Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3570. Odlok o razglasitvi Maistrove knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena, stran 11257.

  
Na podlagi 19. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o razglasitvi Maistrove knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena 
1. člen 
(1) Za spomenik državnega pomena se razglasi Maistrova knjižnica.
(2) Knjižnica iz prejšnjega odstavka ima izjemen kulturni pomen za Republiko Slovenijo ter posebno kulturno vrednost kot pomemben vir za razumevanje zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove povezanosti s sedanjo kulturo ter kot spomin na izjemno osebnost Rudolfa Maistra.
(3) Knjižnica se za spomenik državnega pomena razglasi z namenom, da se ohranijo njene kulturne vrednote in prepoznavnost ter se zagotovita celovitost in javna dostopnost knjižnične zbirke.
2. člen 
(1) Knjižnico kot posebno knjižnično zbirko hrani in upravlja Univerzitetna knjižnica Maribor.
(2) Knjižnična zbirka obsega 5.945 enot knjižničnega gradiva.
(3) Knjižnično gradivo je vpisano v inventarno knjigo, ki jo hranijo upravljavec ter Pokrajinski muzej Maribor in Narodna in univerzitetna knjižnica, ki sta pristojni strokovni organizaciji iz 3. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1).
3. člen 
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev Maistrove knjižnice za spomenik državnega pomena, so:
– knjižnična zbirka osvetljuje celostno delovanje in izjemno osebnost Rudolfa Maistra,
– knjižnica je ena največjih in v okviru sebi lastnih selekcijskih kriterijev ena najbolj izčrpnih osebnih knjižnic svojega časa,
– dve tretjini zbirke predstavljajo enote, ki so starejše od 100 let,
– sestavljajo jo znamenita dela vseh pomembnejših slovenskih avtorjev ter izjemna zbirka slovenske periodike iz 19. in iz prve četrtine 20. stoletja.
4. člen 
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje knjižnične zbirke kot celote,
– ohranjanje načela provenience knjižnične zbirke in njene prvotne ureditve,
– zagotavljanje materialnega varstva skladno z minimalnimi zahtevami za varovanje in hranjenje nacionalnega bogastva,
– zagotavljanje fizičnega in tehničnega varovanja ter škodnega zavarovanja knjižnične zbirke.
5. člen 
Lastnik oziroma upravljavec v sorazmerju z zmožnostmi spodbuja in omogoča javnosti dostop do knjižnične zbirke in njeno predstavljanje tako, da njeno varovanje in osnovne funkcije niso ogrožene.
6. člen 
(1) Strokovne naloge v zvezi z varstvom knjižnične zbirke opravljata Pokrajinski muzej Maribor ter Narodna in univerzitetna knjižnica.
(2) Kakršenkoli poseg v knjižnično zbirko je možen ob predhodnem soglasju pristojnih strokovnih organizacij iz prejšnjega odstavka.
7. člen 
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za kulturno dediščino.
PREHODNA DOLOČBA 
8. člen 
Upravljavec v 12 mesecih od uveljavitve tega odloka pripravi inventarno knjigo knjižnične zbirke po merilih iz 18. člena ZVKD-1.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-6/2018
Ljubljana, dne 16. novembra 2018
EVA 2018-3340-0021
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik