Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3716. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški«, stran 11673.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Belokriški, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 32. redni seji dne 2. oktobra 2018.
Št. 3505-2/2013
Piran, dne 2. oktobra 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in v povezavi s tretjim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 32. redni seji dne 2. oktobra 2018 sprejel naslednji
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški« 
I. PREDMET OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
1. člen 
(naziv OPPN-ja in njegov izdelovalec)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt »Ob Belokriški« (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN za ureditev območja ob Belokriški cesti je izdelalo podjetje PIA Studio, d.o.o., Portorož, Obala 26, Portorož, pod številko projekta št. 27/14.
2. člen 
(sestavni deli OPPN) 
(1) OPPN vsebuje besedni in grafični del.
(2) Besedni del vsebuje odlok.
(3) Grafični del OPPN vsebuje:
1. Izsek iz kartografskega dela občinskega prostorskega plana
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Ureditvena situacija
4a. Geodetska zazidalna situacija
4b. Geodetska zazidalna situacija s prikazom variante prometne ureditve
5. Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez
6. Prikaz ureditev za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
8. Načrt parcelacije
(4) Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega plana
2. prikaz stanja v prostoru
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta
6. povzetek za javnost
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
3. člen 
(lega območja in njegova meja) 
(1) Območje OPPN obsega površine severno in južno od Belokriške ceste v Portorožu, med obstoječim stanovanjskim naseljem Beli Križ na zahodni strani, javno potjo na parceli št. 855 k.o. Portorož na severni strani, stanovanjskim naseljem ob Belokriški cesti na vzhodni strani ter območjem šol in ulico Sončna pot na južni strani. Meja ureditvenega območja poteka po parcelah št. 919/5, 918/1, 915, 916, 912, 911, 7706/5, 876/4, 7716/1, 878/2, 877/2, 882/2, 883, 884/1, 884/2, 771/1, 772/2, 772/1, 825, 830, 834, 836/7, 836/6, 836/9, 836/10, 842/15, 842/14, 842/13, 846/2, 857, 7716/2, 858/4, 7705/13, 7723, 1375/1, 1376/7, 1376/8, 1375/4, 1375/3, 1377/27, 1377/28, 1377/25, 1377/15, 1376/6, 1377/24, 1377/13, 1378/2, 1379/1, 1380/2, 1380/3, 1380/8, 1066/7, 1066/10, 1066/14, 1066/8, 105, 1058/2, 1056, 1055/1, 1055/3, 1047/2, 7718/3, 1043/3, 7706/4, 931/2, 917/2, vse k.o. Portorož.
(2) Komunalna infrastruktura poteka na območju OPPN. Z navezavami na obstoječo infrastrukturo se delno posega v zemljišča, ki so izven območja OPPN.
(3) Grafično je meja območja prikazana v grafičnem delu OPPN, grafični načrt št. 2 – Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem.
4. člen 
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora) 
(1) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafičnega dela OPPN, grafičnega načrta št. 3 – Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.
(2) Posegi na območju OPPN bodo na sosednja območja urejanja vplivali predvsem glede povečanja obremenitev javne gospodarske infrastrukture (električne napeljave, kanalizacije, vodovoda, prometnega omrežja ipd.).
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV 
5. člen 
(koncept ureditve OPPN ter urbanistični pogoji) 
(1) Na obravnavanem območju je predvidena gradnja pretežno stanovanjskih objektov, ki dopolnjujejo obstoječo pozidavo. Koncept pozidave je prikazan na grafičnem načrtu št. 4 – Ureditvena situacija.
Na območju je predvidena tudi preureditev središča naselja Beli Križ ter oblikovanje celostne podobe naselja. V ta namen je načrtovana ureditev cestnega omrežja, pešpoti in pločnikov ter so določena merila za zunanje ureditve individualnih objektov.
(2) Na obravnavanem območju se nahajajo obstoječi stanovanjski objekti, objekt balinišča s šotorom ter parkirišča in druge zunanje ureditve v središču naselja Beli Križ.
(3) Novogradnje in urbanistični pogoji so prikazani na grafičnih načrtih št. 4a – Geodetska zazidalna situacija in 4b – Geodetska zazidalna situacija s prikazom variante prometne ureditve.
(4) Število, lega in velikost objektov na parcelah oziroma na grafičnih načrtih sta podani zgolj informativno. Objekte je potrebno umestiti na parcele z upoštevanjem vseh pogojev odloka. Potrebno je upoštevati gradbene meje, ki so linije, ki jih predvideni objekti ne smejo presegati, lahko pa se jih dotikajo ali so od njih odmaknjeni v notranjost. Gradbene meje so prikazane na grafičnih načrtih št. 4a – Geodetska zazidalna situacija in 4b – Geodetska zazidalna situacija s prikazom variante prometne ureditve in so kotirane od roba bodočega javnega koridorja oziroma od roba predvidenih gradbenih parcel.
(5) Gradbene meje so namenjene varovanju javnega prostora in obenem ustvarjanju vmesnega območja med javnimi in zasebnimi zemljišči. Vse spremembe gradbenih mej od predvidenih so možne le izjemoma in zgolj s soglasjem občine. Razlogi za spremembe gradbenih mej glede na predvidene so prilagajanje stanju na terenu, prilagajanje infrastrukturi in prilagajanje zaradi drugačnih dogovorov glede menjave parcel z občino, vendar vedno v skladu z javnim interesom.
(6) Določen je faktor izrabe zemljišča (FIZ). To je razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino zemljišča za gradnjo. FIZ ne sme presegati faktorja 0,5. Določen je faktor pozidanosti (FZ). To je razmerje med zazidano površino stavbe in celotno površino zemljišča za gradnjo. FZ ne sme presegati faktorja 0,3. Navedeni določili ne veljata za popolnoma vkopane kleti, prav tako se v FZ ne všteva bazen. Pri izračunu faktorja pozidanosti je treba upoštevati tlorisne gabarite vseh stavb na gradbeni parceli, vključno z nezahtevnimi in enostavnimi objekti, ki imajo lastnosti stavbe.
(7) Minimalni odmik objektov od parcelnih mej znaša 3,00 m. Manjši je lahko le s soglasjem lastnikov sosednjih zemljišč.
(8) Strehe objektov potekajo vzporedno s plastnicami terena in so naklona 18–22 stopinj ali pa so izvedene kot ravne strehe.
(9) Objekti so maksimalne etažnosti K+P+1+M v primeru, da imajo streho v naklonu. V primeru ravne strehe je maksimalna etažnost K+P+1. Maksimalna kota venca oziroma vrha ravne strehe znaša 7,5 m od najnižje kote terena ob objektu.
(10) Dovoljena je gradnja stanovanjskih stavb v okviru klasifikacije CC SI: 11 Stanovanjske stavbe. Predvidene stanovanjske stavbe so lahko največ tristanovanjske.
5.a člen 
(varianta prometne ureditve, gradbenih mej, gradbenih parcel in pozicije objektov) 
(1) Varianta je prikazana na karti 4b.
(2) V primeru izvedbe te variante se smiselno uporabijo vsa druga določila odloka.
5.b člen 
(turistične nastanitvene enote) 
(1) Na celotnem območju je možna tudi gradnja turistično nastanitvenih enot v okviru klasifikacije 121 Gostinske stavbe.
(2) V primeru izvedbe teh objektov se smiselno uporabijo vsa druga določila odloka.
5.c člen 
(gradnja objektov, drugih gradbenih posegov in vzdrževalnih del) 
Na celotnem območju je poleg objektov, ki so uvrščeni v druga določila tega odloka, dovoljena gradnja:
a) CC SI 12420 Garažne stavbe,
b) CC SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
c) CC SI 2112 Regionalne ceste, CC SI 2122 Lokalne ceste in javne poti
d) CC SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja
e) CC SI 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen kampi, počivališča za avtodome
f) CC SI 24205 Drugi inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
g) CC SI 3 Drugi gradbeni posegi.
6. člen 
(objekt balinišča) 
(1) Objekt balinišča se nahaja na območju, ki je na grafičnem načrtu št. 4a – Geodetska zazidalna situacija označeno z rdečo črtkano črto.
(2) Objekt balinišča se lahko prizida in rekonstruira ali odstrani in zgradi nov.
(3) V primeru dozidave oziroma novogradnje veljajo enaki urbanistični pogoji kot za predvidene stanovanjske objekte.
(4) V primeru legalizacije obstoječega objekta se upoštevajo določila 7. člena odloka.
(5) Na območju objekta balinišča je dovoljena gradnja objektov v okviru klasifikacije CC SI: 11 Stanovanjske stavbe in 126 Stavbe splošnega družbenega pomena.
7. člen 
(obstoječi objekti) 
(1) Vsi obstoječi objekti se lahko prizidavajo in rekonstruirajo skladno z določili odloka.
(2) Vsi obstoječi objekti se lahko odstranijo in se zgradijo novi, skladno z določili odloka.
(3) Obstoječi objekti, zgrajeni brez ustreznih dovoljenj, se legalizirajo v obstoječih gabaritih. Kot obstoječe gabarite se upošteva gabarite objektov, izmerjene najkasneje na dan uveljavitve odloka, kar mora biti izkazano z geodetskim posnetkom, ki mora vsebovati tlorisne in višinske gabarite objekta.
(4) Objekti iz prejšnje alineje se lahko legalizirajo, če ne posegajo na predvidene javne površine oziroma na javno infrastrukturo. Za vse posege v neposredni bližini javnih površin in javne infrastrukture je potrebno pridobiti soglasje Občine Piran.
8. člen 
(odprte površine) 
(1) Če zunanje ureditve objektov obsegajo oporne oziroma podporne zidove, morajo biti le-ti nižji od 1,8 m ali izvedeni z minimalnim zamikom 0,5 m. Oporni oziroma podporni zidovi morajo biti obloženi z lokalnim kamnom peščenjakom. Lahko so izvedeni tudi iz drugega materiala, vendar morajo biti v tem primeru ozelenjeni z mediteranskim rastlinjem.
(2) Pri načrtovanju ozelenitve, vključno z drevoredom ob Belokriški cesti, morajo biti upoštevane lokalne značilne drevesne vrste in grmovnice.
(3) Preureditev središča Belega Križa zajema ureditev manjšega trga, parka z otroškim igriščem ter razgledne točke. Pri tem je bistven poseg preureditev cestnega omrežja, ki zajema ureditev krožišča namesto obstoječega križišča in ukinitev cestnega odseka ob parkirišču Mercatorja. Na celotnem območju središča se uredijo zelene in tlakovane površine. Vse površine se opremijo z urbano opremo in se ustrezno zasadijo. Uredijo se na način, da je možen neoviran dostop in omogočeno gibanje funkcionalno oviranim osebam. Obstoječa zasaditev se ohrani v največji možni meri ter se jo dopolni z avtohtonimi drevesnimi vrstami, grmovnicami, trajnicami in dišavnicami. Obstoječe parkirišče se obkroži z drevoredom.
9. člen 
(načrt parcelacije) 
(1) Načrt gradbenih parcel je prikazan v grafičnem delu OPPN, grafični načrt št. 8, in je zavezujoč.
(2) Spremembe gradbenih parcel od prikazanih so možne le izjemoma in zgolj s soglasjem občine. Razlogi za drugačno parcelacijo od predvidene so prilagajanje stanju na terenu, prilagajanje infrastrukturi in prilagajanje zaradi drugačnih dogovorov glede menjave parcel z občino, vendar vedno v skladu z javnim interesom.
(3) Gradbene parcele se lahko združujejo, pri čemer se ne sme slabšati koncepta pozidave in predvidenih ureditev javnih površin.
IV. PROMET 
10. člen 
(prometna infrastruktura) 
(1) Objekti in naprave prometne infrastrukture so razvidni iz grafičnega dela OPPN, grafični načrt št. 4 – Ureditvena situacija, 4b – Ureditvena situacija s prikazom variante prometne ureditve ter grafična načrta 5a in 5b – Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.
(2) Prometno se območje napaja iz obstoječe Belokriške ceste (R 1479), na katero se navezujejo obstoječe lokalne ceste (LC 312211, LC 312221) ter javna pot (JP 813201).
(3) Zasnova prometnih površin predvideva preureditev obstoječih cestnih tras ter izvedbo novega cestnega odseka iz lokalne ceste LC 312221, ki bo omogočil dostop do zemljišč v osrednjem delu območja. Vsi dovozi do zemljišč so urejeni iz lokalnih cest. Ureditev novega cestnega odseka je prikazana variantno.
(4) Zemljišča, ki se nahajajo južno od Belokriške ceste, uporabljajo obstoječi dovozni cesti. Zemljišča na južnem delu območja so dostopna iz ulice Sončna pot (LK 312361, JP 812965).
(5) Zasnova prometnih površin predvideva tudi preureditev prometnih ureditev v središču Belega Križa. Predvidena je uvedba krožišča in preureditev parkirišč ter cestne povezave proti Strunjanu (ukinitev dela LC 312211, ki poteka ob obstoječem parkirišču Mercatorja, z namenom izboljšave varnosti in vzpostavitve javnih peš površin).
(6) Obstoječim prometnicam, vključno z Belokriško cesto, je predvideno dodati manjkajoče pločnike. Lokalnim cestam se izboljša cestne profile, tako da je vzpostavljen nemoten pretok dvosmernega prometa na celotnem območju. Na severni strani Belokriške ceste je predviden pas zelenice z drevoredom ter pločnik.
(7) Poleg pločnikov ob cestah OPPN predvideva tudi ureditev prečnih peš povezav, ki povezujejo območje v smeri sever–jug.
(8) Omogočeni so intervencijski dovozi do objektov. Manevrski prostor intervencijskih vozil je zagotovljen na ploščadih oziroma utrjenih površinah ob objektih.
(9) Vsak stanovanjski objekt mora imeti najmanj 2 PM za posamezno stanovanje. Praviloma je potrebno zagotoviti obračanje motornih vozil na lastni gradbeni parceli, razen ko zaradi stanja na terenu ali iz drugih utemeljenih razlogov to ni mogoče.
(10) Za vsako nastanitveno enoto mora biti zagotovljeno najmanj 1 PM.
(11) Na območju središča Belega Križa je možna gradnja garažnih hiš, ki morajo biti umeščene pod nivojem obstoječih parkirišč oziroma terena. To območje je razvidno iz grafičnega dela OPPN, grafični načrt št. 4a – Geodetska zazidalna situacija. Območje, kjer je možna gradnja garaž, je omejeno z zeleno črtkano črto, ki v legendi grafičnega načrta označuje območje središča Belega Križa.
V. KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA 
11. člen 
(kanalizacija) 
(1) Upošteva se ločen sistem odvajanja padavinskih in komunalnih odpadnih voda. Že vgrajene komunalne naprave se upoštevajo in ohranijo. Kanalizacijski sistem mora biti izveden v vodotesni izvedbi, in sicer celoten sistem fekalne kanalizacije ter sistem meteorne kanalizacije najmanj tako, da vodotesni del vključuje lovilce olj.
(2) Meteorna kanalizacija je dimenzionirana na pritok celotnega obravnavanega območja in je predvidena za odvod strešnih voda, zelenic, cestnih površin in odpadnih voda s parkirišč. Meteorna kanalizacija se priključuje na obstoječo mrežo meteorne kanalizacije s pretokom, ki ga obstoječi sistem še dovoljuje. Končni recipient meteornih vod je morje.
(3) Meteorna kanalizacija se odvaja:
– Proti Fiesi:
– Kanal ma: območja P1, F1, F2, F3, P6 s skupnim odtokom 219 l/sek., z zadrževalnikom 60 m3 zmanjšamo dotok na 100 l/sek.
– Območje krožišča s skupnim odtokom 53 l/sek.
– Proti Belokriški cesti:
– Območje B1 s skupnim odtokom 97 l/sek., z zadrževalnikom 22 m3 zmanjšamo dotok na 60 l/sek. (današnji odtok)
– Območja kanala mb z območji P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, D1 s skupnim odtokom 703 l/sek., z zadrževalnikom 331 m3 zmanjšamo dotok na 90 l/sek. (skupni odtok obeh območij in prispevnega območja Belokriške ceste ne presega pretočne sposobnosti obstoječega meteornega kanala Belokriške ceste).
– Na meteorno kanalizacijo ulice Med vrtovi: območje S1 s skupnim odtokom 51 l/sek. Nizvodni kanal prevaja 123 l/sek., varnost je ustrezna.
– Na kanalizacijo Sončne poti: območje S2. Nizvodni kanal ne prenese dodatne obremenitve, odvaja lahko le sedanjo obremenitev. Povečanje propustnosti kanalizacije ali izvedba skupinskega zadrževalnika nista mogoča zaradi prostorske utesnjenosti. Investitorji objektov na tem območju si morajo zagotoviti zadrževanje vode glede na predvideno urbanizacijo, na svojem zemljišču morajo zadržati vsako povečanje odtoka meteorne vode.
Predvideni so kanali:
– Kanal me Φ 200 dolžine 200 m
– Kanal mkc Φ 250 in Φ 300 dolžine 150 m z zadrževalnikom Φ 2000 dolžine 20 m
– Kanal mkb Φ 400 dolžine 55 m
– Kanal mkb1 Φ 250, Φ 300, Φ 400, Φ 500 dolžine 300 m z zadrževalnikom Φ 2000 dolžine 65 m
– Kanal mkb11 Φ 250, Φ 300 dolžine 200 m
– Kanal mkb2 Φ 250 dolžine 160 m z zadrževalnikom Φ 2000 dolžine 40 m
– Kanal mkd Φ 250, Φ 300 dolžine 145 m z zadrževalnikom Φ 2000 dolžine 15 m
– Kanal mka Φ 250, Φ 300, Φ 400 dolžine 425 m z zadrževalnikom Φ 2000 dolžine 30 m
– Kanal mka1 Φ 250 dolžine 80 m
– Kanal mka2 Φ 400 dolžine 125 m. Kanal se izvede ob predvideni rekonstrukciji ceste in dovoda fekalne odpadne vode iz črpališča Strunjan II. Do takrat se izvede preliv na pobočje amfiteatra Fiesa (zajet v kanalu ma)
– Kanal mkr Φ 250 dolžine 120 m
– Priključki cestnih požiralnikov Φ 200 dolžine 395 m
Hišni meteorni priključki Φ 150 dolžine 425 m.
(4) Izlive kanalizacije je potrebno opremiti z betonsko izlivno glavo, vplivno območje pa s kamnitim zavarovanjem. Na vseh območjih, kjer je predvidena meteorna kanalizacija, je potrebno tudi obnoviti priključke na to kanalizacijo. Zagotoviti je potrebno dostop do tras meteorne kanalizacije za čiščenje in vzdrževanje s komunalnimi stroji.
(5) Predvidena fekalna kanalizacija odvaja fekalne vode v obstoječo javno fekalno kanalizacijo, ki jo je potrebno nekoliko korigirati.
– Kanal fd 1, se v celoti ohrani in se ga podaljša za 100 m.
– Kanal fd se ohrani z naslednjimi spremembami:
– V spodnjem delu se ga preusmeri na kanal fs (boljši nizvodni priključek) za 25 m 
– V zgornjem delu se ga opusti v dolžini 45 m zaradi predvidenega vodovoda in se ga podaljša za 85 m, da se lahko v bodočnosti priklopi nanj kanal Šentjane brez posegov v novo cesto. 
– Kanal fd 2 se ohrani, razen v zgornjem delu, kjer se dotoke preusmeri na kanal fd1.
– Kanal fs se ohrani, raznem v zgornjem delu, kjer se pritoke preusmeri na kanal fb1.
Predvideni so kanali:
– Kanal fe Φ 200 dolžine 180 m
– Kanal fc Φ 200 dolžine 70 m
– Kanal fb Φ 200 dolžine 365 m
– Kanal fb1 Φ 200 dolžine 95 m
– Kanal fb2 Φ 200 dolžine 70 m
– Kanal fb3 Φ 200 dolžine 155 m
– Kanal fb4 Φ 200 dolžine 30 m
– Kanal fb5 Φ 200 dolžine 50 m
– Kanal fd Φ 200 dolžine 120 m
– Kanal fd1 Φ 200 dolžine 100 m
– Hišni fekalni priključki Φ 150 dolžine 535 m.
(6) Končna dispozicija komunalnih odpadnih vod je centralna čistilna naprava Piran. Na priključno kanalizacijo se lahko izvedejo priklopi odpadne fekalne vode, ki ustrezajo pravilnikom o kvaliteti odpadne vode, ki se priključuje na javno kanalizacijo.
(7) Zagotoviti je potrebno dostop do tras javne fekalne za čiščenje in vzdrževanje s komunalnimi stroji.
(8) Objekti na območju S2 (med Belokriško cesto in Sončno potjo) se direktno priključujejo na obstoječo fekalno kanalizacijo.
(9) Padavinske vode s strešin se vodijo preko peskolovov neposredno v meteorno kanalizacijo, medtem ko se odpadna meteorna voda s parkirišč in manipulativnih površin vodi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob.
(10) Dovoljena je gradnja podzemnih zbiralnikov meteorne vode, ki morajo biti locirani pod tlakovanimi površinami.
(11) Potek kanalizacije je razviden iz grafičnega načrta št. 5 – Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.
12. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Na obravnavanem področju se nahajajo naslednje elektroenergetske naprave: 20 kV kabelske povezave, nizkonapetostno omrežje mešanega tipa, javna razsvetljava. Za potrebe napajanja predvidenih gradenj je potrebno zgraditi novo 20 kV kabelsko vzankanje predvidene nove transformatorske postaje TP Nova Belokriška, ki bo betonska montažna, do moči 1000 kVA. Prav tako je potrebno zgraditi novo kabelsko nizkonapetostno omrežje od predvidene nove transformatorske postaje do novih prostostoječih razdelilnih omar, lociranih po obravnavanem območju, iz katerih se bodo napajali hišni priključki.
(2) Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki se nahaja na obravnavanem območju oziroma na trasi za predvideno napajanje obravnavanega območja. Pri izvajanju zemeljskih del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih elektroenergetskih naprav morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in tipizacijami.
(3) Obstoječo 20 kV kabelsko povezavo TP Belokriške plombe – TP Bernardin je v obstoječem kabelskem jašku, ki je lociran v neposredni bližini bodočega krožišča, predvideno prerezati in s kabelskimi spojkami podaljšati do lokacije predvidene nove transformatorske postaje. Omenjeni podaljšani kablovodi bodo položeni v novo kabelsko kanalizacijo do obstoječega jaška.
(4) Nova transformatorska postaja bo v prvi fazi imela tri NN izvode, in sicer:
– Izvod 1: izvod za pozidavo, predvideno pod Belokriško cesto – izvod bo izveden s kablovodom tipa NA2XY-J 4 x 150 mm2, 1 kV v novi PVC kabelski kanalizaciji iz SF 110 mm do prosto stoječe omare.
– Izvod 2: izvod za objekte, nad Belokriško cesto – izvod bo izveden s kablovodom tipa NA2XY-J 4 x 240 mm2, 1 kV v novi PVC kabelski kanalizaciji iz SF 110 mm do novo predvidenih prostostoječih omar. Predvidene so 4 nove omare.
– Izvod 3: izvod za objekte na zgornjem delu področja nad Belokriško cesto – izvod bo izveden s kablovodom tipa NA2XY-J 4 x 240 mm2, 1 kV v novi PVC kabelski kanalizaciji iz SF 110 mm do predvidenih prostostoječih omar. Predvidene 3 nove omare.
(5) Javna razsvetljava se bo napajala iz predvidenega novega prižigališča z novim odjemnim mestom, ki bo locirano na zunanji steni predvidene nove transformatorske postaje. Iz omenjenega prižigališča in odjemnega mesta se bo javna razsvetljava na obravnavanem območju napajala preko treh napajalnih izvodov, in sicer:
– Izvod 1: bo napajal javno razsvetljavo ob Belokriški cesti.
– Izvod 2: bo napajal javno razsvetljavo nad Belokriško cesto.
– Izvod 3: bo napajal javno razsvetljavo ob cesti za Šentjane ter obstoječe parkirišče ob Merkatorju in postajališče.
(6) Kabelska transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno moč, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teže 20 t. Če bo TP zgrajena v zgradbi za druge namene, mora biti locirana v pritličju, po možnosti na vogalu zgradbe in mora biti neposredno dostopna od zunaj.
(7) 20 kV kablovod mora biti zgrajen s standardnimi enožilnimi 20 kV kablovodi, položenimi v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi, po celotni trasi. Nizkonapetostno kabelsko omrežje mora biti v urbanih območjih zgrajeno kot kabelsko omrežje, položeno v PVC kabelski kanalizaciji v težki radialni izvedbi s povezovanjem prostostoječih razdelilnih omar z zaščitnim ukrepom pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96 in nadaljnje spremembe).
(8) Potek elektroenergetskih vodov je razviden iz grafičnega načrta št. 5 – Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez – telekomunikacija, EE naprave, plin. 20 kV kabelske povezave so podane informativno, natančne povezave in sistem vzankanja ter vkomponiranja bodo določeni s strani distributerja v fazi PGD.
13. člen 
(vodovodno omrežje) 
(1) Na območju obravnavane gradnje obstaja vodovodno omrežje, pri čemer bodo neposredno tangirani nekateri odseki in jih bo potrebno nadomestiti v predvidenih cestah. Upoštevani so predvideni cevovodi po idejni zasnovi št. 847/2012, ki jo je decembra 2011 izdelal Rižanski vodovod Koper s tem, da so trase korigirane skladno s potekom novih cest.
(2) Območje predvidene ureditve se nahaja na višinskih kotah med 115 m n.v. in 90 m n.v. Izjemo predstavlja nižje ležeči južni del, ki je na kotah med 90 in 65 m n.v..
(3) Območje OPPN se razdeli v tri tlačne cone:
– Višje ležeči osrednji in severni del, ki se oskrbuje iz vodohrana Šentjane (na koti 152,55 m n.m.),
– Srednji del, ki se oskrbuje iz vodohrana Valeta III (na koti 124,50 m n.m.),
– Najnižji južni del območja (Med vrtovi 9), ki se oskrbuje iz raztežilnika Baldomir Saje (na koti 92,00 m n.m.).
(4) Za zagotovitev vodne oskrbe in požarne varnosti višje ležečega in osrednjega dela je predvidena izvedba naslednjih vej:
– Veja 1 NL DN 150 v dolžini 532 m – navezava na vodohran Šentjane
– Veja 2 NL DN 150 v dolžini 140 m
– Veja 3 NL DN 100 v dolžini 145 m
– Veja 4 NL DN 100 v dolžini 175 m
– Veja 5 NL DN 150 v dolžini 155 m
– Veja 6 NL DN 100 v dolžini 50 m
– Veja 7 NL DN 100 v dolžini 100 m
– Veja 8 NL DN 100 v dolžini 50 m
(5) Predvidena je obnova povezovalnega cevovoda iz vodohrana Valeta III – veja 9 NL DN 200 v dolžini 275 m, ki se navezuje na že zgrajeni cevovod NL DN 200 mm v smeri proti vodohranu Moštra.
Za zagotovitev vodne oskrbe in požarne varnosti vmesnega dela območja je predvidena izvedba:
– Navezave na cevovod iz vodohrana Valeta III – veja 10 v dolžini 369 m, z vzpostavitvijo povezave na raztežilnik Baldomir Saje in ukinitev obstoječega cevovoda PVC DN 160 mm. S tem se sprosti območje pozidave.
– Del obstoječega cevovoda NL DN 100 mm – pribl. 75 m (na delu predvidene veje 10 od križišča do uvoza za Sončno pot 24) se nadomesti s predvidenim cevovodom NL DN 150 mm.
(6) Dimenzioniranje priključnih vodov je določeno na podlagi predvidenih zahtev vodne oskrbe in notranje požarne varnosti predvidenih objektov. Sistem internega vodovodnega omrežja mora biti izveden tako, da niso možni povratni vplivi vode v javni vodovodni sistem. Enako velja za interni sistem požarne varnosti, ki mora biti obdelan v okviru projektne dokumentacije predvidenih objektov, skladno s študijo in predpisi o požarni varnosti.
(7) Priključevanje novih objektov oziroma samostojnih poslovno-stanovanjskih enot znotraj objektov je možno preko samostojnih odjemnih mest za vsako samostojno poslovno oziroma stanovanjsko enoto. Tipski vodomerni jaški RVK so lahko oddaljeni maks. 6 m od predvidenega zgoraj navedenega javnega vodovodnega omrežja. Vodomerni jaški ne smejo biti locirani na javnem dobrem ali na voznih površinah. Vodomerni jaški morajo biti locirani izven ograjenih površin predvidenih objektov ali zunanje ureditve zaradi zagotavljanja rednega odčitavanja in vzdrževanja.
(8) Potek vodovoda je razviden iz grafičnega načrta št. 5 – Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.
14. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Za zagotovitev sodobnih telekomunikacijskih širokopasovnih storitev je predvidena izgradnja telekomunikacijsko kabelskega omrežja, s katerim bo vsaka posamezna stavba vezana na telekomunikacijsko centralo Piran ali Portorož.
(2) Trase novo načrtovane kabelske kanalizacije je potrebno uskladiti z drugo podzemno infrastrukturo. Iz osnovne trase obstoječe TK kabelske kanalizacije ob Belokriški cesti se načrtuje razvejeno dograditev ob voziščih oziroma v pločnikih posameznih ulic do obstoječih in načrtovanih objektov.
(3) Obstoječe TK kabelsko omrežje se med TK kabelsko kanalizacijo ob Belokriški cesti in posameznimi naročniškimi priključki preusmeri v novo načrtovano in zgrajeno TK kabelsko kanalizacijo. Po preusmeritvi se obstoječe TK omrežje odstrani.
(4) Predvidena je vgradnja kablov, s katerimi bo zagotovljen prenos analognih in digitalnih prenosnih širokopasovnih signalov.
(5) Potek telekomunikacijskih vodov je razviden iz grafičnega načrta št. 5 – Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.
15. člen 
(plinovod in ogrevanje) 
(1) Za potrebe oskrbe območja OPPN s plinom je predvidena izvedba plinovodnih inštalacij ter regulacijske plinovodne postaje Beli Križ na parceli št. 872 k.o. Portorož, kot izhaja iz projektne dokumentacije Plinifikacija Občine Piran, IP št. B 061/2, maj 1998.
(2) Novi plinovod bo potekal v največji meri v pločniku. Pri prečkanju cestišč se bo plinovod položil v ustrezno zaščitno cev. Križanja plinovoda in drugih komunalnih naprav se bodo izvedla skladno s predpisi in navodili upravljavcev posameznih komunalnih naprav. Plinovod bo zgrajen iz polietilenskih cevi visoke gostote s tehnično oznako PE-HD z delavnimi tlaki do 4 bar (0,4 MPa), priključki pa iz navrtalnih sedel ali T komadov z ustreznimi spojnimi komadi. Globina plinovoda bo 0,7 do 1,4 m pod ravnijo terena, odvisno od možnosti izvedbe križanja z drugimi instalacijami.
(3) Pred izgradnjo plinovoda se lahko oskrba rešuje tudi lokalno, s postavitvijo začasnih plinohramov za posamezne objekte. V primeru, da bi se v prihodnosti izgradilo plinovodno omrežje, se lahko objekt po izvedbi plinovodnega omrežja priključi na le-tega.
(4) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati predpisane odmike od trase plinskega omrežja po zahtevanih in veljavnih tehničnih predpisih in normativih.
(5) V sklopu izdelave projektne dokumentacije projekta za gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti soglasje operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
(6) Pri zasnovi energetike stavb je potrebno upoštevati določila Lokalnega energetskega koncepta Občine Piran.
(7) V primeru uporabe drugih energentov se priklop na plin lahko opusti.
(8) Potek plinovoda je razviden iz grafičnega načrta št. 5 – Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.
16. člen 
(odstranjevanje odpadkov) 
(1) Na ureditvenem območju se izvede ločen sistem zbiranja in odvoza odpadkov. Prevzemna mesta morajo biti dostopna za komunalna vozila (na območju 5 m od javnih poti).
(2) Zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov (ekološki otoki) morajo biti ustrezno dimenzionirane ter usklajene z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/12). Zbiralnice morajo zagotavljati ustrezen skupni volumen za predvidene uporabnike.
(3) Lokacija zbiralnic je razvidna iz grafične priloge 4 – Ureditvena situacija.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN 
17. člen 
(varovanje kulturne dediščine) 
(1) Območje OPPN se nahaja v celoti na območju kulturne krajine Piranski polotok, EŠD 28600 in deloma v območju naselbinske dediščine Portorož – Naselje Šentjane, EŠD 28549. Varujejo se naravne in antropogene značilnosti kulturne krajine ter razloženi tip naselja Šentjane in strnjeni Beli Križ.
(2) Obstoječa podoba naselja se varuje predvsem glede lege in gostote objektov, stavbnih mas, zunanje podobe, etažnosti, orientiranosti hiš, gabaritov, oblike streh in kritine iz korcev ter tradicionalnih ozelenitev.
(3) Zasnova urejanja mora z novo pozidavo na območju Naselje Šentjane, EŠD 28549 (označeno na grafični prilogi št. 6) izpolnjevati naslednje pogoje:
– Upoštevati mora varovane lastnosti krajine, ki so krajinska zgradba prostora in prepoznavna prostorska podoba naselja.
– Stavbe naj z daljšimi stranicami sledijo plastnicam terena, slemena streh pa naj potekajo vzporedno s plastnicami terena.
– Stavbe morajo imeti simetrične dvokapne strehe, naklona 18–20 stopinj. Strehe morajo biti krite s korci. Ravne strehe so dovoljene, če je objekt vkopan v teren in je streha ozelenjena.
– Strešni venci morajo biti vodoravni in ne smejo presegati globine 25 cm in višine 10 cm.
– Na zatrepnih fasadah naj bo čim manj fasadnih odprtin.
– Viški materiala bodo predvidoma deponirani na deponiji Zbirni center za gradbene odpadke Mali Medvejk v Občini Sežana ali na Centru predelave gradbenih odpadkov Sermin. Viški materiala se lahko odlagajo tudi na drugih lokacijah, ki imajo za to ustrezna dovoljenja.
(4) Na območju varovanja mora za izvajanje gradenj in rekonstrukcij objektov in za vsa dela, ki posegajo v zunanjost stavb in ureditev, investitor pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
(5) Če na območju OPPN ne bodo opravljene predhodne arheološke raziskave pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno ZVKDS omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Piran vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
(6) Ob odkritju dediščine je potrebno najdbo zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi obvestiti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira oziroma zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, če arheološkim ostalinam grozi nevarnost uničenja.
18. člen 
(varstvo zraka in voda) 
(1) Predvsem v času gradnje je treba preprečevati prašenje. Objekti izpustnih plinov morajo biti ustrezno opremljeni in ustrezno nameščeni.
(2) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda morajo biti usklajene z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in nadaljnje spremembe), z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in nadaljnje spremembe) ter z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in nadaljnje spremembe).
(3) Iz projektne dokumentacije mora biti razvidna končna dispozicija vseh vrst odpadnih voda in zagotovljeno čiščenje do predpisane stopnje, skladno z veljavnimi predpisi.
(4) V projektni dokumentaciji morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na stanje voda in vodni režim.
(5) Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe, je treba pridobiti vodno pravico.
(6) Na območju predvidene gradnje je predvideno ohraniti ter ustrezno urediti obstoječe vodne vire in vodnjake. Zaradi predvidenih posegov v prostor se njihove karakteristike ne smejo poslabšati.
(7) Odvod zalednih padavinskih voda in padavinskih voda na obravnavanem območju je treba ustrezno sistemsko urediti vse do končnega izpusta ter pri tem zagotoviti, da ne bo škodljivega delovanja voda na obravnavanem območju in tudi dolvodno od njega. Obstoječe geomorfološke karakteristike terena se naj ohranijo, Zasip oziroma pozidava obstoječih grap, zaradi katere bi lahko prišlo do poslabšanja obstoječih odtočnih razmer, ni dovoljena.
(8) Padavinske vode s parkirnih in manipulativnih površin je treba prečistiti preko ustreznega lovilca olj (skladno s SIST EN 858).
(9) Predvideni naj bodo ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno padavinsko kanalizacijo, meteorne odvodnike ali v podzemne vode (npr. zalivanje, uporaba v sanitarijah, tehnološke vode …).
(10) Morebitno skladiščenje ekološko primernih goriv mora biti načrtovano v skladu z veljavnimi predpisi, da se prepreči možnost razlitja nevarnih snovi v okolje.
(11) V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda. V primeru nezgod je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepanje. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v naravno okolje.
(12) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse provizorije ter ustrezno urediti vse z gradnjo prizadete površine.
19. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
(2) Ravni hrupa dejavnosti v okolici objekta ne smejo presegati vrednosti predpisane za III. stopnjo varstva pred hrupom skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10 in nadaljnje spremembe).
(3) Glede hrupa je potrebno upoštevati:
– Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10 in nadaljnje spremembe).
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
20. člen 
(obramba in varstvo pred požarom) 
(1) Na območju ni objektov ali ureditev za obrambo.
(2) Predvidena pozidava območja mora, skladno z 22. in 23. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11, 83/12 in nadaljnje spremembe) zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objektom in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev med samimi deli objekta, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar.
Potrebno je upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara v naseljih zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
(3) Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11, 83/12 in nadaljnje spremembe).
Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je treba upoštevati določila:
– Zunanje stene in strehe objekta morajo biti projektirani tako, da je z upoštevanjem odmika od meje gradbene parcele omejeno širjenje požara na sosednje stavbe. Ločilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, med posameznimi stavbami morajo biti projektirane in grajene tako, da je omejeno širjenje požara na sosednje objekte.
– Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da so ob požaru zagotovljene naprave in oprema za gašenje začetnih požarov, ki jih lahko uporabijo vsi uporabniki, da so zagotovljene naprave za usposobljene uporabnike in gasilce ter da so vgrajeni ustrezni sistemi za gašenje požara.
– V stavbah mora biti zagotovljen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje.
(4) Celotno ureditveno območje se opremi z vodovodnim omrežjem, vključno z nadtalnimi in podtalnimi hidranti, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za gašenje vsaj 10 l/s za čas 120 minut. Če bodo potrebe po požarni vodi večje, jih je potrebno zagotavljati iz drugih virov. Ravno tako je potrebno vodo za gašenje zagotoviti iz drugih virov v primeru faznosti opremljanja zemljišč, če ne ustrezajo zgoraj podanim zahtevam o oskrbi z vodo za gašenje.
Potrebno je urediti intervencijske površine (delavne površine) za gasilska vozila skladno za zahtevami veljavne zakonodaje (TSG-1-001:2010 poglavje 4.3), in sicer:
– pri stavbah s tlorisno površino do 600 m2 mora biti zagotovljen peš dostop,
– pri stavbah s tlorisno površino nad 600 m2 do 6000 m2 in razmerjem dolžine in širine tlorisa najmanj 3:1 mora biti zagotovljen dostop do najmanj ene strani stavbe ter najmanj ena delovna površina za intervencijo.
Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090. Javno cestno omrežje bo med drugim služilo dovoznim intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja. Glede na določila standarda (SIST DIN 14090) morajo biti dostopne poti širine več kot 3,5 m, kar zadostuje za gasilska vozila do širine 2,5 m. Ureditev dovoznih poti mora biti za osno obremenitev 10 t.
21. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščita pred erozijo) 
(1) Glede sestave tal območja se OPPN sklicuje na Geološko geomehansko poročilo o pogojih gradnje stanovanjskih objektov na območju OPPN »Ob Belokriški cesti« pri Portorožu, št. načrta 04/2015, izdelovalec GEOENG&CO, marec 2015 in dopolnitev avgust 2018. Obravnavano območje je po podatkih ARSO del plazljivega in erozijskega območja.
(2) Obravnavano območje se uvršča v 6. stopnjo seizmične intenzitete po EMS lestvici (European Macroseismic Scale). V tem območju pričakujemo seizmične pospeške do 0,100 g. Podatki so povzeti po Karti potresne nevarnosti Slovenije (ARSO, 2002) za povratno dobo potresov 475 let, ki je izdelana v skladu z zahtevami evropskega standarda Eurocode 8 (EC8). Temu primerno je potrebno predvideti način gradnje.
(3) Temeljenje se izvede na pasovnih temeljih ustreznih dimenzij oziroma AB plošči z izkopom minimalno pribl. 0,7 m–1,0 m globoko v zmerno preperele flišne do kompaktne flišne plasti. AB plošča je lahko lokalno ojačena s pasovnimi temelji ustreznih dimenzij z izkopom min. do 0,7 m globoko v zmerno preperele do kompaktne flišne plasti.
(4) Izkope objektov v zgornji del brežine, to je v flišni preperini, se izvede v začasnem ustreznem naklonu 1:n = 1:1 z zaokrožitvijo, spodnji del brežine v flišne zmerno preperele do kompaktne plasti se izvaja izkope v naklonu n:1 ≤ 2:1. Izkope je potrebno sproti inženirsko geološko pregledati. Če bi se med izkopom pokazale oslabljene cone v flišu ali bi izkopi ostali dlje časa odprti, se med pregledom predpiše ustrezne varovalne ukrepe (prekrivanje brežin s PVC folijo, po potrebi tudi sidranje s pasivnimi sidri in primarno oblogo z brizganim betonom).
(5) Okrog objektov je potrebno za odvodnjavanje izvesti drenaže in odtoke površinskih voda. Vso vodo se mora kontrolirano odvesti, da ne bi prišlo do erozijskih poškodb temeljnih tal.
(6) Skladno z 88. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02 in nadaljnje spremembe) lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča.
Na plazljivem območju je prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večjo obnovo gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(7) Na erozijskem zemljišču je na podlagi 87. člena ZV-1 prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijskih moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
VIII. ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ 
22. člen 
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA IN ODSTOPANJA 
23. člen 
(faznost izvajanja) 
Gradnja lahko poteka etapno. Vsaka etapa mora tvoriti zaključen prostorski del – posamezno stavbo z vsemi funkcionalnimi površinami in priključki na javno gospodarsko infrastrukturo ter drugimi varstvenimi in varovalnimi ukrepi.
24. člen 
(dovoljena odstopanja) 
(1) Glede višine objektov je podana maksimalna etažnost in odstopanje je možno samo navzdol, in sicer neomejeno. Na strehi so lahko posamezni manjši konstrukcijski oziroma infrastrukturni elementi (dimniki, odduhi, antene …), tehnološke naprave za ogrevanje, pohlajevanje, prezračevanje, pridobivanje energije ter druge tehnološke naprave.
(2) Pozicije, dimenzije in etažnost podzemnih garaž niso omejene.
(3) Dovoljeno je preoblikovanje odprtih površin (parki, drevoredi, pešpoti, igrišča in druge odprte površine), pri čemer je potrebno upoštevati vse pogoje, določene s tem odlokom.
25. člen 
(odstopanja pri gradnji infrastrukture) 
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustne drugačne trase komunalnih naprav in drugačne prometne ureditve od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega območja), če gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju zasnovi objektov, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
(2) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti.
(3) Uvozi na grafičnih podlogah so podani informativno. Možno jih je izvesti tudi drugače, vendar ne iz Belokriške ceste in ob upoštevanju 9. člena odloka.
(4) Ob soglašanju upravljavca elektroenergetskega omrežja so dovoljena odstopanja od predvidenih kapacitet in lokacije trafo postaje TP Nova Belokriška.
(5) Do izgradnje omrežja meteorne kanalizacije je možno odvodnjavanje meteornih vod reševati lokalno, na lastne stroške, z izvedbo ustrezno dimenzionirane ponikovalnice, locirane na parceli za gradnjo.
(6) Do izgradnje omrežja fekalne kanalizacije je možno odvajanje fekalnih vod reševati lokalno, na lastne stroške, z izvedbo ustrezno dimenzionirane male biološke čistilne naprave, locirane na parceli za gradnjo.
(7) Po izgradnji nove komunalne opreme je obvezna priključitev na javno komunalno opremo, brez zahtevka za plačilo stroškov začasne priključitve.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
26. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju prostorskega akta) 
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči, ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbenotehnične in prometnovarnostne, infrastrukturne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila predpisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, preostanek pa se mora tretirati in deponirati skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti zagotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini (predvsem: hrup, prah in tresljaji), je potrebno v načrtih za izbor tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve in način izvajanja gradbenih del.
(4) Morebitne poškodbe na obstoječih objektih in napravah je potrebno reševati v skladu z 32. in 33. členom (ZGO-1 spremembe), kjer je opisano, da investitor nameravanega objekta, projektant, izvajalec gradnje takšnega objekta, nadzornik nad gradnjo takšnega objekta in revident projektne dokumentacije odgovarjajo za neposredno škodo, ki nastane tretjim osebam in izvirajo iz njihovega dela in njihovih pogodbenih obveznosti.
(5) Po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti s sanacijskimi in zasaditvenimi deli na vseh razgaljenih površinah. Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene čim manjše površine tal.
(6) Za začasne prometne in gradbene površine je potrebno uporabiti infrastrukturne površine, ki že obstajajo ali so na njih tla manj kvalitetna, predvsem znotraj območja OPPN. Odvečni odkopni gradbeni material se ne sme odlagati na sosednja območja, razen če ima investitor dogovor z lastnikom teh zemljišč. Tovorna vozila med gradnjo ne smejo voziti ali obračati na sosednjih površinah, razen če obstaja dogovor z lastniki teh zemljišč. V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja.
XI. GRADNJA ENOSTAVNIH, NEZAHTEVNIH IN DRUGIH OBJEKTOV 
27. člen 
(gradnja enostavnih, nezahtevnih in drugih objektov) 
(1) Na območju urejanja je dovoljeno umeščati enostavne in nezahtevne objekte skladno z določili odloka.
(2) Enostavni in nezahtevni objekti iz 5.c člena, ki so stavbe, se lahko gradijo le na gradbeni parceli legalno zgrajene stavbe.
(3) Pri postavitvi enostavnih in nezahtevnih objektov je potrebno upoštevati gradbene meje. Kjer pa gradbene meje niso označene, se lahko objekte postavi minimalno 3 m od parcelne meje, s pisnim soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa tudi bližje. Za vse vrste ograj in opornih oziroma podpornih zidov ni potrebno upoštevati gradbenih mej. Ti objekti se lahko gradijo do parcelne meje, s pisnim soglasjem lastnika pa tudi na parcelni meji.
(4) Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so stavbe, veljajo glede oblikovanja naslednja merila in pogoji:
– stavbe morajo biti oblikovane skladno z osnovno stavbo,
– strehe v naklonu imajo lahko maksimalni naklon strehe 22 stopinj, kritina mora biti iz korcev, ravne strehe so lahko pohodne in/ali zazelenjene,
– stavbe so lahko delno ali v celoti vkopane,
– višina stavbe ne sme presegati 3,5 m, merjeno od najnižje kote terena ob stavbi do spodnje kote najvišjega venca stavbe.
(5) Pri lociranju objektov je treba upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in prometno-varnostne režime.
(6) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali ovirati poteka prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
S sprejetjem tega odloka prenehajo na ureditvenem območju, ki je predmet tega OPPN, veljati določila Zazidalnega načrta za območje šol v Portorožu (pl. c. ZS 5/5), (Uradne Objave, št. 13/89) ter njegovih sprememb in Prostorskih ureditvenih pogojev za območja planskih celot Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra – Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v Občini Piran (Uradne Objave, št. 25/93 ter njegovih sprememb).
29. člen 
OPPN je stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Piran.
30. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2013
Piran, dne 2. oktobra 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 27/08 – Sentenza della Corte Costituzionale, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della Corte Costituzionale, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale Repubblica di Slovenia, nn. 5/14-Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A  I L  S E G U E N T E  D E C R E T O 
sul Piano regolatore particolareggiato comunale “Ob Belokriški”, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 32a seduta ordinaria del 2 ottobre 2018.
N. 3505-2/2013
Pirano, 2 ottobre 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 61, quinto comma, della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della Corte Costituzionale, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2) e in relazione all’art. 273, terzo comma, della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17), l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18) nella 32a seduta ordinaria del 2 ottobre 2018, approva il seguente
D E C R E T O 
sul Piano regolatore particolareggiato comunale “Ob Belokriški”
I. OGGETTO DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE 
Art. 1 
(Denominazione del PRPC e il suo elaboratore) 
(1) Con il presente Decreto è approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale ”Ob Belokriški” (in prosieguo: PRPC).
(2) Il piano regolatore particolareggiato comunale predisposto per l’assetto del comprensorio nell’area lungo la Strada di Croce Bianca è stato elaborato dalla società PIA Studio, S.r.l., Portorose, Lungomare 26, Portorose, al numero di progetto n. 27/14.
Art. 2 
(Elementi del PRPC) 
(1) Il piano regolatore particolareggiato comunale comprende una parte testuale e una parte cartografica.
(2) La parte testuale contiene il Decreto.
(3) La parte cartografica del PRPC include:
1. L’estratto dalla parte cartografica del piano regolatore comunale
2. Il comprensorio del PRPC in rapporto allo stato attuale delle particelle catastali
3. La presentazione dell’impatto ambientale e dei collegamenti con le aree limitrofe
4. La situazione di assetto
4a. La situazione geodetica di edificazione
4b. La situazione geodetica di edificazione con la presentazione della variante di regolamentazione del traffico
5. La progettazione delle infrastrutture pubbliche comunali ed energetiche, nonché delle reti di comunicazione
6. La presentazione delle disposizioni per la tutela ambientale, le risorse naturali e la conservazione della natura
7. La presentazione delle disposizioni necessarie per la difesa, nonché la protezione da calamità naturali e altre emergenze, compresa la protezione antincendio
8. Il progetto di frazionamento
(4) Allegati al PRPC:
1. Estratto dal piano territoriale strategico
2. Presentazione dello stato di fatto del territorio
3. Basi tecniche professionali, sulle quali si fondano le soluzioni dell’atto territoriale
4. Linee guida e pareri dei responsabili della pianificazione territoriale
5. Chiarimenti e motivazione del piano regolatore comunale particolareggiato
6. Sintesi per l’opinione pubblica.
II. COMPRENSORIO DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE 
Art. 3 
(Ubicazione del comprensorio e dei suoi confini) 
(1) Il comprensorio del PRPC comprende l’area settentrionale e meridionale della Strada di Croce Bianca a Portorose, tra l’esistente insediamento residenziale di Croce Bianca sul lato occidentale, il percorso pubblico sulla particella catastale n. 855, C.C. Portorose sul lato settentrionale, l’insediamento residenziale lungo la Strada di Croce Bianca sul lato orientale, nonché l’area delle scuole e la Strada del Sole sul lato meridionale. I confini dell’area di intervento si estendono sulle particelle catastali nn. 919/5, 918/1, 915, 916, 912, 911, 7706/5, 876/4, 7716/1, 878/2, 877/2, 882/2, 883, 884/1, 884/2, 771/1, 772/2, 772/1, 825, 830, 834, 836/7, 836/6, 836/9, 836/10, 842/15, 842/14, 842/13, 846/2, 857, 7716/2, 858/4, 7705/13, 7723, 1375/1, 1376/7, 1376/8, 1375/4, 1375/3, 1377/27, 1377/28, 1377/25, 1377/15, 1376/6, 1377/24, 1377/13, 1378/2, 1379/1, 1380/2, 1380/3, 1380/8, 1066/7, 1066/10, 1066/14, 1066/8, 105, 1058/2, 1056, 1055/1, 1055/3, 1047/2, 7718/3, 1043/3, 7706/4, 931/2, 917/2, tutte C.C. Portorose.
(2) Il comprensorio del PRPC è attraversato dall’infrastruttura comunale. Per la realizzazione dei collegamenti con le infrastrutture comunali esistenti si interviene parzialmente sui terreni al di fuori del comprensorio del PRPC.
(3) Il confine del comprensorio è rappresentato graficamente nella parte cartografica del PRPC, progetto cartografico n. 2 – Comprensorio del PRPC con lo stato delle particelle catastali attualmente esistenti.
Art. 4 
(Impatto ambientale e collegamenti con unità di pianificazione territoriale adiacenti) 
(1) L’impatto ambientale e i collegamenti con le unità di pianificazione territoriale adiacenti sono presentati nella parte cartografica del PRPC, progetto cartografico n. 3 – Presentazione dell’impatto ambientale e dei collegamenti con le aree limitrofe.
(2) Gli interventi nel comprensorio del PRPC interesseranno le aree limitrofe, principalmente in termini di aumento del carico delle infrastrutture pubbliche di rilevanza economica (impianti elettrici, fognature, rete di approvvigionamento idrico, rete di trasporto viario, ecc.).
III. CONDIZIONI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA E ARCHITETTONICA DELL’AREA, STRUTTURE E ALTRI INTERVENTI 
Art. 5 
(Concetto di assetto del PRPC e delle condizioni urbanistiche) 
(1) Nell’area in oggetto è prevista la costruzione di edifici prevalentemente residenziali, che integrano gli edifici esistenti. Il concetto di edificabilità è mostrato nel progetto cartografico n. 4 – Situazione di assetto.
Nel comprensorio è inoltre prevista la riorganizzazione del centro dell’insediamento di Croce Bianca, nonché la realizzazione di un’immagine complessiva dell’insediamento. A tal fine, è prevista la regolamentazione della rete stradale, dei percorsi pedonali e dei marciapiedi nonché la definizione dei criteri per la sistemazione esterna delle singole strutture.
(2) Nell’area in oggetto, sono presenti gli edifici residenziali esistenti, il bocciodromo con tendone, nonché parcheggi e altre strutture esterne nel centro dell’insediamento di Croce Bianca.
(3) Le nuove strutture e le condizioni urbanistiche sono presentate nel progetto cartografico n. 4a Situazione geodetica di edificazione e 4b Situazione geodetica di edificazione con la presentazione della variante di regolamentazione del traffico.
(4) Il numero, la posizione e le dimensioni delle strutture sulle particelle catastali, ovvero nei progetti cartografici sono forniti a puro scopo informativo. Le strutture dovrebbero essere posizionate sulle particelle catastali, tenendo conto di tutte le condizioni di cui nel Decreto. È necessario tenere conto dei confini di edificazione. Il confine di edificazione è rappresentato da una linea che gli edifici di nuova costruzione previsti non devono superare, possono solo rasentarla e/o osservare una distanza verso l’interno dalla stessa. I confini di edificazione sono rappresentati nei progetti cartografici n. 4a Situazione geodetica di edificazione e 4b Situazione geodetica di edificazione con la presentazione della variante di regolamentazione del traffico e sono quotati dal bordo del futuro corridoio pubblico ovvero dal bordo delle particelle edificabili previste.
(5) I confini di edificazione che delimitano i lotti edificabili hanno lo scopo di proteggere lo spazio pubblico e allo stesso tempo di creare un’area intermedia tra i terreni pubblici e i terreni privati. Eventuali modifiche ai confini di edificazione previsti sono possibili solo eccezionalmente e solo con il consenso del Comune. I motivi per le modifiche dei confini edilizi, sono dovuti all’adattamento della situazione sul terreno, all’adeguamento dell’infrastruttura e all’adattamento dovuto a diverse disposizioni riguardanti la permuta delle particelle catastali con il Comune, ma sempre nel rispetto dell’interesse pubblico.
(6) Il fattore di utilizzo del terreno (FUT) è determinato. Rappresenta il rapporto tra la superficie utile lorda dell’edificio e la superficie totale del terreno edificabile. Il FUT non deve superare il fattore di 0,5. Il fattore di edificabilità (FE) è determinato. Rappresenta il rapporto tra la superficie fabbricata dell’edificio e la superficie totale del terreno edificabile. Il FE non deve superare il fattore di 0,3. Le disposizioni del FE non si applicano per le cantine ovvero per i piani completamente interrati e nemmeno per le piscine. Quando si calcola il fattore di edificabilità, è necessario tenere conto delle dimensioni di pianta di tutti gli edifici presenti sul terreno edificabile, incluse le strutture semplici e non impegnative, che hanno le caratteristiche di edificio.
(7) La distanza minima degli edifici dai confini della particella è di 3,00 m. Può essere minore solo con il consenso dei proprietari dei terreni limitrofi.
(8) I tetti degli edifici corrono paralleli alle isoipse del terreno, hanno una pendenza di 18–22 gradi o sono realizzati come tetti a superficie piana.
(9) Il numero massimo di piani degli edifici è C+P+1+M nel caso in cui abbiano un tetto in pendenza. Nel caso di un tetto in piano, il numero massimo di piani è C+P+1. La quota massima del cornicione, ovvero della parte superiore del tetto piano è di 7,5 m misurando dalla quota più bassa del terreno lungo l’edificio.
(10) È consentita la costruzione di edifici residenziali classificati nella categoria di CC SI: 11 Edifici residenziali. Gli edifici residenziali previsti possono essere al massimo trifamiliari.
Art. 5a 
(Variante concernente la regolamentazione del traffico, i confini di edificazione, le particelle edificabili e la posizione delle strutture) 
(1) La variante è presentata sulla mappa 4b.
(2) In caso di applicazione di questa variante, tutte le altre disposizioni del Decreto si applicano mutatis mutandis.
Art. 5b 
(Unità abitative a uso turistico) 
(1) È altresì possibile, su tutto il comprensorio, la costruzione di unità abitative a uso turistico nell’ambito della classificazione 121 Strutture ristorative.
(2) In caso di realizzazione di queste strutture, tutte le altre disposizioni del Decreto si applicano mutatis mutandis.
Art. 5c 
(Realizzazione degli edifici, altri lavori edili e lavori di manutenzione) 
Nell’intero comprensorio, oltre ai fabbricati che sono oggetto di altre disposizioni del presente Decreto, è consentita la costruzione di:
a) CC SI 12420 Edifici per parcheggio
b) CC SI 12520 Serbatoi, silos e magazzini
c) CC SI 2112 Strade regionali, CC SI 2122 Strade locali e percorsi pubblici
d) CC SI 222 Condutture locali, linee elettriche locali e reti di comunicazione locale
e) CC SI 241 Strutture per lo sport, la ricreazione e il tempo libero, eccetto campeggi, aree di sosta per camper
f) CC SI 24205 Ulteriori strutture di ingegneria non classificate altrove
g) CC SI 3 Ulteriori lavori edili.
Art. 6 
(Struttura del bocciodromo) 
(1) La struttura del bocciodromo si trova nell’area che, nel progetto cartografico n. 4a – Situazione geodetica di edificazione, è contrassegnata da una linea tratteggiata rossa.
(2) La struttura del bocciodromo può essere ampliata e ricostruita o rimossa e costruita ex novo.
(3) In caso di ampliamento, ovvero di ricostruzione si applicano le stesse condizioni urbanistiche degli edifici residenziali pianificati.
(4) In caso di regolarizzazione di una struttura esistente, devono essere rispettate le disposizioni dell’art. 7 del Decreto.
(5) Nell’area della struttura del bocciodromo è consentita la costruzione di strutture nell’ambito della classificazione CC SI: 11 Edifici residenziali e 126 Edifici di importanza pubblica sociale.
Art. 7 
(Strutture esistenti) 
(1) Tutte le strutture esistenti possono essere ampliate e ricostruite secondo le disposizioni del presente Decreto.
(2) Tutti i fabbricati esistenti possono essere rimossi e costruiti ex novo, in conformità alle disposizioni del presente Decreto.
(3) Le strutture esistenti, costruite senza i relativi permessi, sono regolarizzate nelle dimensioni attuali. Come dimensioni attuali, si prendono in considerazione le dimensioni delle strutture, misurate al più tardi il giorno dell’entrata in vigore del Decreto, che devono essere dimostrate con una rilevazione geodetica, contenente le dimensioni del piano terra e le dimensioni di altezza dell’edificio.
(4) Le strutture di cui al precedente alinea possono essere regolarizzate, nella misura in cui non interferiscano con le previste aree pubbliche, ovvero con l’infrastruttura pubblica. Per tutti gli interventi nelle immediate vicinanze di aree pubbliche e infrastrutture pubbliche, è necessario ottenere il consenso del Comune di Pirano.
Art. 8 
(Spazi aperti) 
(1) Laddove le disposizioni esterne degli edifici comprendono muri di supporto o di contenimento, questi devono essere inferiori a 1,8 m d’altezza o realizzati con un rientro minimo di 0,5 m. I muri di supporto o di contenimento devono essere rivestiti con pietra arenaria locale. Possono anche essere realizzati in altro materiale, ma in questo caso devono essere ricoperti di verde con vegetazione mediterranea.
(2) Quando si progetta il verde pubblico, compreso il viale alberato lungo la Strada di Croce Bianca, devono essere prese in considerazione le specie e gli arbusti caratteristici locali.
(3) La riqualificazione del centro di Croce Bianca comprende la sistemazione della piazzetta, del parco con un parco giochi per bambini, nonché del punto panoramico. A questo proposito, un intervento sostanziale è costituito dalla riqualificazione della rete stradale, che comprende la disposizione della rotatoria invece dell’incrocio esistente e l’abolizione della sezione stradale lungo il parcheggio del supermercato Mercator. Sull’intera area del centro si realizzano superfici verdi e pavimentate. Tutte le superfici sono dotate del corredo urbano e sono adeguatamente sistemate a verde. Sono regolate in modo tale da rendere possibile l’accesso senza ostacoli e il passaggio a persone con disabilità. Il corredo verde esistente viene mantenuto nella massima misura, nonché integrato con specie arboree autoctone, arbusti, piante perenni e piante aromatiche. Il parcheggio esistente viene cinto da un viale alberato.
Art. 9 
(Progetto di frazionamento) 
(1) Il progetto delle particelle edificabili è presentato nella parte cartografica del PRPC, nel progetto cartografico n. 8 ed è vincolante.
(2) Modifiche delle particelle edificabili da quelle presentate sono possibili solo eccezionalmente e solo con il consenso del Comune. Ragioni per un diverso frazionamento da quello previsto sono l’adeguamento alla situazione sul terreno, l’adeguamento all’infrastruttura e l’adattamento dovuto a diverse disposizioni riguardanti la permuta delle particelle con il Comune, ma sempre nel rispetto dell’interesse pubblico.
(3) Le particelle edificabili possono essere raggruppate, a condizione che non si configurino effetti peggiorativi sul concetto di edificabilità e sulla prevista organizzazione degli spazi pubblici.
IV. VIABILITÀ 
Art. 10 
(Infrastruttura stradale) 
(1) Le strutture e gli impianti dell’infrastruttura stradale sono visionabili nella parte cartografica del PRPC, progetto cartografico n. 4 – Situazione di assetto, 4b Situazione geodetica di edificazione con la presentazione della variante di regolamentazione del traffico, nonché dei progetti cartografici 5a e 5b – Progettazione delle infrastrutture comunali ed energetiche, nonché le reti di comunicazione.
(2) Il traffico confluisce dall’attuale Strada di Croce Bianca (R 1479) a cui sono collegate le strade locali esistenti (LC 312211, LC 312221), nonché la strada pubblica (JP 813201).
(3) La progettazione delle aree di traffico prevede la riorganizzazione dei percorsi stradali esistenti e la realizzazione di una nuova sezione stradale dalla strada locale SL 312221, che consentirà l’accesso ai terreni nella parte centrale del comprensorio. Tutti gli accessi ai terreni sono predisposti da strade locali. La disposizione della nuova sezione stradale è mostrata come variante.
(4) I terreni, situati a meridione della Strada di Croce Bianca, utilizzano la strada di accesso esistente. I terreni nella parte meridionale del comprensorio sono accessibili dalla Strada del Sole (LK 312361, JP 812965).
(5) La progettazione delle aree di traffico prevede anche la riorganizzazione della regolamentazione del traffico nel centro di Croce Bianca. L’introduzione di una rotatoria e la riorganizzazione dei parcheggi, nonché il collegamento stradale verso Strugnano (la chiusura di una parte della SL 312211, che corre lungo il parcheggio esistente del supermercato Mercator, è prevista per migliorare la sicurezza e la creazione di aree pedonali pubbliche).
(6) Si prevede di aggiungere alle strade esistenti, compresa la Strada di Croce Bianca, i marciapiedi mancanti. Le strade locali migliorano i profili stradali in modo tale da garantire il flusso regolare bidirezionale del traffico in tutta l’area. Sul lato settentrionale della Strada di Croce Bianca è prevista una fascia verde con un viale alberato e un marciapiede.
(7) Oltre ai marciapiedi lungo le strade, il PRPC prevede anche la disposizione di collegamenti pedonali trasversali che collegano l’area in direzione nord-sud.
(8) È possibile l’accesso agli edifici da parte dei mezzi di intervento. L’area di manovra dei veicoli di intervento è prevista sugli spiazzi, ovvero sulle superfici consolidate lungo gli edifici.
(9) Ogni edificio residenziale deve avere almeno 2 PM per ciascuna abitazione. Di norma, è necessario garantire la manovra degli autoveicoli sulla propria particella edificabile, a meno che ciò non sia possibile a causa della situazione sul terreno o per altri motivi giustificati.
(10) Per ogni unità abitativa deve essere garantito un minimo di 1 PM.
(11) Nell’area del centro di Croce Bianca, è possibile la costruzione di autosilo, che devono essere collocati al di sotto del livello dei parcheggi esistenti, ovvero del terreno. Questa area è presentata nella parte cartografica del PRPC, progetto cartografico n. 4a – Situazione geodetica di edificazione. L’area in cui è possibile la costruzione di garage è limitata dalla linea tratteggiata verde, che nella legenda del progetto cartografico indica l’area del centro di Croce Bianca.
V. INFRASTRUTTURE COMUNALI ED ENERGETICHE 
Art. 11 
(Rete fognaria) 
(1) Si prende in considerazione un sistema separato per lo smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue urbane. Gli impianti comunali già installati sono presi in considerazione e conservati. Il sistema fognario deve essere realizzato a tenuta stagna, e precisamente l’intera rete fognaria di acque nere nonché quella di acque bianche devono essere realizzate almeno in tal modo che la parte impermeabile includa i separatori di oli.
(2) La canalizzazione delle acque meteoriche è prevista per il deflusso delle acque dai tetti, dalle aree verdi, dalle superfici stradali e delle acque reflue provenienti dalle aree di parcheggio. La canalizzazione delle acque meteoriche è in parte collegata alla canalizzazione meteorica esistente con il deflusso che il sistema esistente ancora consente. Il destinatario finale delle acque meteoriche è il mare.
(3) La canalizzazione delle acque meteoriche viene scaricata:
– Verso Fiesso:
– Canale ma: aree P1, F1, F2, F3, P6 con un deflusso totale di 219 l/s, con un sistema di ritenzione da 60 m3 si riduce il deflusso a 100 l/s
– Area della rotatoria con un deflusso totale di 53 l/s
– Verso la Strada di Croce Bianca:
– L’area B1 con un deflusso totale di 97 l/s, con un sistema di ritenzione da 22 m3 si riduce il deflusso a 60 l/s (deflusso attuale)
– L’area del canale mb con le aree P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, D1 con un deflusso totale di 703 l/s, con un sistema di ritenzione da 331 m3 si riduce il deflusso a 90 l/s (il deflusso totale di entrambe le aree e il bacino idrografico della Strada di Croce Bianca non supera la capacità di deflusso del canale meteorico esistente della Strada di Croce Bianca).
– Sulla canalizzazione meteorica della Via Fra gli orti: area S1 con un deflusso totale di 51 l/s. Il canale di deflusso ha una portata di 123 l/s e la sicurezza è appropriata.
– Sulla canalizzazione della Strada del Sole: area S2. Il canale di deflusso non trasferisce il carico aggiuntivo, può solo scaricare il carico attuale. L’accrescimento della permeabilità delle acque reflue o la realizzazione di un sistema di ritenzione comune non è possibile a causa dei vincoli spaziali. Gli investitori degli edifici in quest’area devono garantire la ritenzione idrica in base all’urbanizzazione pianificata, sul loro terreno sono tenuti a trattenere qualsiasi aumento del flusso di acqua meteorica.
Canali previsti:
– Canale me Φ 200 lunghezza 200 m
– Canale mkc Φ 250 e Φ 300 lunghezza 150 m con sistema di ritenzione Φ 2000 lunghezza 20 m
– Canale mkb Φ 400 lunghezza 55 m
– Canale mkb1 Φ 250, Φ 300, Φ 400, Φ 500 lunghezza 300 m con sistema di ritenzione Φ 2000 lunghezza 65 m
– Canale mkb11 Φ 250, Φ 300 lunghezza 200 m
– Canale mkb2 Φ 250 lunghezza 160 m con sistema di ritenzione Φ 2000 lunghezza 40 m
– Canale mkd Φ 250, Φ 300 lunghezza 145 m con sistema di ritenzione Φ 2000 lunghezza 15 m
– Canale mka Φ 250, Φ 300, Φ 400 lunghezza 425 m con sistema di ritenzione Φ 2000 lunghezza 30 m
– Canale mka1 Φ 250 lunghezza 80 m
– Canale mka2 Φ 400 lunghezza 125 m. Il canale viene realizzato contemporaneamente alla ricostruzione pianificata della strada e alla conduttura delle acque reflue fecali dalla stazione di sollevamento Strugnano II. Fino ad allora il deflusso viene effettuato sulle pendici dell’anfiteatro naturale di Fiesso (catturato nel canale ma)
– Canale mkr Φ 250 lunghezza 120 m
– Collegamenti dei bocchettoni stradali Φ 200 lunghezza 395 m
Collegamenti delle acque meteoriche domestiche Φ 150 lunghezza 425 m.
(4) Lo scarico delle acque reflue deve essere dotato di una testa di sversamento in calcestruzzo, mentre l’area di influenza assicurata in pietra. In tutte le aree in cui è prevista la realizzazione della canalizzazione per le acque meteoriche è inoltre necessario rinnovare i collegamenti a questo sistema fognario. Deve essere assicurato l’accesso ai tracciati della rete della canalizzazione delle acque meteoriche per la pulizia e manutenzione con i rispettivi macchinari.
(5) La fognatura di acque nere prevista convoglia l’acqua reflua fecale nella rete fognaria pubblica di acque nere esistente, che deve essere in qualche misura adeguata.
– Il canale fd1, è mantenuto interamente ed esteso per 100 m.
– Il canale fd viene mantenuto con le seguenti modifiche:
– Nella parte inferiore viene reindirizzato al canale fs (migliore connessione del flusso) per 25 m 
– Nella parte superiore si tralascia per la lunghezza di 45 m, a causa della prevista fornitura d’acqua e si prolunga per 85 m, per poter in futuro collegare ad esso il canale di Sentiane senza alcun intervento sulla nuova strada. 
– Il canale fd2 viene mantenuto, tranne nella parte superiore, dove i flussi sono diretti al canale fd1.
– Il canale fs viene mantenuto, tranne nella parte superiore, dove i flussi sono diretti al canale fb1.
Canali previsti:
– Canale fe Φ 200 lunghezza 180 m
– Canale fc Φ 200 lunghezza 70 m
– Canale fb Φ 200 lunghezza 365 m
– Canale fb1 Φ 200 lunghezza 95 m
– Canale fb2 Φ 200 lunghezza 70 m
– Canale fb3 Φ 200 lunghezza 155 m
– Canale fb4 Φ 200 lunghezza 30 m
– Canale fb5 Φ 200 lunghezza 50 m
– Canale fd Φ 200 lunghezza 120 m
– Canale fd1 Φ 200 lunghezza 100 m
– Collegamenti delle acque reflue fecali domestiche Φ 150 lunghezza 535 m.
(6) La destinazione finale delle acque reflue urbane è l’impianto di depurazione centrale di Pirano. Nel collegamento al sistema fognario le acque reflue possono essere mescolate ad acque nere, conformi alle norme sulla qualità delle acque reflue, collegate al sistema fognario pubblico.
(7) Deve essere assicurato l’accesso ai tracciati della rete di canalizzazione per le acque reflue fecali per la pulizia e manutenzione con i rispettivi macchinari.
(8) Le strutture della zona S2 (tra la Strada di Croce Bianca e la Strada del Sole) sono direttamente collegate alla rete fognaria esistente.
(9) Le acque delle precipitazioni atmosferiche, defluiscono dai tetti attraverso i dissabbiatori direttamente nel sistema di canalizzazione delle acque meteoriche, mentre l’acqua meteorica reflua dai parcheggi e dalle superfici di lavorazione viene convogliata attraverso separatori di oli e grassi adeguatamente dimensionati.
(10) È consentita la costruzione di collettori sotterranei per l’acqua meteorica, che devono essere posizionati sotto superfici lastricate.
(11) Il tracciato della fognatura è presentato nel progetto cartografico n. 5 – Progettazione di infrastrutture comunali ed energetiche, nonché reti di comunicazione.
Art. 12 
(Rete dell’energia elettrica) 
(1) Nell’area in oggetto si trovano i seguenti impianti di energia elettrica: connessioni via cavo da 20 kV, rete a bassa tensione di tipo misto, illuminazione pubblica. Per le necessità di fornitura dei lavori pianificati è necessario costruire una nuova linea di cavi da 20 kV dalla nuova stazione di trasformazione “TP Nova Belokriška”, che sarà prefabbricata in calcestruzzo e fornirà fino ad una potenza di 1000 kVA. È inoltre necessaria la costruzione di una nuova rete a bassa tensione via cavo dalla nuova stazione di trasformazione ai nuovi armadi di distribuzione situati nell’area in oggetto, da cui verranno fornite le connessioni domestiche.
(2) Prima dell’inizio dei lavori di costruzione, è necessario provvedere alla marcatura di tutta l’infrastruttura elettrica di distribuzione sotterranea, situata nella zona in oggetto, ovvero sul percorso per la fornitura prevista dell’area interessata. Quando si eseguono lavori di movimento terra nelle immediate vicinanze di impianti elettrici, è necessario osservare le norme di sicurezza per il lavoro in prossimità di impianti sotto tensione. Le distanze dagli impianti elettrici esistenti devono essere progettate in conformità con le normative, i regolamenti, gli standard e le tipizzazioni vigenti.
(3) Il collegamento esistente con cavo da 20 kV tra le stazioni di trasformazione TP Belokriške plombe e TP Bernardin, che si trova nel pozzetto del cavo esistente situato nelle immediate vicinanze della futura rotatoria, è previsto che venga tagliato ed esteso con connettori per cavi fino alla posizione della nuova stazione di trasformazione. I sopraccitati cavidotti prolungati saranno collocati in una nuova conduttura per cavi fino al pozzetto esistente.
(4) In una prima fase, la nuova stazione di trasformazione avrà tre condotti NN(a bassa tensione), ovvero
– Condotto 1: condotto per l’edificazione prevista sotto la Strada di Croce Bianca – il condotto verrà eseguito con una conduttura per cavi di tipo NA2XY-J 4 x 150 mm2, 1 kV nella nuova conduttura per cavi in PVC di tipo Stigmaflex da 110 mm fino all’armadio autoportante.
– Condotto 2: condotto per gli edifici sopra la Strada di Croce Bianca – il condotto verrà eseguito con una conduttura per cavi di tipo NA2XY-J 4 x 240 mm2, 1 kV nella nuova conduttura per cavi in PVC di tipo Stigmaflex da 110 mm fino ai nuovi armadi autoportanti previsti. Sono previsti 4 nuovi armadi.
– Condotto 3: condotto per gli edifici ubicati nella parte superiore dell’area sopra la Strada di Croce Bianca – il condotto verrà eseguito con una conduttura per cavi di tipo NA2XY-J 4 x 240 mm2, 1 kV nella nuova conduttura per cavi in PVC di tipo Stigmaflex da 110 mm fino ai previsti armadi autoportanti. Previsti 3 nuovi armadi.
(5) L’illuminazione pubblica sarà alimentata dalla nuova stazione di accensione pianificata con una nuova derivazione, situata sulla parete esterna della prevista nuova stazione di trasformazione. Dalla suddetta stazione di accensione e dal punto di erogazione, l’illuminazione pubblica sarà fornita nell’area in oggetto attraverso tre condotti di alimentazione, vale a dire:
– Condotto 1: fornirà l’illuminazione pubblica lungo la Strada di Croce Bianca.
– Condotto 2: fornirà l’illuminazione pubblica sopra la Strada di Croce Bianca.
– Condotto 3: fornirà l’illuminazione pubblica lungo la strada per Sentiane e il parcheggio esistente presso il supermercato Mercator e la fermata.
(6) La stazione di trasformazione via cavo deve essere costruita per una tensione di 20/0,4 kV e una potenza nominale appropriata, con un accesso regolato per autocarri con gru, con massa complessiva di 20 t. Se la TP (stazione di trasformazione) è costruita in un edificio finalizzato ad altri scopi, deve essere collocata al piano terra, preferibilmente alle estremità dell’edificio e deve essere accessibile direttamente dall’esterno.
(7) Il cavidotto da 20kV deve essere realizzato con cavidotti standard a filo unico da 20 kV, posati nella conduttura per cavi in PVC, per tutto il tracciato. Nelle aree urbane la rete di cavi di bassa tensione sarà posizionata nel sistema di canaline di cablaggio in PVC a distribuzione radiale collegando quadri di distribuzione indipendenti. A difesa dai sovraccarichi sarà abilitato il sistema di disinserimento automatico dell'alimentazione. Quando si realizzano strutture nella zona di sicurezza delle linee e impianti elettrici è necessario soddisfare i requisiti relativi alla radiazione elettromagnetica e al rumore (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 70/96 e successive modifiche).
(8) Il tracciato delle linee elettriche è presentato nel progetto cartografico n. 5 – Progettazione delle infrastrutture comunali e di quelle energetiche nonché delle reti di connessione – telecomunicazioni, impianti EE (energia elettrica), gas. I collegamenti con cavi da 20 kV sono presentati in via puramente informativa. Le connessioni esatte e il sistema degli allacciamenti, nonché delle combinazioni saranno determinati dal distributore nella fase di PGD (Progetto per ottenere il permesso di costruire).
Art. 13 
(Rete di approvvigionamento idrico) 
(1) Nel comprensorio di edificazione in oggetto esiste una rete di approvvigionamento idrico, nella quale alcune sezioni saranno direttamente interessate e dovranno essere sostituite sulle strade previste. Le condutture progettate sono considerate secondo il progetto concettuale n. 847/2012, che è stato realizzato nel dicembre 2011 dall’Acquedotto del Risano, Capodistria, con l’intento di correggere i tracciati in base al corso delle nuove strade.
(2) Il comprensorio della prevista sistemazione si trova a quote di elevazione tra 115 m s.l.m. e 90 m s.l.m. Ad eccezione della parte meridionale, situata più in basso, che si trova alle quote tra 90 e 65 m s.l.m.
(3) Il comprensorio del PRPC è diviso in tre zone di pressione:
– la parte settentrionale e centrale situata più in alto, che viene rifornita dal serbatoio di Sentiane (a quota 152,55 m s.l.m.),
– la parte centrale, che viene rifornita dal serbatoio di Valeta III (a quota 124,50 m s.l.m.),
– la parte meridionale, la più bassa del comprensorio (Fra gli orti 9), che è rifornita dal dispositivo di compensazione presso il “Baldomir Saje” (a quota 92,00 m s.l.m.).
(4) Al fine di garantire l’approvvigionamento idrico e la sicurezza antincendio della parte superiore e di quella centrale è prevista la realizzazione delle seguenti diramazioni:
– Diramazione 1 NL DN 150 per la lunghezza di 532 m – collegamento con il serbatoio di Sentiane
– Diramazione 2 NL DN 150 per la lunghezza di 140 m
– Diramazione 3 NL DN 100 per la lunghezza di 145 m
– Diramazione 4 NL DN 100 per la lunghezza di 175 m
– Diramazione 5 NL DN 150 per la lunghezza di 155 m
– Diramazione 6 NL DN 100 per la lunghezza di 50 m
– Diramazione 7 NL DN 100 per la lunghezza di 100 m
– Diramazione 8 NL DN 100 per la lunghezza di 50 m.
(5) È prevista la ristrutturazione della conduttura di collegamento dal serbatoio di Valeta III – diramazione 9 NL DN 200 per la lunghezza di 275 m, che è collegata alla conduttura già realizzata NL DN 200 mm in direzione del serbatoio di Mostra.
Al fine di garantire l’approvvigionamento idrico e la sicurezza antincendio della parte intermedia del comprensorio è prevista la realizzazione di:
– Connessioni alla conduttura dal serbatoio di Valeta III – diramazione 10 per la lunghezza di 369 m, con la realizzazione del collegamento con il dispositivo di compensazione presso il “Baldomir Saje” e l’abolizione dell’attuale conduttura in PVC DN 160 mm. In questo modo si disimpegna il comprensorio di edificazione.
– Parte della conduttura esistente NL DN 100 mm – circa 75 m (sulla sezione della diramazione prevista 10, dall’incrocio all’accesso per la Strada del Sole 24) viene sostituita con la conduttura prevista NL DN 150 mm.
(6) Il dimensionamento delle linee di collegamento è determinato in base ai requisiti previsti per l’approvvigionamento idrico e la sicurezza antincendio interna delle strutture previste. Il sistema della rete di approvvigionamento idrico interno deve essere progettato in modo tale che non sia possibile l’inversione della direzione dell’acqua verso il sistema di approvvigionamento idrico pubblico. Lo stesso vale per il sistema di sicurezza antincendio interno, che deve essere elaborato nell'ambito della documentazione progettuale delle strutture previste, in conformità con lo studio e le norme sulla sicurezza antincendio.
(7) La connessione di nuove strutture, ovvero di unità aziendali-residenziali indipendenti all’interno degli edifici è possibile tramite punti di erogazione autonomi per ogni azienda ovvero unità residenziale indipendente.
I tipici pozzetti per contatori d’acqua RVK possono essere posizionati ad una distanza massima di 6 m dalla suddetta rete pubblica prevista per l’approvvigionamento idrico. I pozzetti per i contatori dell’acqua non devono essere posizionati sul suolo pubblico o su superfici carrabili. I pozzetti per i contatori dell’acqua devono trovarsi al di fuori delle aree recintate degli impianti previsti o di assetto esterno, al fine di garantire la regolare lettura e manutenzione.
(8) Il percorso dell’acquedotto è presentato nel progetto cartografico n. 5 – Progettazione di infrastrutture comunali ed energetiche, nonché reti di comunicazione.
Art. 14 
(Rete di telecomunicazione) 
(1) Al fine di garantire moderni servizi di telecomunicazione a banda larga è prevista la realizzazione di una rete di cavi di telecomunicazione, con la quale ogni singolo edificio sarà collegato al centro di telecomunicazioni di Pirano o Portorose.
(2) Il tracciato della rete dei cavi di nuova progettazione deve essere armonizzato con il resto dell’infrastruttura sotterranea. Dal tracciato di base della rete di telecomunicazione (TC) esistente lungo la Strada di Croce Bianca è previsto l’ampliamento dell’estensione lungo le carreggiate, ovvero nei marciapiedi delle singole strade, verso le strutture esistenti e pianificate.
(3) La rete dei cavi TC esistente tra la conduttura dei cavi TC lungo la Strada di Croce Bianca e i singoli allacciamenti degli abbonati viene deviata verso la rete dei cavi TC di nuova progettazione e realizzazione. Dopo la deviazione, la rete TC esistente viene rimossa.
(4) È prevista l’installazione di cavi che forniranno la trasmissione di segnali a banda larga di trasmissione analogica e digitale.
(5) Il tracciato delle linee di telecomunicazione è presentato nel progetto cartografico n. 5 – Progettazione di infrastrutture comunali ed energetiche, nonché reti di comunicazione.
Art. 15 
(Rete del gas e riscaldamento) 
(1) Per le esigenze di fornitura del gas nel comprensorio del PRPC è prevista la realizzazione della rete di distribuzione del gas, nonché della stazione di regolazione della rete del gas di Croce Bianca, sulla particella catastale n. 872 C.C. Portorose, come si deduce dalla documentazione del progetto Metanizzazione del Comune di Pirano, IP n. B 061/2, maggio 1998.
(2) La nuova rete di distribuzione del gas sarà realizzata per lo più nel marciapiede. Nei punti di attraversamento delle strade, la conduttura verrà collocata in un tubo protettivo adatto. Le intersezioni della rete di distribuzione del gas e di altri servizi di pubblica utilità saranno effettuate in conformità con le normative e le istruzioni dei gestori delle singole utenze. La conduttura sarà realizzata con tubi in polietilene ad alta densità con la denominazione tecnica PE-HD con pressioni di esercizio fino a 4 bar (0,4 MPa), gli allacciamenti invece saranno realizzati tramite foratura o congiunti a T con i raccordi adatti. La profondità della conduttura di distribuzione del gas sarà compresa tra 0,7 e 1,4 m sotto il livello del terreno, a seconda della possibilità di intersezione con le altre installazioni.
(3) Prima della realizzazione della rete del gas, la fornitura può anche essere gestita localmente, con l’installazione di serbatoi del gas esterni temporanei, per i singoli edifici. Nel caso in cui una rete di distribuzione del gas sia realizzata in futuro, la struttura può essere collegata ad essa dopo la realizzazione della rete delle condutture.
(4) In tutti gli interventi nell’ambiente, le deviazioni prescritte dal tracciato della rete del gas devono essere osservate in conformità alle normative e alle norme tecniche necessarie e vigenti.
(5) Nell’ambito della predisposizione della documentazione di progetto, per il progetto di un permesso di costruire, è necessario ottenere il consenso dell’operatore della rete di distribuzione del gas naturale.
(6) Nel progettare edifici a basso consumo energetico è necessario tenere conto delle disposizioni del Concetto energetico locale del Comune di Pirano.
(7) Nel caso dell’utilizzo di altri prodotti energetici, il collegamento alla rete del gas può essere omesso.
(8) Il tracciato della rete del gas è presentato nel progetto cartografico n. 5 – Progettazione di infrastrutture comunali ed energetiche, nonché reti di comunicazione.
Art. 16 
(Smaltimento dei rifiuti) 
(1) Nell’area di intervento deve essere realizzato un sistema separato di raccolta e smaltimento dei rifiuti. I punti di raccolta devono essere accessibili per i veicoli della nettezza urbana (a una distanza di 5 m dalle strade pubbliche).
(2) I punti di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche) devono essere adeguatamente dimensionati e in linea con il Decreto sulla gestione dei rifiuti comunali del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 5/12). I contenitori devono garantire il volume totale appropriato per il numero di utenze previste.
(3) L’ubicazione dei punti di raccolta differenziata è presentata nell’allegato cartografico 4 – Situazione di assetto.
VI. SOLUZIONI E MISURE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE, LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA, LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E L’USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI 
Art. 17 
(Tutela del patrimonio culturale) 
(1) Il comprensorio del PRPC si trova interamente nell’area del paesaggio culturale della penisola di Pirano, EŠD (n. di registro del bene culturale) 28600 e in parte nell’area del patrimonio insediativo di Portorose – Insediamento di Sentiane, EŠD (n. di registro del bene culturale) 28549. Vengono tutelate le caratteristiche naturali e antropogeniche del paesaggio culturale, nonché la tipologia dell’insediamento diffuso di Sentiane e l’abitato di Croce Bianca.
(2) L’immagine attuale dell’insediamento è tutelata principalmente per quanto riguarda la posizione e la densità degli edifici, le masse degli edifici, l’immagine esteriore, il numero di piani, l’orientamento delle case, le dimensioni, la forma dei tetti e le coperture con tegole, nonché l’arredo verde tradizionale.
(3) La progettata sistemazione, con le nuove costruzioni nell’area dell’Insediamento di Sentiane, EŠD (n. di registro del bene culturale) 28549 (contrassegnata sull’allegato cartografico n. 6), deve soddisfare le seguenti condizioni:
– Deve tener conto delle caratteristiche tutelate del paesaggio, che sono la struttura paesaggistica del posto e l’immagine territoriale riconoscibile dell’insediamento.
– Gli edifici, con i lati più lunghi, dovrebbero seguire le linee delle isoipse del terreno e la linea di colmo dei tetti dovrebbe essere parallela alle linee delle isoipse stesse del terreno.
– Gli edifici devono avere tetti a due falde simmetriche, con un’inclinazione di 18–20 gradi. I tetti devono essere ricoperti con tegole. I tetti piani sono ammessi se l’edificio è scavato nel terreno e il tetto è ricoperto di vegetazione.
– I cornicioni dei tetti devono essere orizzontali e non devono superare una profondità di 25 cm e un’altezza di 10 cm.
– Nei frontoni delle facciate ci dovrebbero essere quanto meno aperture nella facciata.
– Si prevede che il materiale in eccedenza venga depositato presso la discarica del Centro di raccolta Mali Medvejk nel Comune di Sežana o nel Centro di riciclaggio di materiali edili di Sermino. Il materiale in eccesso può anche essere depositato in altri luoghi, che dispongono dei permessi adeguati per questo tipo di servizio.
(4) Nel comprensorio di tutela, per la realizzazione delle opere e la ristrutturazione degli edifici e per tutte le opere che interferiscono con l’esterno degli edifici e la loro sistemazione, l’investitore deve ottenere le condizioni di tutela culturale e il consenso da parte della soprintendenza ai beni culturali.
(5) Se nel comprensorio del PRPC non saranno intraprese ricerche archeologiche preliminari prima dell’avvio dell’esecuzione degli interventi di scavo e movimento terra, è necessario, per la tutela dei reperti archeologici, consentire all’Istituto per la Tutela dei Beni Culturali della Slovenia ZVKDS l’accesso ai terreni dove verranno eseguiti i lavori di sterro, per poter effettuare la supervisione professionale delle operazioni. Il proprietario del terreno o l’investitore o il capo responsabile deve informare per iscritto l’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, Unità territoriale di Pirano (ZVKDS OE Piran), in merito alla dinamica dei lavori di costruzione, almeno 10 giorni prima dell’inizio degli interventi di scavo e movimento terra.
(6) Quando si scopre un bene culturale è necessario tutelare il ritrovamento integro nel sito della sua scoperta e informare l’unità territoriale competente dell’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia ZVKDS, che documenta la situazione, ovvero emette una decisione che determina che il terreno del ritrovamento diventi sito archeologico, nel caso in cui i resti archeologici siano a rischio di distruzione.
Art. 18 
(Tutela dell’aria e dell’acqua) 
(1) Soprattutto durante il periodo di costruzione dovrebbe essere evitata la formazione di polvere. Gli impianti dei gas di scarico devono essere adeguatamente equipaggiati e installati correttamente.
(2) Le soluzioni progettuali per lo scarico e il trattamento delle acque reflue comunali e di quelle meteoriche devono essere armonizzate con il Regolamento sulle emissioni di sostanze e calore all’atto dello scarico di acque reflue nelle acque e nella rete fognaria pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 64/12 e successive modifiche), con il Regolamento sullo scarico e il trattamento delle acque reflue urbane e meteoriche (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 98/15 e successive modifiche), nonché con il Regolamento sull’emissione di sostanze allo scarico delle acque meteoriche dalle strade pubbliche (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 47/05 e successive. modifiche).
(3) Dalla documentazione di progetto, deve risultare evidente la disposizione finale di tutti i tipi di acque reflue e si dovrebbe provvedere alla loro appropriata depurazione in conformità con le normative vigenti.
(4) Nella documentazione del progetto, devono essere elaborate e adeguatamente illustrate le misure per evitare effetti nocivi sullo stato dell’acqua e sul regime idrico.
(5) Per ogni impiego di acqua, che va oltre i limiti dell’uso generale, deve essere ottenuto il diritto all’uso dell’acqua.
(6) Nel comprensorio di edificazione previsto si prevede di preservare nonché sistemare adeguatamente le fonti e i pozzi d’acqua esistenti. A causa degli interventi pianificati sul terreno, le loro caratteristiche non devono essere compromesse.
(7) Il deflusso delle acque meteoriche dall’entroterra e delle acque meteoriche nell’area in oggetto, dovrebbe essere regolato adeguatamente e in modo sistematico fino allo scarico finale, assicurando al contempo che non vi siano effetti dannosi dell’acqua nell’area in esame e anche a valle di essa. Le caratteristiche geomorfologiche attuali del terreno dovrebbero essere mantenute, non è consentito il riempimento, ovvero l’edificazione di avvallamenti esistenti, che potrebbero portare a un peggioramento delle attuali condizioni di deflusso delle acque.
(8) L’acqua meteorica reflua proveniente dai parcheggi e dalle superfici di lavorazione deve essere depurata attraverso separatori di oli adeguatamente dimensionati (secondo gli standard della norma SIST EN 858).
(9) Dovrebbero essere previste misure per ridurre la quantità delle acque meteoriche di dilavamento scaricate nella canalizzazione pubblica delle acque meteoriche, negli scarichi o nelle falde acquifere (es. irrigazione, uso negli impianti sanitari, acque tecnologiche ...).
(10) L’eventuale stoccaggio di combustibili ecocompatibili deve essere pianificato in conformità con le normative vigenti, per prevenire la possibilità di fuoriuscita di sostanze pericolose nell’ambiente.
(11) Durante il periodo di costruzione, devono essere prese tutte le misure di precauzione necessarie per prevenire l’inquinamento ambientale e dell’acqua. In caso di incidenti, deve essere intrapresa un’azione immediata. Tutti i magazzini temporanei e i punti di rifornimento di carburanti e lubrificanti, nonché di altre sostanze pericolose, devono essere protetti dalla possibilità di infiltrazioni nell’ambiente naturale.
(12) Dopo il completamento dei lavori di costruzione è necessario rimuovere tutte le strutture provvisorie, nonché riassettare adeguatamente tutta l’area interessata dai lavori di costruzione.
Art. 19 
(Protezione dal rumore) 
(1) Nella fase di progettazione, realizzazione e gestione delle strutture, i progettisti, gli imprenditori e gli investitori devono rispettare le disposizioni sui livelli massimi di rumore consentiti per tali ambienti.
(2) I livelli di rumore delle attività nelle vicinanze della struttura non possono superare i valori prescritti per il III livello di protezione acustica, conformemente al Regolamento sui valori limite degli indicatori di rumore nell’ambiente (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10 e successive modifiche).
(3) Per quanto concerne il rumore è necessario prendere in considerazione:
– il Regolamento sui valori limite degli indicatori di rumore nell’ambiente (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10 e successive modifiche).
VII. SOLUZIONI E MISURE PER LA DIFESA E LA PROTEZIONE DA CALAMITÀ NATURALI E ALTRE EMERGENZE 
Art. 20 
(Difesa e protezione antincendio) 
(1) Nell’area non ci sono strutture o dispositivi di protezione.
(2) Il comprensorio di edificazione previsto, conformemente agli artt. 22 e 23 della Legge sulla protezione antincendio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 3/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 9/11, 83/12 e successive modifiche), dovrebbe garantire le condizioni per un’evacuazione sicura delle persone e dei beni, un’adeguata circolazione dei veicoli e superfici operative per i mezzi di intervento, nonché risorse sufficienti per la fornitura di acqua per l’estinzione. Si devono garantire le distanze necessarie tra la struttura e i confini delle particelle, ovvero un’appropriata separazione tra le parti della struttura stessa, a garanzia delle misure di contenimento dei rischi di propagazione in caso di incendio. Al fine di prevenire il verificarsi di incendi, è importante eliminare o almeno ridurre al minimo tutte le possibili cause di incendio. Dovrebbero altresì essere presi in considerazione i rischi di incendio legati alla maggiore possibilità di incendio negli insediamenti, a causa dell’uso di sostanze pericolose e dei processi tecnologici, nonché la propagazione del fuoco tra le singole aree dell’insediamento.
(3) La sicurezza antincendio deve essere garantita in conformità con la Legge sulla protezione antincendio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 3/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 9/11, 83/12 e successive modifiche).
Durante la progettazione e la costruzione di ogni singola struttura, è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:
– I muri esterni e i tetti dell’edificio devono essere progettati in modo tale, da tener conto della distanza dal confine della particella catastale, limitando la propagazione del fuoco agli edifici adiacenti. Pareti divisorie, comprese porte, finestre e altre aperture, devono essere progettate e costruite tra i singoli edifici, in modo tale da limitare la propagazione dell’incendio agli edifici adiacenti;
– Le strutture devono essere progettate e costruite in modo tale che, in caso di incendio, estintori e attrezzature antincendio, possano essere utilizzati da tutti gli utenti, a condizione che i dispositivi vengano utilizzati da utenti qualificati e dai vigili del fuoco, nonché che siano installati sistemi di estinzione antincendio adeguati;
– Nelle strutture deve essere garantito un accesso sicuro e agevole per i mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco.
(4) L’intera area di intervento sarà dotata di una rete di idranti di superficie e sotterranei, che garantirà una fornitura d’acqua sufficiente per l’estinzione di un incendio con un’erogazione di almeno 10 l/s per la durata di 120 minuti. In caso ci sia bisogno della fornitura di acqua per l’estinzione di una portata maggiore, questa deve essere assicurata da altre fonti. È inoltre necessario assicurarsi l’acqua per l’estinzione da altre fonti, in caso di terreni urbanizzati per fasi, se non soddisfano i requisiti di cui sopra concernenti la fornitura di acqua necessaria per l’estinzione.
È necessario organizzare le aree di intervento (aree operative) per gli automezzi dei vigili del fuoco in conformità con i requisiti della legislazione vigente (TSG-1-001: 2010, capitolo 4.3), ovvero:
– per gli edifici con una superficie fino a 600 m2 deve essere fornito l’accesso pedonale,
– per gli edifici con una superficie di oltre 600 m2 a 6000 m2 e un rapporto tra lunghezza e larghezza della pianta del piano terra di almeno 3:1, deve essere garantito l’accesso ad almeno un lato dell’edificio, nonché almeno una superficie operativa per l’intervento.
La sistemazione dei passi carrabili, delle superfici di accesso e di quelle operative deve essere disposta secondo gli standard della norma DIN 14090. La rete viaria di pubblica utilità supporterà gli accessi per intervento. I percorsi d’emergenza peraltro garantiranno il deflusso in caso di evacuazione delle persone e del patrimonio. Secondo gli standard della norma (SIST DIN 14090), le vie di accesso devono essere larghe più di 3,5 m, larghezza sufficiente per i mezzi antincendio larghi fino a 2,5 m. Le vie di accesso devono garantire il carico sull’asse dei veicoli di 10 t.
Art. 21 
(Protezione contro le calamità naturali e altre emergenze e protezione contro l’erosione) 
(1) Per quanto concerne la composizione del suolo dell’area, il PRPC si riferisce al Rapporto geologico geomeccanico sulle condizioni per la costruzione di edifici residenziali nel comprensorio del PRPC “Ob Belokriški” vicino a Portorose, n. di progetto 04/2015, elaborato da GEOENG & CO, nel mese di marzo 2015 e integrato nel mese di agosto 2018. Secondo i dati ARSO, l’area in oggetto fa parte dell’area a rischio di frana e di erosione.
(2) L’area in oggetto è classificata al sesto grado di intensità sismica secondo la scala EMS (European Macroseismic Scale). In quest’area è prevista un’accelerazione sismica fino a 0,100 g. I dati sono riepilogati in base alle Mappe dei rischi sismici della Slovenia (ARSO, 2002), per un periodo di ritorno dei terremoti di 475 anni, che è realizzata in conformità ai requisiti dello standard europeo Euro code 8 (EC8). Di conseguenza, è necessario prevedere la metodologia di costruzione.
(3) Le fondamenta vengono realizzate su cordoli di fondazioni delle dimensioni appropriate, oppure con piastre di fondazione AB (cemento armato) con uno sterro di profondità minima di circa 0,7 m–1,0 m nel flysch moderatamente friabile fino allo strato di flysch compatto.
La piastra di fondazione AB (cemento armato) può essere rinforzata localmente con cordoli di fondazione delle dimensioni adeguate mediante sterro minimo fino a 0,7 m di profondità nel flysch moderatamente friabile fino allo strato di flysch compatto.
(4) Lo sterro delle strutture nella parte superiore del pendio, vale a dire nel flysch friabile, è eseguito con l’inclinazione temporanea adeguata di 1:n = 1:1 con approssimazione, nella parte inferiore del pendio in flysch moderatamente friabile fino allo strato di flysch compatto, i lavori di sterro sono effettuati con l’inclinazione n:1 ≤ 2:1. è necessario che i lavori di scavo siano costantemente monitorati dal punto di vista ingegneristico e geologico. Se durante i lavori di sterro nel flysch compaiono zone friabili, o se le restanti parti scavate rimangono aperte per molto tempo, durante l’ispezione dovrebbero essere prescritte adeguate misure protettive (coprendo il pendio con fogli di PVC e, se necessario, anche fissando con fissaggi passivi e rivestimento primario con iniezioni di consolidamento in calcestruzzo).
(5) Intorno alle strutture è necessario, per garantire il deflusso delle acque, realizzare un sistema di drenaggio e deflusso delle acque superficiali. Tutta l’acqua deve essere controllata per evitare danni da erosione ai piani delle fondamenta.
(6) Ai sensi dell’art. 88 della Legge sulle acque (ZV-1, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 67/02 e successive modifiche) il proprietario del terreno o altro proprietario fondiario non deve intervenire sul terreno in modo tale da produrre movimenti del materiale roccioso, oppure compromettendo altrimenti la stabilità del terreno.
Nell’area a rischio di frana è vietato/a:
– la ritenzione idrica, in particolare con la costruzione di terrazzamenti e altri interventi che potrebbero accelerare l’accumulo d’acqua sul terreno,
– eseguire interventi che potrebbero portare all’ulteriore aumento dell’umidità residuale del terreno e al conseguente innalzamento del volume delle falde acquifere sotterranee,
– eseguire lavori di movimento terra che gravino ulteriormente sul terreno o che ne indeboliscano la base,
– il disboscamento, ovvero il rinfoltimento caratterizzato da vegetazione arbustiva di natura diversa, tale da incrementare i rischi di smottamento dei terreni.
(7) Ai sensi dell’art. 87 della Legge sulle acque ZV-1, sui terreni a rischio di erosione, è vietato:
– l’intervento nell’ambiente in modo tale da comportare la potenziale accelerazione di fenomeni erosivi e la formazione di torrenti,
– denudare le superfici,
– il disboscamento delle aree a vegetazione contenitiva che impedisce possibili smottamenti o frane, comunque in grado di contribuire al regolare deflusso delle acque e proteggere i terreni sottostanti dagli effetti dannosi provocati dall’erosione,
– l’interramento delle sorgenti,
– la raccolta incontrollata o lo scarico delle acque accumulate sui terreni soggetti a erosioni o a smottamenti,
– limitare il deflusso delle acque torrenziali, ovvero incrementarne il loro potere erosivo, indebolendone le relazioni di equilibrio,
– depositare o accatastare legname o altri materiali,
– l’interramento con materiale di scavo o di scarto,
– l’asportazione di materiali detritici dal fondo e dalle sponde, esclusi gli interventi preposti al miglioramento dello scorrimento del torrente,
– il trascinamento del legname.
VIII. USO TEMPORANEO DEL TERRENO 
Art. 22 
Fino al momento dell’inizio dei lavori di costruzione delle strutture e degli impianti previsti, il terreno può essere utilizzato per gli scopi correnti e per altri scopi, a condizione che ciò non provochi disturbo al terreno adiacente, alla funzione e alla sistemazione dell’area e non ostacoli gli interventi programmati.
IX. TEMPI DI ATTUAZIONE E DEROGHE 
Art. 23 
(Realizzazione per fasi) 
La costruzione può essere eseguita per fasi. Ogni fase deve rappresentare un’unità funzionale completa – realizzando ciascun singolo edificio con tutte le superfici funzionali e gli allacciamenti con l’infrastruttura pubblica di rilevanza economica, nonché con le altre misure di sicurezza e di protezione.
Art. 24 
(Tolleranze consentite) 
(1) Le quote di elevazione dei tetti delle strutture sono indicate come quote massimali assolute e le variazioni sono possibili solo verso il basso senza restrizioni. Sul tetto possono esserci singoli elementi strutturali o infrastrutturali (camini, condutture di ventilazione, antenne,...), dispositivi tecnologici per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, la generazione di energia, nonché altri dispositivi tecnologici.
(2) Posizioni, dimensioni e numero dei livelli dei garage sotterranei non sono limitati.
(3) È consentita la trasformazione di spazi aperti (parchi, viali alberati, sentieri, parchi giochi e altri spazi aperti), tenendo conto di tutte le condizioni specificate nel presente Decreto.
Art. 25 
(Tolleranze nella realizzazione dell’infrastruttura) 
(1) Nella realizzazione del piano regolatore particolareggiato comunale è consentito spostare i tracciati degli impianti di utenza e della regolamentazione del traffico da quelli indicati (anche al di fuori dei confini dell’area d’intervento), nella misura in cui ciò comporta l’adeguamento alla situazione sul terreno, l’adeguamento della progettazione degli edifici, migliorando le soluzioni tecniche più appropriate con aspetti progettuali, tecnico-stradali, verdi o ambientali, ma che non dovrebbero deteriorare o pregiudicare le condizioni spaziali o ambientali e ostacolare le disposizioni future, tenendo conto delle normative applicabili a tali reti e impianti. Alle stesse condizioni, possono essere realizzati ulteriori reti e dispositivi sotterranei per il miglioramento delle condizioni dell’area.
(2) Sono consentite tolleranze risultanti dalla coordinazione dei piani stradali e degli incroci nelle zone di contatto con gli atti di esecuzione territoriale validi nelle suddette aree contigue.
(3) Gli accessi, nella cartella cartografica, sono riportati a scopo puramente informativo. È anche possibile eseguirli in modo diverso, ma non dalla Strada di Croce Bianca e tenendo conto dell’art. 9 del Decreto.
(4) Se il gestore della rete elettrica lo acconsente, sono consentite variazioni delle capacità previste e della posizione della nuova stazione di trasformazione TP Nuova Croce Bianca.
(5) Fino alla costruzione della rete di canalizzazione delle acque meteoriche, è possibile risolvere il deflusso delle acque meteoriche localmente, a proprie spese, con la realizzazione di una cisterna di percolazione adeguatamente dimensionata, situata sulla particella edilizia.
(6) Fino alla costruzione della rete fognaria, è possibile smaltire le acque nere localmente, a proprie spese, con la realizzazione di un piccolo impianto di depurazione adeguatamente dimensionato, situato sulla particella edilizia.
(7) Dopo la realizzazione delle nuove infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento è obbligatorio collegarsi agli impianti dell’infrastruttura pubblica comunale, senza nessuna pretesa di rimborso per i costi sostenuti per la connessione temporanea.
X. ULTERIORI CONDIZIONI E REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE 
Art. 26 
(Obblighi degli investitori e degli esecutori nella realizzazione dell’atto sulla pianificazione territoriale) 
(1) Oltre alle condizioni generali, l’investitore e l’esecutore delle opere devono rispettare la disposizione secondo cui la progettazione e l’esecuzione degli interventi devono essere eseguite in modo tale da rendere gli interventi stessi il meno invasivi possibile e in modo da preservare o addirittura migliorare le condizioni di costruzione, tecniche e di sicurezza del traffico, infrastrutturali, nonché ambientali.
(2) In caso di lavori di scavo, devono essere osservate le disposizioni delle norme sulla gestione del suolo fertile. Il materiale di scavo deve essere adoperato per i terrapieni, per lo spianamento del terreno e la sistemazione esterna, mentre il resto deve essere trattato e depositato in conformità con la legislazione vigente.
(3) Durante la fase di costruzione è necessario garantire il minor disturbo possibile al funzionamento degli edifici e delle superfici circostanti, la qual cosa deve essere garantita dai piani di sistemazione dei cantieri. Inoltre, è necessario attuare misure di mitigazione per prevenire l’eccessiva formazione di pulviscolo, rumori eccessivi e vibrazioni. Al fine di minimizzare gli impatti sulle condizioni di vita nelle vicinanze (in particolare: rumore, polvere e vibrazioni), le soluzioni tecniche e il metodo di esecuzione dei lavori di costruzione devono essere analizzati nei piani per la selezione della tecnologia e l’organizzazione del cantiere edile.
(4) Qualsiasi tipo di danno a strutture esistenti deve essere trattato in conformità con gli Artt. 32 e 33 della Legge sull’edilizia (ZGO-1 modifiche), dove è descritto, che l’investitore della struttura prevista, il progettista, il costruttore di tale struttura, il supervisore della costruzione di tale struttura e il responsabile della documentazione di progetto sono responsabili per i danni diretti a terzi, derivanti dal loro lavoro e dai loro obblighi contrattuali.
(5) Dopo il completamento delle opere di scavo e movimento terra, è necessario iniziare immediatamente il risanamento e le opere di sistemazione a verde su tutte le superfici brulle. Gli interventi sul suolo devono essere eseguiti in modo tale da gravare sulla porzione minore possibile di superficie.
(6) Per il traffico temporaneo e per le aree di costruzione è necessario utilizzare le superfici infrastrutturali già esistenti, o di minor valore, in particolare dentro il comprensorio del PRPC. L’eccesso dei materiali di scarto delle costruzioni non deve essere smaltito in aree adiacenti, a meno che l’investitore non abbia stipulato un accordo con il proprietario di detti terreni. Durante il periodo di costruzione, gli autocarri non devono circolare o fare manovre nelle aree adiacenti, a meno che non vi sia un accordo con i proprietari di detti terreni. Durante il periodo di costruzione, il cantiere deve essere limitato al terreno sul quale l’investitore ha il diritto d’uso.
XI. COSTRUZIONE DI STRUTTURE SEMPLICI, NON IMPEGNATIVE E DI ALTRO TIPO 
Art. 27 
(Costruzione di strutture semplici, non impegnative e di altro tipo) 
(1) Nell’area di intervento è consentita la costruzione di strutture semplici e non impegnative in conformità con le disposizioni del Decreto.
(2) Le strutture semplici e non impegnative di cui all’art. 5c, trattandosi di fabbricati, possono essere costruite solo su una particella edificabile di un edificio costruito legalmente.
(3) Quando si costruiscono strutture semplici e non impegnative, è necessario tenere conto dei confini di edificazione. Laddove i confini di edificazione non sono contrassegnati, le strutture possono essere posizionate ad almeno 3 m dal confine della particella, mentre con il consenso scritto del proprietario del terreno limitrofo possono essere posizionate anche più vicino allo stesso. Non è chiesto il rispetto dei confini di edificazione per tutti i tipi di recinzioni e muri di supporto o contenimento. Queste strutture possono essere costruite fino al confine della particella, mentre con il consenso scritto del proprietario si possono realizzare anche sul confine della particella stesso.
(4) Nella realizzazione di strutture semplici e non impegnative, ovvero degli edifici, si applicano, per quanto concerne la forma, i seguenti criteri e condizioni:
– gli edifici devono essere progettati in conformità con l’edificio di base,
– i tetti inclinati possono avere una pendenza massima del tetto di 22 gradi, la copertura deve essere fatta di tegole, i tetti piani possono essere calpestabili e/o inerbiti,
– gli edifici possono essere parzialmente o totalmente interrati,
– l’altezza dell’edificio non deve superare i 3,5 m, misurati dalla quota più bassa del terreno vicino all’edificio fino alla quota inferiore del cornicione più alto dell’edificio.
(5) Quando si posizionano fabbricati, è necessario osservare tutti i regimi di protezione, di tutela e di sicurezza stradale prescritti.
(6) Il posizionamento dell’arredo urbano non deve impedire o ostacolare lo svolgimento del traffico e ostacolare la manutenzione della rete infrastrutturale.
XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 28 
Con l’approvazione del presente Decreto, nell’area di intervento soggetta al presente PRPC, cessano di avere effetto le disposizioni del Piano particolareggiato per l’area delle scuole a Portorose (Unità di pianificazione ZS 5/5) (Bollettino Ufficiale n. 13/89 e successive modifiche), e le disposizioni delle Condizioni di assetto territoriale per le aree delle unità di pianificazione di Strugnano (1), Fiesso – Pazzugo (2), Pirano (3), Belvedere – Mostra – Porta di Pirano (4), Portorose (5) Lucia (7) Sezza (8), Saline di Sicciole (10), Dragogna (12), M ST/1 e M SE/2 nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale n. 25/93 e successive modifiche).
Art. 29 
Il PRPC è depositato e posto in libera visione presso l’organo competente del Comune di Pirano.
Art. 30 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-2/2013
Pirano, 2 ottobre 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.