Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3547. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj, stran 11212.

  
Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 14/15 – ZSPDSLS-1, 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10, 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 41. seji dne 17. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(javna služba) 
Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: javna služba) v Mestni občini Kranj(v nadaljevanju: mestna občina).
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine,
– cene storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe.
3. člen 
(uporabniki) 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba.
4. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
2 ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
6. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 
Mestna občina zagotavlja opravljanja javne službe v javnem podjetju Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
7. člen 
(območje zagotavljanja javne službe) 
Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne mestne občine.
3 VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE 
8. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
4 POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE 
9. člen 
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe) 
Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, tem odlokom in odlokom, s katerim se ureja pokopališki red v mestni občini.
5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 
10. člen 
(pravice uporabnikov) 
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju mestne občine.
11. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne službe opravljeno storitev iz osmega člena tega odloka plačati ceno, ki jo na predlog izvajalca javne službe potrdi mestni svet.
6 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
12. člen 
(viri financiranja storitev) 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
7 VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena) 
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavljajo poslovni prostori s pripadajočimi hladilnimi napravami.
(2) Objekte za izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe lahko pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi, uporablja vsakdo.
8 CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE 
14. člen 
(oblikovanje cen) 
Cene storitev javne službe se določijo z aktom mestnega sveta na podlagi metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki jo s svojim aktom določi vlada.
9 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
15. člen 
(nadzorni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ ter mestna uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni organ mestne uprave občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
10 KAZENSKE DOLOČBE 
16. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če na območju mestne občine opravlja dejavnost 24-urne dežurne pogrebne službe in ni izvajalec javne službe določen z prvim odstavkom 6. člena tega odloka.
(2) Z globo 1.000 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo 200 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika.
11 PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2018
Kranj, dne 17. oktobra 2018
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.