Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3564. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018, stran 11249.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 6. izredni seji dne 8. 11. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/17) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.186.516
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.475.122
70
DAVČNI PRIHODKI
3.229.381
700 Davki na dohodek in dobiček
2.773.457
703 Davki na premoženje
363.992
704 Domači davki na blago in storitve
91.832
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.245.741
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
816.498
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
420.243
72
KAPITALSKI PRIHODKI
313.420
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
147.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
166.420
73
PREJETE DONACIJE
77.563
730 Prejete donacije iz domačih virov
77.563
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.211.271
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
635.559
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
575.712
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
109.140
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
109.140
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.458.683
40
TEKOČI ODHODKI
1.480.040
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
420.145
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
68.375
402 Izdatki za blago in storitve
970.182
403 Plačila domačih obresti
21.338
41
TEKOČI TRANSFERI
1.901.088
410 Subvencije
152.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.101.300
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
165.676
413 Drugi tekoči domači transferi
482.112
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.020.555
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.020.555
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
57.000
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 
54.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–272.167
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
20.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
20.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
20.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–20.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
123.743
50
ZADOLŽEVANJE
123.743
500 Domače zadolževanje
123.743
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
182.482
55
ODPLAČILA DOLGA
182.482
550 Odplačila domačega dolga
182.482
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–350.906
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–58.739
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
272.166
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
350.906
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen 
V 5. členu se doda nova štirinajsta alineja tako, da se glasi:
»– Prihodki Krajevne skupnosti Orehovlje (prihodki od grobarin).«
3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 123.743,00 €, in sicer:
– na podlagi 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov za sofinanciranje projekta OB075-14-0003 – Vrtec Kostanjevica v višini 123.743,00 € (proračunska postavka 19001070).
Občina Miren - Kostanjevica za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2018-1
Miren, dne 8. novembra 2018
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost