Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

3101. Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ, stran 9790.

  
Na podlagi drugega odstavka 23. člena, prve točke prvega odstavka 26. člena Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16) in 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
P R A V I L A 
sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ 
I. UVODNA DOLOČILA IN OPREDELITEV POJMOV 
1. člen 
(1) Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektih – SISBIZ (v nadaljevanju »pravila SISBIZ«) določajo tehnične pogoje za dostop do sistema, ukrepe za zavarovanje zaupnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo v sistemu, ter ostale pogoje upravljanja in uporabe sistema in s tem povezane porazdelitve medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti med Upravljavcem ter Članom sistema izmenjave informacij (v nadaljevanju "Član").
(2) Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, pomenijo:
SISBIZ – elektronski sistem za vpogled v podatke in informacije o zadolženosti poslovnih subjektov, ki se izmenjujejo v skladu z ZCKR.
Upravljavec sistema zbirke podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov – Banka Slovenije (v nadaljevanju Upravljavec), ki zagotavlja pravilno in nemoteno delovanje SISBIZ in v tem okviru predvsem delovanje programske in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito, vključno s funkcionalnostjo sistema v smislu določb podzakonskih predpisov in navodil, ter upravlja zbirko podatkov v skladu z določbami ZCKR in ZBan-2.
Član – kreditodajalec iz 15. člena ZCKR, ki sklepa kreditne posle s poslovnimi subjekti.
Poslovni subjekt – pravna oseba, podjetnik ali zasebnik.
Generalni skrbnik pri upravljavcu – pooblaščena oseba pri Upravljavcu, ki je zadolžena za izvajanje nalog v skladu s temi pravili.
Generalni skrbnik in njegov namestnik (v nadaljevanju generalni skrbnik) – pooblaščena oseba pri Članu, ki je zadolžena za izvajanje nalog v skladu s temi pravili.
Zaupni podatki – zaupni podatki o strankah bank, kot so opredeljeni v zakonu, ki ureja bančništvo, ter drugi podatki o posameznih kreditojemalcih ali dajalcih zavarovanj, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali v skladu z drugimi predpisi, varujejo kot poslovna skrivnost.
ZCKR – Zakon o centralnem kreditnem registru v vsakokrat veljavni vsebini.
ZBan-2 – Zakon o bančništvu v vsakokrat veljavni vsebini.
(3) Kadar se ta pravila sklicujejo na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
II. UPRAVLJANJE SISBIZ 
2. člen 
(1) Upravljavec vzpostavi in upravlja SISBIZ v skladu z ZCKR z namenom, da omogoči Članom učinkovitejše ocenjevanje kreditnega tveganja pred sklepanjem kreditnih poslov s poslovnimi subjekti ter pri njihovem izvrševanju, in z namenom vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje, ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti poslovnih subjektov.
(2) Upravljavec koordinira zahteve ali predloge za spremembe in nadgradnje SISBIZ in organizira delo s Člani.
(3) Upravljavec komunicira z javnostmi v zadevah organizacije in delovanja SISBIZ.
(4) Upravljavec upravlja zbirke podatkov v skladu ZCKR in predpisi o varstvu osebnih podatkov.
(5) Upravljavec ima pravico vpogleda, upravljanja in obdelave osebnih podatkov o generalnih skrbnikih pri Članih in ima za namene, predvidene v ZCKR, pravico in pooblastilo za obdelavo zaupnih podatkov poslovnih subjektov, ki so predmet obdelave v SISBIZ.
3. člen 
(1) Upravljavec pred vključitvijo in kasneje v rednih intervalih (praviloma na 3 leta) zagotovi pregled skladnosti poslovanja SISBIZ v skladu z ZCKR in temi pravili, pri Članih, ki z Upravljavcem sklenejo Pogodbo o uporabi SISBIZ.
(2) Upravljavec lahko poleg rednih pregledov iz prvega odstavka tega člena kadarkoli izvede izredni pregled skladnosti poslovanja SISBIZ v skladu z ZCKR in temi pravili, kadar pri Članu obstajajo okoliščine, ki kažejo na znatne kršitve določb ZCKR in pravil SISBIZ.
(3) Pri Članu, ki so mu bila v okviru pregleda iz prvega in drugega odstavka tega člena izdana priporočila, ki izhajajo iz ugotovitev z visoko stopnjo tveganja, se po poteku obdobja za realizacijo priporočil (praviloma v treh mesecih) izvede ponoven pregled z namenom ugotovitve realizacije priporočil.
(4) Stroške pregleda iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena nosi Član pregleda v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.
III. VKLJUČITEV IN DOSTOP DO SISBIZ ZA ČLANE 
4. člen 
(1) Za vključitev in dostop do SISBIZ morajo Člani z Upravljavcem skleniti Pogodbo o uporabi SISBIZ in izpolniti naslednje pogoje:
– imenovati generalnega skrbnika SISBIZ in njegovega namestnika,
– vzpostaviti testno okolje SISBIZ v skladu z navodili Upravljavca,
– zaključiti testiranje z izpolnjeno UAT (User Acceptance Test) izjavo,
– opraviti pregled o ustreznosti/pripravljenosti za vključitev v sistem SISBIZ.
(2) Upravljavec omogoči vključitev Člana v testno okolje SISBIZ po podpisu Pogodbe o uporabi SISBIZ in imenovanju generalnega skrbnika SISBIZ ter njegovega namestnika.
(3) Pregled o ustreznosti/pripravljenosti za vključitev Člana v produkcijsko okolje sistema SISBIZ se opravi pred njegovo vključitvijo v produkcijsko okolje sistema SISBIZ. Vsebina pregleda obsega najmanj pregled:
– postopkov za zagotavljanje varovanja informacij v okviru SISBIZ,
– postopkov za podporo uporabi SISBIZ pri vsakdanjem delu,
– postopkov za seznanjanje zaposlenih z namenom SISBIZ ter njegovo uporabo,
– postopkov za seznanjanje poslovnih subjektov z namenom SISBIZ ter njihovimi pravicami,
– postopkov za zagotavljanje popolnosti in ažurnosti podatkov posredovanih v SISBIZ,
– načrta testiranja in testni scenarij uporabe SISBIZ.
(4) Po ugotovitvi ustrezne pripravljenosti Člana na uporabo sistema SISBIZ, Upravljavec Člana obvesti o izpolnitvi pogojev za vključitev v produkcijsko okolje SISBIZ.
(5) Upravljavec lahko začasno onemogoči (izklopi) uporabo SISBIZ Članu, ki krši določila Pogodbe o uporabi SISBIZ ali določila teh pravil. Ko Član iz prejšnjega stavka preneha oziroma odpravi kršitev, se mu ponovno omogoči (vklopi) dostop do SISBIZ. Strošek začasnega izklopa in ponovnega priklopa se Članu obračuna v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.
(6) Člani so dolžni ta pravila izpolnjevati ves čas. Upravljavec izvaja pregled izpolnjevanja teh pravil pri Članu v okviru opravljanja pregleda v skladu s Pogodbo o uporabi SISBIZ. Pri Članih, nad katerimi ima Upravljavec pristojnost nadzora po določbah ZBan-2, pa tudi z opravljanjem nadzora v skladu z določbami ZBan-2.
5. člen 
(1) Nadzor dostopa v SISBIZ in identifikacija pooblaščenih oseb se izvaja s kvalificiranim digitalnim potrdilom (certifikatom) izdanim s strani v ta namen pooblaščenih izdajateljev in ustreznega varnega medija za hrambo certifikata in dostop do SISBIZ (pametne kartice s čipom, pametni ključki).
(2) Za dostop v SISBIZ preko spletne aplikacije se uporablja kvalificirano digitalno potrdilo izdano na Člana, ki je vezano na pooblaščeno fizično osebo Člana. Za poizvedovanje po podatkih v SISBIZ z uporabo aplikacijskega vmesnika se prijavi kvalificirano digitalno strežniško potrdilo izdano na ime Člana.
(3) V primeru poizvedovanja preko kvalificiranega digitalnega strežniškega potrdila se upošteva enoznačni način identificiranja pooblaščene osebe v sistemu SISBIZ (ID pooblaščene osebe). Prepovedano je kakršnokoli posojanje ali skupinska uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil, ki so vezani na posamezno pooblaščeno osebo Člana.
(4) Član za svojega generalnega skrbnika naroči digitalno potrdilo pri pooblaščenem izdajatelju. Po prejemu digitalnega potrdila (kartice, pametnega ključka) le-tega prijavi preko spletne aplikacije Banke Slovenije za prijavo digitalnega potrdila. Generalni skrbnik Člana doda v sistem SISBIZ pooblaščeno osebo tako, da:
– omogoči aplikaciji, da prebere digitalno potrdilo (ID digitalnega potrdila),
– vpiše podatke pooblaščene osebe Člana (ime in priimek, šifro pooblaščene osebe, službeni naslov, telefon, in elektronski naslov),
– potrdi vnos (sistem združi ID digitalnega potrdila v bazi SISBIZ s podatki pooblaščene osebe Člana in kasneje to uporabi pri preverjanju digitalnega potrdila ter upravičenosti dostopa do sistema SISBIZ; vsakokratno preverjanje veljavnosti samega digitalnega potrdila gre prek CRL list).
(5) Kvalificirana digitalna potrdila morajo biti shranjena na varni lokaciji (pametnem ključku ali pametni kartici, oziroma v primeru uporabe strežniškega potrdila, na varovanem strežniku). Ob dostopu do sistema SISBIZ mora biti kvalificirano digitalno potrdilo dosegljivo, da lahko Upravljavec oziroma sistem SISBIZ opravi identifikacijo dostopajočega.
(6) Dostop do podatkov je dovoljen le pooblaščenim osebam pri Upravljavcu in Članu, ki se za delo s SISBIZ prijavljajo v sistem z uporabo digitalnega potrdila.
(7) Vsak dostop do podatkov s strani pooblaščene osebe pri Upravljavcu in Članu se beleži in nadzoruje z verodostojno in celovito revizijsko sledjo, ki se hrani za obdobje šestih let na način, ki omogoča poznejše ugotavljanje časa vnosa podatkov v zbirko zaupnih podatkov, namen uporabe ali druge obdelave, vključno z vpogledi, in kdo je to storil.
IV. POOBLASTILA IN NALOGE ZNOTRAJ SISTEMA SISBIZ 
6. člen 
Pri Upravljavcu deluje Generalni skrbnik, ki na predlog Člana dodeljuje, spreminja ali odvzema pravice (pooblastila) Generalnemu skrbniku in njegovemu namestniku posameznega Člana, ta pa podeljuje, spreminja ali odvzema pooblastila za delo na SISBIZ svojim sodelavcem – pooblaščenim osebam pri Članu. Vključitev, izbris ali popravek podatkov o generalnih skrbnikih in njihovih namestnikov pri posameznem Članu opravi Upravljavec na osnovi pisne zahteve posameznega Člana.
7. člen 
Pri Upravljavcu so pooblastila in naloge porazdeljene med Generalnega skrbnika in Informatorja.
1. Generalni skrbnik:
– izvaja vse potrebne postopke za vključevanje Članov v sistem SISBIZ,
– izvaja tehnični postopek začasnega izklopa Člana, ki krši določila Pogodbe o uporabi SISBIZ ali določila teh pravil,
– v postopku reševanja pritožbe izvaja poizvedbe v podatke o poslovnem subjektu,
– na predlog Člana dodeljuje ali odvzema pravice generalnemu skrbniku in njegovemu namestniku pri posameznem Članu,
– ima vpogled v seznam generalnih skrbnikov in njihovih namestnikov ter ažurira listo preklica Generalnih skrbnikov in njihovih namestnikov posameznega Člana,
– pri oblikovanju novih vsebinskih zahtev ali predlogov za spremembe in nadgradnje aplikacije SISBIZ koordinira delo s Člani,
– pripravlja statistike in poročila,
– sodeluje pri reševanju pritožb v zvezi s pravicami poslovnih subjektov, ki izhajajo iz ZCKR.
2. Informator:
– izvaja poizvedbe o poslovnem subjektu.
8. člen 
Pri Članu so pooblastila in naloge porazdeljene med Generalnega skrbnika in njegovega namestnika, Pooblaščeno osebo z večjimi pooblastili, Pooblaščeno osebo za urejanje pooblastil, Pooblaščeno osebo – informatorja, Pooblaščeno osebo za urejanje reklamacij.
1. Generalni skrbnik in namestnik:
– dodeljuje, spreminja ali odvzema pooblastila in kvalificirana digitalna potrdila vsem pooblaščenim osebam znotraj Člana,
– izvaja poizvedbe v podatke o poslovnem subjektu,
– izvaja paketni izvoz podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov,
– vnaša, ažurira in pregleduje pritožbe v zvezi s pravicami poslovnih subjektov, ki izhajajo iz ZCKR,
– ima dostop do statističnih podatkov,
– ima dostop do vseh menijskih operacij za vsa ostala pooblastila pri Članu.
2. Pooblaščena oseba z večjimi pooblastili:
– izvaja poizvedbe v podatke o poslovnem subjektu,
– izvaja paketni izvoz podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov,
– vnaša, ažurira in pregleduje pritožbe komitentov.
3. Pooblaščena oseba za urejanje pooblastil:
– dodeljuje, spreminja ali odvzema pooblastila in kvalificirana digitalna potrdila vsem ostalim pooblaščenim osebam Člana (razen nivoja generalni skrbnik pri Članu SISBIZ).
4. Pooblaščena oseba – informator:
– izvaja poizvedbe v podatke o poslovnem subjektu.
5. Pooblaščena oseba za urejanje reklamacij:
– vnaša, ažurira in pregleduje pritožbe v zvezi s pravicami poslovnih subjektov, ki izhajajo iz ZCKR.
V. PODATKI V SISTEMU SISBIZ 
9. člen 
(1) V sistemu SISBIZ se zbirajo podatki in informacije, ki jih v skladu z ZCKR predpiše Upravljavec s Sklepom o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov. Poleg teh podatkov Člani sporočajo Upravljavcu še podatke o generalnih skrbnikih in njihovih namestnikih pri Članih.
(2) V sistem SISBIZ se vključujejo podatki in informacije iz centralnega kreditnega registra, ki deluje pri Upravljavcu v skladu z ZCKR, vanj pa jih posredujejo Člani na podlagi standardiziranega poročanja, ki ga predpiše Upravljavec.
(3) Člani so odgovorni za pravilnost podatkov in informacij, ki jih posredujejo za namen centralnega kreditnega registra pri Upravljavcu.
(4) Izbris podatkov zaradi izpolnitve obveznosti se opravi avtomatično po poteku rokov za hranjenje podatkov, v skladu z ZCKR.
VI. VPOGLED V PODATKE SISBIZ 
10. člen 
(1) Vpogled v podatke o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta v SISBIZ lahko opravijo le pooblaščene osebe Člana (prek spletne aplikacije Info SISBIZ) za namen:
– ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca,
– ocene kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za Člana ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla,
– izterjave zapadlih obveznosti,
– reševanja reklamacije poslovnega subjekta,
– revizije,
– posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.
Vpogled v SISBIZ Člani opravijo posamično za vsak poslovni subjekt posebej. Posamezen vpogled se Članu obračuna v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.
(2) Generalni skrbnik Člana lahko za namen ocene kreditnega tveganja (upravljanje s kreditnim tveganjem) v zvezi z izvajanjem obstoječih kreditnih poslov, iz sistema SISBIZ pridobi podatke o vseh njihovih komitentih – poslovnih subjektih in kreditnih poslih, ki se izmenjujejo v okviru sistema SISBIZ (v nadaljevanju: paketni izvoz podatkov). Paketni izvoz podatkov se Članu obračuna v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.
(3) Kakršnakoli uporaba SISBIZ ali zaupnih podatkov za namene ali v primerih, ki jih ZCKR in ta pravila SISBIZ ne predvidevajo, predstavlja kršitev, ki se sankcionira.
(4) Vpogled v podatke Upravljavcu omogoča pridobitev informacije, kateri od Članov je podatke posredoval v sistem SISBIZ, Članom pa je ta informacija onemogočena.
(5) Član mora podatke, ki jih je pridobil iz sistema SISBIZ, hraniti v nespremenjeni obliki ter mu je prepovedana kakršnakoli nadaljnja obdelava teh podatkov za namene, ki niso v skladu z ZCKR.
VII. NADOMESTILA ZA UPORABO SISBIZ 
11. člen 
(1) Nadomestila za uporabo SISBIZ se določijo v vsakokrat veljavni Tarifi sistema izmenjave informacij (v nadaljevanju Tarifa). Tarifa določa tudi plačilne roke in ostale plačilne modalitete ter pogoje.
(2) Upravljavec je upravičen zaračunavati Članom nadomestila iz vsakokrat veljavne Tarife.
(3) Upravljavec pri sprejemanju Tarife upošteva načelo poštene in nediskriminatorne obravnave Članov. Višina nadomestila mora ustrezati dejanskim stroškom delovanja sistema in dostopanja do informacij.
(4) Upravljavec istočasno s sprejemom Tarife ali njene spremembe določi datum učinkovanja te spremembe. Upravljavec bo vsakokratno spremembo Tarife objavil v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. PRAVICE POSLOVNIH SUBJEKTOV 
12. člen 
(1) Poslovni subjekt ima po ZCKR pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave SISBIZ, vključno s podatki o tem, kateri Član jih je v sistem posredoval in komu so bili posredovani na vpogled.
(2) Poslovnemu subjektu je izvajanje pravice iz prejšnjega odstavka omogočeno prek spletne aplikacije Moj SISBIZ, ki mu omogoča vpogled in izpis podatkov, ki se o njem izmenjujejo v SISBIZ.
(3) Uporaba spletne aplikacije Moj SISBIZ je omogočena le registriranim uporabnikom pri poslovnem subjektu.
(4) Poslovni subjekt registrira uporabnika za spletno aplikacijo Moj SISBIZ tako, da preko spletne aplikacije Upravljavca za prijavo digitalnih potrdil registrira kvalificirano digitalno potrdilo uporabnika, ki je v njegovi organizaciji pooblaščen za dostop do Moj SISBIZ in posreduje natisnjen obrazec o prijavljenem kvalificiranem digitalnem potrdilu uporabnika po pošti na naslov Upravljavca. Uporabnik po prejemu e-obvestila o izvedeni odobritvi kvalificiranega digitalnega potrdila vstopi v aplikacijo Moj SISBIZ in naroči predračun za želeno obdobje dostopa ter ga plača v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo. Za en poslovni subjekt je lahko prijavljenih več uporabnikov.
(5) Upravljavec omogoči registriranemu uporabniku poslovnega subjekta dostop do lastnih podatkov v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov v aplikaciji Moj SISBIZ najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu plačila predračuna.
(6) Poslovni subjekt lahko pooblasti tretjo osebo, da se s kvalificiranim digitalnim potrdilom poslovnega subjekta v njegovem imenu prek elektronskega sistema za izmenjavo informacij o zadolženosti poslovnih subjektov SISBIZ seznani z obdelavo zaupnih podatkov v aplikaciji Moj SISBIZ, vključno s podatki o tem, kateri Član sistema je v sistem posredoval in komu so bili posredovani na vpogled. Upravljavec bo pooblaščenemu uporabniku poslovnega subjekta omogočil dostop do aplikacije Moj SISBIZ na podlagi pisnega pooblastila (Priloga 2 teh pravil). Obrazec je dosegljiv tudi na spletni strani SISBIZ. Podpis na pooblastilu mora biti overjen pri upravni enoti ali notarju.
13. člen 
(1) Če poslovni subjekt posameznim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek sistema SISBIZ, utemeljeno nasprotuje, lahko zahteva njihov izbris, spremembo ali popravek pri Upravljavcu ali pri Članu, ki je poročal sporne podatke. Pravico iz prejšnjega stavka poslovni subjekt uveljavlja prek spletne aplikacije Moj SISBIZ, ki mu je na voljo pod pogoji in na način, ki so opredeljeni v tretjem, četrtem, petem in šestem odstavku 12. člena teh pravil. Poslovni subjekt, ki nima možnosti dostopa do spleta ali ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, lahko pravico iz tega odstavka uveljavlja pisno pri Upravljavcu ali Članu na obrazcu »Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov (SISBIZ)«, ki je v Prilogi 1 teh pravil.
(2) Član sistema najkasneje v dvajsetih delovnih dneh od prejema zahteve iz prejšnjega odstavka poslovni subjekt obvesti, ali je zahteva utemeljena, na način, ki ga poslovni subjekt opredeli v zahtevi. V primeru utemeljene zahteve je Član dolžan podatke izbrisati, dopolniti ali popraviti v roku petih delovnih dni po poteku roka iz prejšnjega stavka.
(3) V primeru, da poslovni subjekt zahtevo odda pri Upravljavcu, ta pa jo v nadaljnje reševanje posreduje Članu, jo je ta dolžan obravnavati na način in v rokih, opredeljenih v drugem odstavku tega člena. Z odgovorom, ki ga Član posreduje poslovnemu subjektu, je dolžan seznaniti tudi Upravljavca.
(4) Če se vsebina zahteve poslovnega subjekta nanaša na podatke, ki so v SISBIZ prikazani kot rezultat izračuna različnih podatkov, lahko Upravljavec poslovnemu subjektu posreduje informacije, ki so bile uporabljene v izračunu na nivoju posameznega Člana.
14. člen 
(1) Upravljavec poslovne subjekte o njihovih pravicah iz tega poglavja primerno obvesti, npr. z ustreznimi objavami na svojih spletnih straneh.
(2) Člani seznanjajo poslovne subjekte o pravicah iz tega poglavja in o vsebini ter namenu SISBIZ prek informativne zloženke, ki jo pripravi Upravljavec in prek svojih spletnih strani. Član je dolžan imeti zloženke na vidnem mestu v prostorih, kjer posluje s poslovnimi subjekti.
IX. UKREPI ZA ZAVAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV IN VZPOSTAVITEV EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 
15. člen 
(1) Člani in Upravljavec so dolžni zagotoviti zavarovanje zaupnih podatkov, ki se o poslovnih subjektih izmenjujejo v sistemu SISBIZ, in v svojih aktih predpisati postopke in ukrepe za zavarovanje zaupnih podatkov. Določiti morajo osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene zaupne podatke.
(2) Zavarovanje zaupnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo zaupni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da se:
– varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
– varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo zaupni podatki;
– preprečuje nepooblaščen dostop do zaupnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
– zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja zaupnih podatkov;
– omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni zaupni podatki vneseni v zbirke podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil.
(3) Če poslovni subjekt upravičeno domneva, da Član ne izpolnjuje ukrepov za zavarovanje zaupnih podatkov, lahko o domnevni kršitvi obvesti nadzorni organ, ki je v skladu z ZCKR Banka Slovenije.
(4) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov velja tudi po prenehanju delovnega razmerja ali drugega pogodbenega razmerja s Članom.
16. člen 
Član in Upravljavec sta dolžna vzpostaviti evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov za tisti del osebnih podatkov (o generalnih skrbnikih oziroma pooblaščenih osebah pri Članu), ki sta jih oziroma jih bosta vnesla v SISBIZ.
X. CELOSTNA PODOBA 
17. člen 
Člani so dolžni v tistem delu svojega poslovanja s poslovnimi subjekti, ki je neposredno povezano z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz naslova delovanja SISBIZ, uporabljati znak SISBIZ na način, kot jim ga ob vsakokratni spremembi sporoči Upravljavec.
XI. MEDNARODNA IZMENJAVA PODATKOV 
18. člen 
Upravljavec lahko pristopi k mednarodnemu dogovoru o izmenjavi podatkov v skladu z določbami 25. člena ZCKR.
XII. KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Sestavni del pravil sta naslednji prilogi:
– Priloga 1: Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov (SISBIZ)
– Priloga 2: Pooblastilo tretje osebe za vpogled v Moj SISBIZ
20. člen 
Ta pravila se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati 19. oktobra 2018.
Z dnem, ko začnejo veljati ta pravila, prenehajo veljati Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ (Uradni list RS, št. 72/17).
Ljubljana, dne 2. oktobra 2018
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost