Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3569. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi, stran 11254.

  
Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega, šestega in sedmega odstavka 20. člena, drugega odstavka 83. člena ter prvega odstavka 115. člena in za izvrševanje 104. in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi 
1. člen 
V Uredbi o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15 in 47/16) se 7. člen črta.
2. člen 
V drugem odstavku 11. člena se za besedo »brezplačno« črtata vejica in besedilo »prevzem pa lahko zavrne samo, če je OEEO razstavljena ali tako poškodovana, da je ni mogoče prenašati ali prevažati enako kakor novo EEO ali ogroža zdravje zaposlene osebe pri distributerju«.
3. člen 
V šestem odstavku 13. člena se beseda »zbrano« nadomesti z besedo »prevzeto«.
4. člen 
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen 
(zavrnitev prevzema OEEO v posebnih primerih) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 11. člena te uredbe lahko distributer zavrne prevzem OEEO iz gospodinjstev, če je OEEO razstavljena ali tako poškodovana, da zaradi nevarnih snovi v njej ogroža okolje in zdravje ljudi.
(2) Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena lahko izvajalec javne službe zavrne prevzem OEEO iz gospodinjstev v premični zbiralnici, če je OEEO razstavljena ali tako poškodovana, da zaradi nevarnih snovi v njej ogroža okolje in zdravje ljudi.«.
5. člen 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zbiranje in prevoz OEEO morata potekati tako, da je mogoče zbrano OEEO v največjem možnem obsegu oddati v pripravo za ponovno uporabo, kadar je to primerno, ali v recikliranje in da je v največji možni meri omogočeno izločanje nevarnih snovi iz OEEO v skladu z zahtevami za selektivno obdelavo OEEO, določenimi v prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V primeru pošiljanja OEEO v obdelavo v drugo državo članico EU ali tretjo državo mora biti čezmejno pošiljanje OEEO izvedeno v skladu z:
‒ Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L št. 190 z dne 12. 7. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/2002 z dne 10. novembra 2015 o spremembi prilog IC in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1013/2006/ES) in
‒ Uredbo Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (UL L št. 316 z dne 4. 12. 2007, str. 6), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 733/2014 z dne 24. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1418/2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo v nekatere države, ki niso članice OECD (UL L št. 197 z dne 4. 7. 2014, str. 10).«.
6. člen 
V drugem odstavku 16. člena se za besedilom »prilogi 6« črtata vejica in besedilo »ki je sestavni del«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
(6) Predelava OEEO se mora izvajati v skladu s splošnimi zahtevami za obdelavo OEEO iz standardov SIST EN 50625-1, SIST EN 50625-2-1, SIST EN 50625-2-2, SIST EN 50625-2-3, SIST EN 50574-1 in SIST EN 50574-2 ter z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik.«.
7. člen 
V tretjem odstavku 34. člena se za besedilom »1. septembra tekočega leta, in« doda besedilo »podatki o proizvajalcih, vključenih v posamezni skupni načrt, ter«.
8. člen 
Drugi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Stroški nadzora iz prejšnjega odstavka, vključno s stroški potrebnih analiz in skladiščenja rabljene EEO, za katero se izkaže, da je OEEO, se zaračunajo proizvajalcu, tretji strani, ki deluje v njegovem imenu, ali drugi osebi, ki pripravlja pošiljko rabljene EEO, za katero se sumi, da je OEEO.«.
9. člen 
Za 64. členom se doda nov 64 a. člen, ki se glasi:
»64 a. člen
Ne glede na 33. člen te uredbe se za poročilo o ravnanju z OEEO za leto 2018 pri pripravi podatkov o razredih in podrazredih EEO uporabi priloga 7, ki je sestavni del te uredbe.«.
10. člen
Za prilogo 6 se doda priloga 7, ki je priloga te uredbe.
KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(začetek uporabe) 
Določba drugega odstavka 6. člena te uredbe se začne uporabljati 1. julija 2019.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-59/2018
Ljubljana, dne 15. novembra 2018
EVA 2018-2550-0001
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti