Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3525. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo, stran 11109.

  
Na podlagi četrtega odstavka 54. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo 
1. člen 
V Pravilniku o priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 86/11, 105/13 in 37/15) se v 2. členu v drugem odstavku za besedama »spominska priznanja« doda besedilo »in spominski pečatni prstan«.
2. člen 
V 3. členu se v drugem odstavku za besedilom »ter spominskega priznanja,« doda besedilo »spominskega pečatnega prstana,«.
3. člen 
Za 75. členom se dodajo nov oddelek »20.a. Spominski pečatni prstan« ter nova 75.a in 75.b člen, ki se glasita:
»75.a člen 
Častniku Slovenske vojske se ob povišanju v generalski čin podeli spominski pečatni prstan. Za spominski pečatni prstan se po tem pravilniku šteje generalski pečatni prstan.
75.b člen 
Generalski pečatni prstan je oblikovan kot pečatni prstan. Na notranji strani prstana je vgraviran datum povišanja v generalski čin. Na zunanji levi strani je vgravirana oznaka pripadnosti Slovenski vojski, na zunanji desni strani prstana sta vgravirana prekrižana meča, na vrhu pa je oblikovan poznogotski ščit. Generalski pečatni prstan je približne teže 20 g, izdelan iz rumenega, 14 karatnega zlata, poznogotski ščit pa iz belega zlata.«.
4. člen 
V 80. členu se v prvem odstavku za šestnajsto alinejo doda nova sedemnajsta alineja, ki se glasi:
»– spominski pečatni prstan;«.
Dosedanja sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alineja postanejo osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alineja.
V tretjem odstavku se za besedama »spominskih priznanj« doda vejica in besedilo »spominskih pečatnih prstanov«.
5. člen 
V 82. členu se v prvem odstavku za besedilom »priznanja za dolgoletno službo« doda vejica in besedilo »spominskega pečatnega prstana«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-24/2018-5
Ljubljana, dne 14. novembra 2018
EVA 2018-1911-0016
Karl Erjavec l.r.
Minister 
za obrambo