Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3546. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za načrtovanje obalnih ureditev Koprskega zaliva, stran 11195.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za načrtovanje obalnih ureditev Koprskega zaliva 
Št. 3505-6/2014
Koper, dne 12. oktobra 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 42. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2), Dogovora o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter strokovnih podlag za obalne ureditve na območju med Koprskim in Semedelskim zalivom, predhodnega soglasja Ministrstva za okolje in prostor, 271. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 – Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 11. oktobra 2018 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za načrtovanje obalnih ureditev Koprskega zaliva 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena) 
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt), Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt), Dolgoročnim planom občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbenim planom občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01, in Uradni list RS, št. 96/04, 97/04, 79/09) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za načrtovanje obalnih ureditev Koprskega zaliva (v nadaljevanju: prostorski akt).
(2) Podlaga za izdelavo prostorskega akta za prostorske ureditve skupnega pomena sta Dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega lokalnega in državnega pomena ter strokovnih podlag za obalne ureditve na območju med Koprskim in Semedelskim zalivom (št. dokumenta 3505-6/2014 z dne 11. 10. 2016) ter predhodno pridobljeno soglasje Ministrstva za okolje in prostor št. 355-17/2016/8 z dne 20. 7. 2016.
(3) Načrtovano prostorsko ureditev iz prvega odstavka tega člena, ki je skupnega državnega in lokalnega pomena je pred sprejemom potrdilo ministrstvo, pristojno za prostor.
(4) Prostorski akt je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper, pod številko U/057-2014.
(5) Za prostorski akt je bila izdelana celovita presoja vplivov na okolje. Okoljsko poročilo je izdelalo podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana, pod številko 1352-15 OP.
2. člen 
(sestavni deli prostorskega akta) 
(1) Prostorski akt vsebuje besedni in grafični del ter priloge.
(2) Besedni del vsebuje:
– odlok.
(3) Grafični del vsebuje:
1. Izsek iz veljavnih prostorskih aktov s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
3. Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.1 Pregledna ureditvena situacija
3.2 Ureditvena situacija
3.3 Ureditvena situacija – Zasnova nosilne konstrukcije
3.4 Prerezi
4. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
5. Prikaz ureditev, potrebnih za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Načrt parcelacije.
(4) Priloge prostorskega akta so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano območje
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Smernice in mnenja
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta in predvidenega posega
6. Povzetek za javnost
7. Okoljsko poročilo.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PROSTORSKIM AKTOM 
3. člen 
(predmet prostorskega akta) 
(1) Predmet prostorskega akta so prostorske ureditve na območju vodnega zemljišča morja, ki so na podlagi Dogovora z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije prostorske ureditve skupnega državnega in lokalnega pomena (št. dokumenta 3505-6/2014 z dne 11. 10. 2016).
(2) Načrtovana prostorska ureditev je primarno objekt vodne in pristaniške infrastrukture za zaščito in varovanje notranjosti zaliva in obal pred škodljivim delovanjem morja s spremljajočimi ureditvami javnega mestnega odprtega prostora in mestne obale (večnamenska tlakovana površina, parkovne ureditve, obalna promenada …) ter vso potrebno spremljajočo gospodarsko javno infrastrukturo.
(3) Prostorski akt določa mejo urejanja, funkcijo območja, lego in obliko prostorske ureditve, pogoje za projektiranje in gradnjo, ki vključujejo pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, pogoje za parcelacijo, pogoje za infrastrukturno opremljanje in urejanje območja, ukrepe varstva okolja, obrambe in zaščite, obveznosti investitorja in izvajalcev, etapnost izvedbe, možna odstopanja ter določbe v zvezi z veljavnostjo prostorskih aktov in nadzorom nad izvajanjem odloka.
(4) Skladno s smernicami in pogoji nosilcev urejanja prostora so predmet prostorskega akta tudi druge prostorske in infrastrukturne ureditve na sosednjih ali vplivnih območji, če jih pogojuje izvedba osnovnih ureditev iz predhodnega odstavka tega člena oziroma so potrebne za vključitev nove prostorske ureditve v sosednje ureditve.
4. člen 
(opis prostorske ureditve) 
Na vodno zemljišče morja se umešča novo kopno površino s funkcijo valobrana kot razširitev v podaljšku obstoječega ribiškega pomola v Kopru. Prostorska ureditev vključuje skalomet, nasutje nove kopne površine in grajeno obalo. Osrednji del ureditve je tlakovana in delno ozelenjena (travnata) površina, ki v celoto združuje različne obalne motive in ureditve.
5. člen 
(funkcija območja) 
(1) Območje se nahaja na delu planske celote KV-26 (vodno zemljišče – morje).
(2) Prostorska ureditev se prednostno načrtuje kot valobran za zaščito in varovanje notranjosti Semedelskega zaliva pred škodljivim delovanjem morja na območju obalnega akvatorija in obal, predvsem pred vse pogostejšimi močnimi vetrovi, visokimi valovi in poplavami ter erozijo. Ob tem pa bo predstavljala prvino v prostoru, ki bo vsebinsko smiselno in strukturno skladno dopolnjevala obstoječe obmorske in maritimne ureditve v širšem prostoru mesta in zaliva. Zaščitna (varovalna) funkcija bo dopolnjena oziroma nadgrajena s spremljajočimi ureditvami za javne mestne vsebine in programe (večnamenska tlakovana površina, parkovne ureditve, obalna promenada ipd.).
(3) Funkcija in programi območja se načrtujejo kot dopolnitev in zaokrožitev obstoječih programov na kontaktnem prostoru Semedelskega zaliva (ribiški pomol, mestno pristanišče), obalne promenade in mestnega središča Kopra.
(4) Prostorska ureditev in nove obale bodo javno dostopne.
6. člen 
(vrste osnovnih objektov glede na namen) 
(1) Skladno z enotno klasifikacijo objektov (CC-SI) so dopustni naslednji osnovni objekti pod pogoji tega odloka:
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21121 Lokalne ceste, javne poti
215 Pristanišča, plovbne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti
222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
3 DRUGI GRADBENI POSEGI
(2) Dovoljeni so objekti za funkcionalne potrebe območja in v smislu prilagoditev in navezav obstoječih ureditev na sosednjih območjih.
7. člen 
(vrste gradenj in dopustnih posegov) 
(1) Prostorski načrt načrtuje:
– preurejanje in preoblikovanje morskega dna (utrjevanja, nasutja);
– ustvarjanje nove kopne površine;
– urejanje novih obal (kot skalomet, obalni zid);
– urejanje tlakovanih javnih površin;
– urejanje parkovnih površin s pešpotmi in zasaditvami;
– celovito infrastrukturno opremljanje območja;
– urbana oprema.
(2) Dopustni so naslednji posegi in gradnje:
– nova gradnja;
– odstranitev objektov;
– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave objektov;
– urejanje prometnih površin in ureditev;
– urejanje energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture;
– urejanje zelenih površin;
– maritimne ureditve in gradnje.
(3) Dopustna je gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov iz skupine pomožnih objektov v javni rabi, skladno s predpisom, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
8. člen 
(lega in meja območja) 
(1) Prostorska ureditev je umeščena v severovzhodnem delu Semedelskega zaliva kot podaljšanje in razširitev obstoječega ribiškega pomola v Kopru. Prostorska ureditev se neposredno navezuje na obalne ureditve mestnega pristanišča Kopra.
(2) Ureditveno območje prostorskega akta obsega okvirno 4,4 ha vodnega zemljišča morja na delu parcele 3/16 k.o. Morje, ožje območje predvidene prostorske ureditve pa 2,0 ha.
(3) Lega območja v širšem prostoru in meja območja sta prikazani na načrtih grafičnega dela iz 2. člena tega odloka.
9. člen 
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji) 
(1) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem prostorskim aktom, so pomembne za zaščito in varovanje širšega območja Semedelskega zaliva in obal, ki bodo tako zaščiteni pred visokimi valovi, erozijo in poplavljanjem. Prostorska ureditev predstavlja del celovite maritimne ureditve za zaščito Semedelskega zaliva in kot taka dopolnjuje prostorske ureditve južnega dela Semedelskega zaliva, ki so načrtovane z Lokacijskim načrtom »Marina in komunalni privezi« v Kopru.
(2) Prostorska ureditev se strukturno in vsebinsko navezuje na prostorske ureditve in programe sosednjih območij: na morski akvatorij in obalne ureditve, ribiški pomol in mestno pristanišče ter obalno promenado.
(3) Ureditve javnega odprtega prostora bodo dopolnjevale obstoječe programe in ureditve javnega odprtega mestnega prostora, še posebej mestnih obalnih ureditev Kopra. S tem bo prostorska ureditev kakovostno prispevala k urbanemu obalnemu ambientu, utrjeval se bo obmorski značaj in prepoznavna podoba Kopra kot obmorskega mesta.
(4) Prostorska ureditev bo ob upoštevanju višinskih gabaritov obstoječega ribiškega pomola skladno dopolnjevala in se podredila morski mestni silhueti historičnega mestnega jedra Kopra.
(5) Infrastrukturno opremljanje območja je predvideno z navezavami na omrežja, objekte in naprave internih infrastrukturnih vodov in gospodarske javne infrastrukture v kontaktnem prostoru obstoječega ribiškega pomola in mestnega središča.
IV. ZASNOVA PROSTORSKE UREDITVE S POGOJI IN USMERITVAMI ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 
10. člen 
(zasnova prostorske ureditve) 
(1) Načrtovane so prostorske ureditve kot nova kopna površina v obalnem akvatoriju morja z neposredno navezavo oziroma kot nadaljevanje obstoječega ribiškega pomola v Kopru ob upoštevanju njegovih višinskih gabaritov in oblikovne zasnove.
(2) Prostorska ureditev bo primarno v funkciji valobrana kot sklop gradbeno-tehničnih in konstrukcijskih elementov za zaščito in zavarovanje pred škodljivim delovanjem morja. Ureditve se bodo poleg osnovne zaščitno-varovalne funkcije lahko uporabljale za sprehajanje, počitek, raznovrstne dogodke na prostem ipd.. Osrednje območje je večnamenska parkovno urejena površina, delno tlakovana in delno ozelenjena (travnata). V zaključnem delu ploščadi je predviden novi svetilnik.
(3) V načrtih grafičnega dela iz 2. člena tega odloka je prikazana izhodiščna zasnova prostorske ureditve, ki opredeljuje glavne vsebinske, funkcionalne in prostorske okvire ter strukturna razmerja, ki se lahko podrobneje strukturirajo ali spreminjajo, ob upoštevanju lokacijskih razmer, funkcionalnih pogojev in vključevanju v širši prostorski kontekst. Dopustna odstopanja za oblikovanje so podrobneje opredeljena v 34. členu odloka.
(4) Zasnova zunanje (parterne) ureditve se podrobneje obdela v okviru projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
11. člen 
(urbanistične in oblikovne usmeritve) 
(1) Načrtovana prostorska ureditev je umeščena v prostor tako, da se mikrolokacijsko, oblikovno, orientacijsko in glede dostopa navezuje na obstoječe ureditve mestne obale.
(2) Zasnova prostorske ureditve upošteva vzpostavljena strukturna razmerja v odnosu do obstoječih mestnih obal, silhuete in gabaritov historičnega mestnega jedra ter celotnega Semedelskega zaliva.
(3) Prostorska ureditev in nove obale bodo javno dostopne. Ureditve zunanjih površin morajo omogočati uporabo in dostope funkcionalno oviranim osebam.
12. člen 
(merila in pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje ter gradbeno-tehnično načrtovanje)
(1) Lega in oblika prostorske ureditve se morata ravnati po maritimnih izhodiščih za zaščito pred prevladujočimi vetrovi in valovi, ob upoštevanju geoloških, hidroloških, bioloških in drugih značilnosti akvatorija in omogočanja varne plovbe in rabe v zalivu. Prav tako je pri določitvi mikrolokacije in podrobnejše ureditve ter tehnologije izvedbe prostorske ureditve treba upoštevati tudi naravne in hidrološke značilnosti in razmere v zalivu.
(2) Na zunanji (severni in zahodni) strani valobrana je predviden skalomet z dvignjenim parapetnim obalnim zidom, na notranji (južni) strani pa je predvidena grajena obala z obalnim zidom. Obalni zid mora na tem delu zaliva omogočati zadostne globine morja za varno plovbo, s čimer se omogoča tudi ureditev dnevnih privezov. Osrednji del valobrana predstavlja delno tlakovano in delno ozelenjeno (travnato) parkovno površino.
(3) Zasnova prostorske ureditve mora upoštevati višinsko koto tlaka in obalnega parapetnega zidu obstoječega ribiškega pomola. Znotraj obravnavanega območja ni dopustna graditev objektov in krajinskih ureditev vertikalnega razvoja, ki bi presegali maksimalne višinske gabarite:
– višinska kota tlaka + 1,60 m.n.v.;
– višinska kota krone obalnega parapetnega zidu + 2,70 m.n.v..
(4) Višinska kota tlaka iz predhodnega odstavka je določena na obalni črti, to je na robu obalnega zidu, in predstavlja najnižjo višinsko koto tlaka, ki se na območju ureditve lahko spreminja glede na zasnovo površinskega odvodnjavanja padavinskih voda in podrobnejšo zasnovo zunanje ureditve, vendar ne višje od + 2,70 m.n.v..
(5) Okvirne maksimalne tlorisne dimenzije kopenskega dela prostorske ureditve:
– 220 m v smeri daljše stranice;
– 71 m na najširšem delu ureditve;
– 183 m v smeri podaljšanja obstoječega pomola.
(6) Izhodiščna zasnova konstrukcije prostorske ureditve je težnostna obala s sredinskim nasutjem, temeljena na z gruščnatimi piloti izboljšanih temeljnih tleh. Konstrukcija vključuje:
– izboljšanje temeljnih nosilnih tal morskega dna z gruščnatimi koli Φ 80 cm v rastru 2,00 × 2,00 m do globine – 25,00 m na celotni površini prostorske ureditve;
– postavitev obodne nosilne konstrukcije iz montažnih armiranobetonskih elementov, ki se prilagodijo obodu tlorisne zasnove valobrana;
– zapolnitev notranjosti s kamnitim nasutjem do kote + 1,00 m;
– končno konstrukcijo zgornje ureditve (nad koto nosilne konstrukcije + 1,00 m).
(7) Prepust na stiku novega valobrana z obstoječim pomolom se izvede kot armiranobetonska prekladna konstrukcija maksimalnih tlorisnih dimenzij 16,00 × 21,00 m, temeljena na globokih pilotih.
(8) Obalni parapetni zid se predvidi na severni in zahodni strani nove prostorske ureditve na stiku skalometa in obalne promenade. Okvirna dolžina zidu je 283 m. Zasnova obalnega parapetnega zidu mora upoštevati oblikovne značilnosti in dimenzije obstoječega obalnega parapetnega zidu ribiškega pomola: višinska kota krone zidu + 1,70 m.n.v., širina zidu 1,00 m. Na območju preliva je parapetni zid zasnovan s prekinitvami, ki omogočajo prehodnost in povezanost med vsemi obstoječimi in predvidenimi obalnimi ureditvami. Zid se v nadaljnjih fazah projektiranja lahko načrtuje v drugačni rešitvi (s prekinitvami ali kontinuirano), ob zagotavljanju ustrezne peš prehodnosti in zaščite pred valovanjem.
(9) Končna zasnova zunanje ureditve se mora pri oblikovanju, izboru materialov, njihovi obdelavi in dimenzijam zgledovati po ureditvi obstoječega ribiškega pomola:
– skalomet se predvidi v minimalni širini 25 m in v položnem naklonu 30 % iz večjih kamnitih blokov apnenca s posameznimi kamnitimi bloki iz lokalnega flišnega peščenjaka;
– obalni parapetni zid se predvidi iz kamnitih blokov apnenca;
– tlak obalne promenade in osrednje ploščadi se predvidi iz lokalnega flišnega peščenjaka;
– obalni zid na južni strani valobrana: zgornji zaključek se predvidi iz rezanih kamnitih blokov sivega peščenjaka, čelo pod njim pa prav tako v kamniti izvedbi iz lokalnega flišnega peščenjaka do minimalno – 0,50 m geodetske kote.
13. člen 
(merila in pogoji za krajinsko oblikovanje) 
(1) Zasnova, oblikovalske in tehnične rešitve zunanje ureditve se morajo prilagoditi primarni varovalni-zaščitni funkciji valobrana ter gradbeno-tehnični zasnovi nosilne konstrukcije, upoštevajoč nosilnost in konstrukcijske značilnosti posameznih elementov.
(2) Osrednjo zeleno (travnato) površino na obrobju dopolnjujejo vegetacijski elementi, ki nimajo izrazitega vertikalnega razvoja in višinsko ne smejo presegati višinske kote obstoječega obalnega parapetnega zidu + 2,60 m.n.v..
(3) Pri zasaditvah naj se uporabljajo lokalno uveljavljene rastlinske vrste s poudarkom na rastlinah, ki so primerne za rastiščne pogoje v neposredni bližini morja. Pri načrtovanju nasadov je treba upoštevati vidik minimalnega vzdrževanja ob ustrezni funkciji in videzu nasada, zagotavljanje varnosti in preprečevanje funkcionalnih vplivov na druge elemente prostorske ureditve (infrastrukturni vodi, prometne in intervencijske površine, varnost uporabnikov …).
(4) Ozelenitev in druge ureditve zunanjih površin ne smejo škodljivo vplivati na obstoječe in predvidene infrastrukturne objekte in naprave, onemogočati njihovega vzdrževanja in uporabe/delovanja.
(5) Krajinske ureditve območja se podrobneje obdelajo in načrtujejo z načrtom krajinske arhitekture v okviru projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
14. člen 
(pogoji za parcelacijo) 
(1) Načrt parcelacije iz 2. člena odloka temelji na določitvi površin, ki bodo potrebne za izgradnjo načrtovanih posegov. Dopustna so odstopanja od prikazane parcele za gradnjo, če to pogojujejo spremenjena lega, oblika, konstrukcija zasnova ali tehnologija izvedbe, ki bodo nastale kot posledica podrobnejših terenskih in tehničnih preveritev in obdelav v nadaljnjih fazah načrtovanja in izvedbe prostorske ureditve.
(2) Po realizaciji posegov se parcele na podlagi lastništva in upravljanja ter glede na namembnost sosednjih območij lahko tudi spremenijo (delijo ali združujejo) ali priključijo parcelam sosednjih območij.
(3) Spremembe katastrskega oziroma zemljiškoknjižnega stanja, ki se nanašajo na vodna zemljišča v lasti Republike Slovenije, se lahko izvedejo izključno na podlagi predhodnega pisnega dogovora z Direkcijo RS za vode.
V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
15. člen 
(skupne določbe in pogoji) 
(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo vsi obstoječi in predvideni infrastrukturni vodi in naprave ter omejitve glede poseganja v njihove varovalne pasove na območju in sosednjih območjih.
(2) Infrastrukturno opremljanje in infrastrukturna oskrba načrtovane prostorske ureditve sta predvidena z navezavo in priključevanjem na obstoječe objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture obstoječega ribiškega pomola. Rešitve infrastrukturnega napajanja je v primeru predhodne ali sočasne izvedbe razširitve ribiškega pomola možno prilagoditi in načrtovati tudi na novo izvedene infrastrukturne objekte in naprave ob upoštevanju projektnih rešitev projekta za izvedbo razširitve ribiškega pomola.
(3) Projektne rešitve morajo ustrezati kriterijem racionalne in varne izgradnje, varnega in zanesljivega delovanja in vzdrževanja ter varovanja okolja, pri čemer je treba zagotoviti, da infrastrukturno opremljanje območja ne bo poslabšalo obstoječih razmer infrastrukturne opremljenosti in oskrbe na sosednjih in vplivnih območjih.
(4) Vsi objekti, naprave in ureditve gospodarske javne infrastrukture, vključno z medsebojnimi križanji in potrebnimi zaščitami, se načrtujejo in izvedejo skladno s predpisi in s soglasji pristojnih upravljavcev.
(5) Objekte in naprave obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture se načrtuje medsebojno usklajeno, upoštevajoč zadostne medsebojne odmike, odmike od drugih struktur ter pogoje križanj.
(6) Detajli vzporednih potekov in križanja vseh (obstoječih in predvidenih novih) infrastrukturnih vodov morajo biti obdelani v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo.
(7) Situativno so rešitve glede priključevanja območja na gospodarsko javno infrastrukturo in ostala infrastrukturna oprema prikazane na grafičnem načrtu št. 5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro.
16. člen 
(zasnova prometne ureditve) 
(1) Zasnova prometa načrtuje prometno napajanje z navezavo na obstoječe in predvidene prometne površine ribiškega pomola in Ukmarjevega trga.
(2) Zasnova prometa predvideva dostop in prometne površine za pešce in kolesarje, ki bo omogočala tudi nujno intervencijo in servisni/manipulativni dostop za vzdrževanje javne površine in svetilnika. Ves ostali motorni promet ostaja omejen na obstoječe ureditve na kontaktnem območju (parkirišče na Ukmarjevem trgu).
(3) Prostorske ureditve morajo omogočati dostop in uporabo funkcionalno oviranim osebam.
(4) Prometna infrastruktura mora biti projektirana skladno z določili veljavnih področnih predpisov.
17. člen 
(zasnova morskih prometnih ureditev) 
(1) Za zagotovitev varne plovbe je poleg zadostne dimenzije plovne poti, potrebno zagotoviti ustrezno plovno infrastrukturo – svetlobno signalizacijo plovne poti s svetilniki na vstopu v akvatorij, boje, ki označujejo le-te in druge objekte za varnost plovbe. Nova maritimna ureditev, vključno z novo plovno potjo mora zagotavljati vsaj enake pogoje in varnost plovbe ter uporabo mestnega pristanišča in privezov glede na obstoječe stanje.
(2) Prostorsko in funkcionalno mora biti prostorska in maritimna ureditev valobrana usklajena s predvidenimi maritimnimi ureditvami na območju Semedelskega zaliva in ustja Badaševice.
(3) Obalni zid in globine morja na jugozahodni in južni strani valobrana morata zagotavljati varno plovbo.
(4) Na posameznih delih obalnega zidu se lahko uredijo dodatni dnevni privezi, ki ne smejo ovirati varnosti plovbe.
(5) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je za zagotovitev varne plovbe potrebno izdelati maritimno študijo, ki mora upoštevati situacijo končne ureditve novo nastalega akvatorija Semedelskega zaliva, vključno z drugimi načrtovanimi prostorskimi ureditvami (marina) in prestavitvijo vplovnega kanala. Maritimna študija mora biti izdelana skladno z mednarodnimi tehničnimi standardi in mora zajemati privezovalne sheme za tipična plovila, za katera je pristanišče dimenzionirano, navigacijske in oceanografske značilnosti akvatorija, tehnične značilnosti obale in plovil, ki jim je objekt pristaniške infrastrukture namenjen, ukrepe za zagotavljanje varnosti plovbe med manevriranjem plovil ter ves čas, ko je plovilo v pristanišču in postopke v izrednih razmerah. Maritimna študija naj prouči predvsem:
– vplovitev oziroma izplovitev iz akvatorija (glede na podane variante enosmerni - dvosmerni promet);
– režim plovbe v akvatoriju;
– vpliv na lokalni pomorski promet;
– ustrezno označitev plovnih poti;
– ustreznost globin glede na potek vplovne poti.
18. člen 
(elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava) 
(1) Napajanje in oskrba območja z električno energijo bosta načrtovana skladno s pogoji upravljavca javnega elektroenergetskega omrežja. Vsa elektroenergetska infrastruktura mora biti načrtovana skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, Energetskim zakonom, Uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije in Uredbo o energetski infrastrukturi.
(2) Elektro napajanje je predvideno z navezovanjem na obstoječe elektro omrežje na območju obstoječega ribiškega pomola. Na območju so predvideni elektroenergetski priključki za posamezne uporabnike (svetilnik, omarice za prireditve, dnevni privezi) ter javna razsvetljava.
(3) Za potrebe po električni energiji do 50 kW je za napajanje treba napeljati nov NN kabelski izvod NAYY-J 4 × 240 mm2 iz TP Koper 6 po obstoječi kabelski kanalizaciji do nove priključne elektro omare. Obstoječa kabelska kanalizacija ribiškega pomola dopušča uvlečenje dodanih kablovodov, zato izgradnja nove kabelske kanalizacije v tem primeru ni potrebna.
(4) V primeru potreb po električni energiji nad 50 kW pa bo treba zgraditi novo TP s pripadajočim 20kV kabelskim vzankanjem in NN kabelske izvode za uporabnike.
(5) Kabelska TP mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno moč, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teže 20 t. Če bo TP zgrajena v stavbi za druge namene, mora biti locirana v pritličju, po možnosti na vogalu zgradbe in mora biti neposredno dostopna od zunaj. 20 kV kablovod mora biti zgrajen s standardnimi enožilnimi 20 kV kabli, položenimi v kabelsko kanalizacijo PVC po celotni trasi.
(6) NN omrežje mora biti v urbanih območjih zgrajeno kot kabelsko omrežje v PVC kabelski kanalizaciji v težki radialni izvedbi s povezovanjem prostostoječih razdelilnih omar. Zaščitni ukrep pred električnim udarom pa mora biti s samodejnim odklopom napajanja.
(7) Javna razsvetljava se načrtuje kot podaljšanje obstoječega omrežja javne razsvetljave ribiškega pomola s potekom povezovalnega voda v/tik ob obstoječem obalnem parapetnem zidu v podzemni kabelski kanalizaciji. Javna razsvetljava podaljšanja pomola se zasnuje kot zanka, ki sledi obodni sprehajalni poti. Dodatno se predvidi javno razsvetljavo osrednje večnamenske tlakovane površine. Osvetlitev javnih površin se podrobneje načrtuje v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo glede na izbor svetilk, ob upoštevanju smiselnega vključevanja in enotne zasnove javne razsvetljave širšega območja ribiškega pristanišča in Ukmarjevega trga.
(8) Vsa prižigališča javne razsvetljave morajo biti izvedena nad višinsko kot +2,75 m.n.v.. Morebitna kabelska kanalizacija za elektro vode oziroma vgradnja kablovodov mora biti izvedena vodotesno.
19. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
V primeru potreb po vzpostaviti telekomunikacijske povezave se kot priključno mesto upošteva priključno točko »5« ob križišču ulice Belveder s Kopališkim nabrežjem.
20. člen 
(vodovodno omrežje in oskrba z vodo) 
(1) Priključno mesto na javno vodovodno omrežje je obstoječi kombinirani vodomer DN 50/20 na Ukmarjevem trgu, ki se napaja iz glavnega vodohrana RZ Rižana 5000 m3, na koti 56,59 m.n.v.. Oskrba s pitno in požarno vodo je predvidena z dograditvijo internega vodovodnega omrežja od obstoječega ribiškega pomola do predvidenih porabnikov na območju novega valobrana.
(2) Na poteku trase vodovoda se predvidijo interni vodovodni priključki za posamezne ureditve in porabnike (hidrantno omrežje, dnevni privezi, pitnik, fontana, namakanje zelenic).
(3) Sistem internega vodovodnega omrežja mora biti izveden tako, da niso možni povratni vplivi vode v javni vodovodni sistem. Enako velja za interni sistem požarne varnosti, ki mora biti obdelan v okviru projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja skladno s študijo in predpisi o požarni varnosti tako, da bo zagotovljena tudi izmenjava vode.
(4) Glede na podrobnejšo zasnovo ureditve in preračun potrebnih količin vode za namakanje se le-to lahko delno ali v celoti zagotovi tudi z zbiranjem čistih meteornih vod s tlakovanih površin.
21. člen 
(kanalizacija) 
(1) Za predvidene ureditve fekalna kanalizacija ni potrebna in predvidena.
(2) Meteorne odpadne vode se odvajajo pretežno s ponikanjem (na zelenicah) oziroma preko interne kanalizacije ali površinsko-gravitacijsko neposredno v morje.
(3) Čiste padavinske vode se vodijo v meteorno kanalizacijo preko peskolovov. Čiste padavinske vode se lahko vodijo v poseben zbiralnik za interno napajanje namakalnega sistema.
22. člen 
(zbiranje odpadkov) 
(1) Za potrebe območja ni predvideno urejanje novih zbiralnic odpadkov. Za zbiranje odpadkov se uporablja obstoječa zbiralnica odpadkov in ločeno zbranih frakcij na Ukmarjevem trgu, ki je dostopna za specialna vozila za odvoz odpadkov.
(2) V okviru urbane opreme je treba na območju namestiti koše za odpadke. Vrsto, tip in število posod določi projektant v fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v sodelovanju z izvajalcem odvoza odpadkov.
(3) Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je treba upoštevati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Koper in ostalo veljavno področno zakonodajo.
23. člen 
(grajeno javno dobro) 
Prostorska ureditev se v celoti načrtuje kot grajeno javno dobro. Zagotovljen bo javni dostop in uporaba površin in ureditev ob upoštevanju pogojev, pravil in omejitev posameznih specifičnih programov in ureditev, vključno z zagotavljanjem uporabe in dostopa ureditev funkcionalno oviranim osebam.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
24. člen 
(splošna določila za varovanje okolja) 
(1) Varovanje okolja je treba zagotavljati v vseh fazah prostorske ureditve: v fazi načrtovanja, izvedbe in obratovanja oziroma končne uporabe ureditev.
(2) Na območju so predvidene dejavnosti, ki ne bodo povzročale vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi glede na opredeljeno namensko rabo območja.
(3) Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave so opredeljeni skladno s predpisi in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora, strokovnimi podlagami in okoljskim poročilom, ki je sestavni del prostorskega akta.
25. člen 
(celostno ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Območje prostorskega akta ne posega na zavarovana območja ali enote kulturne dediščine. Na stičnem območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov na okolje se nahajata enoti kulturne dediščine:
– (1) Koper – mestno jedro (vplivno območje spomenika) (EŠD 235) in
– (2) Koper – Arheološko najdišče Koper (EŠD 236).
Območje prostorskega akta se deloma prekriva tudi z varovanim akvatorijem ureditvenega območja Odloka o lokacijskem načrtu »Marina in komunalni privezi« v Kopru (3) kot dodatno arheološko varstveno območje.
(2) Pravni režim varstva za vplivno območje spomenika (1) določa, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine ter ohranitev prostora, ki ima pomen vmesnega območja med srednjeveško zasnovanim historičnim jedrom in novo mestno pozidavo. Dopustni so posegi, katerih namen je ureditev prostora kot pripadajočega dela spomenika in s katerimi se pomen historičnega mestnega jedra poudari, nikakor pa posegi v vplivno območje ne smejo degradirati historičnih kvalitet urbanističnega spomenika. Za spomenik in vplivno območje velja II. stopnja arheološkega varstvenega režima, ki določa izvedbo arheoloških zaščitnih raziskav pred vsemi zemeljskimi posegi in v primeru pomembnih najdb njihovo prezentacijo “in situ”.
(3) Zasnova ureditve se mora glede tlorisnih in višinskih gabaritov, izbora in oblikovanja grajenih in krajinskih elementov podrediti značilni historični podobi mesta, zlasti pa njegovi mestni veduti in silhueti. S tem bo zagotovljeno trajnostno in celostno ohranjanje in kakovostno dopolnjevanje morske mestne silhuete starega mestnega jedra Kopra kot pomembne sestavine naselbinske kulturne dediščine. Podrobnejše so pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje prostorske ureditve, s katerimi bo skladno dopolnjevanje zagotovljeno, opredeljeni v 10.–13. členu odloka.
(4) V primeru posegov na območju registriranega arheološkega najdišča (2) je treba upoštevati varstveni režim, ki določa, da se arheološko najdišče varuje pred posegi, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Posegi so dovoljeni, če se izvedejo na območju stavbnih zemljišč ali na robnih delih najdišča, in če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za poseg. Na območju registriranega arheološkega najdišča Koper EŠD 236 (obstoječi ribiški pomol) so bile v fazi njegove prenove v letu 2013 že opravljene prehodne arheološke raziskave (izvajalec Augusta d.o.o., Idrija). V primeru odkritja pomembnih arheoloških ostalin se zahteva izpolnitev varstvenih ukrepov za ohranitev in zaščito odkritih arheoloških ostalin »in situ«. Pri načrtovanju prostorskih rešitev in posegih na območju akvatorija Odloka o lokacijskem načrtu »Marina in komunalni privezi« v Kopru (3) je treba upoštevati varstveni režim za arheološke ostaline iz 22. člena navedenega odloka in Strokovnega mnenja o ogroženosti znanih podvodnih arheoloških najdišč in potencialnih podvodnih arheoloških najdišč v akvatoriju zamejenega območja v Semedelskem zalivu za marino in komunalne priveze (dokument ZVKDS, 2003).
(5) Investitor posega mora pred posegom v navedena varovana območja arheoloških najdišč ((2), (3)) zagotoviti izvedbo predhodne arheološke raziskave za natančnejšo določitev ukrepov varstva (določitev sestave in obsega arheoloških ostalin) in po potrebi za nadzorovano odstranitev arheoloških ostalin. Predhodno arheološko raziskavo za natančnejšo določitev ukrepov varstva je treba izvesti v fazi priprave projektne dokumentacije (pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg), predhodno arheološko raziskavo za nadzorovano odstranitev arheoloških ostalin pa po potrebi pred izvedbo posega. Obseg, raziskovalne postopke in sosledje predhodnih arheoloških raziskav določi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) v kulturnovarstvenih pogojih. Stroške raziskave, ki vključujejo terenske in poterenske postopke, pripravo poročila, predajo arhiva arheološkega najdišča pristojnemu muzeju, krije investitor posega, v kolikor predpisi o varstvu kulturne dediščine ne določajo drugače.
(6) Za vse posege v varovana območja kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVDKS. Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda pristojni minister skladno s predpisi.
26. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa. Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je treba zagotoviti, da ne bodo presežene dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju.
(2) Ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje obsegajo naslednje ukrepe: upoštevanje časovnih omejitev in uporaba tehnično brezhibnih delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev.
(3) Dodatno so za čas gradnje predlagana podrobnejša priporočila glede časovnih omejitev izvajanja del:
– gradbena dela in transport naj potekajo v dnevnem času med 6. in 18. uro;
– gradbena dela s povečanimi impulznimi karakteristikami (skalomet, pilotiranje) lahko potekajo le ob delovnikih (ponedeljek–petek) v dnevnem času med 6. in 16. uro;
– gradbena dela naj se ne vršijo v obdobju poletne turistične sezone (od junija do avgusta).
(4) Po potrebi se postavijo začasne protihrupne ograje za omilitev širjenja hrupa iz območja gradbišča.
(5) V času po izvedbi posega stalnih virov hrupa ne bo, zato ukrepi za varstvo pred hrupom ne bodo potrebni.
(6) Ukrepe za varstvo pred hrupom v času gradnje, vključno z načrtom spremljanja stanja okolja se podrobneje določijo v okviru izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo.
27. člen 
(varstvo zraka) 
(1) Za zmanjšanje onesnaževanja zraka med gradnjo je treba izvajati naslednje ukrepe:
– čiščenje vozil pri vožnji z območja gradbišča na javne prometne površine in vlaženje odkritih in neutrjenih površin gradbišča ob suhem in vetrovnem vremenu za preprečevanje nekontroliranega raznosa prašnih delcev z območja gradbišča in s transportnih vozil;
– uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev za zagotavljanje skladnosti z emisijskimi normami pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.
(2) Zavezanec za izvajanje ukrepov med gradnjo je izvajalec gradbenih del, ki mora z ukrepi zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih delcev v zraku.
28. člen 
(varstvo tal in voda) 
(1) Objekti na morski obali in v morju morajo biti zavarovani tako, da bodo prenesli najneugodnejše vplive z morske strani.
(2) Pri načrtovanju posegov je treba upoštevati zakonska določila v zvezi z dovoljenimi in nedovoljenimi posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, zagotavljanjem dostopa in prehoda po obali in priobalnem pasu kakor tudi pogoje glede posegov v varovalnem območju kopalnih voda.
(3) Ustrezno je treba urediti meteorni odvodni sistem. Izlivni deli meteorne kanalizacije v morje morajo biti ustrezno zavarovani pred vnosom morskih sedimentov. V meteorni odvodni sistem, morje in v podtalje se lahko iz območja posegov spušča le čista voda, ki po kakovosti ustreza predpisanim določilom. Na mestih izpusta mora biti dana možnost jemanja vzorcev vode za analizo kakovosti. Izpust padavinskih odpadnih voda (razen strešnih) v območje kopalnih voda ni dovoljen.
(4) Osnovni omilitveni ukrepi za varstvo tal in voda med gradnjo so: gradbena dela je treba načrtovati tako, da se posegi izvajajo le v naprej predvidenem obsegu, med gradnjo se mora preprečiti neposredne posege v morje in onesnaževanje sedimenta z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, kot so klorirane organske spojine, toksične kovine in druge sestavine. V času gradnje bo treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in takšno organizacijo gradbišča, da bo v največji meri preprečeno onesnaženje morja, ter izdelati interventni plan ukrepanja za možne nesreče.
(5) V času gradnje morajo biti vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi zaščitena pred možnostjo izliva v morje. Gradbišče naj bo zasnovano tako, da se v najmanjši možni meri posega/vpliva na/v morsko dno oziroma morsko okolje in v njem živeče organizme.
(6) Trajno skladiščenje nevarnih in škodljivih snovi v okviru predvidene prostorske ureditve ni predvideno.
(7) Prav tako ne sme priti do razlitja cementnih in apnenih mešanic v vodo (pranje gradbenih strojev z morsko vodo ni dovoljeno); za primere razlitja nevarnih tekočin je treba onesnaženi material (na primer onesnažena tla) preiskati in določiti način ukrepanja. Preiskave naj izvede ustrezna pooblaščena institucija skladno z veljavnimi predpisi.
(8) Vsi ukrepi za preprečitev škodljivih vplivov na stanje voda, morskega okolja in vodni režim morajo biti obdelani in ustrezno prikazani v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo, pri čemer naj se upoštevajo tudi naslednja priporočila iz okoljskega poročila:
– redno vzdrževanje;
– ustrezen prometni režim;
– uporaba brezhibne delovne mehanizacije in transportnih sredstev;
– zaščitni ukrepi v primeru nesreč in razlitij;
– prepovedano je odlaganje ali skladiščenje nevarnih snovi na priobalnih zemljiščih;
– vgradnja neoporečnega materiala.
29. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) Območje se nahaja na ekološko pomembnem območju (EPO) Morje in morsko obrežje (ID koda 70000) ter v neposredni bližini naravne vrednote državnega pomena (ID št. 1611) in posebnega ohranitvenega območja Žusterna – rastišče pozejdonke (ID območja SI3000251).
(2) Za varstvo vrst in habitatnih tipov je treba upoštevati naslednje naravovarstvene smernice:
– Objekti in naprave se v prostor umestijo tako, da se ohranijo bistveni in bolje ohranjeni deli habitatnih tipov in habitatov vrst ter njihovo ugodno stanje, pri čemer se upoštevajo ugotovitve preveritve stanja rastlinskih in živalskih vrst ter bentoških habitatnih tipov na notranjem delu Semedelskega zaliva.
– Predvideni posegi se načrtujejo in izvedejo na način in v obsegu, da se zaradi izvedbe posega ne poslabšajo življenjski pogoji v notranjem delu Semedelskega zaliva (zastajanje vode, zamuljevanje, evtrofikacija ipd.) zaradi spremenjenih hidrografskih razmer v zalivu.
– V skalomet se vgradi kamnite bloke iz lokalnega flišnega peščenjaka kot substrat za naseljevanje obrežnih alg in pridnenih nevretenčarjev.
– Pri izvedbi posegov naj se predvidijo vsi možni prostorski in tehnični ukrepi, da se prepreči širjenje suspendiranega sedimenta v okolico območja posega. Pred izvedbo posega se zato okoli območja posega namesti zaščitno baražo (silt curtain), ki sega od morske gladine do morskega dna. Gradbena dela, pri katerih je pričakovati povišano količino suspendiranega sedimenta v vodi, naj se izvajajo v mirnih vremenskih razmerah in izven glavne vegetacijske sezone morskih travnikov, to je od novembra do maja.
– Pri nameščanju in uporabi delovne mehanizacije in orodij (plovila, splavi, bagri idr.) naj se mikrolokacije določi tako, da se prepreči neposredno in posredne poškodbe združb, vrst in habitatnih tipov morskega dna ter da se le-ti ohranjajo v ugodnem stanju.
– Gradnja mora potekati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vode s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbeništvu (goriva, olja in maziva, zaščitni premazi ipd.).
(3) Vsi zaščitni ukrepi za ohranjanje narave, vezani na izvedbo posega, se podrobneje določijo in načrtujejo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo. Za zagotavljanje izvajanja in ustreznosti naravovarstvenih ukrepov je k projektni dokumentaciji obvezno pridobiti naravovarstveno soglasje.
30. člen 
(spremljanje stanja okolja) 
(1) Stanje kakovosti morja se spremlja preko državnega monitoringa, ki ga izvaja Direkcija RS za vode.
(2) V času gradnje je treba redno spremljati učinkovitost ukrepov zadrževanja suspendiranih delcev. Nadzor zagotovi investitor, izvaja ga usposobljeni strokovnjak.
(3) Spremljanje stanja za poplavno varnost ni potrebno.
(4) Spremljanje stanja obremenitev s hrupom v času gradnje je treba izvajati skladno s predpisi in obsega:
– nadzor nad skladnostjo uporabljene mehanizacije in strojev za gradnjo;
– nadzor nad upoštevanjem časovnih omejitev gradnje;
– izvedbo meritev hrupa v času intenzivnih gradbenih del (pilotiranje, gradnja skalometa ipd.) pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori;
– obseg spremljanja stanja obremenitev s hrupom se podrobneje opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo. Zavezanec za izvedbo spremljanja stanja je izvajalec gradbenih del.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
31. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) 
(1) Na območju ni objektov ali ureditev za obrambo.
(2) Prostorska ureditev bo v funkciji zaščitnega ukrepa za varstvo pred škodljivim delovanjem in učinki morja.
(3) Prostorske ureditve morajo omogočati dostop za intervencijska vozila na predviden podaljšek pomola.
(4) Požarna varnost se med gradnjo in po njej ne sme poslabšati. Do obstoječih ureditev morajo biti zagotovljeni neovirani in varni dovozi, dostopi ter delovne površine za intervencijska vozila ter viri vode za gašenje.
(5) Za vse objekte je treba zagotoviti ustrezno stabilnost in jih dimenzionirati tudi na najneugodnejše vplive z morske strani.
(6) Manipulativna površina valobrana se nahaja v območju majhne poplavne nevarnosti, površina nad prelivom z manjšim delom na čelu obstoječega ribiškega pomola se nahaja v območju srednje poplavne nevarnosti.
(7) Za vse predvidene objekte (tudi komunalno infrastrukturo) je treba zagotoviti predpisano stopnjo poplavne varnosti ter pri tem zagotoviti najmanj obstoječo stopnjo poplavne varnosti za obstoječe objekte oziroma predvideti ustrezne omilitvene ukrepe. Vsa prižigališča javne razsvetljave morajo biti izvedena nad višinsko kot +2,75 m.n.v.. Morebitna kabelska kanalizacija za elektro vode oziroma vgradnja kablovodov mora biti izvedena vodotesno.
(8) Pred pričetkom izdelave nadaljnje projektne dokumentacije je treba na Direkcijo Republike Slovenije za vode dostaviti poplavne karte v skladu s Tehničnimi navodili izdelovalcem hidrološko hidravličnih študij za oddajo vektorskih podatkovnih slojev poplavnih (erozijskih) območij.
32. člen 
(varstvo pred utopitvami) 
V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba prikazati ukrepe za zagotavljanje varnosti pešcev in kolesarjev, skladno z zahtevami predpisov s področja varstva pred utopitvami.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE 
33. člen 
(etapnost izvedbe) 
(1) Prostorska ureditev se lahko izvaja fazno, pri čemer je treba upoštevati lokacijske omejitve, pogoje infrastrukturnega opremljanja in delovanja ter vplive na okolje. Prav tako je pomemben funkcionalni vidik posamezne etape. Etapni izvedbi mora biti prilagojena tehnologija izvedbe.
(2) Vsi posegi, povezani z izgradnjo osnovne konstrukcije valobrana, kot je definirana v 12. členu odloka, se morajo izvesti kot ena zaključena izvedbena etapa ob predhodni in sočasni izvedbi nujnih omilitvenih ukrepov, vezanih na izvedbo tovrstnih posegov.
(3) Pred pričetkom gradbenih del in za celoten čas izvajanja del, pri katerih je pričakovati povišano količino suspendiranega sedimenta v vodi, je treba okoli območja posega namestiti zaščitno baražo.
(4) Vsaka etapa mora tvoriti prostorsko in funkcionalno zaključeno celoto, ki ne sme predstavljati nevarnosti za uporabo, nesprejemljivih vplivov na okolje, škodljivih vplivov na vodni režim ali stanje voda ter ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih etap, objektov in ureditev.
IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA 
34. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) Odstopanja od oblikovne zasnove ter podanih tlorisnih in višinskih gabaritov prostorske ureditve niso dopustna, razen izjem, določenih v 12. členu odloka.
(2) Dopustna je drugačna konstrukcijska zasnova in/ali izvedba od predlagane izhodiščne konstrukcijske zasnove, podane v 12. členu odloka, vključno s skalometom, če se na podlagi podrobnejših geoloških, geomehanskih, maritimnih in drugih raziskav izkažejo kot ustreznejše, pri čemer pa morata biti zasnova in njena izvedba ponovno okoljsko ovrednoteni in optimizirani z omilitvenimi ukrepi, da bo dosežena vsaj enaka okoljska ustreznost in sprejemljivost posega od izhodiščnega predloga in enaka stopnja poplavne varnosti. Pod enakimi pogoji je dopustna tudi razširitev prepusta na stiku z obstoječim ribiškim pomolom, ob čemer pa je treba izvesti dodatne analize širjenja valovanja, ki bo vključevala tudi pojav defrakcije.
(3) Dopustna je drugačna zasnova parapetnega obalnega zidu od izhodiščne, podane v osmem odstavku 12. člena v smislu njegovih dimenzij in podrobnejšega strukturiranja (členitve, prekinitve, razširjeni deli ipd.), vendar ne s preseganjem maksimalne višinske kote krone zidu + 2,70 m.n.v. in ob zagotavljanju enake stopnje poplavne varnosti.
(4) Dopustna je spremenjena zasnova zunanje (parterne) ureditve, od prikazane v grafičnih načrtih 2. člena odloka, vendar skladno z vsemi ostalimi določili odloka, zlasti glede upoštevanja maksimalnih tlorisnih in višinskih gabaritov prostorske ureditve, vključevanja obveznih elementov zasnove (kot so skalomet, obalni parapetni zid, obalni zid) ter njihovega oblikovanja in izbora materialov.
(5) Odstopanja od zasnove infrastrukturnega opremljanja in napajanja so dopustna ob upoštevanju pogojev 15. člena odloka. Poleg tega so pri nadaljnjem načrtovanju in realizaciji prostorskega akta dopustne tudi druge rešitve infrastrukturne opreme in ureditev od prikazanih, če je to treba zaradi prilagajanja stanju na terenu, zaradi prilagoditev spremenjeni zasnovi zunanje (parterne) ureditve ali če gre za izboljšane tehnične in tehnološke rešitve. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja in predvidenih ureditev možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave na območju ali na kontaktnih območjih.
(6) Vsa navedena odstopanja so dopustna, če se z njimi ne poslabšujejo prostorski in okoljski pogoji in razmere na območju predvidene prostorske ureditve, sosednjih ali vplivnih območjih.
(7) Skladno s spremembami pri oblikovanju in izvedbi prostorske ureditve je treba prilagajati tudi parcelacijo. Dopustna odstopanja za parcelacijo so opredeljena v 14. členu odloka.
X. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO PROSTORSKIH POSEGOV 
35. člen 
(nezahtevni in enostavni objekti) 
Podrobnejše pogoje za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov na stavbnih zemljiščih so določeni v posebnem občinskem predpisu »Odlok o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper.
36. člen 
(oglaševanje) 
(1) Do uveljavitve predpisa, ki bo enovito urejal merila in pogoje za oglaševanje na območju Mestne občine Koper, je znotraj območja urejanja s tem odlokom prepovedana gradnja ali postavitev kakršnihkoli objektov za oglaševanje in postavitev oglasnih tabel ter naprav in predmetov ali sprememba obstoječih objektov oziroma delov objektov za objekte namenjene oglaševanju oziroma za oglaševalske namene. Poseben predpis sprejme Občinski svet Mestne občine Koper.
(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena je dovoljena postavitev tabel, kot so predpisane z zakonom o gospodarskih družbah.
37. člen 
(začasna raba zemljišč) 
Do pričetka gradnje predvidenih objektov, naprav in ureditev se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene, če to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne onemogoča, ovira ali drugače pogojuje realizacije načrtovanih posegov.
38. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju prostorskega akta) 
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravita tako, da to čim manj moteče vpliva na okolico, da je čim manj omejeno funkcioniranje in uporaba sosednjih objektov in površin. Pri izvedbi je treba izvajati ukrepe za varstvo naravnega in bivalnega okolja, naravnih in ustvarjenih danosti in virov. Temu se prilagodi etapnost, organizacijo in tehnologijo izgradnje ter obratovanje predvidenih posegov in ureditev.
(2) Obveznosti investitorjev in izvajalcev za zaščito voda v času gradnje so podrobneje opredeljene v 28. in 39. členu odloka.
39. člen 
(posebni pogoji za gradnjo) 
(1) Gradbena dela bodo potekala na vodnem zemljišču morja z možnim dostopom po morju in edinim dostopom po kopnem preko historičnega mestnega jedra Kopra. V okviru izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo mora biti posebna pozornost namenjena načrtovanju izvedbe in organizacije gradnje in gradbišča skladno s predpisi, pri čemer je treba upoštevati posebne okoliščine in omejitve mikrolokacije gradnje in sosednjih območij in vplive gradnje na okolje.
(2) Omilitvene ukrepe je treba v okviru načrtovanja izvedbe in organizacije gradnje podrobneje tehnično obdelati in vzajemno uskladiti s tehnologijo in izvedbo gradnje.
40. člen 
(obveznosti v zvezi s posegi, rabo in upravljanjem na vodnih in priobalnih zemljiščih) 
(1) Investitor mora za posege na vodnem zemljišču v lasti države in priobalnem zemljišču skleniti ustrezno pogodbo, ki takšne posege dovoljuje in velja kot dokazilo o pravici graditi. Podlaga za sklenitev je dokončno vodno soglasje.
(2) Za neposredno rabo vode, ki presega splošno rabo, je treba pridobiti vodno pravico skladno z določili Zakona o vodah.
(3) V skladu s 150. členom Zakona o vodah se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja mora biti skladna z določili Zakona o vodah ter Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja.
(4) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, skladno z Zakonom o vodah velja, da je na teh območjih in napravah možna rekonstrukcija, sprememba namembnosti in nadomestna gradnja, če:
– se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
– se s tem ne poslabšuje stanje voda,
– je omogočeno izvajanje javnih služb,
– se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
– to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami,
– se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost od meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
41. člen 
S sprejetjem tega odloka prenehajo na območju, ki je predmet tega prostorskega akta, veljati določila Lokacijskega načrta »Marina in komunalni privezi« v Kopru in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra Koper z vplivnim območjem.
42. člen 
Občinski podrobni prostorski načrt za načrtovanje obalnih ureditev Koprskega zaliva je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
43. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
44. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2014
Koper, dne 11. oktobra 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’Art. 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03; Gazzetta ufficiale RS nn. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sul piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla progettazione delle opere di sistemazione costiera per il Golfo di Capodistria 
N. 3505-6/2014
Capodistria, 12 ottobre 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Ai sensi dell’art. 61 comma cinque della Legge sulla pianificazione urbanistica (Gazzetta ufficiale RS, nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Decisione CC, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2), dell’art. 42 della Legge sugli interventi paesaggistici di interesse nazionale nel paesaggio (Gazzetta ufficiale RS, nn. 80/10, 106/10 – e succ. modd., 57/12 e 61/17 – ZUreP-2), dell’Accordo quadro sulla predisposizione, l’approvazione e il finanziamento della predisposizione di un piano comunale particolareggiato per gli interventi paesaggistici di interesse pubblico, nonché delle valutazioni tecniche per la riqualifica delle rive tra il Golfo di Capodistria e il Golfo di Semedella, sentito il parere del Ministero per l’ambiente e il territorio, ai sensi dell’art. 271 della Legge sulla pianificazione territoriale (ZUreP-2 – Gazzetta ufficiale RS, nn. 61/17), dell’art. 29 della Legge sulle autonomie locale (Gazzetta ufficiale RS, nn. 94/07 – testo unico e definitivo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e dell’art. 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio Comunale del Comune città di Capodistria ha approvato in data 11 ottobre 2018 in seguente
D E C R E T O 
sul piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla progettazione delle opere di sistemazione costiera per il Golfo di Capodistria 
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
1. Articolo 
(premessa al piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla progettazione delle opere di sistemazione di interesse comune) 
(1) Con il presente Decreto e ai sensi del Decreto sulla strategia di sviluppo territoriale della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale RS nn. 76/04 e 33/07 – ZPNačrt), il Regolamento del Piano di governo della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale nn. 122/04 e 33/07 – ZPNačrt), il Piano a lungo termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale nn. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), il Piano sociale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale nn. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e il Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo termine e a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale nn. 16/99 e 33/01; Gazzetta ufficiale, nn. 96/04, 97/04, 79/09), è approvato il piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla progettazione delle opere di sistemazione costiera per il Golfo di Capodistria (in seguito denominato: strumento territoriale).
(2) Lo strumento territoriale per gli interventi paesaggistici di interesse pubblico è predisposto sulla base dell’Accordo quadro sulla predisposizione, l’approvazione e il finanziamento della predisposizione di un piano comunale particolareggiato per gli interventi paesaggistici di interesse pubblico nazionale e locale, sulla base delle valutazioni tecniche per gli interventi nell’area costiera tra il Golfo di Capodistria e il Golfo di Semedella (n. 3505-6/2014 d.d. 11 ottobre 2016), nonché sulla base del nulla-osta del Ministero per l’ambiente e il territorio n. 355-17/2016/8 d.d. 20 luglio 2016.
(3) Gli interventi di cui al precedente comma 1, che sono da considerarsi di interesse nazionale e locale, sono stati approvati in via preliminare dal Ministero competente.
(4) Lo strumento territoriale è stato predisposto dall’impresa PS Prostor, d.o.o., Capodistria, prot. U/057-2014.
(5) È stata inoltre predisposta una valutazione tecnica di impatto ambientale realizzata dall’impresa Aquarius, d.o.o., Ljubljana, prot. 1352-15 OP.
2. Articolo 
(parti dello strumento territoriale) 
(1) Lo strumento territoriale comprende una parte descrittiva, una parte grafica e gli allegati.
(2) La parte descrittiva comprende:
– il Decreto.
(3) La parte grafica comprende:
1. l’estratto degli strumenti territoriali attualmente in vigore con indicata la parte interessata dagli interventi;
2. il Piano particolareggiato comunale con la situazione tavolare attuale della zona;
3. l’area d’intervento oggetto del documento con l’impatto e i collegamenti alle aree circostanti.
3.1 Gli interventi – Situazione di massima
3.2 Gli interventi
3.3 Gli interventi – Progetto per la struttura portante
3.4 Sezioni
4. Schema degli impianti e dei collegamenti all’infrastruttura pubblica e opere di pubblica utilità
5. Schema degli interventi volti alla tutela del patrimonio culturale, dell’ambiente e delle risorse naturali
6. Schema degli interventi volti alla tutela e alla protezione in caso di eventi naturali e ambientali, ivi incluse le misure antincendio.
7. Piano di parcellazione.
(4) Gli allegati allo strumento territoriale comprendono:
1. l’estratto dello strumento urbanistico sovraordinato di riferimento per la zona in oggetto;
2. lo stato di fatto;
3. le perizie tecniche alla base dello strumento territoriale;
4. le linee guida e le valutazioni;
5. la nota integrativa allo strumento territoriale e agli interventi previsti;
6. il compendio divulgativo;
7. la relazione di impatto ambientale.
II. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ALL’OGGETTO DELLO STRUMENTO TERRITORIALE 
3. Articolo 
(Oggetto dello strumento territoriale) 
(1) Oggetto dello strumento territoriale sono gli interventi paesaggistici nella zona di mare che rientrano, in base all’Accordo con il Ministero per l’ambiente e il territorio della RS, tra gli interventi paesaggistici di interesse pubblico nazionale e locale (prot. 3505-6/2014 d.d. 11 ottobre 2016).
(2) Gli interventi comprendono soprattutto l’infrastruttura portuale e marittima, volta alla tutela delle parti interne del golfo e della costa interessate dall’azione del mare con opere di intervento su aree urbane pubbliche e costiere (zona lastricata multifunzionale, parchi, area pedonale sul lungomare ...), nonché tutte le opere necessarie per l’infrastruttura comunale.
(3) Lo strumento territoriale definisce l’area di intervento, la sua funzione, l’ubicazione e la forma di intervento, i requisiti per la progettazione e la costruzione, ivi compresi i criteri architettonici, urbanistici e paesaggistici, i requisiti per la parcellazione, la regolamentazione e l’allestimento dell’infrastruttura, le misure a tutela dell’ambiente e a difesa della popolazione, gli obblighi del committente e degli appaltatori, le fasi dei lavori, le possibili deroghe, nonché le clausole sulla validità degli atti e sul controllo delle modalità di attuazione del presente Decreto.
(4) Ai sensi delle linee guida e delle condizioni dei soggetti interessati sono oggetto del presente strumento territoriale anche altri elementi urbanistici e infrastrutturali in aree limitrofe o collegate, se interessati dagli interventi di cui al precedente comma ovvero se necessari per l’integrazione dei nuovi elementi di intervento paesaggistico con quelli limitrofi.
4. Articolo 
(descrizione degli interventi paesaggistici) 
Sulla zona di mare viene collocata una nuova superficie emersa con funzione di barriera frangiflutti, ampliando l’estensione all’attuale molo pescatori di Capodistria. L’intervento prevede una scogliera di protezione, un nuovo terrapieno e una zona costiera artificiale. La parte principale della zona interessata dall’intervento è rappresentata da una superficie lastricata e parzialmente erbosa che collegherà idealmente i diversi motivi ed elementi dell’area in oggetto.
5. Articolo 
(Funzionalità dell’area) 
(1) L’area si trova nella zona delimitata KV-26 (superficie d’acqua – mare).
(2) L’intervento è inteso principalmente come costruzione di una barriera frangiflutti per la tutela e la protezione della zona interna del Golfo di Semedella interessata dall’azione del mare sulla zona litoranea e costiera, soprattutto durante i sempre più frequenti periodi di vento forte, onde alte, inondazioni e conseguente erosione. Inoltre, l’intervento rappresenterà un nuovo elemento nell’area che andrà a integrare armoniosamente i contenuti e le strutture emerse e marittime preesistenti nell’area urbana e nel golfo. La funzione di tutela (difesa) sarà integrata e migliorata dalle strutture a supporto delle manifestazioni e dei programmi di interesse pubblico (area lastricata polifunzionale, zona parco, la zona pedonale sul lungomare ecc.).
(3) Le funzioni e i programmi dell’area vengono definiti a complemento dei programmi attualmente in corso nell’area di contatto tra il Golfo di Semedella (molo pescatori, porto cittadino), il lungomare e il centro urbano di Capodistria.
(4) Le zone interessate dall’intervento e il nuovo lungomare saranno accessibili al pubblico.
6. Articolo 
(tipologie di strutture ed elementi; loro funzione) 
(1) Ai sensi della classificazione degli immobili (CC-SI) il presente decreto prevede l’ammissibilità dei seguenti interventi:
2 OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
21121 Strade locali, vie pubbliche
215 Porti, vie navigabili, barriere e dighe, nonché altri edifici su superfici d’acqua
222 Condotte ad uso locale, condotti elettrici di distribuzione, nonché reti per accesso a servizi di comunicazione
24122 Altre opere di ingegneria civile per lo sport, le attività ricreative e il tempo libero
24205 Altre opere di ingegneria civile non classificate altrove.
3 ALTRI INTERVENTI EDILI
(2) Sono ammesse strutture ed elementi volti a migliorare la funzionalità dell’area quali adeguamenti e collegamenti con strutture esistenti in aree limitrofe.
7. Articolo 
(costruzioni ed interventi ammessi) 
(1) Il piano urbanistico prevede:
– la riqualificazione e il recupero del fondale marino (consolidamento e livellamento);
– la realizzazione di nuovi terrapieni – superfici emerse;
– l’allestimento di nuove aree costiere (scogliera di protezione, parapetto);
– l’allestimento di aree pubbliche lastricate;
– l’allestimento di parchi con sentieri pedonali e zone verdi;
– l’allestimento completo di opere infrastrutturali;
– gli arredi urbani.
(2) Sono ammessi i seguenti interventi ed edificazioni:
– nuove edificazioni;
– abbattimento e rimozione di strutture ed elementi preesistenti;
– ricostruzione, ampliamento orizzontale e verticale;
– modifica alle zone adibite a traffico veicolare;
– modifica alle reti di distribuzione di energia elettrica, di telecomunicazione e di canalizzazione;
– riassetto delle aree verdi;
– opere e interventi in mare.
(3) È ammessa la costruzione e la collocazione di edifici non complessi classificabili come edifici accessori di uso pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
III. INSERIMENTO PAESAGGISTICO DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 
8. Articolo 
(ubicazione e confini dell’area) 
(1) Area d’intervento è ubicata nella parte nord-orientale del Golfo di Semedella come prolungamento ed ampliamento del molo pescatori di Capodistria. L’area di intervento confina con le aree litoranee urbane del porto cittadino di Capodistria.
(2) L’area di cui allo strumento territoriale si estende su circa 4,4 ettari di superficie d’acqua su parte della particella 3/16 k.o. – mare, mentre l’area di intervento comprende circa 2,0 ettari.
(3) L’ubicazione e la delimitazione dell’area nella zona circostante è rappresentata nei progetti di cui alla parte grafica, come specificato nell’art. 2 del presente Decreto.
9. Articolo 
(impatto delle opere d’intervento e loro collegamento alle aree limitrofe) 
(1) Le opere di intervento oggetto del presente documento sono utili alla tutela e alla difesa della più ampia zona del Golfo di Semedella e del litorale circostante che saranno così messe al riparo dagli effetti di onde, erosione marina e allagamenti. Le opere di intervento qui proposte rappresentano una parte delle opere marittime per la tutela del Golfo di Semedella e vanno pertanto ad integrare le opere nella parte meridionale del Golfo stesso che sono oggetto del Piano “Porto turistico e ormeggi comunali a Capodistria”.
(2) L’area di intervento si integra con le strutture e i contenuti dei programmi e degli assetti delle aree circostanti: all’area marina e alla zona litoranea, al molo pescatori, alla zona degli ormeggi comunali e al lungomare.
(3) Gli interventi nell’area all’oggetto completeranno i programmi e gli assetti già in essere nelle aree urbane pubbliche, soprattutto quelle delle zone litoranee di Capodistria. Gli interventi miglioreranno la qualità dell’area urbana litoranea, consolidando il carattere costiero e l’immagine di Capodistria quale città di mare.
(4) Il riassetto paesaggistico terrà conto dell’altezza dell’attuale struttura del molo pescatori, integrando le forme del centro storico di Capodistria al quale sarà subordinato.
(5) I lavori all’infrastruttura comprenderanno l’allacciamento alle attuali reti, edifici e impianti interni e pubblici nella zona di contatto dell’attuale molo pescatori con l’area del centro urbano di Capodistria.
IV. PROGETTO DEGLI INTERVENTI CON I REQUISITI E LE LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E L’EDIFICAZIONE 
10. Articolo 
(progetto degli assetti paesaggistici) 
(1) Sono oggetto del presente piano gli interventi paesaggistici di realizzazione di un nuovo terrapieno nella zona di mare prospiciente la costa, quale prolungamento dell’attuale molo pescatori di Capodistria, nel rispetto delle limitazioni della sua altezza e forma previste.
(2) Gli interventi paesaggistici avranno come fine primario la realizzazione di una barriera frangiflutti, intesa come insieme di elementi tecnici ed edili per la difesa e la tutela contro gli effetti delle maree. La zona d’intervento fungerà, oltre ad avere una primaria funzione di tutela e difesa, anche da zona pedonale, zona relax, area per eventi all’aperto ecc. La parte centrale sarà adibita a parco polifunzionale, in parte lastricata e in parte destinata a prato erboso. Nella parte finale del terrapieno è previsto un nuovo faro.
(3) Nei progetti della parte grafica di cui all’art. 2 del presente Decreto è rappresentato lo stato attuale con le linee guida dell’intervento, i contenuti, il quadro funzionale e paesaggistico, nonché i rapporti strutturali che possono essere ulteriormente modificati o strutturati tenendo conto delle esigenze paesaggistiche, funzionali e contestuali. I margini di deroga per il progetto sono specificati nell’art. 34 del presente Decreto.
(4) Gli interventi alla parte esterna (parterre) sono specificati nell’ambito della documentazione progettuale allegata alla domanda per il permesso di costruire.
11. Articolo 
(linee guida urbanistiche e formali) 
(1) L’intervento paesaggistico in progetto si inserisce nel paesaggio sia a livello di microarea sia dal punto di vista formale, orientativo e di accesso, integrando la situazione attuale.
(2) Il progetto tiene conto dei rapporti strutturali anche in relazione alla zona urbana costiera, lo skyline e le limitazioni volumetriche del centro storico e del Golfo di Semedella.
(3) Le zone interessate dall’intervento e il nuovo lungomare saranno accessibili al pubblico. Gli interventi sulle zone esterne consentiranno l’accesso a persone diversamente abili.
12. Articolo 
(criteri e requisiti per la pianificazione urbanistica e architettonica e per la progettazione tecnico-edilizia)
(1) L’ubicazione e la forma dell’intervento paesaggistico devono conformarsi alle disposizioni per la tutela delle aree marine da venti e onde, tenendo conto delle caratteristiche geologiche, idrologiche, biologiche ecc., nonché delle garanzie per la navigazione sicura nel golfo. Inoltre, nella definizione dell’ubicazione e dei dettagli di intervento, nonché degli aspetti tecnici, va tenuto conto delle caratteristiche naturali ed idrologiche e delle condizioni nel golfo.
(2) Nella parte esterna (settentrionale e occidentale) della diga frangiflutti è prevista la deposizione di una scogliera di protezione con un parapetto innalzato, nella parte interna (meridionale) è invece prevista una zona costiera artificiale con relativo parapetto. In questa parte del golfo il parapetto deve consentire una sufficiente profondità del mare per la navigazione sicura e la predisposizione di ormeggi. La parte centrale della barriera rappresenta una superficie in parte lastricata ed in parte verde (erbosa), destinata a parco.
(3) Gli interventi proposti devono tener conto delle altezze s.l.m. dell’attuale superficie e del parapetto costiero del molo pescatori. All’interno della zona di cui all’oggetto non è consentita la costruzione di edifici né la progettazione di interventi urbanistici a sviluppo verticale superiore ai seguenti limiti:
– quota massima del suolo: + 1,60 m s.l.m.;
– quota massima della sommità del parapetto: + 2,70 m s.l.m.
(4) La quota massima del suolo di cui al comma precedente è definita sulla linea costiera, ai piedi del parapetto, e rappresenta la quota minima del suolo che nell’area di intervento può variare in base deflusso delle acque piovane e di interventi straordinari esterni, ma non può in alcun caso superare la quota di + 2,70 m s.l.m.
(5) Le dimensioni massime degli interventi sulla terraferma saranno approssimativamente di:
– 220 m sul lato lungo;
– 71 m sul lato largo;
– 183 m nell’ampliamento dell’attuale molo.
(6) L’intervento paesaggistico comprende principalmente la realizzazione di una struttura costiera con il riporto di materiale che si baserà su un terrapieno potenziato con pali di fondazione in calcestruzzo. La struttura comprende:
– il miglioramento di tenuta del suolo in mare con pali di fondazione in calcestruzzo dal diametro di 80 cm posizionati a 2,00 x 2,00 m fino ad una profondità di – 25,00 m per l’intera area di intervento;
– il posizionamento di una struttura perimetrale portante con elementi in cemento armato che si adattano al perimetro previsto per la barriera frangiflutti;
– il riporto nella parte interna con materiale petroso fino alla quota altimetrica di +1,00 m;
– la costruzione finale della parte superiore rispetto alla quota della struttura portante (+ 1,00 m).
(7) Il collegamento della nuova barriera con il molo esistente sarà rappresentato da una struttura mobile in cemento armato dalle dimensioni massime di 16,00 x 21,00 m poggiante su pali di fondazione.
(8) Il parapetto è previsto nella parte settentrionale e occidentale dell’area d’intervento nel punto di contatto tra la scogliera di protezione e il lungomare. La lunghezza approssimativa del muro è di 283 m. La realizzazione del parapetto deve tener conto delle caratteristiche formali e delle dimensioni del parapetto attuale del molo pescatori: altezza angolo sommità del muro: + 1,70 m s.l.m.; larghezza muro 1,00 m. Nella zona di passaggio saranno previste delle soluzioni di continuità che consentiranno il passaggio e il collegamento con tutte le strutture esistenti e quelle previste. Nelle successive fasi di progettazione il muro potrà subire variazioni con altre soluzioni (continuative o meno), consentendo il passaggio pedonale e la protezione dai flutti.
(9) Il progetto finale dell’intervento dovrà tener conto, per quanto riguarda gli aspetti formali, la scelta dei materiali, il loro utilizzo e le dimensioni, dello stato attuale del molo pescatori:
– la scogliera di protezione dovrà essere larga almeno 25 m con un’inclinazione del 30 %, composta da blocchi di pietra calcarea con alcuni elementi di arenaria locale;
– Il parapetto sarà costruito in blocchi di pietra calcarea;
– il lungomare e il piazzale principale saranno lastricati con pietra arenaria locale;
– il parapetto nella parte meridionale della diga: per la parte superiore finale è prevista la posa di blocchi di arenaria grigia, mentre la parte frontale inferiore sarà in pietra con arenaria locale almeno alla quota altimetrica di – 0,50 m.
13. Articolo 
(criteri e requisiti per la progettazione paesaggistica) 
(1) L’ideazione e le soluzioni progettuali e tecniche degli interventi esterni devono essere conformi alla funzione primaria di difesa e protezione della barriera frangiflutti, nonché al progetto tecnico della struttura portante, tenendo presente la portata e le caratteristiche dei singoli elementi.
(2) La zona verde (prato erboso) nelle aree marginali è completata da elementi di vegetazione che non hanno un particolare sviluppo verticale e che non superano la quota dell’attuale parapetto (+ 2,60 m s.l.m.).
(3) Saranno piantate specie vegetali locali con particolare attenzione per le piante che sono adatte alle zone immediatamente prospicienti il mare. Nella progettazione degli impianti va considerato anche l’aspetto manutentivo, pur tenendo presente gli aspetti funzionali ed estetici della zona, la sicurezza e la non interferenza con altri elementi all’oggetto dell’intervento (elementi infrastrutturali, le zone adibite a traffico e di intervento, la sicurezza degli utenti ...).
(4) La predisposizione di zone verdi ed altri interventi sulle parti esterne non devono arrecare danno alle strutture esistenti o previste né agli impianti, impedendone la manutenzione o l’utilizzo e il funzionamento.
(5) Gli interventi paesaggistici dell’area sono descritti dettagliatamente nel progetto paesaggistico nell’ambito della documentazione progettuale allegata alla domanda per il permesso di costruire.
14. Articolo 
(requisiti per il frazionamento catastale) 
(1) Il piano di frazionamento di cui all’art 2 del presente Decreto si basa sulla definizione delle aree necessarie per i lavori previsti. Sono ammesse deroghe rispetto alla particella assegnata alla costruzione, se dettate da modifiche nell’ubicazione, nella forma, nella struttura o nella tecnologia prevista, verificatesi in seguito a perizie tecniche, anche in loco, e successive elaborazioni in fase progettuale avanzata.
(2) In seguito alla realizzazione degli interventi le particelle, tenendo presenti gli assetti proprietari e di gestione, nonché la destinazione d’uso delle aree circostanti, possono essere accorpate o scorporate o annesse alle particelle delle aree circostanti.
(3) Le modifiche alla situazione catastale o tavolare per le aree marine di proprietà della Repubblica di Slovenia possono essere fatte solo sulla base di accordi preliminari scritti con la Direzione acque.
V. REQUISITI DI COLLEGAMENTO DEGLI EDIFICI ALLA RETE INSTRSTRUTTURALE PUBBLICA E ALLE AREE PUBBLICHE 
15. Articolo 
(disposizioni generali e requisiti) 
(1) Nella progettazione di interventi paesaggistici si tiene conto di tutte le reti infrastrutturali esistenti e previste, nonché delle limitazioni per gli interventi sui dispositivi di protezione nell’area in oggetto e nelle aree circostanti.
(2) La disposizione delle reti infrastrutturali e l’approvvigionamento dell’area in oggetto saranno garantite con collegamento e allacciamento alle opere in essere e agli impianti pubblici dell’attuale molo pescatori. Le soluzioni di approvvigionamento infrastrutturale, nel caso di un precedente o contemporaneo allargamento del molo pescatori, potranno essere adattate e progettate anche per le nuove opere infrastrutturali e i relativi impianti, tenendo comunque conto delle soluzioni proposte dal progetto di ampliamento del molo pescatori.
(3) Le soluzioni di cui al oggetto devono corrispondere ai criteri di una costruzione razionale e sicura, di un funzionamento e di una manutenzione sicura e affidabile nonché alle norme in materia di tutela ambientale; bisogna inoltre garantire che la realizzazione di tali opere non arrecherà danno alle condizioni infrastrutturali attuali o le forniture nelle aree circostanti.
(4) Tutti gli edifici, gli impianti e gli interventi all’infrastruttura pubblica, ivi comprese le intersezioni con le relative protezioni, vengono progettati e realizzati ai sensi delle disposizioni e delle concessioni delle autorità competenti.
(5) Gli elementi e gli impianti dell’attuale e prevista infrastruttura pubblica sono progettata nell’insieme, tenendo conto delle distanze tra i vari elementi, le distanze da altre strutture e i requisiti per le intersezioni.
(6) I dettagli delle opere di posa e le intersezioni di tutti i condotti infrastrutturali (esistenti e nuovi) devono essere inclusi nella documentazione progettuale allegata alla domanda per il permesso di costruire e la dichiarazione d’inizio dell’attività.
(7) La situazione delle soluzioni per l’allacciamento dell’area all’infrastruttura pubblica e l’arredo infrastrutturale sono presentati nel progetto grafico n° 5. “Schema degli impianti e dei collegamenti all’infrastruttura pubblica e alle opere di pubblica utilità.”
16. Articolo 
(progetto degli interventi alle zone adibite a traffico veicolare) 
(1) Il progetto per le zone adibite a traffico veicolare riguarda i flussi veicolari con i collegamenti alle zone adibite a traffico attuali e previste nell’area del molo pescatori e nella piazza Anton Ukmar.
(2) Il progetto prevede l’accesso, con aree pedonali e le piste ciclabili, che consentirà anche l’intervento dei mezzi di soccorso e di manutenzione ordinaria e straordinaria per le aree pubbliche e il faro. Il traffico dei veicoli a motore resta relegato alle attuali aree nella zona di contatto (parcheggio di piazza Anton Ukmar).
(3) Gli interventi paesaggistici devono consentire l’accesso e la fruizione dell’area da parte di persone diversamente abili.
(4) Le aree adibite a traffico veicolare devono essere progettate ai sensi della normativa vigente.
17. Articolo 
(progetto degli interventi alle zone adibite a traffico marittimo) 
(1) Per garantire la navigazione sicura è necessario garantire, oltre alle congrue dimensioni dell’area, anche l’infrastruttura – la segnaletica luminosa con i fari all’ingresso della zona, le boe di segnalazione e altri impianti volti a garantire la sicurezza della navigazione. La nuova disposizione, ivi compresa il nuovo canale navigabile, deve garantire almeno le stesse condizioni di sicurezza e di fruizione del porto e degli ormeggi rispetto a quella attuale.
(2) Dal punto di vista paesaggistico e funzionale la disposizione paesaggistica e marittima della diga frangiflutti deve essere armonizzata con le disposizioni in materia nell’area del Golfo di Semedella e dell’istmo del Torrente Cornalunga.
(3) Il parapetto e la profondità del mare nella parte sudoccidentale e meridionale della diga devono consentire una navigazione sicura.
(4) Su alcune parti del parapetto potranno trovar spazio altri ormeggi che comunque non potranno incidere negativamente sulla sicurezza della navigazione.
(5) Nella fase di predisposizione della documentazione progettuale allegata alla domanda per il permesso di costruire dovrà essere predisposto uno studio sulla sicurezza della navigazione, che dovrà tener conto della situazione finale che risulterà dagli interventi previsti alla zona del Golfo di Semedella, ivi comprese le altre strutture (marina) e lo spostamento del canale navigabile. Lo studio dell’impatto sull’area marittima dovrà essere predisposto ai sensi degli standard internazionali e dovrà contenere gli schemi di attracco per i natanti ai quali sarà destinato il porto, le caratteristiche di navigazione ed oceanografiche dell’area marina, le caratteristiche tecniche della costa e dei natanti ai quali è destinata l’area in oggetto, le misure a garanzia della sicurezza della navigazione durante la fase di manovra e durante la permanenza dei natanti in porto, nonché le procedure in caso di eventi eccezionali. Lo studio dovrà affrontare soprattutto:
– l’ingresso e l’uscita dei natanti dall’area di mare interessata (in base alle varianti a senso unico o a doppio senso di navigazione);
– le regole di navigazione nell’area interessata;
– l’impatto sul traffico marittimo a livello locale;
– la segnaletica delle vie di navigazione;
– la conformità della profondità in base al tracciato del canale navigabile.
18. Articolo 
(la rete elettrica e l’illuminazione pubblica) 
(1) L’alimentazione e la fornitura di energia elettrica alla zona interessata saranno progettate ai sensi delle condizioni fornite dal gestore della rete elettrica pubblica. Tutta l’infrastruttura elettrica dovrà essere progettata ai sensi delle disposizioni tecniche e degli standard vigenti, della Legge sull’energia elettrica, il Regolamento sulle condizioni generali di fornitura e fruizione dell’energia elettrica e il Regolamento sull’infrastruttura elettrica.
(2) L’alimentazione di energia elettrica è prevista con l’allacciamento alla rete esistente nella zona dell’attuale molo pescatori. Nell’area sono previsti gli allacciamenti alla rete elettrica per le singole utenze (il faro, le torrette per gli eventi, gli ormeggi) e l’illuminazione pubblica.
(3) Per soddisfare le necessità di fornitura elettrica fino a 50 kW occorre predisporre un novo condotto per cavi NAYY-J 4 × 240 mm2 dalla centralina Koper 6 nell’attuale conduttura fino al nuovo armadio di prese. L’attuale conduttura presso il molo pescatori consente l’inserimento di nuovi corrugati per cavi; la predisposizione di nuove condutture non è quindi necessaria.
(4) Qualora si manifestasse la necessità di forniture superiori ai 50 kW, occorrerà realizzare una nuova centrale con una nuovo centralina a 20kV e prese NN per le utenze.
(5) La centrale dovrà poter sostenere una tensione di 20/0,4 kV e la relativa potenza netta, oltre ad avere una via d’accesso per un camion con gru dal peso totale di 20 t. Se la centrale fosse costruita in un edificio adibito anche ad altri usi, dovrà essere predisposta al pianterreno, possibilmente nella zona ad angolo, ed accessibile dall’esterno. Il cavidotto da 20 kV dovrà essere costruito con cavi unipolari 20 kV standard inseriti nei corrugati in PVC per tutta la lunghezza del percorso.
(6) La rete NN nelle zone urbane dovrà essere predisposta con una rete di cavi inseriti in corrugati in PVC, con strutturazione radiale e collegamento ad armadi di smistamento. Le misure di sicurezza per sovratensioni devono prevedere l’interruzione automatica dell’alimentazione.
(7) L’illuminazione pubblica è progettata come ampliamento dell’attuale rete di illuminazione del molo pescatori con un impianto di collegamenti nel attuale parapetto o in prossimità di esso, nelle condutture per la rete elettrica. L’illuminazione pubblica dell’area ampliata verrà realizzata lungo il sentiero pedonale. È inoltre prevista l’illuminazione dell’area polifunzionale lastricata. I dettagli sull’illuminazione della zona pubblica saranno oggetto della documentazione progettuale allegata alla domanda di concessione edilizia e la dichiarazione d’inizio dell’attività, dove saranno dettagliatamente presentati anche i lampioni per i quali si terrà conto dell’inserimento e della progettazione d’insieme dell’illuminazione pubblica per l’intera area del porto pescatori e della piazza Anton Ukmar.
(8) Tutti gli interruttori per l’illuminazione pubblica devono trovarsi ad una quota superiore ai + +2,75 m s.l.m. L’eventuale conduttura sotterranea per i cavi elettrici, ovvero l’inserimento di corrugati, dovrà garantire la tenuta stagna dell’impianto.
19. Articolo 
(rete di telecomunicazioni) 
Qualora si presentasse la necessità di predisporre una rete per telecomunicazioni, sarà considerato come punto di allacciamento il punto “5” all’incrocio tra le vie Belvedere e la Riva dei Bagni.
20. Articolo 
(la rete idrica e la fornitura di acqua) 
(1) Il punto di allacciamento alla rete idrica pubblica è l’attuale contatore combinato DN 50/20 in piazza Anton Ukmar che riceve l’acqua dal bacino RZ Risano 5000 m3, a quota 56,59 m s.l.m. La fornitura di acqua potabile e acqua per interventi antincendio è prevista con la predisposizione di una rete idrica interna dall’attuale molo pescatori fino alle utenze finali nell’area della diga frangiflutti.
(2) Lungo il tracciato dell’acquedotto sono previsti allacciamenti interni per i singoli interventi ed utenti (gli idranti, gli ormeggi, la fontanella con acqua potabile, la fontana, l’irrigazione delle aree verdi).
(3) Il sistema della conduttura idrica interna deve essere predisposto in modo da evitare il reflusso delle acque nell’attuale rete idrica pubblica; stesso dicasi per il sistema idrico antincendio che dovrà essere oggetto della documentazione progettuale allegata alla domanda per il permesso di costruire, ai sensi dello studio e delle disposizioni in materia, in modo da garantire lo scambio dell’acqua.
(4) Sulla base del progetto dell’area d’intervento e del calcolo delle quantità di acqua necessaria per l’irrigazione, questa potrà essere in parte recuperata dall’accumulo dell’acqua piovana dalle zone lastricate.
21. Articolo 
(rete fognaria) 
(1) Per gli interventi previsti non è necessaria la predisposizione di una rete fognaria per acque reflue.
(2) L’acqua piovana sarà drenata principalmente dal suolo (nelle aree verdi) ovvero attraverso la canalizzazione interna o, per gravità, convogliata verso il mare.
(3) Le acque piovane saranno condotte nella canalizzazione apposita tramite filtri in sabbia. Tali acque potranno essere raccolte in un bacino dedicato ed essere riutilizzate per l’irrigazione.
22. Articolo 
(raccolta dei rifiuti) 
(1) Per le necessità dell’area all’oggetto non è prevista la realizzazione di nuove zone di raccolta. Per la raccolta dei rifiuti sarà utilizzato il centro di raccolta differenziata esistente in piazza Anton Ukmar che è accessibile ai mezzi per il trasporto dei rifiuti.
(2) Nell’ambito dell’arredo urbano dovranno essere predisposti i cestini per la raccolta dei rifiuti. Il genere, la tipologia e il numero dei contenitori saranno definiti dall’autore del progetto di concerto con il responsabile per la raccolta nella documentazione progettuale allegata alla domanda per il permesso di costruire.
(3) Le attività di raccolta e ritiro dei rifiuti devono essere svolte ai sensi del Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune città di Capodistria e le altre disposizioni di legge in materia.
23. Articolo 
(opere di interesse pubblico) 
Gli interventi paesaggistici sono da intendersi come opere edilizie di interesse pubblico. Sarà quindi garantito l’accesso pubblico e l’uso pubblico delle aree soggette ad intervento, tenendo conto delle condizioni, delle regole e delle limitazioni dei singoli programmi e regolamenti, ivi incluso l’accesso e l’uso da parte di persone diversamente abili.
VI. SOLUZIONI ED INTERVENTI VOLTI ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, DELL’AMBIENTE, DELLE RISORSE NATURALI E DELLA NATURA 
24. Articolo 
(disposizioni generali in materia di tutela ambientale) 
(1) La tutela dell’ambiante deve essere garantita in tutte le fasi di intervento: durante la progettazione, la realizzazione e il funzionamento ovvero la fruizione.
(2) Nell’area sono previste attività a basso impatto ambientale che non producono emissioni oltre le soglie consentite nella destinazione d’uso delle aree all’oggetto.
(3) Le soluzioni e gli interventi per la tutela dell’ambiente, le risorse naturali e la salvaguardia della natura sono definite ai sensi della normativa vigente e delle direttive degli organi competenti, con le perizie tecniche e le relazioni ambientali che sono parte integrante dello strumento territoriale.
25. Articolo 
(la tutela integrale del patrimonio culturale) 
(1) L’area definita dallo strumento territoriale non ha per oggetto zone o unità sottoposte a particolari vincoli di tutela. Nella zona circostante e nella zona limitrofa di impatto delle nuove opere d’intervento paesaggistico si trovano due unità soggette a particolari vincoli di tutela:
– (1) Capodistria – centro cittadino (area d’influenza del monumento soggetto a tutela) (EŠD 235) e
– (2) Capodistria – Zona degli scavi archeologici (EŠD 236).
La zona di intervento paesaggistico rientra in parte nella zona di protezione delle acque marine come definita del decreto “Porto turistico e ormeggi comunali” di Capodistria (3) quale ulteriore zona soggetta a tutela archeologica.
(2) Le disposizioni legali di tutela per l’area d’influenza del monumento soggetto a tutela (1) prevedono che gli interventi e le attività debbano essere adeguati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico per l’area di collegamento tra il centro storico medievale e le nuove aree di insediamento. Sono consentiti interventi migliorativi dell’area facente parte della zona soggetta a tutela, con i quali si risalta l’importanza del centro storico, ma non interventi che possano degradare gli aspetti storici dell’area urbana soggetta a tutela in quanto monumento storico. Per il monumento storico e l’area d’influenza è in vigore il II° livello di attuazione del piano di tutela archeologica, che definisce gli studi preliminari sulle misure di tutela, da svolgersi prima di qualsiasi intervento di terra, ivi inclusa la presentazione “in situ” di eventuali reperti.
(3) Il progetto deve prevedere, in merito alle limitazioni di area e di altezza, la scelta e la forma degli elementi edili e paesaggistici, la loro conformità con l’immagine storica della città, in particolare con il suo panorama e lo skyline. Con ciò sarà garantita una tutela sostenibile e totale dell’immagine cittadina e del suo centro storico, ritenuto importante monumento del patrimonio architettonico e culturale. I criteri degli interventi urbanistici, architettonici e paesaggistici nell’area in oggetto, con i quali sarà garantita l’armonizzazione delle opere, sono specificatamente definiti negli artt. da 10 a 13 del presente Decreto.
(4) In caso di interventi nella zona di scavo con ritrovamenti archeologici censiti (2) occorre tener conto delle disposizioni di tutela che stabiliscono che tale zona debba essere tutelata da interventi che potrebbero danneggiare i reperti archeologici o comprometterne il contenuto o contesto. Gli interventi sono ammessi se effettuati su terreni edificabili o a margine della zona di ritrovamento e se sulla base degli studi preliminari risulta che l’area può essere oggetto di interventi. Nell’area di scavo con ritrovamenti archeologici censiti Capodistria EŠD 236 (attuale molo pescatori) sono stati già effettuati studi archeologici preliminari (Augusta, d.o.o., Idrija) propedeutici ai lavori di riqualificazione nel 2013. In caso di ritrovamento di reperti significativi sono necessarie misure di tutela per la salvaguardia e la difesa dei reperti archeologici “in situ”. Durante la progettazione delle soluzioni paesaggistiche e durante gli interventi nell’area marina di cui nel Decreto “Porto turistico e ormeggi comunali a Capodistria” (3), occorre tenere in considerazione le misure di tutela per i reperti archeologici di cui all’art. 22 del suddetto decreto e al Parere tecnico in materia dei siti archeologici sottomarini individuati e di quelli potenziali, presenti nell’area del Golfo di Semedella da destinarsi al porto turistico ed agli ormeggi comunali (documento ZVKDS, 2003).
(5) Il committente dei lavori dovrà, prima dell’inizio dell’attività presso i suddetti siti archeologici sottoposti a tutela ((2), (3)) provvedere allo svolgimento di uno studio archeologico preliminare sulla base del quale andranno definiti nel dettaglio i criteri di tutela (definizione della composizione e dei volumi di reperti archeologici) e, se necessario, la rimozione controllata dei reperti. Lo studio archeologico preliminare per la definizione dettagliata dei criteri di tutela dovrà essere effettuato nella fase di predisposizione della documentazione progettuale (prima del nulla-osta dell’organo preposto alla tutela del patrimonio culturale e naturalistico), lo studio archeologico preliminare per la rimozione controllata dei reperti – qualora necessario – dovrà invece essere predisposto prima dell’intervento stesso. I volumi, le procedure e lo svolgimento degli studi archeologici preliminari sono definiti nei criteri di tutela dell’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia (ZVDKS). I costi della perizia che comprendono le ricerche sul campo e l’elaborazione dei dati, la stesura del rapporto e la consegna dell’archivio del sito al museo competente sono a carico del committente dei lavori, tranne nei casi espressamente previsti dalla vigente normativa in materia.
(6) Per tutti gli interventi nelle zone soggette a tutela del patrimonio culturale si dovranno rispettare i requisiti di tutela ed ottenere il nulla-osta dell’organo competente (ZVDKS). Per lo studio archeologico preliminare occorre ottenere il nulla-osta necessario per l’esecuzione delle ricerche e la rimozione dei reperti archeologici dal ministro competente ai sensi della vigente normativa.
26. Articolo 
(misure contro l’inquinamento acustico) 
(1) Nella progettazione, realizzazione e fruizione delle strutture, i progettisti, gli esecutori dei lavori e i committenti dovranno tener conto della normativa sulle soglie massime di rumore consentite. Le misure attive e passive volte a ridurre l’inquinamento acustico dovranno essere tali da evitare il superamento delle soglie di rumore consentite nelle aree destinate ad usi abitativi e lavorativi.
(2) Le misure a tutela da fonti di inquinamento acustico durante i lavori comprendono: il rispetto dei limiti temporali, l’uso di macchinari in ottime condizioni e di impianti realizzati ai sensi della normativa vigente in tema di emissioni sonore per macchinari edili.
(3) Sono inoltre previste, per tutta la fase di lavori, anche ulteriori raccomandazioni riguardanti i limiti temporali nell’esecuzione dei lavori:
– i lavori, inclusi i trasporti, possono aver luogo tra le ore 6.00 e le ore 18.00;
– i lavori che prevedono emissioni sonore particolari (scogliera di protezione, inserimento di pali di fondazione) possono essere svolti nei solo giorni feriali (lunedì-venerdì) tra le ore 6.00 e le ore 16.00;
– i lavori non devono svolgersi durante la stagione turistica estiva (tra giugno ed agosto).
(4) In caso di necessità possono essere predisposte le barriere fonoassorbenti volte a diminuire la diffusione del rumore dal cantiere.
(5) Successivamente ai lavori di intervento non sono previste altre emissioni sonore; ulteriori misure di contenimento non saranno pertanto necessarie.
(6) Le misure a contenimento delle emissioni sonore durante le fasi di costruzione, ivi incluso il progetto di gestione degli impatti dell’opera, sono definite nella documentazione progettuale allegata alla domanda per il permesso di costruire e la dichiarazione d’inizio dell’attività.
27. Articolo 
(tutela della salute dell’aria) 
(1) Per ridurre l’inquinamento dell’aria durante i lavori, sarà necessario provvedere:
– alla pulizia dei mezzi di trasporto in uscita dal cantiere verso zone adibite a traffico veicolare e all’umidificazione delle zone aperte del cantiere durante le giornate di tempo secco e ventoso per evitare la diffusione incontrollata delle particelle di polvere dal cantiere e dai mezzi di trasporto;
– all’uso di mezzi meccanici e mezzi di trasporto in ottimo stato per garantire la conformità alle normative sulle emissioni per i mezzi meccanici e i mezzi di trasporto.
(2) Le misure durante i lavori di costruzione saranno a carico dell’appaltatore che dovrà garantire il non superamento delle soglie consentite di polveri nell’aria.
28. Articolo 
(tutela idrogeologica) 
(1) Tutte le opere realizzate nell’area costiera e in mare dovranno essere garantite contro gli effetti nocivi che possono essere prodotti dal mare e dalle maree.
(2) Nella progettazione degli interventi si dovrà tener conto delle disposizioni di legge in materia di interventi consentiti nelle zone costiere e marine, di accessi e transiti nella zona costiera e delle condizioni vigenti per gli interventi nella zona di sicurezza delle acque balneabili.
(3) Dovrà essere inoltre approntato un sistema di scolo delle acque piovane. La parte di scolo delle acque piovane in mare dovrà essere garantita contro l’infiltrazione di sedimenti marini. Nel sistema di scolo delle acque piovane, a mare e nella falda acquifera potrà defluire dalla zona d’intervento solo acqua pulita conforme alle qualità stabilite dalle disposizioni in materia. Nelle zone di scolo dovrà essere consentito il prelievo di campioni d’acqua per analisi. Non è consentito lo scolo di acqua piovana di scarico nelle acque balneabili, fatta eccezione per l’acqua defluente dai tetti.
(4) Le misure cautelativa per la tutela del suolo e delle acque durante lo svolgimento dei lavori sono le seguenti: le opere edili dovranno essere progettate in modo tale da prevedere unicamente i lavori nei volumi consentiti; durante i lavori di costruzione dovranno essere vietati gli interventi in mare che potrebbero causare l’inquinamento dei sedimenti con materiali contenenti elementi quali metalli tossici, composti organici al cloro e altri. Durante le fasi di costruzione dovranno essere garantite tutte le misure a tutela e l’organizzazione dei lavori dovrà essere tale da evitare per quanto possibile l’inquinamento del mare; dovrà essere inoltre predisposto un piano d’intervento in caso di incidenti.
(5) Durante i lavori tutte le aree adibite allo stoccaggio temporaneo e al movimento dei carburanti, degli oli, dei lubrificanti e di altri materiali pericolosi dovranno essere tutelate dal rischio di versamento a mare. Il cantiere dovrà essere predisposto in modo da ridurre per quanto possibile l’intervento/impatto sul fondale marino ovvero l’ambiente marino e gli organismi viventi.
(6) Nell’area di intervento non è previsto lo stoccaggio a lungo termine di materiali pericolosi o dannosi.
(7) Allo stesso modo dovrà essere evitato il versamento di miscele di cementi e calci nell’acqua, quale ad esempio il lavaggio di macchinari con acqua marina; per i casi di versamento involontario di liquidi pericolosi in mare, la zona inquinata (ed esempio il suolo) dovrà essere analizzata per definire le adeguate misure di intervento. Le analisi dovranno essere svolte dall’organo competente ai sensi della normativa vigente.
(8) Tutte le misure volte ad impedire impatti dannosi sulle acque e l’ambiente marino dovranno essere elaborate e presentate nella documentazione progettuale allegata alla domanda di concessione edilizia e la dichiarazione d’inizio dell’attività, tenendo conto delle seguenti raccomandazioni presenti nel rapporto sull’impatto ambientale:
– manutenzione regolare;
– piano del traffico idoneo;
– utilizzo di macchinari e mezzi di trasporto in ottimo stato;
– misure a tutela in caso di incidenti e versamenti;
– divieto di deposito e stoccaggio di materiali pericolosi nelle zone costiere;
– utilizzo di materiali in ottimo stato.
29. Articolo 
(tutela dell’ambiente naturale) 
(1) L’ara si trova nella zona ad alto interesse ecologico (EPO) “Mare e zona costiera” (cod. ID 70000) nonché nelle immediate vicinanze di un sito di interesse nazionale (num. ID. 1611) e di particolare salvaguardia (Giusterna – areale della posidonia (cod. SI3000251).
(2) Per la tutela delle specie e degli habitat dovranno essere tenute in considerazione le seguenti linee guida:
– le opere gli impianti andranno inseriti nell’area in modo da garantire la salvaguardia dei tipi di habitat e delle specie essenziali nel loro stato ottimale, considerando le raccomandazioni degli studi sulle specie vegetali ed animali nonché sui tipi di habitat nella parte interna del Golfo di Semedella.
– Gli interventi previsti sono progettati e realizzati nei modi e nei volumi tali da evitare effetti negativi sugli standard all’interno del Golfo di Semedella (il ristagno dell’acqua, l’accumulo di sedimenti e l’eutrofizzazione) a causa delle mutate condizioni idrografiche del golfo.
– Nella scogliera di protezione saranno posizionati massi di arenaria locale come sostrato per l’insediamento di alghe e di invertebrati autoctoni.
– Nella realizzazione delle opere dovranno essere previsti tutti i possibili provvedimenti paesaggistici e tecnici volti a impedire la diffusione dei sedimenti in sospensione nelle zone limitrofe. Prima dell’inizio dei lavori andrà perciò posizionata attorno all’area d’intervento una barriera di protezione (silt curtain) dalla superficie al fondo del mare. I lavori per i quali è prevista una quantità maggiore di sedimenti in sospensione nell’acqua, dovranno essere svolti in condizioni meteorologiche stabili e fuori dalla stagione vegetativa dei prati marini, quindi da novembre a maggio.
– Nella predisposizione e nell’utilizzo degli attrezzi meccanici e degli strumenti (natanti, zattere, scavatori) le micro aree dovranno essere definite in modo da ridurre i danni diretti o indiretti alle colonie, alle specie e ai tipi di habitat marino, nonché garantire il loro stato ottimale.
– I lavori devono essere svolti in modo da evitare l’inquinamento dell’acqua con sostanze nocive utilizzate in edilizia (carburanti, oli e lubrificanti, vernici).
(3) Tutte le misure a tutela della natura che dovranno essere predisposte per lo svolgimento dei lavori previsti, vengono specificatamente definite nella documentazione progettuale allegata alla domanda di concessione edilizia e la dichiarazione d’inizio dell’attività. Al fine di garantire l’esecuzione e la conformità delle misure a tutela della natura, è necessario allegare alla documentazione anche il nulla-osta dell’organo competente in materia.
30. Articolo 
(monitoraggio delle modifiche all’ambiente) 
(1) La qualità delle acque marine viene seguita attraverso il monitoraggio a livello nazionale svolto dalla Direzione per le acque.
(2) Durante i lavori dovrà essere seguita l’efficacia dei provvedimenti finalizzati al trattenimento delle particelle in sospensione. La vigilanza è a carico del committente ed è affidata a personale specializzato e qualificato.
(3) Il monitoraggio del rischio inondazioni non è necessario.
(4) Il monitoraggio dell’inquinamento acustico durante i lavori deve essere svolto ai sensi della vigente normativa e comprende:
– la vigilanza sulla conformità dei mezzi e dei macchinari utilizzati per le costruzioni;
– la vigilanza sui limiti temporali dei lavori;
– le misurazioni delle soglie di rumore durante le fasi di lavoro particolarmente problematiche (inserimento dei pali di fondazione, costruzione della scogliera di protezione) presso gli edifici circostanti;
– le modalità di monitoraggio delle soglie di rumore saranno specificatamente definite nella documentazione progettuale allegata alla domanda per il permesso di costruire e la dichiarazione d’inizio dell’attività. Il monitoraggio di cui sopra è di competenza dell’appaltatore.
VII. SOLUZIONI E INTERVENTI VOLTI ALLA PROTEZIONE IN CASO DI EVENTI NATURALI E AMBIENTALI, IVI INCLUSE LE MISURE ANTINCENDIO 
31. Articolo 
(soluzioni e interventi volti alla protezione in caso di eventi naturali e ambientali, ivi incluse le misure antincendio) 
(1) Nell’area non ci sono edifici o zone soggette a protezione.
(2) Gli interventi in progetto avranno come funzione principale la tutela e la difesa dinnanzi a possibili effetti nocivi delle maree.
(3) Gli interventi dovranno consentire l’accesso a mezzi d’intervento nella prevista zona di ampliamento del molo.
(4) La sicurezza antincendio durante le fasi di lavoro e in seguito ad esse non può essere compromessa. Fino all’area all’oggetto devono essere garantiti accessi sicuri e senza barriere per uomini e mezzi, nonché aree di intervento per mezzi di soccorso e forniture di acqua per le attività antincendio.
(5) Tutti gli edifici dovranno garantire l’adeguata stabilità strutturale ed avere dimensioni tali da poter far fronte anche alle avverse condizioni del mare.
(6) L’area della diga frangiflutti si trova in una zona a basso rischio di inondazione, mentre una parte minore sopra la zona di reflusso con la parte finale dell’attuale molo pescatori si trova nella zona a medio rischio di inondazione.
(7) A tutte le opere previste (anche l’infrastruttura comunale) dovrà essere garantita la sicurezza in caso di inondazioni e almeno il grado attuale di sicurezza, prevedendo anche adeguate misure compensative. Tutti gli interruttori per l’illuminazione pubblica devono trovarsi ad una quota superiore ai + +2,75 m s.l.m. L’eventuale conduttura sotterranea per i cavi elettrici, ovvero l’inserimento di corrugati, dovrà essere stagna.
(8) Prima dell’inizio della predisposizione dell’ulteriore documentazione progettuale, dovranno essere consegnate alla Direzione per le acque della RS le mappe con rischio alluvionale, ai sensi di quanto previsto dal documento Linee guida per i periti idraulici ed idrologici per gli studi di zone alluvionali e soggette ad erosione.
32. Articolo 
(misure contro il rischio di annegamento) 
Nella documentazione progettuale allegata alla domanda per il permesso di costruire dovranno essere presentate le misure per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, ai sensi della normativa vigente in materia di rischio di annegamento.
VIII. FASI DEI LAVORI 
33. Articolo 
(fasi dei lavori) 
(1) I lavori previsti potranno essere effettuati in più fasi, tenendo presenti le limitazioni dell’ubicazione, i requisiti dell’arredo infrastrutturale e l’impatto ambientale. Allo stesso modo andrà considerato anche l’aspetto funzionale delle singole fasi. All’esecuzione per fasi dovranno conformarsi le soluzioni tecniche.
(2) Tutti gli interventi previsti per la costruzione della struttura di base della diga frangiflutti come definita nell’art. 12 del presente Decreto dovranno essere effettuati in una fase unica con la contemporanea o precedente esecuzione dei lavori di contenimento previsti per questo tipo di opere.
(3) Prima dell’inizio dei lavori di costruzione e per tutta la durata dei lavori per i quali è prevista una maggiore quantità di sedimenti in sospensione nell’acqua, dovrà essere predisposta una barriera di protezione attorno all’area dell’intervento.
(4) Ciascuna fase dovrà rappresentare un insieme funzionale che non dovrà pregiudicare la sicurezza nell’uso, né potrà avere impatti negativi sull’ambiente o sul livello e la qualità dell’acqua; inoltre, i lavori non dovranno ostacolare o pregiudicare l’esecuzione di altre fasi previste per la costruzione e gli interventi.
IX. DEROGHE AMMISSIBILI 
34. Articolo 
(deroghe ammissibili) 
(1) Non sono consentite deroghe al progetto grafico né ai limiti di area e di altezza definiti dal piano paesaggistico, tranne nei casi di cui all’art. 12 del presente Decreto.
(2) È consentito un diverso assetto strutturale e/o una diversa realizzazione degli assetti strutturali rispetto a quelli proposte e di cui all’art. 12 del presente Decreto, ivi inclusa la scogliera di protezione, se dovesse risultare più adeguata in base a successive indagini geologiche, geomeccaniche, idrologiche e altre; in questo caso sia il progetto sia la sua realizzazione dovranno essere oggetto di una nuova valutazione di impatto ambientale con le successive ottimizzazioni e compensazioni al fine di ottenere almeno lo stesso livello di adeguatezza del progetto originale proposto, nonché lo stesso livello di sicurezza nella gestione dei rischi di alluvione. Alle stesse condizioni sottosta anche l’ampliamento della zona di contatto tra l’attuale molo pescatori dove dovranno essere effettuati nuove valutazioni del moto ondoso che comprenderanno anche i fenomeni di diffrazione.
(3) È consentita una diversa progettazione del parapetto rispetto a quella precedentemente proposta all’art. 12, comma 8, sia nelle sue dimensioni sia nella struttura (suddivisioni, interruzioni, parti allargate ecc.), senza tuttavia superare la quota massima dell’altezza ammissibile (+ 2,70 m s.l.m.) e garantendo lo stesso livello di sicurezza nella gestione dei rischi di alluvione.
(4) È consentita la modifica al progetto dell’assetto esterno del partere rispetto a quella presentata nella documentazione grafica di cui all’art. 2 del presente Decreto, ma solo se in conformità disposizioni del presente Decreto, soprattutto per quanto riguarda le limitazioni di area e di altezza, l’inserimento di elementi fondamentali (quali la scogliera di protezione, il parapetto, il muro), la loro forma e la scelta dei materiali.
(5) Le deroghe al progetto infrastrutturale di arredamento e fornitura sono consentite tenendo conto dei requisiti di cui all’art. 15. Oltre a ciò nella progettazione e nella realizzazione dei lavori previsti saranno consentite anche altre soluzioni per la rete infrastrutturale e per gli assetti proposti, se saranno necessari adeguamenti allo stato dell’area o al nuovo assetto del partere, o se si renderanno necessarie per migliorare le soluzioni tecniche o tecnologiche proposte. Al fine di migliorare gli impianti o gli assetti dell’area di intervento sarà possibile, sulla base gli stessi criteri, prevedere altre reti sotterranee e impianti nell’area o nelle zone limitrofe.
(6) Tutte le deroghe sono ammissibili se con esse non si arreca danno alle condizioni paesaggistiche ed ambientali previste nell’area di intervento e nelle zone limitrofe o interessate.
(7) In seguito alle modifiche nella progettazione e realizzazione delle opere d’intervento dovrà essere modificata anche la parcellazione. I margini di deroga per la parcellazione sono specificati all’art. 14 del presente Decreto.
X. ALTRI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PAESAGGISTICI 
35. Articolo 
(opere semplici e non complesse) 
Le condizioni dettagliate per la realizzazione di opere semplici e non complesse nei terreni edificabili sono specificate nel regolamento comunale “Decreto sulle strutture non complesse e semplici sui terreni edificabili nel Comune città di Capodistria”.
36. Articolo 
(pubblicità) 
(1) Fino all’approvazione di un documento che regoli nell’insieme i criteri e le condizioni per le attività pubblicitarie sul territorio del Comune città di Capodistria, è vietata dal presente Decreto la costruzione e l’assemblaggio di qualsiasi struttura destinata all’attività pubblicitaria o la predisposizione di tabelloni pubblicitari, di impianti o oggetti, nonché la modifica di attuali strutture o parti di esse in strutture destinate alla pubblicità o a fini assimilabili. Regolamenti specifici dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale del Comune città di Capodistria.
(2) Indipendentemente da quanto previsto dal coma precedente, è consentito l’allestimento di pannelli pubblicitari come definito dalla Legge sulle società.
37. Articolo 
(uso temporaneo dei terreni) 
Fino all’inizio dei lavori previsti per le strutture, gli impianti e gli edifici dell’area all’oggetto, i terreni possono essere utilizzati per gli scopi attuali, se questo non incide negativamente sul loro stato, la loro funzionalità e l’assetto generale dell’area, e non pregiudica, ostacola o altrimenti condiziona la realizzazione degli interventi di cui al progetto.
38. Articolo 
(obblighi del committente e degli appaltatori nella realizzazione delle opere in progetto) 
(1) Oltre ai requisiti generali il committente e l’appaltatore devono attenersi all’obbligo di svolgere l’attività di progettazione e di intervento in modo tale da ridurre al minimo gli eventuali disagi alle zone limitrofe e limitare, per quanto possibile, l’accesso alle strutture e delle superfici limitrofe, nonché il loro utilizzo. Nella realizzazione dell’opera devono essere adottate tutte e misure per la salvaguardia dell’ambiente naturale e delle zone ad uso residenziale, nonché tutti gli altri aspetti naturali o artificiale, ivi incluse le risorse disponibili. A questo principio è subordinato anche il frazionamento del procedimento in fasi, l’organizzazione del lavoro e la tecnologia adottata per le opere di costruzione nonché gli interventi e le opere previste.
(2) Gli obblighi dei committenti e degli appaltatori per la salvaguardia delle acque durante l’esecuzione dei lavori sono specificate dettagliatamente negli artt. 28 e 39 del presente Decreto.
39. Articolo 
(requisiti particolari per opere di edilizia) 
(1) Le opere di edilizia si svolgeranno in una zona di mare con possibile accesso da mare e un unico accesso da terra attraverso il centro storico urbano di Capodistria. In sede di predisposizione della documentazione progettuale allegata alla domanda per il permesso di costruire e la dichiarazione d’inizio dell’attività dovrà essere dedicata particolare attenzione alla progettazione dell’opera e all’organizzazione dei lavori e del cantiere ai sensi della normativa vigente, anche tenuto conto delle particolari circostanze e dei limiti a cui è soggetta l’area con le zone limitrofe, nonché dell’impatto dell’opera sull’ambiente.
(2) Nell’ambito della progettazione e dell’organizzazione dell’opera, le misure compensative dovranno essere definite nei loro dettagli tecnici e armonizzate con la tecnologia e l’esecuzione dei lavori.
40. Articolo 
(obblighi per gli interventi, gli usi e la gestione delle zone di mare e costiere) 
(1) Per gli interventi nelle zone di mare di proprietà dello Stato e nella zona costiera, il committente deve stipulare un contratto che consenta i suddetti interventi e che dia il permesso di costruire. La base legale per tale documento è il nulla-osta per l’uso delle acque demaniali.
(2) Per l’uso diretto delle acque che va aldilà degli usi comuni, occorre ottenere il nulla-osta all’uso delle acque demaniali ai sensi della Legge sull’acqua.
(3) Ai sensi dell’art. 150 della suddetta legge, gli interventi paesaggistici che potrebbero avere effetti a breve e a lungo termine sulle acque in loro volumi, possono essere portati a termine solo sulla base di del nulla-osta all’uso delle acque demaniali. La documentazione progettuale per l’ottenimento del nulla-osta deve essere predisposta ai sensi della Legge sulle acque e del Regolamento sui contenuti delle domande per la concessione dei diritti per gli interventi nel territorio e il relativo nulla-osta.
(4) Ai sensi della Legge sulle acque, per gli edifici e gli impianti esistenti che si trovano nella zona d’acqua o nella zona costiera, valgono le disposizioni che regolano la ricostruzione, la modifica della destinazione d’uso e l’edificazione, se:
– con ciò non si aumentano rischi di inondazioni o di erosione;
– non viene compromesso lo stato delle acque;
– è consentito lo svolgimento del servizio al pubblico;
– non sono ostacolati gli attuali usi specifici delle acque;
– le opere di cui sopra non sono in contrasto con gli obiettivi della gestione delle acque;
– con la ricostruzione o l’edificazione sussidiaria non viene diminuita la distanza dal confine con la zona marina.
XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
41. Articolo 
Con l’approvazione del presente Decreto cessano, nell’area oggetto del presente documento, le disposizioni del Piano di sito Porto turistico e ormeggi comunali a Capodistria e del Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d'influenza.
42. Articolo 
Il Piano paesaggistico particolareggiato comunale per la progettazione di interventi nell’area costiera del Golfo di Capodistria è affisso presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
43. Articolo 
L’organo di controllo preposto all’attuazione del presente Decreto è il Ministero per l’ambiente e il territorio, Ispettorato della RS per l’ambiente e il territorio – Unità operativa di Capodistria.
44. Articolo 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-6/2014
Capodistria, 11 ottobre 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.