Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3565. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 11251.

  
Na podlagi četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1; ZLS), 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega odstavka 17. in prvega odstavka 51. člena Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (Uradni list EU, št. L 94/1), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16), in v skladu s Sporazumom o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem, z dne 19. 3. 2018, je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 6. izredni seji dne 8. 11. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
1. člen 
Besedilo četrtega odstavka 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Občine morajo v desetih delovnih dneh po začetku veljavnosti tega odloka v smislu prvega in drugega odstavka tega člena imenovati člane Strokovne komisije. Če posamezna občina člana Strokovne komisije ne imenuje, se do imenovanja šteje, da soglaša z odločitvami Strokovne komisije, ki so sprejete v večini, določeni skladno s tem odlokom.«
2. člen 
Drugi odstavek 24. člena se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
3. člen 
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– drugi odstavek 16. člena Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 23/17) v delu, ki se nanaša na potrditev cen javne službe obdelava in javne službe odlaganje.«
4. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2018-4
Miren, dne 8. novembra 2018
 
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.