Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3561. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje, stran 11229.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; ZPNačrt), 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 32. redni seji dne 7. novembra 2018 sprejel
O D L O K 
o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo druge spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16; v nadaljevanju: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje). Strokovna gradiva za druge spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje je izdelala STRUKTURA, arhitekturna delavnica forme/vsebine, d.o.o.
2. člen 
Druge spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (v nadaljevanju: SD02OPN) ohranjajo strateški del, vključujejo pa nove razvojne pobude. Ob tem v besedilu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje odpravljajo nekatere dvoumnosti akta, vendar znotraj prvotnega koncepta. Zatem spreminjajo označevanje EUP ter usklajujejo akt z aktualnim pravnim stanjem.
3. člen 
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje sestavljajo:
I. UVODNE DOLOČBE
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TREBNJE
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Tabele, ki so sestavni del odloka:
Tabela 1-1: Enote urejanja prostora – naselja
Tabela 1-2: Enote urejanja prostora – odprti prostor
Tabela 1-3: Enote urejanja prostora – mineralne surovine
Tabela 2-1: Območja urejanja z OPPN
Tabela 3: Nezahtevni objekti
Tabela 4: Enostavni objekti
Tabela 5: Začasni objekti
4. člen 
SD02OPN vsebujejo besedilo (1.), kartografski del z grafičnimi prikazi (2.) in priloge k aktu (3.) v naslednjem obsegu:
I. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
(1) Besedilo Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje.
(2) Grafični prikazi SD02OPN vključujejo grafične prikaze občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr.), grafične prikaze prvih (1) sprememb in dopolnitev OPN Trebnje (Uradni list RS, št. 49/16) in grafične prikaze SD02OPN kart, ki se spreminjajo. V nadaljevanju tega člena OPN.
Naslovnica
– Vsebina grafičnega dela OPN
– Strateški del OPN
• karta 4.3: Prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč
– Izvedbeni del OPN
221 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, merilo 1:50.000
222 Pregledna karta Občine Trebnje s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:50.000
223 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1.5.000 (nadomestijo se karte02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35)
224 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000 (nadomestijo se karte 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35)
– Legenda
II. PRILOGE OPN
31 Izvleček iz nadrejenega akta
32 Prikaz stanja prostora, ki vsebuje:
321 tekstualni del
322 grafične prikaze:
3220 naslovnica
3221 pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, M1:50.000, list 00
3222 grafični prikaz rabe prostora, M 1:5.000, listi 01 do 40
3223 grafični prikaz varstvenih režimov in prikaz gospodarske javne infrastrukture, M 1.5.000, listi 01 do 40
3224 meja območja prostorskega akta, M1:50.000
3225 legenda
– 33 Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
– 34 Prva ter druga mnenja
– 35 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– 36 Povzetek za javnost
– 38 Podrobnejše strokovne podlage na zahtevo posameznih NUP
III. DIGITALNI PODATKI OPN
Digitalna vsebina OPN Občine Trebnje obsega digitalne datoteke posameznih sestavin grafičnih prikazov OPN ter rastrske datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni grafični prikazi SD02OPN so izdelani in prikazani na geodetski podlogi zemljiškega katastrskega prikaza (ZKP, GURS 2016) v natančnosti merila 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko podlogo. Digitalni zapis je izdelan v skladu s tehničnimi pravili za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, vir: MOP, 6. 10. 2008.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TREBNJE 
5. člen 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Trebnje s prvimi in drugimi spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: OPN Občine Trebnje).
Strokovna gradiva za OPN Občine Trebnje sta izdelala URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, in STRUKTURA, arhitekturna delavnica forme/vsebine, d.o.o.«.
6. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
OPN Občine Trebnje vsebuje:
I. Odlok o OPN
(1) Besedilo odloka o OPN
(2) Grafični prikazi OPN v samostojni mapi 50x70 cm z naslednjo vsebino:
Grafični prikazi SD02OPN vključujejo grafične prikaze občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr.), grafične prikaze prvih (1) sprememb in dopolnitev OPN Trebnje (Uradni list RS, št. 49/16) in grafične prikaze SD02OPN kart, ki se spreminjajo.
Naslovnica – dopolnjuje 3220 Naslovnica
Vsebina grafičnega dela OPN Strateški del OPN
0-01 Zasnova prostorskega razvoja, merilo 1:50.000
0-02 Zasnova gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:50.000
0-03 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, merilo 1:50.000
0-04 Usmeritve za razvoj v krajini, merilo 1:50.000
0-05 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč, merilo 1:50.000- dopolnjuje karta 4.3
0-06 Okvirna območja naselij, merilo 1:50.000
0-07 Strateške razvojne površine mesta Trebnje, merilo 1:15.000
0-08 Strateške razvojne površine naselja Veliki Gaber, merilo 1:7.500 Izvedbeni del OPN
1.01 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, merilo 1:50.000 – dopolnjuje karta 221
1.02 Pregledna karta naselij občine Trebnje z okrajšavami imen naselij v oznakah EUP, merilo 1:50.000
2.01 Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:50.000 – dopolnjuje karta 222
3.01 do 3.40 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000 – dopolnjuje karta 223
4.01 do 4.40 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000 – dopolnjuje karta 224
5.01 Pregledna karta občine s prikazom območij OPPN, merilo 1:50.000
6.01 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za Dobrnič, merilo 1:500
Legenda
II. PRILOGE OPN
OPN Občine Trebnje ima naslednje priloge:
31 izvleček iz državnega strateškega prostorskega načrta
32 prikaz stanja prostora, ki vsebuje:
– tekstualni del
– grafične prikaze: (dopolnjuje karta 322)
00 pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, M 1:50.000, list 00 – dopolnjuje karta 3221
01 grafični prikaz rabe prostora, M 1:5.000, listi 1-01 do 1-40 – dopolnjuje karta 3221
02 prikaz gospodarske javne infrastrukture, M 1.5.000 – dopolnjuje karta 3223
03 grafični prikaz varstvenih režimov – dopolnjuje karta 3223
03.a varstvo kulturne dediščine, M 1:5.000 (listi 3a-01 do 3a-45)
03.b ohranjanje narave, M 1:5.000 (listi 3b-01 do 3b-45)
03.c varstvo voda, M 1:5.000 (listi 3c-01 do 3c-45)
03.d območja za potrebe obrambe, M 1:5.000 (list 3d-30)
04 meja območja prostorskega akta, M 1:5.000 (listi 4-01 do 4-45) – dopolnjuje karta 3224
33 strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
34 smernice in mnenja ter prvo in drugo mnenje
35 obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
36 povzetek za javnost
37 okoljsko poročilo
III. DIGITALNI PODATKI OPN
Digitalna vsebina OPN Občine Trebnje obsega digitalne datoteke posameznih sestavin grafičnih prikazov OPN ter rastrske datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni grafični prikazi so izdelani in prikazani na geodetski podlogi zemljiškega katastrskega prikaza (ZKP, GURS 2016) v natančnosti merila 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko podlogo. Digitalni zapis je izdelan v skladu s tehničnimi pravili za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, vir: MOP, 6. 10. 2008.
7. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območje Občine Trebnje meri 163,3 km2. V 133 naseljih prebiva 12.662 prebivalcev (vir: SURS, H1 2018), povprečna gostota je 77,5 preb./km2.«.
8. člen 
Za drugim odstavkom 18. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Preko območja občine sta načrtovana prenosna plinovoda R53 Trebnje–Mirna in M5 Novo mesto–Trebnje (Odlok o LN plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino Trebnje«, Skupšč. Dol. L. št. 12, z dne 17. 7. 1989).«.
9. člen 
Za petim odstavkom 19. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Občina bo v največji možni meri zagotavljala nadzor nad kakovostjo vseh vodnih virov (tudi zasebnih) in oskrbo večine prebivalstva s kakovostno pitno vodo iz javnega vodovoda.«.
10. člen 
Na koncu četrtega odstavka 27. člena se pika črta in doda besedilo:
», površin za urbano vrtnarjenje v občinskem središču, površin za šport in rekreacijo ter primerne dostopnosti do njih s peš ali kolesarskimi potmi.«.
11. člen 
Na koncu drugega odstavka 38. člena se za piko doda besedilo:
»Na zahodnem delu se v območju Štefana posodobi vozlišče AC in regionalnih cest s smermi proti Veliki Loki in v središče Trebnjega.«.
Šesti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Avtobusna postaja se načrtuje v bližini železniške postaje, tako da se zagotovi čim boljša povezava z železnico. Urejanje »prometne glave« naj vključuje tudi parkirišča za prestopanje P+R, tako da se vzpostavijo pogoji za kakovostnejšo uporabo javnih prevoznih sredstev. Sklopi P+R naj se vzpostavijo v centru Trebnjega ter ob pomembnejših vpadnicah v mesto in večja naselja.«.
Za sedmim odstavkom 38. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Na celotnem območju občine naj se zgradijo kolesarske ceste, ki naj služijo tudi kot povezave s sosednjimi občinami.«.
12. člen 
Za drugim odstavkom 43. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Načrtovana je cestna povezava med regionalnima cestama R2-448/0220 Pluska–Trebnje in R3-652/1457 Moravče–Čatež–Trebnje z novim viaduktom pri Zidanem mostu oziroma Štefanu. Načrtovana je rekonstrukcija celotne regionalne ceste, in sicer na naslednjih odsekih: R2/448-0220 Pluska–Trebnje, R1/215-1490 Trebnje–Jezero in R2/448-0221 Trebnje z izgradnjo obojestranske kolesarske ceste, sanacijo vseh podvozov in nadvozov in izgradnjo križišč. Načrtovana je izgradnja obvoznic v Dobrniču, Velikem Gabru ter severna obvoznica Trebnjega.«.
13. člen 
14. točka 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(14) Nadomestitev objekta je pojem, ki ga določa OPN. Pojem »novogradnja kot nadomestitev obstoječega objekta« ni enak pojmu »nadomestna gradnja«. Nadomestitev objekta je odstranitev objekta in novogradnja na isti lokaciji oziroma gradbeni parceli, z enakimi ali drugačnimi gabariti, odmiki in/ali namembnostjo, medtem ko nadomestna gradnja pomeni gradnjo na način, da se vzpostavi prejšnje stanje (enaka lega objekta, gabariti, namembnost in nespremenjena zunanjost objekta).«.
14. člen 
Šesti odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Enote urejanja odprtega prostora (EUP-O) so območja odprtega prostora – krajine in vključujejo površine primarne rabe prostora: K, G in V. EUP-OP so razdeljene na severno enoto OS in južno enoto OJ. EUP-O so navedene v tabeli 1-2, ki je sestavni del tega odloka.«.
15. člen 
Na koncu tretje alineje točke (1016b) 57. člena se vejica črta in doda besedilo:
»– gradnja le stanovanjskega objekta brez gospodarskega objekta kot manj zahtevni objekt ni dopustna,«.
16. člen 
V peti alineji točke (1021a) 58. člena se črta besedilo:
»(npr. založništvo, knjigoveštvo in sorodne dejavnosti ...)«.
17. člen 
V četrti alineji točke (2010b in 2020b) 68. člena se pika črta in doda besedilo:
», v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.«.
18. člen 
Za 68. členom se doda nov 68.a člen, ki se glasi:
»68.a člen 
Na EUP z oznako OS85, OS86, OJ19, OJ20, OJ21, OJ22, OJ23, OJ24, OJ25, OJ26, OJ027, OS88, OS89 in TV020 velja, da se kmetijska zemljišča, ki so po dejanski rabi gozd, vzpostavijo v roku največ 15 let po sprejemu tega akta.«.
19. člen 
Za četrto alinejo točke (5011b) 72. člena se pika črta in nadomesti z vejico ter dodata novi peta in šesta alineja, ki se glasita:
»– postavitev objektov za zadrževanje plazov,
– plezalne stene ob izpolnjenem pogoju geomehanske stabilnosti.«.
20. člen 
Drugi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za obstoječe objekte, ki presegajo merila za urbanistično in arhitekturno oblikovanje po OPN (npr. objekt nima funkcionalnega zemljišča ali nima zadostnih odmikov od parcelne meje, nima zadostne velikosti zemljiške/gradbene parcele …) je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridobljenim dovoljenjem in raba v okviru dopustnih dejavnosti. Dopustna je sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti, ki jih določa OPN, za obseg novih ali povečanih dejavnosti (kapacitet) je potrebno zagotoviti parkirišča v okviru določb OPN. Dopustne vrste posegov so:
– rekonstrukcija in odstranitev objekta,
– dozidave niso dopustne,
– nadzidave so dopustne do maksimalnega višinskega gabarita in faktorja izrabe po OPN (za EUP),
– podkletitev v gabaritu obstoječega tlorisa,
– nadomestna gradnja.
Najmanjši odmik od parcelnih meja oziroma od regulacijske linije cest za obstoječe objekte iz prvega stavka tega odstavka, ki imajo manjši odmik od predpisanega, ne sme biti manjši od obstoječega.«.
Tretji odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za obstoječe objekte, ki presegajo merila za urbanistično in arhitekturno oblikovanje po OPN (tj. obstoječi objekt ima manjše odmike od predpisanih, ima pa zadostno velikost zemljiške/gradbene parcele, velikost parcele omogoča dozidave ali tudi novogradnje) je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridobljenim dovoljenjem in raba v okviru dopustnih dejavnosti. Dopustna je sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti, ki jih določa OPN, za obseg novih ali povečanih dejavnosti (kapacitet) je potrebno zagotoviti parkirišča v okviru določb OPN. Dopustne vrste posegov so:
– rekonstrukcija in odstranitev objekta,
– dozidave,
– nadzidave – dopustne do maksimalnega višinskega gabarita in do faktorja izrabe dopustnega za EUP,
– dopustna je podkletitev objekta,
– nadomestna gradnja.
Najmanjši odmik od parcelnih meja oziroma od regulacijskih linij za obstoječe objekte iz prvega stavka tega odstavka, ki imajo manjši odmik od predpisanega, ne sme biti manjši od obstoječega. Izjemoma so v območju kulturne dediščine (naselbinska, stavbna dediščina) dopustne dozidave, nadzidave in podkletitev z manjšimi odmiki od dopustnih, vendar le s soglasjem soseda.«.
Za spremenjenim tretjim odstavkom 79. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri posegih, kjer zgrajeno stanje na dan veljavnosti odloka ni v skladu z merili legalnosti, je potrebno ugotovljene prostorske konflikte sanirati v skladu z določili tega akta. Ob tem pa so v teh primerih dopustna odstopanja v legi, širini in tlorisnem razmerju stavbe, višini stavbe, arhitekturnih elementih, oblikovanju elementov fasade, oblikovanju in naklonu strehe ter oblikovanju in velikosti frčad, faktorjih izkoriščenosti, odmikih, morfologiji ter velikosti gradbene parcele. Pri slednjih je potrebno v upravnem postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo posebej ugotoviti in utemeljiti, da objekt izpolnjuje bistvene tehnične zahteve, odstopanja od določil pa ne povzročajo funkcionalno prostorskih in okoljskih negativnih vplivov.«.
21. člen 
V 3. točki 82. člena se črta besedilo:
», enostavni in nezahtevni objekti«.
22. člen 
V 2. točki 83. člena se črta besedilo:
», enostavni in nezahtevni objekti ter drugi lahko odstranljivi objekti«.
23. člen 
Prvi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odmiki objektov od gradbene parcele ali regulacijske linije so min. 4 m. Odmik se meri horizontalno od ravnine najbolj izpostavljenega dela fasade (za izpostavljeni del fasade se ne štejejo venci, obrobe in sorodni okrasni elementi fasade). S pisnim soglasjem lastnika sosednjega zemljišča so dopustni tudi manjši odmiki. Manjši odmiki od 4 m brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča so dopustni:
– v primeru nadomestitve obstoječega objekta, ki stoji na meji zemljiške parcele ali regulacijske linije,
– v območjih ohranjanja kulturne dediščine in značilne postavitve objektov ob parcelno mejo,
– pri obstoječih stavbah, kjer so odmiki od sosednih parcel ali cest oziroma javnih površin manjši od predpisanega se obstoječi odmik lahko ohrani pri nadomestni gradnji, rekonstrukciji, nadzidavi ter dozidavi. Pri nadzidavi in dozidavi je potrebno za zmanjšan odmik pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča,
– če gradbena parcela meji na kmetijsko zemljišče istega lastnika.«.
Tretji odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za balkone, ganke in napušče je dopusten odmik 2,5 m, razen ob javnih prometnih površinah in objektih, kjer gradbena linija sovpada z regulacijsko linijo, v teh primerih lahko balkoni, ganki in napušči segajo preko regulacijske linije.«.
V šestem odstavku 84. člena se za piko doda besedilo:
»Na ta način se lahko stikata največ dva objekta, razen če je drugače določeno.«.
Osmi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Gradnja opornih zidov, višjih od 2,0 m, za potrebe javne gospodarske infrastrukture je dopustna do meje gradbene oziroma zemljiške parcele in do regulacijske linije oziroma meje javne prometne površine.«.
Deveti odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Gradnja opornih zidov, višjih od 2,0 m, za nejavne potrebe je dopustna z odmikom najmanj 60 cm od meje sosednjih parcel oziroma od regulacijskih linij javnih površin. S pisnim soglasjem lastnika sosednje parcele ali pristojnega upravljalca javnih površin je lahko odmik tudi manjši, vendar pa mora biti izven območja polja preglednosti ceste. Gradnja opornega zida ob medsosedski meji je dopustna, če ni možna drugačna ureditev višinskih razlik na meji in se lastniki zemljišč o tem sporazumejo.«.
24. člen 
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen
Za vse posege v varovalni pas avtoceste, ki meri 40 m od roba cestnega sveta je potrebno pridobiti soglasje DARS d.d. oziroma upravljavca AC. V njem se lahko izvajajo le dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. Ob tem pa se v tem varovalnem pasu naj ne načrtuje objektov in dejavnosti, za katere bi bil vpliv ceste lahko moteč.
Posegi v varovalni pas AC ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.«.
25. člen 
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen
(1) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen in dopustno lokacijo so po namenskih rabah opredeljene v tabeli 3 in 4 tega odloka.
(2) Nezahtevnih in enostavnih objektov (kot npr. bazna postaja, kiosk za meritev stanja okolja, energetski in telekomunikacijski objekti) ni dopustno postavljati v območjih ali v neposredni bližini objektov naravnih vrednot in kulturne dediščine.«.
26. člen 
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»87. člen
(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel odmaknjeni najmanj 2,0 m, razen za ograje, škarpe in oporne zidove, za katere je odmik 60 cm. Manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem lastnika sosednje parcele. Manjši odmik brez pisnega soglasja je dopusten le v primerih, če gradbena parcela meji na kmetijsko zemljišče istega lastnika ali če gre za pomožni infrastrukturni objekt.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od regulacijske linije javne površine odmaknjeni najmanj 2,0 m. Manjši odmik od 2,0 m, je dopusten le, če s tem soglaša organ, pristojen za gospodarske javne službe. Izjema so pomožni infrastrukturni objekti, ki jih je dopustno postavljati do regulacijske linije.
(3) Ograjo, škarpo in oporni zid je dopustno postaviti tudi do meje sosednjih parcel na katere mejijo, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. Za manjše odmike od 60 cm je potrebno pisno soglasje lastnikov sosednjih parcel. Če se lastniki zemljišč o gradnji pisno sporazumejo, se lahko gradi na meji. V območju stika z javnimi površinami je lahko postavljena največ do regulacijske linije, vendar tako, da je izven območja polja preglednosti.
(4) Pomožni obrambni objekti, ki imajo površino večjo od 30 m2, morajo biti od gradbene oziroma zemljiške parcele odmaknjeni minimalno 4,0 m.
(5) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, kjer je dopustna lega do regulacijske linije ali do meje javne površine, je dopustna, če na tem odseku ni planirana rekonstrukcija oziroma širitev ceste ali druge gospodarske javne infrastrukture. Odmike presodi upravljavec javne površine glede na predvidene ureditve in dejanske razmere na terenu.«.
27. člen 
97. člen se spremeni tako, da se glasi:
»97. člen
oporni zidovi 
(1) Vidni del škarp in opornih zidov naj bo obdelan kot vidni beton v naravno sivi barvi ali iz naravnih materialov – npr. kamna in/ali lesa.
(2) Pri premagovanju večjih višinskih razlik naj se oporni zidovi višji od 2 m v tlorisu sestavljajo z zamiki z vmesnimi horizontalnimi pasovi z naravnim zelenjem – ti naj bodo široki vsaj 0,6 m. Izjeme, gradnja brez zamikov, je dopustna le v primerih, ko teren tehničnih rešitev z vmesnimi pasovi ne dopušča (dokaz v geomehanskem poročilu).«.
28. člen 
98. člen se spremeni tako, da se glasi:
»98. člen
stavbe 
(1) Nezahtevni in enostavni objekt so stavbe, ki izpolnjujejo merila, ki so določena v vsakokrat veljavnem predpisu, ki ureja to področje. Dopustna je dvokapna ali enokapna streha z naklonom 30˚ do 45˚ ali ravna streha.
(2) Nestanovanjske kmetijske stavbe so podolgovate tlorisne zasnove z dvokapno streho in naklonom 30° do 45°. Oblikujejo se po vzoru avtohtonih stavb glede na namembnost.
(3) Na strehah nezahtevnih in enostavnih objektov frčade ali okenske odprtine niso dopustne.«.
29. člen 
Naslov 99. člena »ograje do višine 2,2 m (nezahtevni objekti)« se spremeni tako, da se glasi »ograje«.
Za tretjim odstavkom 99. člena se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ograja za pašo živine naj bo lesena, po vzoru tradicionalnih, ali žična. Na območjih intenzivne pozidave je ograje dopustno oblikovati tudi iz kovine, betona in kamna, vendar morajo biti oblikovane kot transparentne.
(5) Ograje na kmetijskih in gozdnih zemljiščih za rejo živali se lahko gradijo do višine 2,2 m kot enostavni objekt in 3,5 m kot nezahtevni objekt, ne glede na določbe prvega odstavka tega člena.«.
30. člen 
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»100. člen
škarpe in oporni zidovi 
(1) Gradnja opornih zidov je dopustna na nagnjenem terenu, ko je potrebna trdnejša ureditev brežin in druge rešitve niso izvedljive oziroma ne zagotavljajo varnosti.
(2) Gradnja opornih zidov za potrebe izravnave vrta okrog objekta ni sprejemljiva. Nasipavanje površin za zasebne potrebe (vrtovi ipd.) na gradbenih parcelah je dopustno do nagibov naravnega posipa.
(3) Gradnja opornega zida ob medsosedski meji je dopustna, če ni možna drugačna ureditev višinskih razlik na meji in se lastniki zemljišč o tem sporazumejo. Prekomerni negativni vplivi (kot npr. preliv meteorne vode, spiranje zemlje ali kamenja ipd. vplivi) iz višjeležečih zemljišč morajo biti preprečeni. Na oporni zid je možno namesti ograjo.
(4) Škarpe in oporni zidovi naj bodo grajeni iz betona ali naravnega materiala (kamna).
(5) V primeru gradnje več opornih zidov kot nezahtevnih objektov mora biti najmanjši horizontalni zamik med zidovi 0,60 m.«.
31. člen 
Za 101. členom se doda nov 101.a člen, ki se glasi:
»101.a člen 
Za pogoje za arhitekturno oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov, ki niso določeni v členih od 98. do 101. tega odloka, se uporabljajo pogoji, ki so določeni v vsakokrat veljavnem predpisu, ki ureja razvrščanje objektov oziroma to področje.«.
32. člen 
104. člen se spremeni tako, da se glasi:
»104. člen
UREDITVENA ENOTA VAS (v)
(1) V ureditveni enoti vas (v) se mora arhitekturno oblikovanje posegov zgledovati po oblikovnih kvalitetah krajevno značilne arhitekture. Objekti morajo biti oblikovani v takšnih razmerjih in velikosti, da so skladni s sosednjimi objekti v naselju ali gruči. Tloris, višina in razmerja novega stavbnega volumna ne sme bistveno odstopati od razmerij in velikosti sosednjih objektov. Bistveno preseganje skladnega merila ni dopustno.
(2) Merila in pogoji za stanovanjske stavbe:
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3. Izjemoma velja dopustni faktor zazidanosti do 0,4 za vse EUP naselja Trebnje – TR z ureditveno enoto (v),
– faktor izrabe(FI) do 0,75,
– v posamezni stavbi sta dopustni največ dve stanovanji. S soglasjem občine, ki ga ta izda ob preveritvi bližine javnih in zelenih površin ter igrišč, pa so izjemoma dopustna do štiri stanovanja,
– zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m2,
– odmiki: poleg skupnih določb glede odmikov v poglavju o urbanističnem oblikovanju veljajo še:
– 4 m od meje gradbene parcele oziroma regulacijske linije, (velja za najbolj izpostavljeni del fasade), s pisnim soglasjem lastnika sosednjega zemljišča so dopustni tudi manjši. Odmik je lahko manjši od 4,0 m, če gradbena parcela meji na kmetijsko zemljišče istega lastnika,
– manjši odmik je dopusten v primeru ohranjanja naselbinske dediščine in značilne postavitve objektov na parcelno mejo: objekti so lahko postavljeni ob parcelno mejo ulice kadar se s tem ohranja značilna gradbena linija in na tem delu ni predvidena rekonstrukcija ali preureditev ceste oziroma javne površine, 
– odmiki med objekti: medsebojni odmiki med stanovanjskimi objekti na isti gradbeni parceli so najmanj 5 m (op. v to se ne štejejo pomožni obj.), stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje se lahko stikata; 
– tloris: podolgovat z razmerjem osnovnih stranic tlorisa vsaj 1:1,4,
– višina:
– do K+P+1+M, pritličje pri vhodu je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko do 80 cm, 
– ali do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko največ 30 cm nad terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko do 180 cm,
– za objekte, katerih širina je 8 m ali manj, je dopustna najvišja višina objekta K+P+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu pa je lahko do 160 cm, pritličje objekta je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom, 
– v primeru nagnjenega terena je največja višina objekta, ki sega nad urejen teren, lahko največ tri etaže (vidnost nad terenom do K+P+1, to pomeni, da mora biti evtl. druga klet v celoti vkopana), 
– streha:
– naklon 30˚ do 45˚, drugačen naklon na osnovni strehi je dopusten v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše ali strmejše strehe in je ta pogojena s celovitim oblikovanjem ali zasnovo objekta, drugačen naklon je dopusten na sekundarnih strehah, ki lahko obsegajo do 40 % ploskve vseh strešnih ploskev, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, ki obsega min. 60 % strešnih ploskev (merjeno v horizontalni ravnini), 
– širina napušča min. 60 cm, 
– sleme v smeri daljše stranice objekta, 
– Odpiranje strešin stanovanjskih stavb je dopustno s strešnimi okni in v obliki frčad. Strešine frčad morajo imeti prečno dvokapnico z enakim naklonom kot osnovna streha (toleranca 10˚) ali enokapnico (na fertah) z nižjim naklonom od osnovne strehe. Strešine frčad ne smejo segati nad sleme osnovne strehe. Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno fasado objekta. Celotna dolžina frčad na strehi ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe (širina frčad in strešine se meri v osi okna frčade). V primeru dveh etaž v mansardi so v spodnji etaži dopustne frčade, zgornja etaža ima lahko le strešna okna.
– velikost gradbene parcele: najmanjša gradbena parcela za novo kmetijo je 1200 m2, najmanjša gradbena parcela za stanovanjsko stavbo je 450 m2.
(3) Merila in pogoji za kmetijska gospodarska poslopja:
– (črtana)
– odmiki:
– 4 m od meje gradbene parcele oziroma manjši v teh primerih: 
– s pisnim soglasjem lastnika sosednjega zemljišča, 
– če gradbena parcela meji na kmetijsko zemljišče istega lastnika,
– v primeru ohranjanja naselbinske dediščine in značilne postavitve objektov na parcelno mejo, 
– odmiki med objekti: medsebojno se na isti gradbeni parceli lahko stikajo kmetijsko gospodarska poslopja ter stanovanjski objekt in kmetijsko gospodarsko poslopje, 
– tloris: podolgovat, z razmerjem osnovnih stranic tlorisa vsaj 1:1,5,
– višina kmetijsko gospodarskega poslopja: do K+P+M oziroma največ 7 m do kapi, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim terenom, v primeru nagnjenega terena je največja višina objekta, ki sega nad urejen teren, lahko največ dve etaži (vidnost nad terenom do K+P, to pomeni, da mora biti evtl. druga klet v celoti vkopana), toleranca za višino je +15 %;
– streha:
– naklon 30˚ do 45˚, drugačen naklon na osnovni strehi je dopusten v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše ali strmejše strehe ali če funkcija objekta zahteva večjo širino objekta, ki presega 14 m, drugačen naklon je dopusten na sekundarnih strehah, ki lahko obsegajo do 40 % ploskve vseh strešnih ploskev, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, ki obsega min. 60 % strešnih ploskev (merjeno v horizontalni ravnini), 
– širina napušča min. 60 cm, 
– sleme v smeri daljše stranice objekta. 
– odpiranje strešin kmetijsko gospodarskih poslopij za potrebe prezračevanja, osvetlitve in drugih funkcionalnih potreb, je dopustno s strešnimi okni in pultnimi frčadami (frčadami na fertah), katerih naklon je manjši do 10˚ od naklona osnovne strehe, skupna dolžina frčad ne sme presegati polovice dolžine strešine.
(4) Merila in pogoji za gospodarske objekte
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3
– zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m2
– odmiki:
– 4 m od meje gradbene parcele oziroma s pisnim soglasjem lastnika sosednjega zemljišča so dopustni tudi manjši odmiki, 
– odmik je lahko manjši od 4,0 m, če gradbena parcela meji na kmetijsko zemljišče istega lastnika,
– manjši odmik je dopusten v primeru ohranjanja naselbinske dediščine in značilne postavitve objektov na parcelno mejo, gospodarski objekt so lahko postavljena ob sosednjo parcelno mejo s pisnim soglasjem soseda, 
– odmiki med objekti: medsebojno se na isti gradbeni parceli lahko stikajo gospodarski objekti ter stanovanjski objekt in gospodarski objekti, 
– tloris: podolgovat, z razmerjem osnovnih stranic tlorisa vsaj 1:1,5,
– višina gospodarskega objekta: do K+P+M oziroma največ 7 m do kapi, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim terenom, v primeru nagnjenega terena je največja višina objekta, ki sega nad urejen teren, lahko največ dve etaži (vidnost nad terenom do K+P, to pomeni, da mora biti evtl. druga klet v celoti vkopana),
– streha: naklon 30˚ do 45˚, drugačen naklon na osnovni strehi je dopusten v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše ali strmejše strehe ali če funkcija objekta zahteva večjo širino objekta, ki presega 14 m, drugačen naklon je dopusten na sekundarnih strehah, ki lahko obsegajo do 40 % ploskve vseh strešnih ploskev, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta, ki obsega min. 60 % strešnih ploskev (merjeno v horizontalni ravnini),
– odpiranje strešin gospodarskega objekta za potrebe prezračevanja, osvetlitve in drugih funkcionalnih potreb, je dopustno s strešnimi okni in pultnimi frčadami (frčadami na fertah), katerih naklon je manjši do 10˚ od naklona osnovne strehe, skupna dolžina frčad ne sme presegati polovice dolžine strešine.
(5) Objekti terciarnih in kvartarnih dejavnosti
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3 (možna odstopanja s strokovno utemeljitvijo)
– faktor izrabe (FI) do 0,5 (možna odstopanja s strokovno utemeljitvijo)
– zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m2, za stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo so dopustna poljubna odstopanja s strokovno utemeljitvijo
– odmiki:
– 4 m od meje gradbene parcele, 
– odmik je lahko manjši od 4 m, če gradbena parcela meji na kmetijsko zemljišče istega lastnika, 
– manjši odmik je dopusten v primeru ohranjanja naselbinske dediščine in značilne postavitve objektov na parcelno mejo, objekti so lahko postavljeni ob sosednjo parcelno mejo s pisnim soglasjem soseda 
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,5,
– višina stavbe: do K+P+1+M, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim terenom, na delu površine objekta so dopustne tudi vmesne etaže za poslovne prostore, garderobe in podobne namene, ki ne potrebujejo velike etažne višine, v primeru nagnjenega terena je največja višina objekta, ki sega nad urejen teren, lahko največ tri etaže (vidnost nad terenom do K+P+1, to pomeni, da mora biti evtl. druga klet v celoti vkopana)
– streha:
– naklon 30° do 45°, drugačen naklon na osnovni strehi je dopusten v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše ali strmejše strehe in je ta pogojena s celovitim oblikovanjem ali zasnovo objekta ali če funkcija objekta zahteva večjo širino objekta, ki presega 14 m, drugačen naklon je dopusten na sekundarnih strehah, ki lahko obsegajo do 40 % vseh strešnih ploskev, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, ki obsega min. 60 % strešnih ploskev (merjeno v horizontalni ravnini),
– širina napušča min. 60 cm, 
– sleme v smeri daljše stranice objekta. 
– Odpiranje strešin je dopustno v vseh oblikah.
(6) Spremljajoči objekti
– tloris: podolgovat, širok do 10 m, z razmerjem stranic v tlorisu vsaj 1:1,5,
– višina: K+P+M, pri čemer je kolenčni zid lahko visok do 80 cm,
– sleme v smeri daljše stranice objekta,
– streha: je lahko oblikovana ali kot dvokapnica (z naklon 30° do 45°) ali kot ravna streha,
– dopustni so drugačni nakloni od naklonov za osnovne objekte,
– po fasadnem oblikovanju podrejena osnovnemu objektu.«.
33. člen 
105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»105. člen
UREDITVENA ENOTA ENODRUŽINSKA ZAZIDAVA (e)
(1) Merila in pogoji za stanovanjske objekte:
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3. Izjemoma velja dopustni faktor zazidanosti do 0,4 za vse EUP naselja Trebnje – TR z ureditveno enoto (e);
– faktor izrabe (FI) do 0,75;
– faktor zelenih površin (FP) mora biti 0,3 ali večji;
– v posamezni stanovanjski stavbi sta dopustni največ dve stanovanji, v primeru dvojčka po eno stanovanje v enoti; s soglasjem občine, ki ga ta izda ob preveritvi bližine javnih in zelenih površin ter igrišč, so dopustna do štiri stanovanja;
– zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m2;
– odmiki:
– min. 4 m od meje gradbene parcele oziroma regulacijske linije (velja za najbolj izpostavljeni del fasade). S pisnim soglasjem lastnika sosednjega zemljišča so dopustni tudi manjši odmiki,
– odmik je lahko manjši od 4 m, če gradbena parcela meji na kmetijsko zemljišče istega lastnika, 
– dopustna je postavitev dveh stavb v niz (dvojček) tako, da se objekta na eni stranici stikata, pri čemer veljajo ista merila izrabe in zazidanosti, 
– objekti na dveh sosednjih lastniških zemljiščih ali gradbenih parcelah se lahko medsebojno stikajo v primeru, ko se lastnika sosednjih zemljišč sporazumeta za takšno ureditev in so pri tem zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje objekta, 
– spremljajoči objekt se lahko stika z osnovnim objektom, 
– medsebojni odmiki med (osnovnimi) objekti na isti gradbeni parceli so najmanj 8 m, 
– odmik 2 m je dopusten za balkone, ganke, napušče, 
– odmik nezahtevnih in enostavnih objektov je določen v pogojih za urbanistično oblikovanje, 
– višina:
– do K+P+1+M, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu do 80 cm, 
– ali do K+VP+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu do 180 cm, kota pritličja pri vhodu do 100 cm nad urejenim terenom, 
– za objekte, katerih širina je 8 m ali manj, je dopustna najvišja višina objekta K+P+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu pa je lahko do 160 cm, pritličje objekta je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom, 
– v primeru nagnjenega terena je največja višina objekta, ki sega nad urejen teren, lahko največ tri etaže (vidnost nad terenom do K+P+1, to pomeni, da mora biti evtl. druga klet v celoti vkopana); 
– velikost gradbene parcele: najmanjša gradbena parcela lahko znaša 450 m2.
(2) Merila in pogoji za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3,
– faktor izrabe (FI) do 0,5,
– zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m,
– odmiki: 6 m od meje gradbene parcele, odmik je lahko manjši od 6 m, če gradbena parcela meji na kmetijsko zemljišče istega lastnika,
– višina stavbe: do K+P+M oziroma do max. 9 m do kapi, pritličje do 100 cm nad dvoriščem oziroma urejenim terenom, na delu površine objekta so dopustne tudi vmesne etaže za poslovne prostore, garderobe in podobne namene, ki ne potrebujejo velike etažne višine, v primeru nagnjenega terena je največja višina objekta, ki sega nad urejen teren, lahko največ tri etaže (vidnost nad terenom do K+P+1, to pomeni, da mora biti evtl. druga klet v celoti vkopana).«.
34. člen 
Prvi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Merila in pogoji za stanovanjske objekte:
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3;
– faktor izrabe (FI) do 0,75;
– v posamezni stanovanjski stavbi sta dopustni največ dve stanovanji, v primeru dvojčka po eno stanovanje v enoti; s soglasjem občine, ki ga ta izda ob preveritvi bližine javnih in zelenih površin ter igrišč, pa so dopustna do štiri stanovanja.
– zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m2;
– odmiki:
– min. 4 m od meje gradbene parcele oziroma regulacijske linije (velja za najbolj izpostavljeni del fasade), odmik je lahko manjši od 4 m, če gradbena parcela meji na kmetijsko zemljišče istega lastnika, 
– dopustna je postavitev dveh stavb v niz (dvojček) tako, da se objekta na eni stranici stikata, pri čemer veljajo ista merila izrabe in zazidanosti, 
– objekti na dveh sosednjih lastniških zemljiščih ali gradbenih parcelah se lahko medsebojno stikajo v primeru, ko se lastnika sosednjih zemljišč sporazumeta za takšno ureditev in so pri tem zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje objekta, 
– spremljajoči objekt se lahko stika z osnovnim objektom, 
– medsebojni odmiki med (osnovnimi) objekti na isti gradbeni parceli so najmanj 8 m, 
– odmik 2 m je dopusten za balkone, ganke, napušče, 
– odmik nezahtevnih in enostavnih objektov je določen v pogojih za urbanistično oblikovanje; 
– višina:
– do K+P+1+M, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu do 80 cm, 
– ali do K+VP+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu do 180 cm, kota pritličja pri vhodu do 100 cm nad urejenim terenom, 
– za objekte, katerih širina je 8 m ali manj, je dopustna max. višina objekta K+P+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu pa je lahko do 160 cm, pritličje objekta je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom, 
– v primeru nagnjenega terena je največja višina objekta, ki sega nad urejen teren, lahko največ tri etaže (vidnost objekta nad terenom do K+P+1, to pomeni, da mora biti evtl. druga klet v celoti vkopana), 
– velikost gradbene parcele: najmanjša gradbena parcela lahko znaša 450 m2.«.
35. člen 
Drugi in tretji odstavek 107. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Merila in pogoji za stanovanjske stavbe:
– v posamezni stavbi sta dopustni največ dve stanovanji;
– zazidana površina stavbe je lahko največ 150 m2;
– odmiki: 2,5 m od meje gradbene oziroma zemljiške parcele (velja za najbolj izpostavljeni del fasade);
– manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda;
– višina:
– do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko do 180 cm, 
– v primeru nagnjenega terena je največja višina objekta, ki sega nad urejen teren, lahko največ tri etaže (vidnost nad terenom do K+P+ M, to pomeni, da mora biti evtl. druga klet v celoti vkopana); 
– streha: naklon 30° do 45°, dvokapnica, sleme v smeri daljše stranice objekta;
– dopustno je odpiranje strešin s strešnimi okni in v obliki frčad. Strešine frčade morajo imeti prečno dvokapnico z enakim naklonom kot osnovna streha (toleranca 10°) ali enokapnico z nižjim naklonom od osnovne strehe. Strešine frčad ne smejo segati nad sleme osnovne strehe. Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno fasado objekta. Celotna dolžina frčad na strehi ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe (širina frčad in strešine se meri v osi okna frčade).
(3) Merila in pogoji za kmetijska gospodarska poslopja:
– zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m2;
– odmiki:
– 2,5 m od meje gradbene parcele, 
– manjši odmik do 2,5 m je dopusten s pisnim soglasjem soseda; 
– višina gospodarskega poslopja: do K+P+M oziroma max. 7 m do kapi, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim terenom, v primeru nagnjenega terena je največja višina objekta, ki sega nad urejen teren, lahko največ dve etaži (vidnost nad terenom do K+P, to pomeni, da mora biti evtl. druga klet v celoti vkopana);
– streha: naklon 30° do 45°, dvokapnica, sleme v smeri daljše stranice objekta, drugačen naklon je dopusten v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše ali strmejše strehe ali če funkcija objekta zahteva večjo širino objekta, ki presega 14 m;
– odpiranje strešin ni dopustno.«.
36. člen 
108. člen se spremeni, tako da se glasi:
»108. člen
UREDITVENA ENOTA ZIDANICE (vz)
Merila in pogoji za oblikovanje so:
zidanice: 
– gradnja zidanice je dopustna v okviru vinograda ali drugega trajnega nasada na kmetijskih zemljiščih K1 v velikosti nad 3000 m2, na kmetijskih zemljiščih K2 pa v velikosti nad 600 m2, ki so lahko sestavljene iz več parcel, pod pogojem da so slednje v istem vinogradniškem območju; omejitev glede velikosti vinograda velja samo za novogradnjo – ne pa za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo in legalizacijo obstoječih objektov;
– v zidanicah je dopustno samo občasno bivanje,
– dovoljeno je koriščenje zidanic v turistične namene,
– odmiki: min. 2,5 m od meje gradbene parcele oziroma regulacijske linije; odmik od regulacijske linije je lahko manjši od predpisanega – ob preveritvi in soglasju občinske strokovne službe,
– tloris: zazidana površina zidanice je lahko največ 60 m2, kletna etaža je lahko večja od pritlične etaže, če je kletni del vkopan in se s tem ne poveča zazidana površina parcele (povečan tloris je razširjen na vkopanem delu), razmerje stranic tlorisa v pritlični etaži najmanj 1:1,25; izzidki niso dopustni;
– višina:
– do K+P+M višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je do 80 cm, 
– ali do K+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je do 180 cm, kota pritličja pri vhodu do 100 cm nad urejenim terenom, 
– v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren, 
– streha: naklon 30° do 45°, dvokapnica sleme v smeri daljše stranice objekta,
– dopustna je postavitev nadstrešnice prislonjene k stavbi do velikosti 30 m2. Streha nadstrešnice ima lahko enak nagib kot zidanica ali ima ravno streho, ločne in druge ne-ortogonalne oblike konstrukcije in oblike nadstrešnice niso dopustne (kot. npr. ločne predfabricirane podporne konstrukcije, razne oblike konzolnih predfabriciranih izdelkov ...).
vinske kleti: 
– gradnja vinske kleti je dopustna v okviru vinograda ali drugega trajnega nasada velikosti nad 5000 m2, ki so lahko sestavljene iz več parcel, pod pogojem da so slednje v istem vinogradniškem območju; omejitev glede velikosti vinograda velja samo za novogradnjo – ne pa za rekonstrukcijo, nadzidavo, dozidavo in legalizacijo obstoječih objektov;
– dovoljeno je koriščenje vinskih kleti v turistične namene;
– odmiki: min. 2,5 m od meje gradbene parcele oziroma regulacijske linije, odmik od regulacijske linije je lahko manjši od predpisanega – ob preveritvi in soglasju občinske strokovne službe;
– tloris: zazidana površina vinske kleti je lahko do 120 m2;
– višina: do K+M
– vkopana kletna etaža, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu do 180 cm 
– nadstrešnice pri vinski kleti niso dopustne. 
Vinska klet mora biti samostojen objekt, kombinacija objekta vinske kleti z zidanico ni dopustna.«.
37. člen 
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»113. člen
UREDITVENA ENOTA DVORANSKI OBJEKTI (d)
Merila in pogoji za dvoranske objekte (d):
– odmiki:
– min. 6 m od meje gradbene parcele, manjši odmik do 4 m je dopusten za nižje dele stavbe, ki imajo višino kapne lege oziroma roba venca do 8 m nad urejenim terenom. Odmiki so lahko manjši, če gradbena parcela meji na kmetijsko zemljišče istega lastnika. 
– objekti na dveh sosednjih lastniških zemljiščih ali gradbenih parcelah se lahko medsebojno stikajo v primeru, ko se lastnika sosednjih zemljišč sporazumeta za takšno ureditev in so pri tem zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje objekta, 
– višina: max. vertikalni gabarit znaša: K+P+1, vertikalni gabarit lahko znaša največ 15 metrov,
– na delu površine objekta so dopustne tudi vmesne etaže za poslovne prostore, garderobe in podobne namene, ki ne potrebujejo velike etažne višine,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov so dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in celovito oblikovanje zaključene stavbne mase,
– poslovne stavbe (pisarne) naj se postavijo bližje ulici ali odprtim javnim površinam,
– parkirišča za dejavnosti je treba v celoti zagotoviti na gradbeni parceli.«.
38. člen 
V tretjem odstavku 121. člena se besedilo »podpornih zidov« spremeni tako, da se glasi:
»opornih zidov«.
V četrtem odstavku 121. člena se besedilo »s podpornimi zidovi« spremeni tako, da se glasi:
»z opornimi zidovi«.
39. člen 
V drugem odstavku 126. člena se za piko doda besedilo:
»Njegovo soglasje za odmik šteje tudi za/kot soglasje lastnika zemljišča za zmanjšan odmik.«.
Za tretjim odstavkom 126. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V varovalnem pasu AC ni dovoljeno postavljati tabel, napisov ali drugih objektov ali naprav za slikovno oziroma zvočno obveščanje in oglaševanje.«.
40. člen 
Za prvim odstavkom 127. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V sklopu rekonstrukcije cest je dovoljena gradnja opornih zidov kot enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih objektov za potrebe ceste.«.
41. člen 
(6) točka 136. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Zaradi varstva netopirjev se je potrebno pred prenovo ali drugimi deli v ostrešjih in zvonikih cerkva in drugih objektih z evidentiranimi kolonijami netopirjev posvetovati z OE ZRSVN. Evidentirana zatočišča kolonij netopirjev zavarovanih z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) so v cerkvah: Matere Božje v Dobravi, Povišanje Sv. Križa v Stehanji vasi, Sv. Ane v Korenitki, Sv. Ane v Šmavru, Sv. Katarine in Sv. Janeza Krstnika v Selah pri Šumberku, Sv. Marije Vnebovzete v Trebnjem, Sv. Marjete v Grmu, Sv. Duha v Šahovcu, Sv. Florijana v Račjem selu, Sv. Jakoba v Vrhtrebnjem, Sv. Jerneja v Gombišču, Sv. Lovrenca v Šentlovrencu, Sv. Martina na Biču, Sv. Mavricija v Šmavru, Sv. Mihaela v Malem Gabru, Sv. Petra v Koritih in Sv. Urha v Velikem Gabru.«.
Za spremenjeno (6) točko 136. člena se doda nova (7) točka, ki se glasi:
»(7) I. stopnja varstva pred hrupom se določa za mirna območja na prostem, ki obsegajo zavarovana območja po predpisih s področja ohranjanja narave, razen za zavarovana območja v območju naselij, za območja cest in železniških prog v širini 1000 m od sredine pomembne ceste oziroma pomembne železniške proge, območja prometne infrastrukture, za območja gozdov za izvajanje gozdarske dejavnosti, za območja za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter za območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
42. člen 
Za besedilom 142. člena se doda nov naslov, ki se glasi:
»3.2.8.5. Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo prikritih vojnih grobišč in vojnih grobišč«.
43. člen 
Za nov naslov iz prejšnjega člena tega odloka se doda nov 142.a člen, ki se glasi:
»142.a člen 
(1) Na območju občine se nahajajo naslednja vojna grobišča in prikrita vojna grobišča:
– Čatež – krajevno pokopališče, grobišče 114 borcev in 4 člani družine Roof, Gabrovka,
– Čatež – krajevno pokopališče, grobišče 30 talcev padlih 28. oktobra 1943,
– Dobrnič – krajevno pokopališče, grobišče neznanih padlih borcev NOV in spomenik padlim iz Dobrniča in okoliških krajev,
– Gorenja vas – izven pokopališča, grobišče 366 neznanih borcev NOV,
– Grm,
– Korenitka – izven pokopališča, grobišče 4 borcev NOV,
– Trebnje – krajevno pokopališče, grobišče 62 borcev NOV in 22 ŽFN,
– Veliki Gaber – krajevno pokopališče, grob dr. Petra Držaja, partizanskega zdravnika,
– Veliki Gaber – izven pokopališča, skupno grobišče borcev NOV in aktivistov OF,
– Trebanjski Vrh – grobišče Rojska jama 1, grobišče okoli 10 oseb iz okolice Roj, ki so jih pripadniki OZNE v prvih mesecih po koncu 2. svetovne vojne aretirali in usmrtili v Rojski jami.
(2) Na vojnih grobiščih in prikritih vojnih grobiščih je skladno s 30. členom Zakona o vojnih grobiščih prepovedano:
– spreminjati zunanji videz vojnega grobišča,
– poškodovati vojno grobišče ali odtujevati njegove sestave elemente,
– izvajati vsako drugo dejanje, ki bi pomenila krnitev spoštovanja do grobišča ali je v nasprotju s pokopališkim redom na vojnih grobiščih.«.
44. člen 
Tretji odstavek 144. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V EUP, ki so ogroženi s poplavami je na ogroženih območjih dopustno le vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih objektov. S posegi na obstoječih objektih se ne sme poslabšati obstoječe poplavne varnosti. Dopustna je tudi nadomestitev obstoječih objektov v enakih ali manjših gabaritih, na isti ali za urejanje voda ugodnejši lokaciji. Gradnja novih objektov ni dopustna do preveritve možnosti poseganja v prostor (študija ali druga oblika preveritve v skladu s predpisi). Na teh površinah ni dopustno nasipavanje zemljišč in drugi posegi, ki bi zmanjšali pretočne razmere. EUP, ki so ogroženi s poplavami so: BR003 PC [p], BR008 PC [p], DN006 Ok [x], DN019 SK [m], DP006 PŽ [p], DE002 PŽ [p], DE003 PC [p], DE004 SK [m], DR001 Oc [n], DR002 PŽ [p], DR003 PŽ [p], DR004 PC [p], DR005 PC [p], DR006 PC [p], DR007 PC [p], DR008 PC [p], DR009 PC [p], DR010 SK [v], DC004 PC [p], DC012 SK [v], DC016 ZS [zi], GP004 PŽ [p], GP005 PC [p], GP006 PC [p], GP008 PC [p], GP019 SK [m], GP020 SK [v], GP021 SK [m], GA001 Oc [n], GA002 PŽ [p], GM004 PC [p], GM005 PO [p], 004 PC [p], KP005 PC [p], KP006 SK [v], KP008 SK [v], KP010 SK [v], KP014 SK [v], KP015 SK [v], KN002 PŽ [p], KN003 PŽ [p], KN010 SK [v], KU001 PŽ [p], MR002 PŽ [p], MR019 SK [v], ME003 PŽ [p], ME020 SK [v], ML001 PŽ [p], MZ005SK[v],MZ010SK[v], DN031; BV012; TR325; BE010; TR328; OD008; DR014; GR024; DN032, TR322; OD009, PT001 PC [p], PT-002 SK [v], PT003 SK [v], PT004 SK [v], RR002 PŽ [p], SG003 PŽ [p], SG004 PC [p], SG008 SK [v], SL002 CDi [v], SL003 CU [v], SL004 IG [OPPN], SL-006 PŽ [p], SL-008 PC [p], SL-009 PC [p], SL-010 PC [p], SL015 PO [p], SL016 PO [p], SL017 SK [m], SL-SK [m], SL020 SK [m], SL024 SK [v], SL030 ZK [zk], SF005 PŽ [p], SF006 PC [p], SF014 SK [m], SF016 SK [v], SF017 SK [v], TR015 BT [x], TR030 CU [v], TR051 IG [d], TR052 IG [d], TR064 Ok [x], TR066 PŽ [p], TR067 PŽ [p], TR070 PŽ [p], TR071 PŽ [p], TR072 PŽ [p], TR073 PC [p], TR075 PC [p], TR081 PC [p], TR084 PC [p], TR146 PC [p], TR150 PC [p], TR183 SK [v], TR184 SK [v], TR186 SK [v], TR188 SK [v], TR-251 SS [e], TR252 SS [b], TR279 ZS [zi], TR280 ZS [zi], TR281 ZS [zi], TN004 SK [v], TN005 SK [m], TN006 SK [m],, VL009 PŽ [p], VL010 PŽ [p], VL015 PC [p], VL017 PC [p], VL018 PC [p], VL020 SK [m], VL024 SK [m], VL029 SK [v], VL031 SK [v], VL032 SK [m], VL033 SK [m], VL034 SK [m], VL035 SK [v], VL039 SK [m], ZM001 CU [v], ZM002 Ee [n], ZM003 PŽ [p], ZM004 SK [v], ZM005 SK [v], v EUP: OJ03, OS01, TR02(rek), TR07(rek), TR10(rek), na površinah z namensko rabo PC na poplavnih območjih – redka in nevarna območja.«.
45. člen 
Za tretjim odstavkom 145. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Dopustna je gradnja opornih zidov.V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno, za manj zahtevne objekte, pridobiti geološko poročilo organizacije s področja geomehanike.«.
46. člen 
150. člen se spremeni tako, da se glasi:
»150. člen
Varstvo vodnih virov in podtalja 
(1) V varstvenih pasovih vodnih virov so dopustni posegi v skladu z odloki o varstvenih pasovih vodnih virov in ob upoštevanju usmeritev iz Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16).
(2) Ob izvajanju dejavnosti v območjih vodnih virov je potrebno upoštevati Uredbo o vnosu nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05, 62/08, 62/08, 113/09, 99/13 in 19/17).
(3) Pri umeščanju objektov v prostor in dovoljevanju je potrebno upoštevati sistem javnega odvoza odpadkov (dostopnost zabojnikov za odvoz s smetarskimi vozili). Obvezno je soglasje upravljalca gospodarske javne infrastrukture za odvoz odpadkov.
(4) Objekte, ki povzročajo odpadne vode je obvezno priključiti na sistem javne kanalizacije odpadnih voda. Če javna kanalizacija še ni izgrajena so obvezne male ČN oziroma greznice z zagotovljenim odvozom odpadnih voda na ČN. Neprečiščenih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati neposredno v vodotoke ali podtalnico. Obvezno je soglasje upravljalca gospodarske javne infrastrukture za komunalne odpadne vode.
(5) Občina si bo v skrbi za podtalje in vodne vire prizadevala evidentirati in sanirati vsa divja odlagališča odpadkov s prioriteto na VVO. Nelegalno odlaganje odpadkov v tla je prepovedano.«.
47. člen 
Naslov 151. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osvetlitev in osončenje ter izbira ustreznih materialov za toplotno zaščito«.
Za drugim odstavkom 151. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri gradnji novih in pri toplotni sanaciji objektov, kjer se dalj časa zadržujejo ljudje je potrebno v skladu z nacionalnim radonskim programom zagotoviti ustrezno izbiro materialov za gradnjo in zagotoviti ustrezno zračenje prostorov.«.
48. člen 
152. člen se spremeni tako, da se glasi:
»152. člen
Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem 
(1) Pri osvetljevanju objektov ali površin je potrebno upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).
(2) Svetilke zunanje razsvetljave morajo biti razporejene tako, da bosta jakost osvetlitve in način osvetljevanja ustrezala veljavnim tehničnim normam in standardom ter predpisom s področja svetlobnega onesnaževanja. Obstoječe svetilke se preoblikuje tako, da je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor enak 0 %, obstoječe sijalke je potrebno zamenjati z varčnimi. Na javno manj obremenjenih območjih javnih površin je potrebno uvesti časovne intervale osvetlitve oziroma izklopiti posamezne svetilke. Vsa razsvetljava cest in javnih površin je prilagojena določbam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Na novih površinah mora občina kot obvezen ukrep k zmanjšanju porabe električne energije poskrbeti za vgraditev varčnih sijalk v svetilke.
(3) Razsvetljava cest, javnih površin, železnice, proizvodnih objektov, poslovnih stavb, ustanov, fasad, kulturnih spomenikov, objektov za oglaševanje, športnih igrišč in gradbišč mora biti nameščena tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov, ne presega mejnih vrednosti iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13), kar je potrebno preveriti z meritvami.«.
49. člen 
153. člen se spremeni tako, da se glasi:
»153. člen
Varovanje kakovosti zunanjega zraka 
(1) Pri graditvi objektov in urejanju površin je potrebno upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Objekte je obvezno priključevati na skupne kotlovnice tam, kjer je to mogoče.
(3) Proizvodne objekte in naprave, ki so potencialni onesnaževalci se obvezno umešča v območja IG. Pri predvidenih in obstoječih virih, ki so v skladu s predpisi zavezanci za prve meritve emisij v zrak, mora lastnik ali upravljavec takega vira zagotoviti prve meritve o čemer morajo obvestiti pristojni občinski organ.
(4) Občina Trebnje si bo prizadevala za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in bo spodbujala uporabo obnovljivih virov energije.
(5) Pri posameznih virih, ki bi lahko povzročili občasno prekomerno onesnaženje zraka oziroma neprijetne vonjave (kompostarne, bioplinarne, večje farme), mora lastnik obstoječega vira izvesti ustrezno zaščito ali sanacijo, ki preprečuje prekomerno onesnaženje zraka oziroma neprijetne vonjave.
(6) Za zmanjšanje obremenitev zraka nastalih s prometom občina spodbuja trajnostne oblike mobilnosti in vzpostavi prostorske pogoje zanje (kolesarske steze in poti, površine za pešce, ureditev obstoječih in postavitev novih avtobusnih postajališč za javni potniški promet, prostori za prkiranje koles, določitev in ureditev con mirujočega in umirjenega prometa, izboljšanje povezav pločnikov do avtobusnih postajališč in ureditev varnih dostopov, ureditev peš con, razbremenitev mestnega jedra, uvedba taksi službe, parkirišča na železniški postaji, park&ride …).«.
50. člen 
V 154. členu se drugi, šesti in sedmi odstavek črtajo.
Za črtanim sedmim odstavkom 154. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Za javne prireditve, javne shode in vsako drugo uporabo zvočnih naprav na prostem je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa.«.
51. člen 
V tretji alineji prvega odstavka 157. člena se vejica črta in doda besedilo: »s predhodno pridobljenim soglasjem Občine Trebnje,«.
V četrti alineji prvega odstavka 157. člena se pika nadomesti z vejico.
Za četrto alinejo prvega odstavka 157. člena se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»gradnja športnih igrišč z vso infrastrukturo.«.
52. člen 
Za 157. členom se dodajo novi 157.a, 157.b, 157.c, 157.d, 157.e in 157.f člen, ki se glasijo:
»157.a člen 
Na območjih zemljišč s parcelnimi številkami 102, 96/1, 96/2 in 94, 95, vse k.o. Trebnje so do sprejetja OPPN dopustne naslednje vrste posegov (kot veljajo za območje CU, skladno z 58. členom tega Odloka) ob upoštevanju pogojev vseh pristojnih soglasodajalcev na tem območju:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelama 3 in 4, ki sta sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
157.b člen 
Na območju zemljišč s parcelnimi številkami 227 in 226/2, k.o. Trebnje so do sprejetja OPPN poleg posegov iz prvega odstavka 157. člena dopustne gradnje podzemnih garaž, v eni ali več etažah pod nivojem terena.
157.c člen 
Na območju zemljišč s parcelnimi številkami 218, 219/1 in 360/4, vse k.o. Trebnje so do sprejetja OPPN dopustne vrste posegov (kot veljajo za območje CU, skladno z 58. členom tega Odloka). Prostorsko izvedbeni pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje upoštevajo merila m – mešana zazidava (zazidava s heterogenim oblikovanjem v merilu v, e in d).
157.d člen 
Na območju zemljišč s parcelnimi številkami 199, 204/2 in 204/1, k.o. Trebnje je do sprejetja OPPN poleg posegov iz prvega odstavka 157. člena, na zahodnem delu parcel dopustna gradnja povezovalne ceste s površinami za pešce in kolesarsko cesto ter ostali gospodarski infrastrukturi. Zahodni del parcel se ne sme nameniti drugim namenom kot prometni površini in infrastrukturnim objektom.
157.e člen 
Na zemljiščih s parcelnimi številkami 85, 83/3, 84/4, 84/3, 369/33 k.o. Trebnje je dopustna ureditev trga, rekonstrukcija ceste in parka, začasnih objektov, urbane opreme, hortikulturna ureditev ter gradnja gospodarske infrastrukture. Objekte za prireditve je, poleg posegov iz prvega odstavka 157. člena, možno graditi tudi kot manj zahtevne objekte.
157.f člen 
Na zemljišču s parcelnimi številkami 84/5 k.o. Trebnje je dopustna dozidava k objektu na zemljišču s parcelnimi številkami 93 k.o. Trebnje. Višina dozidave ne sme presegati višino obstoječega objekta. Dozidava se lahko gradi do parcelnih meja.«.
53. člen 
158. člen se spremeni tako, da se glasi:
»158. člen
splošne usmeritve za OPPN 
(1) Na območjih, za katere je predvidena priprava občinskega podrobnejšega prostorskega načrta (OPPN), so do sprejetja dopustni posegi v skladu s 157, 157.a, 157.b, 157.c, 157.d, 157.e in 157.f členom, po sprejetju takšnega akta pa le posegi v skladu z njegovimi določili. OPPN se lahko, glede na opredeljeno območje urejanja, pripravlja in sprejema tudi za del območja oziroma po fazah.
(2) Predvideni OPPN se na podlagi utemeljenih pobud lastnikov večine zemljišč oziroma znanega investitorja ali občine lahko spremeni oziroma se opredeli nov.
(3) OPPN je možno pripraviti tudi v naslednjih primerih: za območja, na katerih se sanira stanje in posledice naravnih in drugih nesreč, zagotavlja dostop do gradbenih parcel in njihovo komunalno urejanje, za dele ali celoto omrežij, naprav in objektov GJI, s katerimi se zagotavlja delovanje obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb, za načrtovanje urejanja površin, ki so javno dobro potrebno za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb v občini ter za urejanje območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo naselij ali posameznih objektov.
(4) OPPN je praviloma potrebno izdelati za območje, kjer se načrtuje gradnja več objektov ali za območje, kjer je potrebno urediti novo parcelacijo (za gradnjo objektov), javni dostop in podobno.
(5) Pred pričetkom priprave OPPN je potrebno izdelati ustrezne strokovne podlage. Za OPPN in državni prostorski načrt (DPN), ki posegajo na EUP izjemnih krajin in drugih območij prepoznavnosti prostora, se v okviru strokovnih podlag obvezno preveri vplive na podobo krajine ter poda usmeritve za omilitev vplivov na krajino ter ohranjanje njene identitete.
(6) V primeru, da se izdeluje OPPN le za del predvidenega območja, morata biti novo območje in ostanek funkcionalno prostorsko zaokrožena. Poleg tega morajo biti ustrezne strokovne podlage izdelane za celotno območje v OPN predvidenega OPPN. Prav tako morajo biti za celotno območje izdelane tudi rešitve prometne in gospodarske javne infrastrukture.
(7) Strokovne rešitve urbanistično arhitekturnih ureditev za območje OPPN se lahko pridobijo tudi z urbanistično arhitekturnim natečajem ali z izdelavo variantnih rešitev. Postopek pridobitve rešitev se predpiše v sklepu o pripravi OPPN.«.
54. člen 
161. člen se spremeni tako, da se glasi:
»161. člen
EUP BI003 IG in BI017 ZS se urejata s skupnim OPPN. BI017 ZS je zeleni pas gospodarske cone in je sestavni del urejanja BI003 IG. Zeleni pas se lahko izvede tudi v drugačni obliki in obsegu, kot je prikazan v grafičnem prikazu PNRP, vendar morajo biti zagotovljeni min. odmiki gospodarskih dejavnosti od sosednjega EUP oziroma morajo biti zagotovljeni takšni ukrepi, ki bodo omejevali širitev hrupa in drugih prekomernih vplivov v smeri stanovanjskih območij.«.
55. člen 
162. člen se spremeni tako, da se glasi:
»162. člen
Za območje Čateža in Zaplaza, ki je naselbinska dediščina, je določen OPPN prenove in vključuje:
– EUP za poselitev: CA001 Av [OPPN], CA002 CDc [OPPN], CA003 CDc [OPPN], CA004 CU [OPPN], CA009 PC [OPPN], CA010 PC [OPPN], CA012 PC [OPPN], CA013 PO [OPPN], CA016 SK [OPPN], CA022 SK [OPPN], CA023 SK [OPPN], CA026 SS [OPPN], CA027 ZK [OPPN], CA028 ZP [OPPN] in
– EUP odprtega prostora varstva kulturne dediščine CAKD 1 [OPPN] s površinami K2, G, CAKD 2 [OPPN] s površinami PC, K2, G in CA006 LNg [OPPN], CA005 LNg [OPPN],
V EUP CA026 SS [OPPN] je ob cesti na Zaplaz potrebno zagotoviti 10 m odmik novogradenj objektov. Pas 10 m je dopustno urediti kot zeleni pas ob cesti brez objektov.«.
56. člen 
163. člen se spremeni tako, da se glasi:
»163. člen
CA015 SK [v]
Preko območja CA potekata dve prometni povezavi, ki se varujeta za razširitev ceste za dolgoročni prostorski razvoj. V varovanem pasu veljajo Usmeritve za urejanje prostora z OPPN, ki so določene v tem odloku. Zahodni prometni koridor je parcela št. 1927 k.o. 1403, varuje se koridor v širini 10 m na vsako stran od osi obstoječe prometnice. Vzhodni prometni koridor poteka po parcelah št. 547/6, 548/3, 1934/9 k.o. 1403. Varuje se koridor v širini 20 m, 5 m na vzhodno stran in 15 m na zahodno stran. V varovanem pasu veljajo Usmeritve za urejanje prostora z OPPN, ki so določene v tem odloku.«.
57. člen 
164. člen se spremeni tako, da se glasi:
»164. člen
TR043 IG (OPPN) in DM175-SK
(1) Pri pripravi OPPN za območje TR043 IG je potrebno območju DM175 SK, zagotoviti primerne pogoje za nadaljnje bivanje ali pa lastnike/nepremičnine preseliti na drugo lokacijo. V primeru preselitve se območje DM175 SK nameni za IG in se ureja v celoti z OPPN za TR IG.
(2) Priporoča se seznanitev investitorja z možnostjo obstoja oziroma odkritja naravne vrednote pri obsežnih zemeljskih delih. Če do odkritja pride je potrebno postopati v skladu z zakoni in ZRSVN omogočiti spremljanje stanja na območju med zemeljskimi deli z vidika odkrivanja in varstva podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. V primeru odkritja naravne vrednote (pr. kraške piramide) Zavod dokumentira in opravi vrednotenje območja, oceno ogroženosti in morebitni predlog varstva.«.
58. člen 
165. člen se spremeni tako, da se glasi:
»165. člen
TR053 IG (OPPN)
Na zahodnem delu območja TR053-IG so arheološko pozitivna območja po ETP.
Pri izdelavi OPPN je potrebno izdelati podrobnejše arheološke raziskave v skladu s predpisi za področje varstva kulturne dediščine. V primeru kakovostnih najdb se lahko del planiranih površin izloči iz območja za graditev/urejanje.«.
59. člen 
166. člen se spremeni tako, da se glasi:
»166. člen
TR054 IG (OPPN)
Na južnem delu območja TR054 IG so arheološko pozitivna območja po ETP.
Pri izdelavi OPPN je potrebno izdelati podrobnejše arheološke raziskave v skladu s predpisi za področje varstva kulturne dediščine. V primeru kakovostnih najdb se lahko del planiranih površin izloči iz območja za graditev/urejanje.«.
60. člen 
167. člen se spremeni tako, da se glasi:
»167. člen
TR055 IG (OPPN), TR056-IG (OPPN) in TR198 SK do TR202 SK.
V območjih TR055 IG in TR056 IG so zaradi bližine SK območij (TR198 SK do TR202 SK) dopustne gospodarske dejavnosti brez večjih vplivov na okolje in z manjšimi zunanjimi deponijami.
Pri pripravi OPPN za območjeTR055 IG in TR056 IG, ki obkrožata območja TR198 SK do TR202 SK, je potrebno zagotoviti le-tem primerne pogoje za nadaljnje bivanje ali pa lastnike/nepremičnine preseliti na drugo lokacijo. V primeru preselitve nepremičnine SK na drugo lokacijo, se območja TR198 SK do TR202 SK lahko nameni za IG in se urejajo v celoti z OPPN za TR055 IG in TR056 IG.«.
61. člen 
168. člen se spremeni tako, da se glasi:
»168. člen
TR058 IG (OPPN) in TR059 IG (OPPN)
Poleg skupnih določb veljajo še dodatne usmeritve:
Na JZ delu EUP naj se predvidi manj hrupne dejavnosti, objekte pa naj se razporedi tako, da se v čim večji meri zmanjša širjenje hrupa v okolje, v smeri proti stanovanjskim območjem naj praviloma ne bo manipulativnih površin (odprta skladišča, prostor za pretovarjanje ipd.).«.
62. člen 
169. člen se spremeni tako, da se glasi:
»169. člen
TR061 IG (OPPN) in TR290 ZS
Poleg skupnih določb veljajo še dodatne usmeritve:
V območju TR061 IG je dopustno tudi bivanje za lastnika ali upravljalca objektov gospodarskih dejavnosti.
V območju TR290 ZS so dopustne zasaditve vegetacije in ureditev igrišča. Ureditve za potrebe TR061 IG (deponije, skladiščenje, parkiranje in podobno) ni dopustno.«.
63. člen 
170. člen se spremeni tako, da se glasi:
»170. člen
TR012 BD (OPPN)
Poleg skupnih določb veljajo še dodatni pogoji:
v območju TR012 BD veljajo omejitve vertikalnih gabaritov zaradi varovanja pogledov na grad, sleme novih objektov ne sme preseči višine obstoječega objekta Pod gradom št. 9.«.
64. člen 
171. člen se spremeni tako, da se glasi:
»171. člen
TR013 BD (OPPN)
Poleg skupnih določb veljajo še dodatni pogoji:
v območju TR13 BD veljajo omejitve vertikalnih gabaritov zaradi varovanja pogledov na grad, v trikotniku od SZ točke območja urejanja TR13 BD do JZ vogala gradu TR17 BT niso dopustne novogradnje objektov visokogradnje in postavitve panojev, oglasnih tabel ali podobnih objektov, ki bi zastirali pogled na grad.«.
65. člen 
172. člen se spremeni tako, da se glasi:
»172. člen
TR221 SS (OPPN) in TR257 SS (OPPN)
Poleg skupnih določb veljajo še dodatne usmeritve:
v območjih je potrebno zagotoviti 10 m pas javnih zelenih površin za peš in druge rekreacijske povezave v smeri pribl. S-J iz strnjenega naselja Trebnjega do gozdov na severnem obrobju poselitvenih območij.«.
66. člen 
Za 172. členom se dodata nova 172.a in 172.b člen, ki se glasita:
»172.a člen 
TR025 CU (OPPN)
Poleg skupnih določb velja še določilo, da je v območju OPPN pred njegovim sprejetjem dovoljeno, na podlagi idejne zasnove oziroma rešitve, izvesti posege v zvezi z realizacijo slednjega.
172.b člen 
TR345 SK (OPPN)
Do sprejetja OPPN gradnja stavb ni dovoljena.«.
67. člen 
Naslov 174. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dobrnič: DO005 CU (x) – niz stavb 11+12 in DO008 CU (vj) – niz stavb 4+8+10+15+16«.
Prvi odstavek 174. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za območji DO005 CU (x) – niz stavb 11+12 in DO008 CU (vj) – niz stavb 4+8+10+15+16 veljajo posebni PIP, določeni v nadaljevanju za posamezne objekte; skupne določbe – PIP za namensko rabo na tem območju ne veljajo.«.
68. člen 
Naslov 175. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dobrnič: DO007 CU (vj) – stavbi 13 in 17«.
Prvi odstavek 175. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za območje DO007 CU (vj) – niz dveh stavb 13 in 17 veljajo posebni PIP, določeni v nadaljevanju za posamezne objekte; skupne določbe – PIP za namensko rabo na tem območju ne veljajo.«.
69. člen 
Naslov 176. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dobrnič DO018 SK (d)«.
Prvi odstavek 176. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za območje DO018 SK (d) veljajo posebni PIP, določeni v nadaljevanju za posamezne objekte; skupne določbe – PIP za namensko rabo na tem območju ne veljajo.«.
70. člen 
Naslov 177. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dobrnič: DO019 SK (v), DO020 SK (v), DO021 SK (v), DO022 SK (v), DO023 SK (v)«.
Prvi odstavek 177. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za območje DO019 SK (v), DO020 SK (v), DO021 SK (v), DO022 SK (v), DO023 SK (v) veljajo posebni PIP, določeni v nadaljevanju za posamezne objekte; skupne določbe – PIP za namensko rabo in PIP za oblikovanje na tem območju ne veljajo.«.
71. člen 
Naslov 178. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dobrnič: DO002 Cdi (x), DO004 CU (OPPN), DO009 CU (v), DO010 IG (d), DO012 Ok (OPPN), DO016 PO (OPPN), DO017 SS (v), DO024 SK (v), DO026 SK (v), DO027 SK (v), DO028 SK (OPPN), DO029 SK (v), DO036 SS (OPPN)«.
72. člen 
179. člen se spremeni tako, da se glasi:
»179. člen
Dolenji Podboršt pri Trebnjem: DR004 PC (p), DR005 PC (p), DR006 PC (p)
Poleg skupnih določb veljajo še dodatni pogoji:
V območju ureditvenih enot DR004 PC (p), DR005 PC (p), DR006 PC (p) niso dopustne ureditve parkirišč.«.
73. člen 
Naslov 180. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dolenja vas pri Čatežu: DC016 ZS (zi)«.
74. člen 
Naslov 181. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gorenja Nemška vas: GN001 BC (d)«.
75. člen 
Naslov 182. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gorenji Vrh pri Dobrniču – vas: GH004 SK (v), GH005 SK (v), GH006 SK (v), GH007 SK (v)«.
76. člen 
183. člen se spremeni tako, da se glasi:
»183. člen
Korenitka – vas: KO006 SK (v)
V območju KO006 SK (v) morajo biti novogradnje objektov locirane v neposredni bližini obstoječih objektov, zagotoviti je potrebno max. možne odmike od cerkve in pri tem ohranjati kakovostne poglede na cerkev.«.
77. člen 
Naslov 184. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Krtina: KT007 SK (v)«.
78. člen 
Za 184. členom se dodata nova 184.a in 184.b člen, ki se glasita:
»184.a člen 
Medvedjek: ME015 SK (v)
V območju ME015 SK (v) na parcelah 213/4 in 1269/5, k.o. 1427 Veliki Gaber ni dovoljena gradnja stanovanjskih stavb.
184.b člen 
Potok: PT06, PT07 ZD
Zelene površine v središču naselja se oblikuje kot integralna javna zelena površina v merilu pešca. Ureditev naj bo del strukture ambienta notranjega prostora naselja (upoštevajoč obodno stavbno strukturo, geomorfologijo ambienta in fenomen vode v urbanem prostoru).«.
79. člen 
185. člen se spremeni tako, da se glasi:
»185. člen
Sela pri Šumberku – Vaško jedro: SS009 SK (v) in SS010 SK (v)
V območju SS009 SK (v) na parcelah 612/2 in 631, k.o. 1433 Sela pri Šumberku niso dopustne novogradnje objektov ob severnem robu navedenih parcel (to je ob cesti parc. št. 1733/1).
V območjih SS009 SK (v) in SS010 SK (v) vertikalni gabarit novih objektov (ali evtl. nadzidav) ne smejo presegati vertikalnega gabarita (višine slemena) obstoječih objektov, ki stojijo neposredno ob cerkvi.«.
80. člen 
Naslov 186. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stehanja vas: SV005 PO (p)«.
81. člen 
187. člen se spremeni tako, da se glasi:
»187. člen
Trnje: TN013 ZD (zi) in TN001 IG (d)
Poleg skupnih prostorskih izvedbenih pogojev veljajo še dodatni PIP:
Obstoječa drevesa v območju TN013 ZD ni dopustno odstraniti razen v primeru sanitarne sečnje – v tem primeru je potrebno odstranjena drevesa nadomestiti.
V območju TN013 ZD niso dopustne ureditve za potrebe TN001 IG (deponije, skladiščenje, parkiranje in podobno).«.
82. člen 
Naslov 188. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Trebnje: TR010 BD (x)«.
83. člen 
189. člen se spremeni tako, da se glasi:
»189. člen
Trebnje: TR011 BD (v)
Poleg skupnih določb veljajo še dodatni pogoji:
v območju TR011 BD veljajo omejitve vertikalnih gabaritov zaradi varovanja pogledov na grad, v primeru posegov na objektu Pod gradom št. 9 je dopusten največ vertikalni gabarit, ki je enak ali nižji od višine slemena obstoječega objekta Pod gradom št. 9.«.
84. člen 
190. člen se spremeni tako, da se glasi:
»190. člen
Trebnje: TR19 BT (x) in TR20 BT (x)
Poleg skupnih določb veljajo še dodatni pogoji:
V EUP TR19 BT in TR20 BT se dopustijo samo dejavnosti, povezane z urejanjem gradu. V območju so dopustni vertikalni gabariti objektov do največ ene etaže (P) in streha brez kolenčnega zidu. Parceli 337 in 338, obe k.o. 1422 Trebnje morata ostati nezazidani in urejeni kot zelene površine.«.
85. člen 
Za 190. členom se doda nov 190.a člen, ki se glasi:
»190.a člen 
Trebnje: TR24, CDi(x)
Na zemljiščih s par. št. 88/7, 88/8 k.o. Trebnje je dopustna dozidava objekta zgrajenega na zemljiščih s par. št. 86/7, 86/4 k.o. Trebnje, zunanja ureditev, gradnja podpornega zidu in gradnja cestne in gospodarske infrastrukture. S soglasjem lastnika sosednjega zemljišča so dopustni tudi manjši odmiki od prepisanih.«.
86. člen 
Naslov 191. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Trebnje: TR291 ZS (zi)«.
87. člen 
Naslov 192. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Trebnje: TR014 ZS (zi)«.
88. člen 
193. člen se spremeni tako, da se glasi:
»193. člen
Na območju primestnih gozdov Trebnjega v EUP TR11 (rek), EUP TR12 (rek), EUP TR13 (rek), EUP TR TR14 (rek) so prepovedane krčitve gozdov. Primestni gozdovi se ohranjajo v enakem obsegu.«.
89. člen 
Naslov 194. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šentlovrenc: SL017 SK (m) in SL018 SK (m)«.
90. člen 
Naslov 195. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Veliki Gaber: VG037 SK (v)«.
91. člen 
195.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»195.a člen 
Žabjek: ZB002 SKk in ZB003 SKk
V EUP ZB002 SKk in ZB003 SKk so za kmetijska gospodarska poslopja dopustni manjši odmiki od 2,5 m od parcelnih mej ob pisnem soglasju soseda.«.
92. člen 
Naslov 202. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Blato: BL017 ZS (zi) in BL018 ZS (zi) – golf igrišče«.
93. člen 
Za 202. členom se doda nov 202.a člen, ki se glasi:
»202.a člen 
Blato: BL002
Poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji varstveni pogoji s področja varstva narave – predvideni spremljajoči objekt naj se umesti ob obstoječo dostopno cesto in ne na travniške površine ob ribniku.«.
94. člen 
Naslov 203. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Čatež: CA029 ZP (zp)«.
95. člen 
Za 203. členom se doda nov 203.a člen, ki se glasi:
»203.a člen
Čatež: CA031
Poleg skupnih določb tega odloka veljajo še usmeritve s področja varstva narave – Pri morebitnem osvetljevanju območja za rekreacijo, naj se upošteva veljavna zakonodaja glede svetlobnega onesnaževanje okolja.«.
96. člen 
Naslov 204. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dolenja vas pri Čatežu: DC002 CDi (OPPN)«.
97. člen 
Naslov 205. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dolenja vas pri Čatežu: DC014 SS (OPPN)«.
98. člen 
Naslov 206. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dolenja vas pri Čatežu: DC016 ZS«.
99. člen 
Naslov 207. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Hudeje: HU002 Cdi«.
100. člen 
Naslov 208. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sela pri Šumberku: SS008 PC«.
101. člen 
Naslov 209. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Trebnje: TR ZS 280 (zi), TR ZS 281 (zi), TR 278 ZS (zi)«.
102. člen 
Za 209. členom se dodata nova 209.a in 209.b člen, ki se glasita:
»209.a člen 
Trebnje: TR015
Poleg skupnih določb tega odloka veljata še naslednja varstvena pogoja s področja varstva narave: obstoječi objekt naj ostaja v obstoječih tlorisnih gabaritih, možne so odstranitve objekta, gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov. Pri vseh posegih naj se ohranja obstoječa brežina in zarast na njej.
209.b člen 
Trnje: TN004
Poleg skupnih določb tega odloka veljajo še varstveni pogoji s področja varstva narave: vsi morebitni nadaljnji posegi (tudi skladiščenje bal itd.) znotraj območja kmetije, naj bodo od naravne vrednote (brežine in zarasti) umaknjeni vsaj 10 m.«.
103. člen 
Naslov 210. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Velika Loka, Trebnje: VL 032 SK (m), VL 033 SK (m), TR 015 BT(x)«.
104. člen 
Naslov 211. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zagorica pri Velikem Gabru: ZG001 IG (d)«.
105. člen 
Za 211. členom se doda nov 211.a člen, ki se glasi:
»211.a člen 
Zidani Most: ZM006
(1) V EUP so dopustne vse ureditve povezane z izgradnjo cestne povezave med regionalnima cestama R2-448/0220 Pluska–Trebnje in R3-652/1457 Moravče–Čatež–Trebnje (Pluska) po veljavnih predpisih za to področje, z izhodiščem v IDP 17_657, PNZ d.o.o. Ljubljana, februarja 2018 (strokovna podlaga tega člena). Ureditve tako med drugim obsegajo:
– preureditev obeh regionalnih in drugih cest (vključno z ustrezno prometno signalizacijo in opremo ter drugimi infrastrukturnimi posegi),
– prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav ter vodnogospodarske ureditve,
– ureditve obcestnega prostora vključno z rekultivacijo zemljišč, ureditvijo površin za pešce in kolesarje ter deviacije kategoriziranih cest in nekategoriziranih cest in poti,
– preureditev obstoječega NPr na regionalni železniški progi št. 80 d. m.–Metlika–Ljubljana v km 99+339,50 in
– ureditev premostitvenega objekta – viadukta, ki prečka obstoječo regionalno cesto R3-652/1457 Moravče–Čatež–Trebnje (Pluska), vodotok Temenico in regionalno železniško progo št. 80 d.m. Metlika–Ljubljana.
Tipski prečni profili ceste
(2) Nova navezovalna cesta (nov odsek R3-652/1457 Moravče–Čatež–Trebnje (Pluska)) naj ima vozna pasova 2 x 3,00 m, robna pasova 2 x 0,25 m, varnostna širina 2 x 1,00 m, kolesarska steza levo 1 x 1,25 m, površina za pešca levo 1 x 1,25 m, kolesarska steza desno 1 x 1,50 m. Preureditev regionalne ceste R2-448/0220 Pluska–Trebnje naj vključuje vozna pasova 2 x 3,00 m, robna pasova 2 x 0,25 m in bankini 2 x 1,00 m. Preureditev regionalne ceste R3-652/1457 Moravče–Čatež–Trebnje (Pluska) pa naj ima vozna pasova 2 x 3,00 m, robna pasova 2 x 0,25 m, varnostno širino levo 1 x 0,50 m, površina za pešca levo 1 x 1,20 m in bankina 1,00 m in 0,50 m.
Potek prometnih površin
(3) Začetek navezovalne ceste med regionalnima cestama se začne v krožišču K1 in poteka proti krožišču K2. Povezava se vzpostavi izven nivojsko in od krožišča K1 proti krožišču K2 vseskozi višinsko narašča.
(4) Na navezovalni cesti se uredi kolesarska cesta in pešpot. Pešci so vodeni enostransko, dvosmerno. Kolesarji pa so vodeni obojestransko, enosmerno in sicer na desni strani v elementih prečnega profila bankina 0,50 m, kolesar 1,00 m, varnostna širina kolesarja 0,25 m, na levi strani pa: varnostna širina kolesarja 0,25 m, kolesar 1,00 m, varnostna širina kolesarja 0,25 m do invalida ali pešca 1,20 m ter bankina 0,50 m.
(5) Ob regionalni cesti Pluska–Trebnje se uredi kolesarko pot. Za del te poti se uporabi površine obstoječe regionalne ceste R3-652/1457 Moravče–Čatež–Trebnje (Pluska) med krajema Breza in Zidani Most. Na tem delu se uredi tudi dostopna pot do zemljišč.
Križišča in priključki
(6) Izgradijo se tri križišča – dve štiri-kraki in eno tri-krako ter dva hišna priključka (za objekte Gorenja Nemška vas 3 in Gorenja Nemška vas 3a).
(7) V križišču K1 naj se sekajo preurejena regionalna cesta R2-448/0220 Pluska–Trebnje, nova navezovalna cesta in deviacija dostopne ceste do Belšinje vasi. Klasično štirikrako krožno križišče naj ima zunanji premer Dz=40 m, s cestiščem krožnega dela krožišča širine 7 m in dodatnimi povoznimi tlakovanimi površinami širine 3 m. Pešci in kolesarji v krožišču naj bodo vodeni izven nivojsko, ob samem krožnem delu krožišča.
(8) V križišču K2 naj se sekajo preurejena regionalna cesta R3-652/1457 Moravče–Čatež–Trebnje (Pluska), nova navezovalna cesta in deviacija dostopne ceste do Gorenje Nemške vasi. Zasnovano naj bo kot klasično štirikrako krožno križišče zunanjega premera Dz=34 m, s cestiščem krožnega dela krožišča široko 6 m in dodatnimi povoznimi, tlakovanimi površinami širine 2 m.
(9) Križišče K3 naj bo trikrako. Na regionalno cesto R2-448/0220 Pluska–Trebnje naj se priključi dostopna cesta za del naselja Zidani Most. Ob dostopni cesti naj se uredijo površine za kolesarje in pešce.
Tolerance
(10) Elementi, navedeni v tč. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se lahko tudi spremenijo, v kolikor so tehnično ali investicijsko utemeljeni in spremembe izhajajo iz določil tč. 1.«.
106. člen 
V tabeli v prvem odstavku 213. člena se za zadnjo vrstico doda nova vrstica, ki se glasi:
»
Kakovost tal 
Št. nelegalnih odlagališč odpadkov
«. 
Za prvim odstavkom 213. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občina mora obveščati pristojne službe o stanju okolja in izvedenih omilitvenih ukrepih kot izhaja iz okoljskega poročila. Pritožbe v zvezi z vplivi iz okolja sprejema občinska služba pristojna za področje okolja. Pritožbe obravnava v skladu s splošnim upravnim postopkom tako, da bo zagotovljeno spoštovanje veljavne zakonodaje na tem področju.«.
107. člen 
Druga alineja 218. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje (Uradni list RS, št. 109/05, 51/09 in 39/15) in Obvezna razlaga druge alineje 46. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje (Uradni list RS, št. 76/08),«.
Deveta alineja 218. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– Odlok OPPN Industrijska cona Trebnje (Uradni list RS, št. 14/13 in 57/18),«
Na koncu enajste alineje 218. člena se pika nadomesti z vejico.
Za enajsto alinejo se dodajo nove dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alineja, ki se glasijo:
»– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko DTR-016 SS Trebnje (Uradni list RS, št. 44/14),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Šentlovrencu (Uradni list RS, št. 63/14),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava (DOB-015 SS)« (Uradni list RS, št. 17/15),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za GOSPODARSKO CONO ČATEŽ (Uradni list RS, št. 49/16),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-logistično cono Bič (Bič-003)-južni del (Uradni list RS, št. 57/16),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 14/18),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje objekta VTD na Čatežu (Uradni list RS, št. 14/18),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski objekt (Uradni list RS, št. 14/18),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza) (Uradni list RS, št. 14/18) in
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center Trebnje (Uradni list RS, št. 43/18).«.
108. člen 
Prva alineja 219. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Karavanke–Obrežje, na odseku Bič–Korenitka (Uradni list RS, št. 55/01 in 42/03),«.
Šesta alineja 219. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x110kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje (Uradni list RS, št. 71/10 in 55/12 – popr.),«.
Za šesto alinejo 219. člena se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Korenitka–Pluska (Uradni list RS, št. 42/03-2016, 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP).«.
109. člen 
Grafični prikazi Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr.) in grafični prikazi prvih (1) sprememb in dopolnitev OPN Trebnje (Uradni list RS, št. 49/16) se spremenijo v naslednjih vsebinah:
Naslovnica
– Vsebina grafičnega dela OPN
– Strateški del OPN
• karta 4.3: Prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč
– Izvedbeni del OPN
• 221 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, merilo 1:50.000
• 222 Pregledna karta Občine Trebnje s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:50.000
• 223 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000, (nadomestijo se karte 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35)
• 224 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000, (nadomestijo se karte 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35)
– Legenda
II. PRILOGE OPN
32 Prikaz stanja prostora, ki vsebuje:
322 Grafične prikaze:
3220 naslovnica
3221 pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, M1:50.000, list 00
3222 grafični prikaz rabe prostora, M 1:5.000, listi 01 do 40
3223 grafični prikaz varstvenih režimov in prikaz gospodarske javne infrastrukture, M 1.5.000, listi 01 do 40
3224 meja območja prostorskega akta, M1:50.000
3225 Legenda
110. člen 
Spremenijo se naslednje tabele, ki so sestavni del Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr.) in prvih (1) sprememb in dopolnitev OPN Trebnje (Uradni list RS, št. 49/16):
– Tabela 1-1: Enote urejanja prostora – naselja,
– Tabela 1-2: Enote urejanja prostora – odprti prostor,
– Tabela 1-3: Enote urejanja prostora – mineralne surovine,
– Tabela 2-1: Območja urejanja z OPPN,
– Tabela 3: Nezahtevni objekti,
– Tabela 4: Enostavni objekti,
– Tabela 5: Začasni objekti.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
111. člen 
Uradno začeti postopki izdaje gradbenih dovoljenj se nadaljujejo in končajo po prostorskih izvedbenih aktih, ki so veljali do uveljavitve SD02OPN, razen če pravni akti, ki so temu odloku po hierarhiji nadrejeni, določajo drugače.
112. člen 
SD02OPN so na vpogled na Občini Trebnje in na spletnem portalu www.trebnje.si.
113. člen 
Določbe tega odloka se tolmači na podlagi obrazložitve odloka, ki je sestavni del prostorskega akta. Strokovna pojasnila daje pristojna strokovna služba Občine Trebnje. Uradne razlage tega odloka sprejema občinski svet.
114. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2018
Trebnje, dne 7. novembra 2018
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti