Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3563. Odlok o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani, stran 11248.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani(Uradni list RS, št. 3/18 – UPB-2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 19. redni seji dne 7. 11. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični taksi v občini Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Dol pri Ljubljani.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so:
– državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1),
– lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj.
4. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,25 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,31 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,56 eurov na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,62 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,16 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,78 eurov na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje so oproščeni zavezanci v skladu s prvim odstavkom 18. členu ZSRT-1.
(2) Zavezanci, ki so navedeni v drugem odstavku 18. členu ZSRT-1 so oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov.
6. člen 
(dokazila za oprostitev) 
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na seznamu in sledenje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
(3) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh (http://www.youth-hostel.si).
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
7. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso zavezanci, najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, nakažejo na račun Občine Dol pri Ljubljani TRR št.: SI56 0122 2422 3206 245, sklic: »00 in davčna št. zavezanca«, namen: »Turistična taksa«.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
8. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov, in sicer 1 leto po zaključku koledarskega leta. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
9. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvršuje pristojna občinska inšpekcija.
(2) Če pristojni inšpektor ugotovi, da so kršena določila tega odloka, kršitelju izreče globo in mu odredi, da se nepravilnosti odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
10. člen 
(kazenske določbe) 
Glede kršitev določb tega odloka se smiselno uporabljajo določila ZSRT-1, ki to področje ureja v svojem VIII. poglavju.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 68/08).
12. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 68/08), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
13. člen 
(veljavnost načina plačila turistične in promocijske takse) 
Do drugačne objave na spletnih straneh Občine Dol pri Ljubljani se turistična in promocijska taksa plačujeta kot določeno v 7. členu tega odloka.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0005/2018-3
Dol pri Ljubljani, dne 7. novembra 2018
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost