrebbe garantire le condizioni per un’evacuazione sicura delle persone e dei beni, un’adeguata circolazione dei veicoli e superfici operative per i mezzi di intervento, nonché risorse sufficienti per la fornitura di acqua per l’estinzione. Si devono garantire le distanze necessarie tra la struttura e i confini delle particelle, ovvero un’appropriata separazione tra le parti della struttura stessa, a garanzia delle misure di contenimento dei rischi di propagazione in caso di incendio. Al fine di prevenire il verificarsi di incendi, è importante eliminare o almeno ridurre al minimo tutte le possibili cause di incendio. Dovrebbero altresì essere presi in considerazione i rischi di incendio legati alla maggiore possibilità di incendio negli insediamenti, a causa dell’uso di sostanze pericolose e dei processi tecnologici, nonché la propagazione del fuoco tra le singole aree dell’insediamento.
(3) La sicurezza antincendio deve essere garantita in conformità alla Legge sulla protezione antincendio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 3/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 9/11, 83/12 e successive modifiche).
– I muri esterni e i tetti dell’edificio devono essere progettati in modo tale, da tener conto della distanza dal confine della particella catastale, limitando la propagazione del fuoco agli edifici adiacenti. Pareti divisorie, comprese porte, finestre e altre aperture, devono essere progettate e costruite tra i singoli edifici, in modo tale da limitare la propagazione dell’incendio agli edifici adiacenti. I muri esterni soddisfano i requisiti di protezione antincendio per quanto riguarda la possibilità di propagare il fuoco tra gli edifici se hanno una resistenza al fuoco di almeno (R) EI 60. Se la distanza della delimitazione pianificata dalla particella attigua è inferiore a 1 m, la resistenza al fuoco deve essere prevista da entrambi i lati. Se la distanza dal confine della particella attigua o dal confine pertinente è da 1 m fino a 5 m la resistenza al fuoco deve essere di (R) EW 60, mentre a una distanza superiore a 5 m, la stessa deve corrispondere a RE 60. Tenuto conto della distanza del fabbricato dal confine della particella o da un confine comunque rilevante, la superficie delle aperture non ignifughe (porte, finestre) è pianificata in conformità alla direttiva TSG-1-001:2010;
– Le strutture devono essere progettate e costruite in modo tale che, in caso di incendio, estintori e attrezzature antincendio, possano essere utilizzati da tutti gli utenti, a condizione che i dispositivi vengano utilizzati da utenti qualificati e dai vigili del fuoco, nonché che siano installati sistemi di estinzione antincendio adeguati;
– Nelle strutture deve essere garantito un accesso sicuro e agevole per i mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco.
(4) L’intera area di intervento sarà dotata di una rete di idranti, che tenuto conto dell’edificazione prevista e delle dimensioni dei fabbricati previsti, garantirà una fornitura d’acqua sufficiente per l’estinzione di un incendio con un’erogazione di almeno 10 l/s per la durata di 2 ore. Gli idranti devono essere disposti in modo che l'estinzione dell’incendio possa essere effettuata utilizzando almeno un idrante per il singolo fabbricato. La distanza massima dell'idrante dall'edificio è di 80 m, mentre quella minima è di 5 m. Per i fabbricati per i quali, viste le dimensioni dei compartimenti di tutela antincendio, è richiesto l’utilizzo del sistema sprinkler, la fornitura di acqua necessaria per l’estinzione dovrà essere garantita nell’ambito della rispettiva piscina e/o serbatoio.
(5) Nelle vie di accesso che allo stesso tempo servono anche in caso di intervento si devono allestire anche degli stalli di sosta per i mezzi dei vigili del fuoco. Secondo gli standard della norma (SIST DIN 14090), le vie di accesso devono essere larghe più di 3,5 m, larghezza sufficiente per i mezzi antincendio larghi fino a 2,5 m. Le vie di accesso devono garantire il carico sull’asse dei veicoli di 10 t. In conformità con quanto presentato nell'allegato grafico, è necessario garantire l'accesso ai veicoli di pronto intervento lungo la via di accesso. Lungo gli edifici non è necessario allestire delle aree di manovra poiché gli edifici residenziali si trovano a meno di 50 metri dalla corrispondente area di circolazione pubblica. Ai vigili del fuoco deve essere garantito l’accesso pedonale fino a ogni edificio, e precisamente fino a ogni uscita destinata all'evacuazione dall'edificio.
Art. 20 
(Protezione contro le calamità naturali e altre emergenze e protezione contro l’erosione) 
(1) Per quanto concerne la composizione del suolo dell’area, il PRPC si riferisce al Rapporto geologico geomeccanico sulle condizioni per la costruzione di edifici residenziali nel comprensorio del PRPC “Park cvetja” e del PRPC “Park Cvetja” a Portorose, n. di progetto 01/18, elaborato da GEOENG & CO, nel mese di agosto 2018. Secondo i dati ARSO, l’area in oggetto fa parte dell’area a rischio di frana e di erosione.
(2) L’area in oggetto è classificata al sesto grado di intensità sismica secondo la scala EMS (European Macroseismic Scale). In quest’area è prevista un’accelerazione sismica fino a 0,100 g. I dati sono riepilogati in base alle Mappe dei rischi sismici della Slovenia (ARSO, 2002), per un periodo di ritorno dei terremoti di 475 anni, che è realizzata in conformità ai requisiti dello standard europeo Euro code 8 (EC8). Di conseguenza, è necessario prevedere la metodologia di costruzione.
(3) Le fondamenta vengono realizzate su cordoli di fondazioni delle dimensioni appropriate, oppure con piastre di fondazione AB (cemento armato) con uno sterro di profondità minima di circa 0,7 m–1,0 m nel flysch moderatamente friabile fino allo strato di flysch compatto.
La piastra di fondazione AB (cemento armato) può essere rinforzata localmente con cordoli di fondazione delle dimensioni adeguate mediante sterro minimo fino a 0,7 m di profondità nel flysch moderatamente friabile fino allo strato di flysch compatto.
(4) Lo sterro delle strutture nella parte superiore del pendio, vale a dire nel flysch friabile, è eseguito con l’inclinazione temporanea adeguata di 1:n = 1:1 con approssimazione, nella parte inferiore del pendio in flysch moderatamente friabile fino allo strato di flysch compatto, i lavori di sterro sono effettuati con l’inclinazione n:1 ≤ 2:1. è necessario che i lavori di scavo siano costantemente monitorati dal punto di vista ingegneristico e geologico. Se durante i lavori di sterro nel flysch compaiono zone friabili, o se le restanti parti scavate rimangono aperte per molto tempo, durante l’ispezione dovrebbero essere prescritte adeguate misure protettive (coprendo il pendio con fogli di PVC e, se necessario, anche fissando con fissaggi passivi e rivestimento primario con iniezioni di consolidamento in calcestruzzo).
(5) Intorno alle strutture è necessario, per garantire il deflusso delle acque, realizzare un sistema di drenaggio e deflusso delle acque superficiali. Tutta l’acqua deve essere controllata per evitare danni da erosione ai piani delle fondamenta.
VIII. USO TEMPORANEO DEL TERRENO 
Art. 21 
Fino al momento dell’inizio dei lavori di costruzione delle strutture e degli impianti previsti, il terreno può essere utilizzato per gli scopi correnti e per altri scopi, a condizione che ciò non provochi disturbo al terreno adiacente, alla funzione e alla sistemazione dell’area e non ostacoli gli interventi programmati.
IX. TEMPI DI ATTUAZIONE E DEROGHE 
Art. 22 
(Realizzazione per fasi) 
La costruzione può essere eseguita per fasi. Ogni fase deve rappresentare un’unità funzionale completa – realizzando ciascun singolo edificio con tutte le superfici funzionali e gli allacciamenti con l’infrastruttura pubblica di rilevanza economica, nonché con le altre misure di sicurezza e di protezione.
Art. 23 
(Tolleranze consentite) 
(1) Le quote di elevazione dei tetti delle strutture sono indicate come quote massimali assolute e le variazioni sono possibili solo verso il basso senza restrizioni. Sul tetto possono esserci singoli elementi strutturali o infrastrutturali (camini, condutture di ventilazione, antenne ...), dispositivi tecnologici per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, la generazione di energia, nonché altri dispositivi tecnologici.
(2) Posizioni, dimensioni e numero dei livelli dei garage sotterranei non sono limitati.
(3) È consentita la trasformazione di spazi aperti (parchi, viali alberati, sentieri, parchi giochi e altri spazi aperti), tenendo conto di tutte le condizioni specificate nel presente Decreto.
Art. 24 
(Tolleranze nella realizzazione dell’infrastruttura) 
(1) Nella realizzazione del piano regolatore particolareggiato comunale è consentito spostare i tracciati degli impianti di utenza e della regolamentazione del traffico da quelli indicati (anche al di fuori dei confini dell’area di intervento), nella misura in cui ciò comporta l’adeguamento alla situazione sul terreno, l’adeguamento della progettazione degli edifici, migliorando le soluzioni tecniche più appropriate con aspetti progettuali, tecnico-stradali, verdi o ambientali, ma che non dovrebbero deteriorare o pregiudicare le condizioni spaziali o ambientali e ostacolare le disposizioni future, tenendo conto delle normative applicabili a tali reti e impianti. Alle stesse condizioni, possono essere realizzati ulteriori reti e dispositivi sotterranei per il miglioramento delle condizioni dell’area.
(2) Sono consentite tolleranze risultanti dalla coordinazione dei piani stradali e degli incroci nelle zone di contatto con gli atti di esecuzione territoriale validi nelle suddette aree contigue.
(3) Se il gestore della rete elettrica lo acconsente, sono consentite variazioni delle capacità previste e della posizione della nuova stazione di trasformazione.
(4) Fino alla costruzione della rete di canalizzazione delle acque meteoriche, è possibile risolvere il deflusso delle acque meteoriche localmente, a proprie spese, con la realizzazione di una cisterna di percolazione adeguatamente dimensionata, situata sulla particella edilizia.
(5) Fino alla costruzione della rete fognaria, è possibile smaltire le acque nere localmente, a proprie spese, con la realizzazione di un piccolo impianto di depurazione adeguatamente dimensionato, situato sulla particella edilizia.
(6) Dopo la realizzazione delle nuove infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento è obbligatorio collegarsi agli impianti dell’infrastruttura pubblica comunale, senza nessuna pretesa di rimborso per i costi sostenuti per la connessione temporanea.
X. ULTERIORI CONDIZIONI E REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE 
Art. 25 
(Obblighi degli investitori e degli esecutori nella realizzazione dell’atto sulla pianificazione territoriale) 
(1) Oltre alle condizioni generali, l’investitore e l’esecutore delle opere devono rispettare la disposizione secondo cui la progettazione e l’esecuzione degli interventi devono essere eseguite in modo tale da rendere gli interventi stessi il meno invasivi possibile e in modo da preservare o addirittura migliorare le condizioni di costruzione, tecniche e di sicurezza del traffico, infrastrutturali, nonché ambientali.
(2) In caso di lavori di scavo, devono essere osservate le disposizioni delle norme sulla gestione del suolo fertile. Il materiale di scavo deve essere adoperato per i terrapieni, per lo spianamento del terreno e la sistemazione esterna, mentre il resto deve essere trattato e depositato in conformità con la legislazione vigente.
(3) Durante la fase di costruzione è necessario garantire il minor disturbo possibile al funzionamento degli edifici e delle superfici circostanti, la qual cosa deve essere garantita dai piani di sistemazione dei cantieri. Inoltre, è necessario attuare misure di mitigazione per prevenire l’eccessiva formazione di pulviscolo, rumori eccessivi e vibrazioni. Al fine di minimizzare gli impatti sulle condizioni di vita nelle vicinanze (in particolare: rumore, polvere e vibrazioni), le soluzioni tecniche e il metodo di esecuzione dei lavori di costruzione devono essere analizzati nei piani per la selezione della tecnologia e l’organizzazione del cantiere edile.
(4) Qualsiasi tipo di danno a strutture esistenti deve essere trattato in conformità con gli Artt. 32 e 33 della Legge sull’edilizia (ZGO-1 modifiche), dove è stabilito, che l’investitore della struttura prevista, il progettista, il costruttore di tale struttura, il supervisore della costruzione di tale struttura e il responsabile della documentazione di progetto sono responsabili per i danni diretti a terzi, derivanti dal loro lavoro e dai loro obblighi contrattuali.
(5) Dopo il completamento delle opere di scavo e movimento terra, è necessario iniziare immediatamente il risanamento e le opere di sistemazione a verde su tutte le superfici brulle. Gli interventi sul suolo devono essere eseguiti in modo tale da gravare sulla porzione minore possibile di superficie.
(6) Per il traffico temporaneo e per le aree di costruzione è necessario utilizzare le superfici infrastrutturali già esistenti, o di minor valore, in particolare dentro il comprensorio del PRPC. Durante il periodo di costruzione, gli autocarri non devono circolare o fare manovre nelle aree adiacenti, a meno che non vi sia un accordo con i proprietari di detti terreni. Durante il periodo di costruzione, il cantiere deve essere limitato al terreno sul quale l’investitore ha il diritto d’uso.
XI. COSTRUZIONE DI STRUTTURE SEMPLICI, NON IMPEGNATIVE E DI ALTRO TIPO 
Art. 26 
(Costruzione di strutture semplici, non impegnative e di altro tipo) 
(1) Nell’area di intervento è consentita la costruzione di strutture semplici e non impegnative in conformità con le disposizioni del presente Decreto.
(2) Le strutture semplici e non impegnative di cui all’art. 5b, trattandosi di fabbricati, possono essere costruite solo su una particella edificabile di un edificio costruito legalmente.
(3) Quando si costruiscono strutture semplici e non impegnative, è necessario tenere conto dei confini di edificazione. Laddove i confini di edificazione non sono contrassegnati, le strutture possono essere posizionate ad almeno 3 m dal confine della particella, mentre con il consenso scritto del proprietario del terreno limitrofo possono essere posizionate anche più vicino allo stesso. Non è chiesto il rispetto dei confini di edificazione per tutti i tipi di recinzioni e muri di supporto o contenimento. Queste strutture possono essere costruite fino al confine della particella, mentre con il consenso scritto del proprietario si possono realizzare anche sul confine della particella stesso.
(4) Nella realizzazione di strutture semplici e non impegnative, ovvero degli edifici, si applicano, per quanto concerne la forma, i seguenti criteri e condizioni:
– gli edifici devono essere progettati in conformità con l’edificio di base,
– i tetti inclinati possono avere una pendenza massima del tetto di 22 gradi, la copertura deve essere fatta di tegole, i tetti piani possono essere calpestabili e/o inerbiti,
– gli edifici possono essere parzialmente o totalmente interrati,
– l’altezza dell’edificio non deve superare i 3,5 m, misurati dalla quota più bassa del terreno vicino all’edificio fino alla quota inferiore del cornicione più alto dell’edificio.
(5) Quando si posizionano fabbricati, è necessario osservare tutti i regimi di protezione, di tutela e di sicurezza stradale prescritti.
(6) Il posizionamento dell’arredo urbano non deve impedire o ostacolare lo svolgimento del traffico e ostacolare la manutenzione della rete infrastrutturale.
XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 27 
Con l’approvazione del presente Decreto, nell’area di intervento soggetta al presente PRPC, cessano di avere effetto le disposizioni delle Condizioni di assetto territoriale per le aree delle unità di pianificazione di Strugnano (1), Fiesso – Pazzugo (2), Pirano (3), Belvedere – Mostra – Porta di Pirano (4), Portorose (5) Lucia (7) Sezza (8), Saline di Sicciole (10), Dragogna (12), M ST/1 e M SE/2 nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale n. 25/93 e successive modifiche).
Art. 28 
Il PRPC è depositato e posto in libera visione presso l’organo competente del Comune di Pirano.
Art. 29 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-4/2014
Pirano, 2 ottobre 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.