Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3226. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica, stran 10124.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 in 105/08) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 25. seji dne 27. 9. 2018 sprejel
S K L E P 
o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica 
1. člen 
Organizatorji volilne kampanje za volitve članov Občinskega sveta Občine Žirovnica, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evrov za dobljeni glas volilnega upravičenca, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
2. člen 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 evrov za dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu glasovanja.
3. člen 
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v Občinski svet Občine Žirovnica ali za volitve župana, se na podlagi vložene zahteve delno povrnejo stroški za organiziranje in financiranje volilne kampanje iz sredstev proračuna Občine Žirovnica v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 50/10).
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2018
Breznica, dne 27. septembra 2018
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost