Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3536. Spremembe in dopolnitve stališča 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada, stran 11118.

  
Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-19/2018 z dne 18. 9. 2018 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na 5. redni seji dne 10. maja 2018 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A L I Š Č A   1 8 
Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada 
1. člen
Drugi odstavek prvega člena se spremeni tako, da se glasi:
(2) Določila Stališča se smiselno uporabljajo za vse investicijske sklade, ki so zavezani pripravi letnega poročila po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3).
2. člen 
V drugem členu se pri besedi »ZISDU-2« številka 2 spremeni v 3.
3. člen 
V prvem odstavku tretjega člena se v točki 3 na koncu beseda »in« nadomesti z vejico.
V četrti točki se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in besedo »in«.
Doda se nova peta točka, ki se glasi:
»5. pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil.«
V drugem odstavku tretjega člena se v točki 3 na koncu beseda »in« nadomesti z vejico.
V četrti točki se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in besedo »in«.
Doda se nova peta točka, ki se glasi:
»5. o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil.«
4. člen 
V 5. členu se besedna zveza »ZISDU-2« nadomesti z »ZISDU-3«.
5. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
8. člen 
(Posli s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami) 
(1) V zvezi s posli s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami revizor presoja:
– ali so izpolnjeni pogoji iz drugega do četrtega odstavka 162. člena ZISDU-3, pod katerimi je mogoče sklepati posle, prepovedane po prvem odstavku 162. člena ZISDU-3;
– ali sta družba za upravljanje oziroma skrbnik pri teh poslih ravnala v najboljšem interesu vlagateljev v investicijski sklad, in sicer na način, kot to predpisuje Sklep o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni Iist RS, št. 11/16).
(2) Pri presoji iz prejšnjega odstavka revizor lahko upošteva naključne datume iz 4. člena tega stališča.
6. člen 
Doda se nov 9. člen, ki se glasi:
9. člen 
(Pravilnost in popolnost obvestil in poročil) 
(1) Revizor pri preverjanju pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji z revizijskimi postopki pridobi zadostne in ustrezne dokaze, da so poročila in obvestila, ki jih družba za upravljanje pripravlja o poslovanju investicijskega sklada, skladna s podatki in informacijami, ki izhajajo iz poslovnih knjig in druge dokumentacije.
(2) Revizor pri preverjanju pravilnosti in popolnosti javnih objav informacij o poslovanju investicijskega sklada z revizijskimi postopki pridobi zadostne in ustrezne dokaze, da so javne objave, ki jih družba za upravljanje pripravlja o poslovanju investicijskega sklada, skladna s podatki in informacijami, ki izhajajo iz poslovnih knjig in druge dokumentacije.
(3) Revizor pri preverjanju pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji ter javnih objav informacij o poslovanju investicijskega sklada lahko upošteva naključne datume iz 4. člena tega stališča.
7. člen 
V novem 11. členu (Datum uveljavitve in uporabe) se črta drugi odstavek.
8. člen 
Priloga k stališču se spremeni tako, da se glasi:
Zgled revizorjevega poročila o spoštovanju pravil, določenih v ZISDU-3 in splošnih aktih o upravljanju investicijskega sklada, izdanih na njegovi podlagi
POROČILO O DEJANSKIH UGOTOVITVAH, NAMENJENO (tistim, ki so navedeni v pogodbi) 
Na podlagi Sklepa o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16; odslej Sklep) smo opravili postopke, za katere smo se dogovorili z vami in ki jih navajamo v nadaljevanju. To so postopki v zvezi s spoštovanjem pravil, določenih v ZISDU-3 in splošnih aktih o upravljanju investicijskega sklada, izdanih na njegovi podlagi pri investicijskem skladu ABC za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 20xx. Posel je bil opravljen v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami. Edini namen postopkov je bil, da bi vam pomagali pri presoji upoštevanja določil Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15), Sklepa o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16), Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 11/16) v poslovnem letu, ki se je končalo 31. 12. 20xx.
Opravljene postopke povzemamo takole:
1. Pregledali smo dopustnost naložb investicijskega sklada in njegovo izpostavljenost, upoštevajoč ZISDU-3, splošne akte, izdane na njegovi podlagi, ter pravila upravljanja oziroma statut investicijskega sklada.
2. Pregledali smo, ali je vrednost enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe izračunana na podlagi podatkov, ki izhajajo iz računovodskih izkazov in na način, kot ga predpisuje zakonodaja, ki se nanaša na izračun vrednosti enote premoženja oziroma knjigovodsko vrednost delnice investicijskega sklada.
3. Pregledali smo izpolnjevanje pravil o upravljanju tveganj, na način, kot to predpisuje 8. člen Sklepa.
4. Pregledali smo, ali so pri poslih, ki jih dovoljuje 162. člen ZISDU-3, izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka istega člena in ali sta družba za upravljanje oziroma skrbnik pri teh poslih ravnala v najboljšem interesu vlagateljev v investicijski sklad.
5. Pregledali smo pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji ter javnih objav o poslovanju investicijskega sklada.
Poročamo o ugotovitvah:
a) V zvezi s 1. točko smo ugotovili,... (navedba dejanskih ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
b) V zvezi z 2. točko smo ugotovili,... (navedba dejanskih ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
c) V zvezi s 3. točko smo ugotovili,... (navedba dejanskih ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
d) V zvezi s 4. točko smo ugotovili,... (navedba dejanskih ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
e) V zvezi s 5. točko smo ugotovili,... (navedba dejanskih ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
Ker opravljeni postopki niso niti revizija niti preiskava v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja ali Mednarodnimi standardi poslov preiskovanja, v povezavi s spoštovanjem pravil, določenih v ZISDU-3 in splošnih aktih o upravljanju investicijskega sklada, izdanih na njegovi podlagi, v tem poročilu ne dajemo nikakršnega zagotovila.
Če je bila opravljena revizija računovodskih izkazov za isto leto:
Ker je bila poleg tega dodatnega revizijskega pregleda opravljena tudi revizija računovodskih izkazov investicijskega sklada ABC v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja, smo o morebitnih drugih zadevah poročali v revizorjevem poročilu o revidiranih računovodskih izkazih.
Če ni bila opravljena revizija računovodskih izkazov za isto leto:
Če bi opravili dodatne postopke ali pa revizijo ali preiskavo računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja ali Mednarodnimi standardi poslov preiskovanja, bi utegnili najti še kake druge zadeve, o katerih bi vam poročali.
Naše poročilo služi izključno namenu, predstavljenemu v prvem odstavku, in se sme posredovati zgolj strankam, določenim v pogodbi. Poročilo se nanaša izključno na spoštovanje pravil, določenih v ZISDU-3 in splošnih aktih o upravljanju investicijskega sklada, izdanih na njegovi podlagi in ne velja za celotne računovodske izkaze investicijskega sklada.
Datum 
Naslov
 
REVIZOR
 
 
Št. 13/2018
Ljubljana, dne 10. maja 2018
 
Sonja Anadolli l.r.
Predsednica Revizijskega sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo 

AAA Zlata odličnost