Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3178. Odlok o rebalansu III. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018, stran 9974.

  
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 24. redni seji dne 3. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu III. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 
SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 59/17), se spremeni drugi odstavek 1. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.743.783
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.265.718
70
DAVČNI PRIHODKI
2.686.131
700 Davki na dohodek in dobiček
2.290.836
703 Davki na premoženje
226.845
704 Domači davki na blago in storitve
168.350
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
579.587
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
261.337
711 Takse in pristojbine
4.100
712 Globe in druge denarne kazni
31.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
23.000
714 Drugi nedavčni prihodki
260.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
246.000
721 Prihodki od prodaje zalog
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
241.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.229.565
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
714.985
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
1.514.580
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
7.910.035
40
TEKOČI ODHODKI 
1.519.026
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
349.972
401 Prisp. delodajalca za soc.varnost
55.847
402 Izdatki za blago in storitve
1.088.207
409 Rezerve
25.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.216.352
410 Subvencije
72.709
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
795.267
412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam 
114.439
413 Drugi tekoči domači transferi 
233.938
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.060.157
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
5.060.157
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
114.500
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
62.000
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
52.500
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.166.252
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
793.739
50
ZADOLŽEVANJE
793.739
500 Domače zadolževanje
793.739
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.166.252
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
793.739
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-IX.)
2.959.991
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
1.372.591
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-29/2018
Dolenjske Toplice, dne 3. oktobra 2018
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.