Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3550. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Litija, stran 11218.

  
Na podlagi 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter 16. in 95. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 23. redni seji dne 24. oktobra 2018 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Litija
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(javna služba) 
(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Litija(v nadaljevanju: občina).
(2) Javna služba po tem odloku obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
3. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine,
– cene storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe.
4. člen 
(uporabniki) 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba.
5. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnosti ter v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
6. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
2 ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
7. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 
Občina zagotavlja opravljanje javne službe v okviru Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
8. člen 
(območje zagotavljanja javne službe) 
Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne občine.
3 VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE 
9. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
4 POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE 
10. člen 
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi, tem odlokom in odlokom, s katerim se ureja pokopališki red v občini.
(2) Izvajalec javne službe mora opraviti storitev prevoza pokojnika najkasneje v dveh urah po prejemu obvestila o izdani listini o ugotovljenem nastopu smrti, razen v primeru višje sile, zahteve svojcev pokojnika ali v primeru, ko je izvajalec javne službe obveščen o izdani listini o ugotovljenem nastopu smrti dveh ali več pokojnikov v kratkem časovnem intervalu.
5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 
10. člen 
(pravice uporabnikov) 
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
11. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne službe poravnati opravljeno storitev iz 9. člena tega odloka v skladu s ceno storitve javne službe.
6 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
12. člen 
(viri financiranja storitev) 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
7 VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena) 
Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja pokopališki objekt na zemljišču s parc. št. 398/75 k.o. 1838 Litija.
8 CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE 
14. člen 
(oblikovanje cen) 
(1) Cene storitev javne službe se določijo na podlagi metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki jo s svojim aktom določi vlada.
(2) Ceno storitev javne službe, ki jo za območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o ceni storitve javne službe, določi skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.
9 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
15. člen 
(nadzorni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata medobčinski inšpektorat in redarstvo ter občinska uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko medobčinski inšpektorat in redarstvo izdajata odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Občinska uprava občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
10 KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2017
Litija, dne 24. oktobra 2018
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost