Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3674. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul, stran 11578.

  
Na podlagi 124. in 115. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 21. redni seji dne 13. 11. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul 
1. člen
(1) S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul (Uradni list RS, št. 106/13, 46/15, 52/17), (v nadaljevanju: OPN Horjul) za potrebe uskladitve podrobne namenske rabe in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev z ugotovitvami, ki izhajajo iz Nadzora nad zakonitostjo SD OPN 3 s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata RS za vode, dopis št. 35015-10/2017-3 z dne 15. 2. 2018.
(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 1106.
2. člen 
Spremembe in dopolnitve Odloka o OPN Horjul se nanašajo na naslednje karte izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta:
– v sklopu »3. Prikaz območij enot urejanja prostora in osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«, se spremembe izvedejo na karti št.: 3.06 (list D2306).
3. člen 
(1) V odloku se v Prilogi 1 spremeni besedilo pod oznako enote urejanja prostora Ho_20, tako da se glasi:
»
Oznaka enote urejanja prostora 
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* 
Način urejanja 
Višina 
Prostorsko izvedbeni pogoji
Ho_20
CDi, ZS
PIP
P+1
Celotna enota urejanja prostora se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne – sv. Marjeta (EŠD_20895). 
 
Območje je delno poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati določila 88. člena tega odloka. Za namen reševanja poplavne ogroženosti je bil izdelan elaborat Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na Ligojščici in Stojanšku v Občini Horjul, št. proj.: H-36/15, EHO projekt d.o.o. junij 2017. Omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz elaborata morajo biti izvedeni pred posegi oziroma istočasno z njimi.
« 
(2) V odloku se v Prilogi 1 spremeni besedilo pod oznako enote urejanja prostora Ho_21, tako da se glasi:
»
Oznaka enote urejanja prostora 
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* 
Način urejanja 
Višina 
Prostorsko izvedbeni pogoji
Ho_21
SSs, SKs, PC, ZD, VC
PIP
Celotna enota urejanja prostora se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne – sv. Marjeta (EŠD_20895). 
Pred nadaljnjimi posegi v prostor je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 
 
Območje je delno poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati določila 88. člena tega odloka. Za namen reševanja poplavne ogroženosti je bil izdelan elaborat Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na Ligojščici in Stojanšku v Občini Horjul, št. proj.: H-36/15, EHO projekt d.o.o. junij 2017. Omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz elaborata morajo biti izvedeni pred posegi oziroma istočasno z njimi.
« 
(3) V odloku se v Prilogi 1 spremeni besedilo pod oznako enote urejanja prostora Vr_1, tako da se glasi:
»
Oznaka enote urejanja prostora 
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* 
Način urejanja 
Višina 
Prostorsko izvedbeni pogoji
Vr_1
CU, SSs, ZD
PIP
P+1
Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati določila 88. člena odloka. 
 
Prostorske usmeritve: 
V enoti urejanja prostora je potrebno upoštevati gradbeno mejo, ki je opredeljena v grafičnem delu OPN. V prvem nizu objektov ob regionalni cesti se na namenski rabi prostora »CU – osrednja območja centralnih dejavnosti« pritličja objektov obvezno nameni opravljanju različnih dejavnosti in sicer trgovski, oskrbni, storitveni, upravni, socialni, zdravstveni, vzgojni izobraževalni, kulturni, verski in podobnim, prvo nadstropje pa je lahko namenjeno bivanju. Ob prvem nizu objektov na namenski rabi prostora CU je na zemljišču namenjenem za gradnjo potrebno zasaditi vsaj tri visokodebelna drevesa. Če zaradi dopustne zazidanosti (FZ) na stavbni parceli ni možno posaditi določenega števila dreves, se manjkajoča drevesa lahko posadi v nezazidanem pasu med regionalno cesto in gradbeno mejo, kjer je v sklopu pridobivanja gradbenega dovoljenja potrebno urediti odprte zelene površine za katere se izdela krajinsko arhitekturni načrt. Prav tako
je potrebno ozeleniti parkirišča namenjena opravljanju dejavnosti z vsaj enim drevesom na 3 parkirna mesta.
« 
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 0392-0003/2017-3
Horjul, dne 13. novembra 2018
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.