Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3552. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 11220.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 24. redni seji dne 29. 10. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Nepremičninam:
– parc. št. 951/36 k.o. Savina, v izmeri 202 m2,
– parc. št. 1135/4 k.o. Primož pri Ljubnem, v izmeri 128 m2 in
– parc. št. 782/13 k.o. Radmirje, v izmeri 54 m2,
se ukine status javnega dobra.
II. 
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnine iz I. točke izgubijo status javnega dobra in postanejo last Občine Ljubno.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-12/2018-1
Ljubno, dne 29. oktobra 2018
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.