Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3236. Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, stran 10144.

  
Na podlagi prvega odstavka 219. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa podlage za odmero komunalnega prispevka, ki jih uporablja občina, če v šestih mesecih po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta ne sprejme podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje celotne občine.
(2) Povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme na enoto mere iz 4. člena tega pravilnika se uporabijo tudi za določitev stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere v odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, če občina ne določi stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere.
2. člen 
(izračun komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se izračuna tako, da se najprej ugotovi, na katero vrsto obstoječe komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena njena uporaba.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme za stavbe se izračuna po naslednji enačbi:
KP(i) = (AGP x CpO(i) x 0,5) + (ASTAVBA x CtO(i) x 0,5)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
– KP(i): znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe. Če gradbena parcela ni opredeljena se upošteva površina zemljišča pod stavbo pomnožena s faktorjem 2,5.
– CpO(i): povprečni strošek opremljanja stavbnih zemljišč s posamezno vrsto komunalne opreme, preračunan na m2 površine gradbene parcele,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe, ki predstavlja zmogljivost stavbe in je določena skladno s predpisi, ki urejajo razvrščanje objektov,
– CtO(i): povprečni strošek opremljanja stavbnih zemljišč s posamezno vrsto komunalne opreme, preračunan na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme za gradbeno inženirske objekte se izračuna po naslednji enačbi:
KP(i) = AGIO x CtO(i) x 0,5
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
– AGIO: površina gradbeno inženirskega objekta, ki predstavlja zmogljivost objekta in je določena skladno s predpisi, ki urejajo razvrščanje objektov,
– ostale oznake pomenijo enako kot v prejšnjem odstavku.
3. člen 
(izračun celotnega komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna po naslednji enačbi:
KP = 0,3 x ∑ KP(i)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
– KP: znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu,
– KP(i): znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme.
4. člen 
(povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme) 
Povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, preračunani na m2 površine gradbene parcele in m2 bruto tlorisne površine objekta znašajo:
Vrsta obstoječe komunalne opreme
Cpo EUR/m2
Cto EUR/m2
Cestno omrežje
17,50
48,00
Vodovodno omrežje
6,50
17,00
Kanalizacijsko omrežje
5,40
11,00
Plinovodno omrežje
3,80
7,00
Vročevodno omrežje
10,00
10,00
Javne površine
0,70
2,00
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-67/2018
Ljubljana, dne 2. oktobra 2018
EVA 2018-2550-0017
Jure Leben l.r.
Minister 
za okolje in prostor 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti