Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3555. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline, stran 11222.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 27. člena, 30. člena in 31. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) ter 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 22. redni seji dne 6. 11. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se v drugem odstavku 1. člena besedilo Gornji Grad nadomesti z besedilom Solčava.
2. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se drugi člen dopolni tako, da odslej glasi:
Ustanovitelj zavoda je Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.
3. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se 5. člen spremeni, tako da se glasi:
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo na območju občin Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče in Solčava.
(2) Za izvajanje lekarniške dejavnosti na različnih lokacijah ima zavod tri organizacijske enote: Lekarna MOZIRJE, Lekarniška podružnica LJUBNO OB SAVINJI in Lekarniška podružnica NAZARJE.
(3) Lekarna, podružnica lekarne ali priročna zaloga zdravil se ustanovi oziroma organizira v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost. Zavod organizira podružnico lekarne ali priročno zalogo zdravil z dovoljenjem občine, na območju katere se ustanavlja podružnica lekarne oziroma organizira priročna zaloga zdravil.
(4) Organizacijske enote niso pravne osebe in lahko nastopajo v pravnem prometu v imenu in za račun zavoda, pri čemer v pravnem prometu poleg svojega naziva obvezno uporabljajo tudi ime zavoda. Posamezno organizacijsko enoto v pravnem prometu zastopa vodja v okviru svojih pooblastil.
(5) Zavod ima lahko v okviru ene od organizacijskih enot zavoda organizirano spletno lekarno.
(6) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo javnega zavoda določa statut zavoda.
4. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se 6. člen spremeni, tako da se glasi:
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtsko obravnavo pacientov in obsega:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdajo živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnost farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,
– priprava izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško in izobraževalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo.
(4) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki;
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki;
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu;
21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
20.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
63.120 Obratovanje spletnih portalov;
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije;
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora;
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
5. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se 8. člen spremeni, tako da se glasi:
(1) Javni zavod nadzoruje in upravlja Svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima sedem članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljica:
dva člana,
– zaposlenih v zavodu: 
trije člani,
– pacientov:
en član,
– Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
en član.
(3) Predstavnike ustanoviteljice imenuje ustanoviteljica v skladu s svojim statutom.
(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov delavcev, ki so volili.
(5) Predstavnika pacientov imenuje ustanoviteljica zavoda, na območju katere ima zavod sedež, na podlagi izvedenega javnega poziva.
(6) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem.
6. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnosti Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se 9. člen spremeni, tako da se glasi:
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
7. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnosti Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se 10. člen spremeni, tako da se glasi:
(1) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakoni in statutom zavoda, in sicer:
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt zavoda,
– obravnava dolgoročno strategijo razvoja zavoda, jo potrdi in predloži ustanoviteljici v sprejetje,
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost,
– nadzoruje finančno poslovanje zavoda,
– sprejme normative za delo na predlog direktorja,
– preveri in potrdi letno poročilo zavoda,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja,
– uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju,
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda,
– s soglasjem ustanoviteljice imenuje in razrešuje direktorja,
– podaja soglasje k načrtu investicij in k razvoju lekarniške dejavnosti,
– sprejema statut zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov, če ni določeno drugače,
– ustanoviteljici predlaga spremembo, razširitev ali ukinitev dejavnosti zavoda,
– odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom javnega zavoda.
(2) Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma imenovanih več kot polovica članov sveta zavoda.
(3) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če ni za posamezne odločitve predvidena drugačna večina. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda.
8. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se 11. člen spremeni, tako da se glasi:
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi in organizira delo ter poslovanje zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda in je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda. Direktor je hkrati vodja organizacijske enote Lekarna Mozirje in prav tako opravlja poklic magistra farmacije z licenco.
9. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se 12. člen spremeni, tako da se glasi:
Direktorja imenuje svet zavoda v skladu s predpisi, na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem ustanoviteljice.
Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri ali končan enovit magistrski študij Farmacije, veljavno licenco za izvajanje lekarniške dejavnosti, ima 5 let izkušenj na področju lekarniške dejavnosti, ima izkušnje s področjavodenja in upravljanja ter izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, in predloži program razvoja zavoda.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Direktorja razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi in s soglasjem ustanoviteljice.
10. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se 13. člen spremeni, tako da se glasi:
Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
– organizira delo in poslovanje,
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, pripravlja poročila o delu in poslovanju zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k določenim nalogam, imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,
– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev,
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti,
– zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom.
11. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se 14. člen spremeni, tako da se glasi:
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod iz javnih in zasebnih sredstev:
– s plačili za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci zdravstvenih zavarovanj,
– s plačili iz proračunskih sredstev,
– iz sredstev ustanoviteljice oziroma iz namenskih sredstev za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti,
– z izvajanjem lekarniške dejavnosti, ki je financirana iz zasebnih sredstev, s prodajo blaga in storitev,
– iz drugih poslovnih razmerij,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, doseženih na način in pod pogoji, določenimi z zakoni.
(2) Ustanoviteljica zagotavlja sredstva za dogovorjene obveznosti in programe. Ustanoviteljica je dolžna zagotoviti zavodu sredstva za njegov razvoj in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javne lekarniške dejavnosti na svojem območju.
12. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se doda 14.a člen in se glasi:
(1) Ustanoviteljica zagotavlja zavodu finančno in stvarno premoženje v obsegu in vrednosti, kot izhaja iz bilance stanja zavoda na dan 31. 12. 2017.
(2) Zavod upravlja s premoženjem, ki je last ustanoviteljice in s premoženjem, ki ga ustanoviteljica prenese v last zavoda. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici, ki je lastnica premoženja, oziroma je premoženje zagotovila.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, uporablja pa ga na način, kot to določata zakon in ta odlok. Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja v interesu ustanoviteljice. Zavod ne more razpolagati z nepremičnim premoženjem ali ga obremeniti brez soglasja ustanoviteljice, ki je zagotovila premoženje. Zavod lahko pridobiva v last nove nepremičnine, ki so potrebne za izvajanje njegove dejavnosti, s soglasjem ustanoviteljice.
13. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se 15. člen spremeni, tako da se glasi:
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje zavoda,
– investicije v prostor in opremo zavoda,
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
(2) Svet zavoda predlaga ustanoviteljici, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev nakaže ustanoviteljici, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje zavoda. Ta sredstva sme ustanoviteljica uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
14. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se 16. člen spremeni, tako da se glasi:
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
15. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se 23. člen spremeni, tako da se glasi:
Ustanoviteljica na predlog sveta zavoda:
– sprejme akt o ustanovitvi javnega zavoda,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja oziroma direktorice (v nadaljnjem besedilu: direktor),
– imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda,
– odloča o presežku prihodkov nad odhodki v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti,
– daje soglasje k razpolaganju z nepremičnim premoženjem javnega zavoda.
16. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se 26. člen spremeni, tako da se glasi:
Zavod:
– poroča ustanoviteljici o svojem poslovanju vsaj enkrat letno,
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte,
– pripravlja program dela in finančni načrt,
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljice za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– med letom obvešča ustanoviteljico o pomembnejših vprašanjih delovanja zavoda,
– zagotavlja ustanoviteljici potrebne podatke za spremljanje poslovanja in izvajanja dejavnosti ter v statistične namene, v skladu z zakonom.
17. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se doda 26.a člen in se glasi:
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte sprejme Svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
18. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se doda 26.b člen in se glasi:
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda.
19. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97 in 6/00) se doda 26.c člen in se glasi:
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda in druge splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
(objava in začetek veljavnosti) 
21. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2019.
Št. 032-0006/2018
Mozirje, dne 6. novembra 2018
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.