Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3230. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Grosuplje, stran 10129.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 21. redni seji dne 3. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu na območju Občine Grosuplje 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine Grosuplje, s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
(2) S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik Občina Grosuplje,
– pokop zunaj pokopališča,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– enotni cenik, ki vključuje cene uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture cene storitve grobarjev in cene pogrebno pokopališkega moštva, ki ga na podlagi upravljavca pokopališča sprejme župan,
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba,
– grobnina je razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
2. člen 
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter
– prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine in obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
(3) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(4) Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev in storitve pogrebno pokopališkega moštva.
(5) Upravljavec pokopališča je oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi župan z aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti. Do ureditve lastniških razmerij pokopališč in pokopališke infrastrukture so upravljavke pokopališč posamezne krajevne skupnosti razen Mestnega pokopališča Resje Grosuplje, pokopališča Šmarje-Sap in pokopališča Št. Jurij, kjer je upravljavec javno podjetje Javno komunalno podjetje Grosuplje.
3. člen 
Odlok se uporablja za sledeča pokopališča na območju Občine Grosuplje:
– v KS Grosuplje: Mestno pokopališče Resje Grosuplje in pokopališče na Gatini
– v KS Šmarje Sap; pokopališče Šmarje-Sap
– v KS Št. Jurij; pokopališče Št. Jurij
– v KS Polica: pokopališča Polica, Troščine, Dole pri Polici in Mala Stara vas
– v KS Žalna: pokopališče Žalna in Velika Loka
– v KS Mlačevo: pokopališče Boštanj
– v KS Račna: pokopališče Kopanj
– v KS Spodnja Slivnica: pokopališče Spodnja Slivnica
– v KS Škocjan: pokopališče Škocjan.
II. NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 
1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe
4. člen 
(1) Javno službo 24-urne dežurne službe (v nadaljnjem besedilu: javna služba) zagotavlja Občina Grosuplje v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na celotnem območju Občine Grosuplje v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je javno podjetje Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.
(2) Podrobnejša medsebojna razmerja izvajalec javne službe in občina uredita s pogodbo.
2. Vrsta in obseg javne dobrine in njena prostorska razporeditev
5. člen 
Javna dobrina javne službe na celotnem območju Občine Grosuplje obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javne dobrine
6. člen 
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe,
– upoštevati normative in standarde, prepisane za izvajanje javne službe,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– pripravljati predloge cene storitve javne službe in
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
7. člen 
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov.
4. Pravice in obveznosti uporabnikov
8. člen 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba in plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo.
9. člen 
(1) Uporabniki javne službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
(2) Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne službe.
5. Viri financiranja in način oblikovanja cene storitev javne službe
10. člen 
(1) Javna služba se financira:
– iz cene storitev 24-urne dežurne službe,
– iz občinskega proračuna in
– iz drugih virov.
(2) Ceno storitev javne službe na predlog izvajalca javne službe potrdi Občinski svet Občine Grosuplje, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe.
III. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 
11. člen 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika.
(2) Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.
(3) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem pokopališkim redom. Pogrebni slovesnosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje. Na željo umrlega ali svojcev, se pogreb lahko opravi v ožjem družinskem krogu.
12. člen 
(1) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(2) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(3) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
13. člen 
(1) Pogrebna slovesnost se prične na poziv vodje pogrebne slovesnosti izvajalca pogrebnih storitev z dvigom pokojnikove krste ali žare. Če že v začetni pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verskih skupnosti, govorci, častna enota, godba ali pevski zbor, najprej opravi obred predstavnik verske skupnosti, sledijo obredi ostalih udeležencev, kot to po dogovoru s svojci odloči vodja slovesnosti.
(2) Pogrebni sprevod se prične z nosilcem državne zastave z žalnim trakom ali s črno zastavo, če je umrli tuj državljan in z nosilcem cerkvenega znamenja, če se opravlja verski obred, sledijo prapori, za njimi se razvrstijo ostali sodelujoči (godba, pevci, častna enota), nosilci žalnih vencev in odlikovanj, sledijo predstavniki verskih skupnosti, nosilci žare oziroma osebje vozička s krsto, sledijo svojci ter za njimi vsi ostali udeleženci pogrebne slovesnosti.
(3) Pogrebni sprevod se izvaja od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču. Na željo umrlega ali svojcev se opravi verski obred na krajevno običajen način med samim potekom sprevoda v poslovilnem objektu oziroma v objektu, namenjenem opravljanju verskih obredov.
(4) Po prihodu pogrebnega sprevoda do groba se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, predstavnik verske skupnosti, nosilci zastav in praporov, odlikovanj in vencev, govorniki in drugi udeleženci pogrebne svečanosti.
(5) Po položitvi krste ali žare v grob sledi verski obred, poslovilni govori, igranje oziroma petje primernih glasbenih vsebin ter častna salva v primeru navzočnosti častne enote. Uradni del pred odprtim grobom se zaključi s poslovilnim poklonom državne zastave.
(6) Udeleženci pogrebne slovesnosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom.
14. člen 
Najkasneje dve uri po končani slovesnosti morajo grobarji grob zasuti oziroma ga začasno urediti tako, da ne predstavlja nevarnosti odtujitve oziroma poškodovanja premoženja ali ljudi.
15. člen 
Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu pogrebnega sprevoda do območja raztrosa se izvede raztros, pogrebni sprevod se razvrsti pred območjem raztrosa na način sprevoda do groba.
IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA IN STORITVE GROBARJEV 
16. člen 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev na vseh pokopališčih na območju Občine Grosuplje zagotavlja upravljavec pokopališč.
(2) Upravljavec pokopališča lahko soglaša, da na željo pokojnika ali svojcev, pogrebno moštvo in storitve grobarjev zagotovijo društva, vaščani, oziroma drugi izvajalci pogrebnih storitev vendar pod vodstvom vodje pogrebne slovesnosti upravljavca pokopališča, če oceni, da je to za izvedbo pogrebne slovesnosti potrebno. O tem odloča upravljavec pokopališča.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja, namestitev znamenja ter prekop posmrtnih ostankov.
(5) Upravljavec pokopališča oziroma pokopališč zaračunava storitve grobarjev in pogrebno pokopališkega moštva naročniku oziroma izvajalcu pogrebnih storitev po cenah iz enotnega cenika, ki ga sprejme župan.
V. OSNOVNI OBSEG POGREBA 
17. člen 
(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, organizacijo prevoza, minimalno pogrebno slovesnost s pogrebnim moštvom in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno- podjetniška zbornica Slovenije.
(2) Plačilo osnovnega pogreba se določi tako, da stroški ne presegajo višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.
18. člen 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(4) Kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.
19. člen 
(1) Pokop obsega položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda organ Občine Grosuplje, pristojen za pogrebno in pokopališko dejavnost.
VI. NAČIN IN ČAS POKOPA 
20. člen 
(1) Na območju Občine Grosuplje so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
21. člen 
(1) Pogrebi so vsak delavni dan od 9. do 19. ure, oziroma se opravijo v času, da so zaključeni ob dnevni svetlobi.
(2) Ura in dan pogreba se na podlagi predhodnega soglasja upravljavca lahko določi tudi drugače.
22. člen 
O pogrebu je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča, na katerem se bo pokop izvajal, oziroma na njegovi spletni strani. Navesti je potrebno najmanj ime in priimek pokojnika ter datum in uro pričetka pogreba. Na željo naročnika pogreba se obvestilo o pogrebu ne objavi.
VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA GROSUPLJE 
23. člen 
Če je plačnik pogreba Občina Grosuplje, se lahko opravi pokop z žaro ali z raztrosom pepela v osnovnem obsegu.
VIII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
24. člen 
Pokop zunaj pokopališča na območju Občine Grosuplje ni dovoljen.
IX. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC 
25. člen 
(1) Na vseh pokopališčih na območju Občine Grosuplje so mrliške vežice.
(2) Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti vsak dan po dogovoru med upravljavcem in med naročnikom pogrebne storitve.
X. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA 
26. člen 
(1) Prva ureditev novega groba po pogrebu zajema odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja ter postavitev začasnega nagrobnega obeležja.
(2) Upravljavec pokopališča je dolžan odvečno zemljo in posušeno cvetje odstraniti praviloma med 10. in 14. dnevom po pokopu. Cvetje se lahko na pisno zahtevo naročnika pogreba odstrani tudi pred tem rokom.
XI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
27. člen 
(1) Območje pokopališča je javni prostor za izvajanje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, kjer se zagotavlja javni red in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o javnem redu in miru na javnem mestu.
(2) Na območju pokopališča morajo najemniki in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo vedenje.
(3) Območje pokopališča se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba.
28. člen 
(1) Na območju pokopališča je prepovedano:
– skruniti nagrobna obeležja in objekte in naprave pokopališča,
– hoditi po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlagati odpadke izven za to določenega prostora,
– onesnaževati pokopališki prostor in objekte,
– namerno poškodovati mrliške vežice, grobove nasade in druge naprave in predmete,
– voditi živali,
– voziti se s kolesom ali motornim vozilom ter njihovo parkiranje.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
29. člen 
(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejenost svojih grobov in premične in nepremične opreme. Premično in nepremično nagrobno opremo večje vrednosti lahko najemniki zavarujejo proti kraji in poškodovanju po tretji osebi. Tovrstnega zavarovanja v okviru pokopališke dejavnosti upravljavec pokopališča ne zagotavlja.
(2) Napisi na nagrobnih ploščah ne smejo žaliti narodnostnega čuta, pietete do mrtvih, niti ne smejo vzbujati nejevolje ali zgražanja občanov.
(3) Najemniki grobov morajo redno in pravočasno odstranjevati izrabljeno cvetje in nagrobne sveče, ter jih prepuščati v tipizirane namenske posode za odpadke.
30. člen 
(1) Na območju pokopališča se lahko uporabljajo le otroški in invalidski vozički, potrebno delovno orodje in stroji ter službena vozila upravljavca.
(2) Upravljavec sme izjemoma, v upravičenih primerih, dovoliti uporabo prevoznega sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcem rednega vzdrževanja ter izvajalcem obnovitvenih in kamnoseških del zaradi izvajanja del za najemnika groba.
XII. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
31. člen 
(1) Upravljavec pokopališča oddaja v najem grobove na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred izvedbo pogreba skleniti najemno pogodbo.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba.
(5) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kdo bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(6) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.
(7) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.
(8) Če dediči najemnika groba kljub pisnemu pozivu upravljavca pokopališča ne uveljavijo pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubijo pravico do najema groba.
(9) Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztrositev pepela na njegovo željo s pogodbo v najem prostor za napisno ploščo za dobo desetih let, ki se lahko podaljša na predlog najemnika, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka.
32. člen 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
1) osebe najemnega razmerja;
2) čas najema;
3) vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4) osnove za obračun višine grobnine in način plačevanja;
5) obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
6) ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe;
7) določbe o odpovedi najemnega razmerja za primer zanemarjanja groba kljub opozorilu upravljavca pokopališča;
8) določbo o obveznosti plačila grobnine do poteka mirovalne dobe za primer odstopa pred potekom mirovne dobe.
33. člen 
(1) Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– vzdrževati grobove,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– redno plačevati najemnino za grob,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca ter
– spoštovati pokopališki red.
(2) V evidenci najemnikov grobov, ki jo vodijo upravljavci pokopališč se vodijo podatki o imenu in priimku najemnika, EMŠO ali davčna številka najemnika, naslov najemnika, številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter višina grobnine. Podatki iz evidence najemnikov so dostopni samo tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
34. člen 
Najem groba se lahko prekine:
– če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po predhodnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pogodbo,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča in
– s potekom najemne pogodbe.
35. člen 
Po prekinitvi najema groba se šteje grobni prostor kot opuščen do konca mirovalne dobe, nato se ustrezno uredi oziroma prekoplje in odda v najem drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti napisno ploščo, sicer to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. Upravljavec je dolžan napisno ploščo in drugo opremo z groba hraniti v skladiščnih prostorih najmanj šest mesecev po prenehanju najemne pogodbe. Po preteku šestih mesecev upravljavec pokopališča odda napisno ploščo na uničenje.
XIII. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
36. člen 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča izda soglasje v osmih dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O pritožbi na izdano soglasje odloča župan. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
37. člen 
(1) Novo grajeno pokopališče mora biti ograjeno z ograjo in/ali zimzelenim rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
(2) Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.
(3) Vsako pokopališče mora imeti urejen prostor za orodje in prepuščanje odpadkov.
38. člen 
(1) Grobovi se lahko talno uredijo in nanje postavijo nagrobni spomeniki ter druga obeležja skladno s soglasjem.
(2) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati svoje grobove in vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi.
(3) Spomeniki in nagrobni okvirji, obeležja ter okrasno in zimzeleno rastlinje, ne smejo segati preko grobnega prostora.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec pokopališča pisno opozori najemnika k odpravi nepravilnosti.
(5) V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi v roku, ki mu ga upravljavec določi v opozorilu, odpravi nepravilnost upravljavec na stroške najemnika.
XV. ZVRSTI GROBOV 
39. člen 
(1) Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:
– enojni grob, dvojni grob, otroški grob, povečani grobni prostor ter vrstni grob.
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope in
– prostor za raztros pepela.
(2) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.
(3) Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
XIV. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
40. člen 
Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša 1 m, dolžina pa 2,2 m.
41. člen 
Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša, 1,8 m–2,0 m dolžina pa 2,2 m.
42. člen 
Otroški grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša 0,7 m, dolžina pa 1,5 m.
43. člen 
Povečani grob je grob večjih dimenzij od dvojnega groba. Vanj se poleg krst lahko pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša do 2,4 m, dolžina pa 2,2 m.
44. člen 
Vrstni grobovi so tisti grobovi, ki so razporejeni drug ob drugem ter oblikovani in urejeni po enotnih merilih. V njih se pokojniki pokopavajo brez poglobitve po vrstnem redu. Vrstni grobovi se oddajajo v najem samo za določeno dobo, ki ni krajša od 25 let. Po preteku te dobe se grobovi prekopljejo in ponovno oddajo, najdeni posmrtni ostanki pa položijo v skupno grobišče. V vrstne grobove se pokopavajo krste in žare. Globina groba znaša 1,8 m, širina groba znaša 1 m, dolžina pa 2,2 m.
45. člen 
Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Talni žarni grob je širok 0,60 do 1 m, dolg od 0,60 do 1,20 m, globok pa 0,80 m z možnostjo poglobitve do 1,20 m. Zidni žarni grob je širok 0,40 m, globine 0,60 m in visok 0,40 m.
46. člen 
(1) Grobišča, kostnice in skupna grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(2) Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
(3) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz vrstnih grobov po preteku dobe najema, iz drugih grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.
47. člen 
Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu.
48. člen 
Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, namenjen pokopu krst ali žar, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označb in imen pokojnikov. Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
49. člen 
Prostor za raztros pepela je prostor na označenem posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu, so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnem obeležju. Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč.
50. člen 
Za obstoječe grobove se uporabljajo obstoječe oblike in velikosti. Vsi novi grobovi morajo biti izvedeni v enotnih velikostih grobnega polja oziroma v enotni velikosti nagrobne plošče. Višina nagrobne plošče ne sme presegati 1,2 metra, širina pa ne sme presegati 0,7 m za enojne oziroma 1,8 m za dvojne grobove. Postavljena mora biti v središču vzglavja groba.
XV. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE 
51. člen 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe. Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
XVI. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
52. člen 
(1) Upravljavec pokopališča oziroma pokopališč zaračunava uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture izvajalcu pogrebnih storitev po cenah iz enotnega cenika, ki ga na predlog upravljavca pokopališča sprejme župan.
(2) Enotni cenik mora biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pokopališke dejavnosti ter objavljen na njegovih spletnih straneh.
XVII. GROBNINA IN RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB 
53. člen 
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
54. člen 
Tabela razmerij grobnine do enojnega groba:
vrsta groba 
faktor grobnine
enojni grob
1
otroški grob
0,6
žarni grob
0,6
dvojni grob 
1,5
povečani grob
1,7
vrstni grob
0,8
55. člen 
(1) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(2) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča s posebnim sklepom določi župan. Za posamezne zvrsti grobov se grobnina določi v ceniku, upoštevajoč razmerja grobnine posamezne vrste groba do enojnega groba.
(3) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini enoletne grobnine za enojni grob.
(4) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(5) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
(6) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.
XVIII. OBVEZNOSTI NAJEMNIKOV 
56. člen 
(1) Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo za grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti spremembo bivališča.
(2) Najemniki morajo skrbeti za urejen videz groba, ter ga redno vzdrževati. Redno vzdrževanje groba obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne preseže 1,2 m višine in ne posega na sosednje grobove ali poti, urejanje vmesnih površin, vzdrževanje grobne opreme ter redno odstranjevanje plevela in odpadkov na za to določena mesta.
(3) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja upravljavca pokopališča.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim stavkom člena.
(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugim stavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
XIX. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČ 
57. člen 
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na (pokopališke) oddelke in grobove, evidenco grobov, evidenco najemnikov grobov in evidenco pokopanih oseb v posameznem grobu, z navedbo datuma pokopa ter oznako groba.
58. člen 
(1) Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno. Na označevalni tabli na vhodu na pokopališče mora biti označen naziv pokopališča in upravljavec pokopališča. Odpiralni čas, če pokopališče to omogoča.
(2) Območje pokopališča je lahko video nadzorovano, skladno z veljavno zakonodajo.
59. člen 
Pokopališče mora biti opremljeno:
– najmanj z enim mestom s tekočo vodo,
– z dostopno potjo s parkiriščem,
– z opremo za ozvočenje pogrebne slovesnosti,
– z orodjem in opremo za vzdrževanje in obratovanje pokopališča,
– s prostorom in posodami za prepuščanje najmanj mešanih komunalnih odpadkov, biološko razgradljivih odpadkov ter odpadnih nagrobnih sveč.
60. člen 
Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
– oddaja pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo,
– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih najemnih pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokojnikih,
– izvaja prvo ureditev groba,
– izvaja pokope v nove grobove po vrsti, razen pri pokopih v obstoječe grobove,
– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– čisti glavne sprevodne poti v zimskem času,
– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
61. člen 
Na Mestnem pokopališču Resje Grosuplje je za območje Občine Grosuplje zagotovljen prostor za pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.
XX. POGREBNA PRISTOJBINA 
62. člen 
(1) Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogreba, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.
(2) Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča na območju Občine Grosuplje in se lahko določi s sklepom župana na predlog urada za komunalni infrastrukturo.
XXI. OBVEZNOSTI IN PREPOVEDI 
63. člen 
(1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.
(2) Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.
(3) Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkiriščih ni dovoljeno, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
64. člen 
(1) Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje samo v času, ki je določen s tem odlokom.
(2) Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela se sme opravljati v obratovalnem času pokopališča, izven časa napovedane pogrebne svečanosti, vse dni v letu, razen ob nedeljah in praznikih ter tudi ne v obdobju med 30. oktobrom in 5. novembrom.
(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
65. člen 
(1) Vodenje domačih živali na pokopališče je prepovedano, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote.
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
66. člen 
(1) Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in vozil medobčinske inšpekcije.
(3) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec pokopališča dovoli prevoz materiala z motornim vozilom.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
XXII. NADZOR 
67. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.
(2) Pristojni organi občinske uprave ter druge pooblaščene osebe imajo pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni spoštovati varstvo osebnih podatkov.
68. člen 
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča iz tretjega odstavka 56. člena tega odloka, medobčinski inšpektorat in redarstvo z odločbo odredi prepoved izvajanja del.
XXIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
69. člen 
Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
70. člen 
Izvajalec občinske gospodarske javne 24-urne dežurne službe, ki ima cene oblikovane in sprejete skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe mora pričeti opravljati javno službo v roku enega meseca od uveljavitve cene.
71. člen 
Upravljavec je dolžan v roku dvanajstih mesecev po prejemu sklepa o imenovanju izvesti načrt postavitve oznak ter pokopališki kataster in načrt pokopališča. V primeru, da je upravljavec Krajevna skupnost zanjo ta rok ne velja.
72. člen 
(1) Upravljavec mora v roku dveh let po prejemu sklepa o imenovanju, z najemniki skleniti nove najemne pogodbe.
(2) Najemniki morajo prejeto pogodbo uskladiti in podpisati v roku 60 dni od prejema, sicer se šteje, da je pogodbeno razmerje urejeno na podlagi predhodne pogodbe oziroma tega odloka.
73. člen 
(1) Do končne ureditve oddelka raztrosa pepela na območju novo urejenih parkovnih ureditev obstoječih pokopališč, se raztros pepela iz žare na območju Občine Grosuplje ne zagotavlja.
(2) Ureditev oddelka raztrosa pepela na Mestnem pokopališču Resje Grosuplje je potrebno zagotoviti najkasneje v obdobju dveh letih, na pokopališču Šmarje-Sap pa najkasneje v obdobju treh letih po uveljavitvi tega odloka.
(3) Na ostalih pokopališčih na območju Občine Grosuplje se raztros pepela zagotovi skladno s finančnimi možnostmi.
74. člen 
Do sprejetja enotnega cenika in grobnine iz šestnajste in osemnajste alineje druge točke 1. člena tega odloka veljajo obstoječe cene upravljavcev pokopališč.
75. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 24/87), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 22/92).
76. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019.
Št. 007-0004/2018
Grosuplje, dne 3. oktobra 2018
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti