Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3543. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2017, stran 11193.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 19. redni seji dne 6. 11. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobje za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobje za leto 2017.
3. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dobje po zaključnem računu za leto 2017 znašajo:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Realizacija 2017 
Skupina/podskupina kontov
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
933.526,49
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
830.059,11
70
DAVČNI PRIHODKI
734.190,78
700
Davki na dohodek in dobiček
683.936,00
703
Davki na premoženje
37.127,28
704
Domači davki na blago in storitve
15.652,81
706
Drugi davki in prispevki
–2.525,31
71
NEDAVČNI PRIHODKI
95.868,33
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
17.161,60
711
Takse in pristojbine
612,76
712
Globe in druge denarne kazni
6.745,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
56.941,81
714
Drugi nedavčni prihodki
14.407,16
72
KAPITALSKI PRIHODKI
6.027,05
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
6.027,05
74
TRANSFERNI PRIHODKI
97.440,33
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
97.440,33
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
957.327,24
40
TEKOČI ODHODKI
251.852,06
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
66.028,67
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
10.072,26
402
Izdatki za blago in storitve
161.844,51
409
Rezerve
13.906,62
41
TEKOČI TRANSFERI
387.644,32
410
Subvencije
15.227,47
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
239.368,50
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
27.496,42
413
Drugi tekoči domači transferi
105.551,93
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
283.318,03
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
283.318,03
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
34.512,83
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
32.996,13
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.516,70
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) 
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–23.800,75
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.–7102)–(II.–403–404) 
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–23.800,75
III/2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)–(40+41) 
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
190.562,73
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
39.056,00
50
ZADOLŽEVANJE
39.056,00
500
Domače zadolževanje
39.056,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.)
15.255,25
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
39.056,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
23.800,75
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
67.236,92
« 
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2017 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2018
Dobje, dne 6. novembra 2018
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.