Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3234. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 10137.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16 in 19/17) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (v nadaljnjem besedilu: podukrep) kot del ukrepa razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2018) 2490 z dne 19. 4. 2018 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2018) 2490, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), ki je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) Ta uredba določa namen podpore, upravičence, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se v 1. točki obakrat besedilo »(Uradni list RS, št. 2/15, 13/15 in 30/15)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17 in 5/18)«.
Na koncu 6. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. datum dokončne vzpostavitve kmetije je datum izpolnitve prvega mejnika oziroma prvega cilja iz poslovnega načrta.«.
3. člen 
V prvem odstavku 6. člena se v 7. točki besedilo »v reji 160 GVŽ« nadomesti z besedilom »v reji več kot 160 GVŽ«, besedilo »200 čebeljih družin« pa se nadomesti z besedilom »več kot 200 čebeljih družin«.
V tretjem odstavku se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. upravičenec od datuma prevzema kmetijskega gospodarstva do datuma vložitve vloge na javni razpis ne sme odtujiti zemljišč, ki so po namenski rabi kmetijska zemljišča, in stavbnih zemljišč, na katerih stojijo objekti, ki se uporabljajo v kmetijske namene, kot so navedeni v 3.ea členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), katerih lastnik je postal s prevzemom kmetijskega gospodarstva, razen ob morebitni razlastitvi, odtujitvi ali omejitvi lastninske pravice v javno korist, če razlastitveni ali služnostni upravičenec na nepremičnini postane Republika Slovenija, občina ali izvajalec javne službe;«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
Dosedanja 4. točka, ki postane 5. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»5. obveznost prenosa iz 1. točke tega odstavka ne velja za:
– objekte, namenjene opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, če upravičenec ni nosilec te dejavnosti,
– zemljišča, ki po namenski rabi niso kmetijska zemljišča, in objekte, namenjene opravljanju nekmetijskih dejavnosti, če upravičenec ni nosilec teh dejavnosti,
– zemljišča, ki po namenski rabi niso kmetijska zemljišča, ki so namenjena uporabi objektov iz prve in druge alineje te točke;«.
Dosedanje 5. do 7. točka postanejo 6. do 8. točka.
V šestem odstavku se na koncu tretje alineje pred piko dodata vejica in besedilo »pri čemer mora biti oseba, ki podpiše izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva«.
V osmem odstavku se v 3. točki besedilo »ciljev iz 1. točke pod b)« nadomesti z besedilom »ciljev iz prve in druge alineje 1. točke pod b)«.
4. člen 
V 7. členu se v 1. točki besedilo »57. člena« nadomesti z besedilom »41.a člena«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis ne sme imeti več kot 50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države in občine;«.
5. člen 
V prvem odstavku 8. člena se v 2. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;«.
6. člen 
V 9. členu se v 1. točki besedilo »od dneva dokončne« nadomesti z besedilom »od datuma dokončne«.
V 5. točki se pred besedilo »do izplačila drugega obroka« doda besedilo »od oddaje vloge na javni razpis«.
V 6. točki se pred besedilom »do izplačila drugega obroka« doda besedilo »od oddaje vloge na javni razpis«, za besedilom »javne službe« pa se dodata vejica in besedilo »ali odtujitvi nepremičnine v javno korist«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. po prejemu odločbe o pravici do sredstev označi vir sofinanciranja na poslovni spletni strani kmetijskega gospodarstva, če takšna stran obstaja, v skladu z Uredbo 808/2014/EU in predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja, pri čemer se označevanje vira financiranja zagotavlja do izplačila drugega obroka podpore;«.
7. člen 
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »za zamenjavo razvojnega cilja« nadomesti z besedilom »za zamenjavo enega razvojnega cilja«.
8. člen 
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »z drugo« nadomesti z besedilom »s tretjo«.
9. člen 
V 14. členu se v napovednem stavku beseda »tretjim« nadomesti z besedo »sedmim«.
10. člen 
Prvi in drugi odstavek 15. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Obravnava vloge se začne s preveritvijo njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, agencija vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Za datum in čas prejema dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) pisne oddaje dopolnjene vloge. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.
(2) Vlagatelj popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, se pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.«.
11. člen 
V drugem odstavku 16. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec vloži zahtevek za izplačilo drugega obroka najpozneje v treh mesecih po preteku 36-mesečnega obdobja za izvedbo poslovnega načrta v skladu s časovnim načrtom iz odločbe o pravici do sredstev.«.
V tretjem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. spletna povezava do poslovne spletne strani z označenim virom sofinanciranja, če ima kmetijsko gospodarstvo poslovno spletno stran, ali izjava upravičenca, da kmetijsko gospodarstvo nima poslovne spletne strani;«.
V 9. točki se besedilo »3. točko tretjega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »4. točko tega odstavka«.
12. člen 
V tretjem odstavku 17. člena se besedilo »57. členom« nadomesti z besedilom »41.a členom«.
13. člen 
V prilogi 1 se v prvem, drugem, četrtem, petem, šestem, sedmem, osmem, devetem, desetem, enajstem, dvanajstem, trinajstem, štirinajstem, petnajstem in sedemnajstem odstavku besedilo »57. člen« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »41.a člen« v ustreznem sklonu.
V osemnajstem odstavku se naslov preglednice 1 spremeni tako, da se glasi:
»Vračila izplačanih sredstev glede na število ponovljenih kršitev«.
14. člen 
V prilogi 4 se na koncu preglednice z nazivi doda nova vrstica, ki se glasi:
»Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16 in 19/17), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16 in 19/17).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-26/2018
Ljubljana, dne 11. oktobra 2018
EVA 2018-2330-0054
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik