Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3678. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kanal ob Soči, stran 11600.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči(Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Sočina 27. redni seji dne 4. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Kanal ob Soči 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kanal ob Soči (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Kanal ob Soči.
(3) Pomen izrazov, uporabljenih v odloku:
– »turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej;
– »promocijska taksa« je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije;
– »nastanitveni obrat« je hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo, privez v turističnem pristanišču ter vsak drug objekt za nastanitev turistov;
– »izvajalec nastanitvene dejavnosti« je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, sobodajalec ali kmet, ki sprejema goste na prenočevanje v nastanitvenem obratu iz prejšnje točke.
(4) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Kanal ob Soči.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, VIŠINA IN OPROSTITVE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1).
4. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 EUR.
(2) Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse. Promocijska taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 0,30 EUR.
(3) Skupni znesek turistične takse iz prvega odstavka tega člena in promocijske takse iz prejšnjega odstavka za prenočitev na osebo na dan znaša 1,50 EUR.
(4) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Plačila turistične in promocijske takse so oproščeni:
1. otroci do sedmega leta starosti;
2. osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
3. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
4. učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;
5. osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu;
6. osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč;
7. pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti;
8. osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
9. tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
(2) Turistično takso v višini 50 odstotkov in promocijsko takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
1. osebe od 7. do 18. leta starosti;
2. osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF);
3. osebe, ki prenočujejo v kampih.
6. člen 
(1) Status vzgojno-izobraževalne ustanove, navedene v četrti točki prvega odstavka prejšnjega člena, izvajalec nastanitvene dejavnosti preveri z vpogledom v evidenco vzgojno-izobraževalnih zavodov ali v evidenco visokošolskih zavodov, ki ju vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje.
(2) Status društva, ki deluje v javnem interesu, navedenega v peti točki prvega odstavka prejšnjega člena, izvajalec nastanitvene dejavnosti preveri z vpogledom v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, ki jo vodi organizacija, pristojna za javnopravne evidence in storitve, ali na podlagi predložitve fotokopije veljavne odločbe, s katero je društvu podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu.
(3) Kot nastanitveni obrat, vključen v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč, naveden v drugi točki drugega odstavka prejšnjega člena, šteje nastanitveni obrat, katerega članstvo vodi organizacija, ki je nacionalni zastopnik Slovenije v mednarodni mreži mladinskih prenočišč (IYHF).
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
7. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
(1) Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo turistično takso v imenu in za račun Občine Kanal ob Soči in promocijsko takso v imenu javne agencije, ki jo za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije skladno s predpisom, ki ureja spodbujanje razvoj turizma, ustanovi Republika Slovenija, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
8. člen 
(1) Izvajalci nastanitvene dejavnosti pobrano turistično in promocijsko takso do 25. v mesecu za pretekli mesec odvedejo na poseben račun Občine Kanal ob Soči.
(2) Občina Kanal ob Soči prejeto promocijsko takso v osmih dneh po izteku roka, določenega v prejšnjem odstavku tega člena, odvede na poseben račun javne agencije iz prvega odstavka prejšnjega člena.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
9. člen 
(vodenje evidence turistične takse) 
(1) Izvajalci nastanitvene dejavnosti vodijo evidenco turistične in promocijske takse, ki poleg podatkov iz knjige gostov obsega naslednje podatke:
1. skupno število prenočitev posameznega gosta,
2. skupni znesek pobrane turistične takse za posameznega gosta,
3. skupni znesek pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
4. razlog in višina oprostitve iz 5. člena tega odloka, če je gost oproščen plačila turistične in promocijske takse.
(2) Podatki v evidenci turistične in promocijske takse morajo biti za posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(3) Evidenco turistične in promocijske takse izvajalec nastanitvene dejavnosti vodi in jo hrani v fizični ali v elektronski obliki.
(4) Podatki v evidenci turistične in promocijske takse se za posameznega gosta hranijo enako časovno obdobje kot se, skladno s predpisom, ki ureja prijavo prebivališča, hranijo podatki v knjigi gostov.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
10. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka izvaja pristojni medobčinski inšpekcijski organ.
(2) Glede položaja, pravic, dolžnosti in pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in drugih vprašanj, povezanih z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(3) Če pristojni medobčinski inšpekcijski organ v okviru inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršene določbe tega odloka, ima pravico in dolžnost odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, določene s predpisom iz prejšnjega odstavka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 45/10), razen določb 3. in 4. člena, ki veljajo do vključno 31. decembra 2018.
12. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
(1) Turistična taksa se v višini, kot jo določa prvi odstavek 4. člena tega odloka, pobira in odvaja od 1. januarja 2019 dalje.
(2) Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse, določen v 7. in 8. členu tega odloka, in vodenja evidence v delu, ki se nanaša na promocijsko takso, določen v 9. členu tega odloka, se začne izvajati 1. januarja 2019.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0008/2018-4
Kanal ob Soči, dne 4. oktobra 2018
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.