Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2018 z dne 27. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2018 z dne 27. 9. 2018

Kazalo

3040. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj, stran 9449.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na 30. redni seji dne 13. septembra 2018 sprejel
O D L O K 
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) S tem odlokom Občina Črnomelj posamezne enote kulturne dediščine razglaša za kulturne spomenike lokalnega pomena.
(2) Odlok določa spomenike, identifikacijo spomenika, varstvene režime in vplivna območja.
II. KULTURNI SPOMENIKI LOKALNEGA POMENA 
2. člen 
(1) Za kulturni spomenik lokalnega pomena (v nadaljnjem besedilu: spomenik) se razglasijo naslednje enote dediščine:
Arheološka najdišča 
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
1.
9839
Črnomelj – Arheološko najdišče Loka – Okljuk
2.
19755
Dolenja Podgora – Arheološko najdišče Židovec
3.
10092
Gorenji Radenci – Arheološko najdišče Straža
4.
7159
Pusti Gradec – Arheološko najdišče
5.
7161
Veliki Nerajec – Arheološko najdišče
6.
9625
Vinica – Arheološko najdišče Šlemine
7.
27897
Zapudje – Utrjena višinska naselbina Veliki Kolečaj
8.
30362
Zapudje – Gradišče Nerajski Cirnik
 
Stavbe (profane) 
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
9.
813
Vinica – Grad
10.
9560
Pobrežje pri Adlešičih – Območje gradu
11.
19940
Breznik pri Črnomlju – Dvorec Turn
12.
10088
Dečina – Špeharjeva hiša
13.
25603
Deskova vas – Domačija Deskova vas 21
14.
10093
Gorenji Radenci – Ivančeva hiša
15.
24967
Preloka – Šola
16.
7603
Žuniči – Domačija Šokčev dvor
Stavbe (sakralne) 
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
17.
1595
Adlešiči – Cerkev sv. Nikolaja
18.
1797
Belčji Vrh – Cerkev sv. Helene
19.
12913
Bojanci – Cerkev Obglavljenja sv. Janeza Krstnika
20.
1740
Butoraj – Cerkev sv. Marka
21.
1741
Črnomelj – Cerkev sv. Boštjana v Mestni lozi
22.
2267
Dalnje Njive – Cerkev sv. Marka
23.
2662
Damelj – Cerkev sv. Mihaela
24.
1730
Dobliče – Cerkev sv. Janeza Evangelista
25.
1800
Dragovanja vas – Cerkev sv. Ožbolta
26.
1799
Golek pri Dragatušu – Cerkev sv. Antona Puščavnika
27.
2660
Gornji Suhor pri Vinica – Cerkev sv. Fabijana in Boštjana
28.
2122
Griblje – Cerkev sv. Vida
29.
2659
Hrast pri Vinici – Cerkev sv. Roka
30.
2771
Kovača vas nad Kolpo – Cerkev sv. Antona Padovanskega
31.
10096
Miliči – Cerkev sv. Petra in Pavla
32.
1733
Naklo v Beli krajini – Cerkev sv. Jakoba
33.
1796
Obrh pri Dragatušu – Cerkev sv. Lovrenca
34.
1735
Otovec – Cerkev sv. Jerneja
35.
1737
Petrova vas – Cerkev sv. Janeza Krstnika
36.
2658
Podklanec – Cerkev sv. Jožefa
37.
2173
Preloka – Cerkev sv. Trojice
38.
1798
Pusti Gradec – Cerkev Vseh svetnikov
39.
1734
Rodine v Beli krajini – Cerkev Marije Pomagaj
40.
1736
Rožanec – Cerkev sv. Jurija
41.
2265
Sinji Vrh – Cerkev sv. Janeza Evangelista
42.
2318
Srednji Radenci – Cerkev sv. Marije Magdalene
43.
2316
Stari trg ob Kolpi – Cerkev sv. Jožefa
44.
926
Stražnji vrh – Cerkev sv. Nikolaja
45.
2268
Špeharji – Cerkev sv. Trojice
46.
1802
Tanča Gora – Cerkev sv. Ane
47.
1801
Tanča Gora – Cerkev sv. Tomaža
48.
1596
Velika Plešivica – Cerkev svete Marije Magdalene
49.
2657
Vinica – Cerkev Matere božje na Žežlju
50.
2656
Vinica – Cerkev Najdenja sv. Križa
51.
1739
Vojna vas – Cerkev Marijinega rojstva
52.
2818
Zagozdac – Cerkev Marijinega vnebovzetja
53.
2174
Zilje – Cerkev sv. Antona Padovanskega
Spominski objekti in kraji 
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
54.
18157
Adlešiči – Spomenik NOB
55.
22703
Adlešiči – Spomenik padlim v 1. in 2. svetovni vojni
56.
18311
Bojanci – Spomenik NOB
57.
19324
Cerkvišče – Spomenik NOB
58.
24088
Črnomelj – Spomenik Janku Starihi
59.
9676
Črnomelj – Spomenik padlim v 1. svetovni vojni
60.
19325
Dalnje Njive – Francoski kamen
61.
9375
Dragatuš – Spomenik NOB
62.
19322
Kvasica – Spomenik NOB
63.
9385
Lokve pri Črnomlju – Spomenik NOB
64.
19318
Ogulin – Slopno znamenje
65.
10110
Stari trg ob Kolpi – Pomembnejši grobovi
66.
10113
Vinica – Kapelice križevega pota na Žežlju
67.
19319
Vinica – Spomenik Viniški republiki
68.
7464
Zilje – Kapelica svete Družine
Drugi objekti in naprave 
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
69.
10086
Breg pri Sinjem vrhu – Mlin in jez
70.
12900
Črešnjevec pri Dragatušu – Vodnjak na domačiji Črešnjevec 2
71.
23890
Damelj – Mlin z žago
72.
25577
Drežnik – Lisičeva kašča
73.
19941
Kanižarica – Rudnik
74.
28534
Velika sela pri Adlešičih – Vodénica
75.
20284
Otovec – Železniški viadukt
76.
10099
Pobrežje pri Adlešičih – Mlin in žaga
77.
7163
Pusti Gradec – Žaga in mlin
78.
25915
Tanča Gora – Šuštarjeva kašča
79.
25563 
Tribuče – Gasilski dom
80.
24336
Tribuče – Vaški kal
81.
23891
Vinica – Benetičev mlin
82.
30562
Vranoviči – Plutov skedenj
83.
27919
Zagozdac – Kal
84.
29602
Zapudje – Vodni zbiralnik Škalva
III. VARSTVENI REŽIMI 
3. člen 
(splošni varstveni režimi) 
Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike 
– spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njegovih kulturnih lastnosti,
– spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje generacije,
– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene spomenika,
– ohranjanje lastnosti in družbenega pomena spomenika ter njegove materialne substance,
– ohranjanje »varovanih sestavin spomenika« (za vsak spomenik posebej),
– dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njegove varovane vrednote,
– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju njegove posebne narave in družbenega pomena,
– za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30. in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Splošni varstveni režim za vplivno območje 
– ohranjanje prostorske integritete, pričevalnosti in dominantnosti spomenika,
– ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, značilnih vedut in pogledov,
– prepoved posegov, ki imajo negativen vpliv na pojavnost in značaj spomenika v prostoru ali na njegovo materialno substanco,
– preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic in drugih ureditev, ki niso v skladu z značajem spomenika in prostora.
Na pokopališčih, ki se nahajajo v vplivnem območju kulturnega spomenika (cerkve), kulturnovarstveno soglasje za izvajanje redne pokopališke dejavnosti ni potrebno.
4. člen 
(varstveni režimi za posamezne zvrsti dediščine) 
1. Varstveni režim za arheološka najdišča
Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati dna vodotokov,
– nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe,
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
Posegi v arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni:
– na stavbnih zemljišča znotraj naselij in v robnih delih najdišč, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo,
– v procesu znanstvenega preučevanja ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave, katerega sestavni del mora biti arhiv arheološkega najdišča. V primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
2. Varstveni režim za stavbe
Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli, vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov),
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
– celovitost dediščine v prostoru,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma bolj avtentično stanje,
– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti.
3. Varstveni režim za spominske objekte in kraje
Varstveni režim predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta,
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.
Prepovedano je:
– spomenik poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
– na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in svetila.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma avtentično stanje,
– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve.
Na pokopališčih, ki so vključena v območje kulturnega spomenika (cerkve), kulturnovarstveno soglasje za izvajanje redne pokopališke dejavnosti ni potrebno.
4. Varstveni režim za druge objekte in stavbe
Drugi objekti in naprave se varujejo tako, da se ohranjajo njihove varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta ali naprave,
– osnovna namembnost ali primarna raba objekta ali naprave in način njenega delovanja ter
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
IV. IDENTIFIKACIJA POSAMEZNIH SPOMENIKOV 
5. člen 
(arheološka najdišča) 
Zap. št.:
1
Ime:
Črnomelj – Arheološko najdišče Loka – Okljuk
EŠD: 
9839
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Črnomelj
Parcelna številka: 
1187/1-del
Katastrska občina: 
Loka
Parcelna številka: 
1034, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1036, 1037/1, 1037/2, 1038, 1041, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1042/4, 1043/2, 1045, 1046, 1048, 1049/1, 1049/3, 1049/4, 1050/1, 1050/2, 1051/1, 1051/2, 1052, 1053, 1054/1, 1054/2, 1054/3, 1055, 1056, 1057/1, 1057/2, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063/1, 1063/2, 1064/1, 1064/2, 1065, 1067/1, 1067/2, 1068, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/4, 1071/1, 1071/2, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074, 1077, 1078, 1081, 1082, 1083, 1086, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1088, 1090/1, 1090/2, 1091/2, 1091/3, 1091/4, 1092/1, 1093/2, 1095, 1096, 1098/1, 1098/2, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1109, 1110, 1111/1, 1114, 1116, 1117, 1121/1, 1121/2, 1123, 1124/1, 1124/2, 1126, 1128/2, 1128/3, 1128/6, 1128/7, 1128/8, 1128/9, 1128/10, 1128/11, 1128/12, 
1130, 1131/1, 1134/2, 1134/4, 1134/5, 1134/6, 1135/1, 1135/2, 1136/1, 1136/2, 1136/3, 1138, 1139/1, 1139/2, 1140/1, 1140/2, 1140/3, 1140/4, 1140/5, 1141/1, 1142/1, 1142/12, 1142/13, 1142/5, 1142/6, 2414/4, 2419/1, 2419/2, 2420
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Celovitost, izvirnosti in neokrnjenost najdišča in ostalin.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:
– rimskodobna naselbina z grobiščem se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
– arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ);
– dopustna (zaželena) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
– posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.:
2
Ime:
Dolenja Podgora – Arheološko najdišče Židovec
EŠD: 
19755
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dolenja Podgora
Parcelne številke: 
2215/1, 2215/10, 2215/11, 2215/12, 2215/13-del, 2215/14, 2215/15, 2215/16, 2215/2, 2215/3, 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2215/7, 2215/8, 2215/9, 2218, 2219, 2220, 2322, 2323, 2324/1, 2324/2, 2334, 2335, 2340/16, 2340/17, 2340/18, 2340/19, 2340/20, 2340/21, 2340/22, 2340/23, 2340/24, 2340/25, 2340/27, 2340/28, 2373/1, 2373/2
Katastrska občina: 
Mavrlen
Parcelna številka: 
4789/1-del, 4789/160, 4789/161, 4789/162, 4789/163, 4789/164, 4789/165, 4789/166, 4789/167, 4789/168, 4789/169, 4789/170
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča in ostalin.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:
– najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
– arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ);
– dopustna (zaželena) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
– gospodarjenje z gozdom mora biti v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in mora biti podrejeno ohranjanju ter prezentaciji najdišča;
– odstranjevanje drevesnih štorov, na novo ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni, v kolikor niso pridobljeni kulturnovarstveni pogoji in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine;
– posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.:
3
Ime:
Gorenji Radenci – Arheološko najdišče Straža
EŠD: 
10092
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Radenci
Parcelna številka: 
*125, *126, *124, 1258/4, 1258/3, 1243/2, 1244/2, 1257/2, 1258/2, 1243/1, 1244/1, 1245, 1246/1, 1254, 1256, 1257/1, 1258/1, 2293/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča in ostalin.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:
– najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
– arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ);
– dopustna (zaželena) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
– gospodarjenje z gozdom mora biti v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in mora biti podrejeno ohranjanju ter prezentaciji najdišča;
– odstranjevanje drevesnih štorov, ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni;
– posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.:
4
Ime:
Pusti Gradec – Arheološko najdišče
EŠD: 
7159
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
4706-del, 894/2, 894/3, 887/2, 4657/5, 888, *56, 895, 887/1, 894/1
Katastrska občina: 
Golek
Parcelna številka: 
2678-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča na okljuku reke Lahinje in ostalin.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:
– arheološko najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
– arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ);
– dopustna (zaželena) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
– v okljuk Lahinje se sme posegati le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.:
5
Ime:
Veliki Nerajec – Arheološko najdišče
EŠD: 
7161
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
164, 166, 167, 168, 169/1, 169/2, 169/3, 170/1, 170/2, 171, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177-del, 780/1, 780/2, 780/3, 780/4, 780/5, 781, 787, 788, 789/1, 789/2, 
790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 791/1, 791/2, 792, 793, 821, 822, 823, 824/1, 824/2, 825/1, 825/2, 826, 827/1, 827/2, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836/1, 836/2, 836/3, 836/4, 837/1, 837/2, 838, 841-del, 852/1, 853/1, 853/2, 853/3, 855-del, 4657/4-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča in ostalin.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:
– najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
– arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ);
– dopustna (zaželena) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
– gospodarjenje z gozdom mora biti v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in mora biti podrejeno ohranjanju ter prezentaciji najdišča;
– odstranjevanje drevesnih štorov, ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni;
– posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.:
6
Ime:
Vinica – Arheološko najdišče Šlemine
EŠD: 
9625
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
*78/3, 1004, 1005/1, 1006, 1007/1, 1007/2, 1008/1, 1008/2, 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1011/2, 1011/3, 1012, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1014/1, 1014/2, 1015/1, 1016, 1017, 1023, 1024, 1025/1, 1025/2, 1025/3, 1025/4, 1063/1, 1063/2, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1081/1, 1081/2-del, 1081/3-del, 1081/4-del, 1081/5-del, 1081/6,, 1081/9, 1081/10-del, 1081/11-del, 1083, 1084-del, 1085-del, 1086-del, 1087-del, 1088-del, 1089, 1091/2, 1092/2, 1093/1, 1094/2, 1095/2, 1095/3, 1096-del, 1097/1, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1100, 1102, 1169-del, 1170/1, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 1174, 1177, 1178, 1180/1, 1180/2, 1180/3, 1180/4, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185/1, 1185/3, 1185/4, 1186, 1192, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1194/1, 1196, 1197, 1198/6, 1198/7, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1205, 2372/6-del, 2372/7-del, 2373/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča in ostalin.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:
– najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
– arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ);
– dopustna (zaželena) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
– gospodarjenje z gozdom mora biti v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in mora biti podrejeno ohranjanju ter prezentaciji najdišča;
– odstranjevanje drevesnih štorov, na novo ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni, v kolikor niso pridobljeni kulturnovarstveni pogoji in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine;
– posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.:
7
Ime:
Zapudje – Utrjena višinska naselbina Veliki Kolečaj
EŠD: 
27897
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
4653/1, 4653/2, 4653/3, 4653/37, 4653/38, 4653/39, 4653/4, 4653/40, 4653/41, 4653/42, 4653/43, 4653/44, 4653/45, 4653/46, 4653/47, 4653/48, 4653/49, 4653/5, 4653/50, 4653/51, 4653/52, 4653/53, 4653/54, 4653/55, 4653/56, 4653/57, 4653/58, 4653/59, 4653/6, 4653/60, 4653/61, 4653/62, 4653/63, 4653/64, 4653/65, 4653/66, 4653/7, 4653/8, 4653/9
Katastrska občina: 
Radenci
Parcelna številka: 
2287/1, 2287/110, 2287/111, 2287/61, 2287/62, 2287/63, 2287/64, 2287/65, 2287/66, 2287/67, 2287/68, 2287/69, 2287/70, 2287/71, 2287/72, 2287/73, 2287/74, 2287/75, 2287/76, 2287/77, 2287/78, 2287/79, 2287/80, 2287/81, 2287/82, 2287/83, 2287/84, 2287/85, 2287/86, 2287/87, 2287/88, 2287/89, 2287/90, 2287/91, 2287/92
Katastrska občina: 
Sinji vrh
Parcelna številka: 
2603/9, 2603/10, 2603/11, 2603/12, 2603/13, 2603/14, 2603/15, 2603/17, 2603/18, 2603/30, 2603/32
Katastrska občina: 
Stari trg ob Kolpi
Parcelna številka: 
3204/83, 3204/84, 3204/85, 3204/86, 3204/87, 3204/88, 3204/89, 3204/90, 3204/91, 3204/92, 3204/93, 3204/94, 3204/95, 3204/96, 3204/97, 3204/98, 3204/99, 3204/100, 3204/101, 3204/102, 3204/103, 3204/104, 3204/105, 3204/106, 3204/107, 3204/108, 3204/109, 3204/110, 3204/111, 3204/112, 3204/113, 3204/114, 3204/115, 3204/116, 3204/117, 3204/118, 3204/119, 3204/120, 3204/121, 3204/122, 3204/145, 3204/146, 3204/147, 3204/148, 3204/149, 3204/150, 3204/151, 3204/152, 3204/153, 3204/154, 3204/155, 3204/156, 3204/157, 3204/158, 3204/159, 3204/160
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča in ostalin.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:
– najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
– arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ);
– dopustna (zaželena) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
– gospodarjenje z gozdom mora biti v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in mora biti podrejeno ohranjanju ter prezentaciji najdišča;
– odstranjevanje drevesnih štorov, na novo ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni, v kolikor niso pridobljeni kulturnovarstveni pogoji in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine;
– posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.:
8
Ime:
Zapudje – Gradišče Nerajski Cirnik
EŠD: 
30362
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
440/1, 441/1, 444/4, 452, 453/1, 453/2, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464/1, 464/2, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 480, 485, 486, 487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 491, 492/1, 492/2, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 497/1, 497/2, 498/1, 498/2, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 510, 511, 512, 515, 516, 519, 520, 523, 524, 527, 528, 530/1, 530/2, 531, 532, 533, 534/1, 534/2, 534/3, 534/4, 534/5, 534/6, 535, 536, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 538, 539/1, 539/2, 540/1, 540/2, 541/1, 541/2, 541/3, 541/4, 542/1, 542/2, 543/1, 543/2, 544, 545, 546, 547, 550, 551/1, 551/2, 552, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 562, 563/1, 563/2, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567, 568, 569/1, 569/2, 569/3, 569/4, 570, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581/1, 581/2, 582, 583, 585/1, 585/2, 586/1, 586/2, 586/3, 586/4, 587, 588, 589/1, 589/3, 589/4, 589/5, 590/1, 590/3, 590/4, 591/1, 591/2, 592, 593, 594/1, 594/2, 594/3, 595/1, 595/2, 596/1, 596/2, 597/1, 597/2, 597/3, 597/4, 597/5, 598/2, 598/3, 598/4, 598/5, 598/6, 598/7, 599, 600, 601/1, 601/2
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča in ostalin.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:
– najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
– arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ);
– dopustna (zaželena) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
– gospodarjenje z gozdom mora biti v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in mora biti podrejeno ohranjanju ter prezentaciji najdišča;
– odstranjevanje drevesnih štorov, na novo ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni, v kolikor niso pridobljeni kulturnovarstveni pogoji in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine;
– posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
6. člen 
(profane stavbe) 
Zap. št.: 
9
Ime:
Vinica – Grad
EŠD:
813
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
124/5, 125/5, 2374/8-del, 2374/9
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
*288, 38/11, 38/12, 45, 46/1, 46/2, 48/2, 48/3, 49, 122/3, 124/4, 124/5, 125/1, 125/5, 125/6, 125/7, 126/1, 126/4, 126/5-del, 127/2, 2371/4, 2374/7, 2374/8, 2374/9
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Lega v prostoru.
– Stavbna struktura in kompozicija.
– Vedute in zemeljske plasti.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebinam spomenika:
– varovati je potrebno zgodovinske, kulturne, arhitekturne in likovne vrednote spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, ter vse vedute spomenika;
– dovoljeni sta prenova gradu za stanovanjsko, muzejsko, hotelsko ali drugo turistično in kulturno namembnost ter interpolacija novih stavbnih teles v nekdanjih gabaritih gradu;
– znotraj območja spomenika je prepovedano urediti javno parkirišče;
– ohranjati je potrebno zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami;
– prepovedano je odkopavati in zasipavati teren;
– prepovedano je postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo kulturnega spomenika;
– dovoljeno je izvajati sanitarno čiščenje območja gradu.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.: 
10
Ime:
Pobrežje pri Adlešičih – Območje gradu
EŠD:
9560
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Adlešiči
Parcelna številka: 
*1/1, *1/2, *2, *3, 762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 763/8, 763/9-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Adlešiči
Parcelna številka: 
*1/1, *1/2, *2, *293, *3, *9/1, *9/2, 725/1, 725/10, 725/11-del, 725/12, 725/9, 746, 753, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/5, 754/6, 754/7, 754/8, 755/1, 755/13, 755/14, 755/2, 755/4, 755/6, 755/7, 755/8, 757, 758/1, 758/2, 759, 760, 761, 762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 763/1, 763/2, 
763/3, 763/4, 763/5, 763/65181-del, 5186/2-del, 5186/3-del, 5187/1, 5204-del, 763/7, 763/8, 763/9, 764, 765-del, 770/1, 770/3, 770/4-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Lega v prostoru.
– Stavbna struktura in kompozicija.
– Vedute in zemeljske plasti.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebinam spomeniškega območja:
– varovati je potrebno zgodovinske, kulturne, arhitekturne, likovne in krajinske vrednote v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, ter vse vedute spomenika;
– ohranjati je potrebno topološke, morfolološke in tipološke značilnosti prostora ter njegovo zgodovinsko pogojeno organizacijo;
– dovoljena je sanacija in prezentacija grajskih razvalin ali njihova celovita prenova za muzejsko ali drugo kulturno in turistično namembnost z možnostjo interpoliranja novih stavbnih teles v nekdanjih gabaritih Generalije, grajskih stolpov in drugih pripadajočih objektov;
– na podlagi rezultatov arheoloških raziskav, analogij in preučitve zgodovinskih virov je dovoljena izgradnja hiš in obnova kapele sv. Florijana v območju nekdanje grajske naselbine;
– znotraj območja spomenika je prepovedano urediti javno parkirišče;
– prepovedano je postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo kulturnega spomenika;
– dovoljeno je izvajati sanitarno čiščenje območja gradu.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.: 
11
Ime:
Breznik pri Črnomlju – Dvorec Turn
EŠD:
19940
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
4708-del
Katastrska občina: 
Golek
Parcelna številka: 
*121, *122, *125, 1119/17, 1119/19, 1119/20, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1125/1, 1125/2, 1125/3, 1126, 1129, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1133, 1134, 1776/10-del, 1778/6, 1778/7, 1779
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
2629/1, 2629/8, 2631, 4708-del
Katastrska občina: 
Golek
Parcelna številka: 
*121, *122, *125, 1119/17, 1119/19, 1119/20, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1125/1, 1125/2, 1125/3, 1126, 1129, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1133, 1134, 1776/10, 1778/6, 1778/7, 1779, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963-del, 2964, 2965
Katastrska občina: 
Tanča gora
Parcelna številka: 
2741/2, 2741/3
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Lega v prostoru.
– Stavbna struktura in kompozicija.
– Prostorske poteze, vedute in zemeljske plasti.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebinam spomenika:
– varovati je potrebno zgodovinske, kulturne, arhitekturne in likovne vrednote spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, ter vse vedute spomenika;
– dovoljeni sta prenova gradu za stanovanjsko, muzejsko, hotelsko ali drugo turistično in kulturno namembnost ter interpolacija novih stavbnih teles v nekdanjih gabaritih gradu;
– znotraj območja spomenika je prepovedano urediti javno parkirišče;
– ohranjati je potrebno zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami;
– prepovedano je odkopavati in zasipavati teren;
– prepovedano je postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo kulturnega spomenika;
– dovoljeno je izvajati sanitarno čiščenje območja gradu.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
12
Ime:
Dečina – Špeharjeva hiša
EŠD:
10088
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Radenci
Parcelna številka: 
*83, 1447
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Radenci
Parcelna številka: 
*83, 1441, 1447, 2297/18-del, 2301-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Lega stavbe v prostoru.
– Obstoječi gabariti stavbe in gradbeni materiali.
– Tlorisna razporeditev prostorov.
– Kamnit portal in stara vinska trta ob stavbi.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:
– ohranjanje arhitekturne zasnove in vsemi oblikovanimi elementi (tlorisi vseh etaž, streha, fasade s pripadajočimi dekorativnimi elementi fasade: delilni venec med etažama, obrobe okrog okenskih in vratnih odprtin;
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, materialih, strukturi in barvni podobi;
– morebitne poslovne dejavnosti v stavbi morajo prispevati k ohranjanju in predstavitvi pričevalnih kvalitet spomenika;
– na dvorišču ni dopustno postavljanje novih objektov, ohranja se odprt zelen prostor;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenikov in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika;
– omogoča se predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 
13
Ime:
Deskova vas – Hiša Deskova vas 21
EŠD:
25603
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Stari trg ob Kolpi
Parcelna številka: 
604/4-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Stari trg ob Kolpi
Parcelna številka: 
604/4
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost stavbe v prostoru (višina, gabariti, volumen).
– Tlorisna zasnova in gradbena substanca.
– Fasadna dekoracija.
– Oblika in naklon strehe.
– Oblika oken.
– Oblika in materialna substanca glavnega portala.
– Oboki v kletnih prostorih.
– Izvorna namembnost (dopuščena je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene).
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:
– stene jugovzhodnega vogala hiše v vrhhlevnem delu se ohranja v leseni izvedbi;
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
14
Ime:
Gorenji Radenci – Ivančeva hiša
EŠD:
10093
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Radenci
Parcelna številka: 
1050/2-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Radenci
Parcelna številka: 
1050/1-del, 1050/2-del, 1050/3
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Obstoječi gabariti stavbe ter oblika in naklon strehe.
– Gradbeni materiali.
– Kamnit portal, šivani vogali, napis na fasadi in stavbno pohištvo.
– Lega hiše v prostoru in vedute.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:
– ohranjanje arhitekturne zasnove in vsemi oblikovanimi elementi (tlorisi vseh etaž, streha, fasade in njeni dekorativni elementi;
– vse posege v spomenik je treba podrediti ohranjanju varovanih sestavin;
– morebitne poslovne dejavnosti v stavbi morajo prispevati k ohranjanju in predstavitvi pričevalnih kvalitet spomenika;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenikov in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in dodatni varstveni režim:
– varovanje kamnite in vrhkletne kašče;
– varovanje obstoječega skednja;
– varovanje dvorišča, na katerem ni dopustno postavljanje novih objektov, ohranja se odprt zelen prostor;
– podrejanje vsake rabe prostora in posegov ohranjanju značilne prostorske podobe spomenika, prostorskih razmerij ter varovanju kvalitetnih pogledov nanj;
– prepoved zapiranja pogledov na spomenik z obzidavami, postavljanjem ograj, gradnjami vseh vrst objektov in opornih zidov, postavljanjem energetskih in komunikacijskih vodov, reklamnih in drugih panojev;
– prepoved postavljanja nosilce reklam in drugih oznak ter njihovo nameščanje na fasade ali na druge sestavne dele domačije;
– prepoved vseh posegov, ki bi lahko škodljivo vplivali na spomenik.
Zap. št.: 
15
Ime:
Preloka – Šola
EŠD:
24967
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Preloka
Parcelna številka: 
*2/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
– Tlorisna zasnova in gradbena substanca.
– Fasadna dekoracija.
– Oblika in naklon strehe.
– Oblika oken.
– Oblika in materialna substanca glavnega portala.
– Oboki v kletnih prostorih.
– Prvotna namembnost, dopuščena pa je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebna določila:
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Preloka – Cerkev sv. Trojice (EŠD 2173).
Zap. št.: 
16
Ime:
Žuniči – Domačija Šokčev dvor
EŠD:
7603
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Žuniči
Parcelna številka: 
166/2
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Žuniči
Parcelna številka: 
163/5, 163/6-del, 166/1, 166/2, 168, 496/1-del, 496/6-del, 496/8-del, 503/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Obstoječi gabariti same domačije in posameznih stavb.
– Oblika, zunanja podoba in gradbeni materiali domačije ter posameznih stavb.
– Razporeditev notranjih prostorov.
– Lega, tlorisna zasnova domačije in vedute.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:
– varovanje arhitekturnih, etnoloških, in zgodovinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, ter varovanje vseh njegovih značilnih vedut;
– prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, talne plasti, tlorise in gabarite spomenika, njegovo poslikavo in opremo ter v druge značilne stilne elemente spomenika, razen v primeru vzdrževalnih posegov, ki jih na podlagi kulturnovarstvenih pogojev s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojna služba za varstvo kulturne dediščine;
– vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti in/ali rekonstrukciji najbolj kvalitetne historične podobe spomenika;
– znotraj varovanega območja spomenika je prepovedano postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nosilci reklam, anten in ostalih naprav;
– izjemoma so posegi dovoljeni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga odobri pristojna služba za varstvo kulturne dediščine;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in dodatni varstveni režim:
– ohranjanju značilne prostorske podobe spomenika, prostorskih razmerij ter varovanju kvalitetnih pogledov nanj;
– prepoved zapiranja pogledov na spomenik z obzidavami, postavljanjem ograj, gradnjami vseh vrst objektov in opornih zidov, postavljanjem energetskih in komunikacijskih vodov, reklamnih in drugih panojev;
– prepoved vseh posegov, ki bi lahko škodljivo vplivali na spomenik.
7. člen 
(sakralne stavbe) 
Zap. št.:
17
Ime:
Adlešiči – Cerkev sv. Nikolaja
EŠD:
1595
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Adlešiči
Parcelna številka: 
*183
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Adlešiči
Parcelna številka: 
*180/2-del, *183, *233, 1, 169/1-del, 169/2, 4694, 4695, 4697, 5144/1, 5145, 5146, 5149, 5151/1, 5152/1, 5152/2, 5153/1, 5153/2, 5181-del, 5183/8-del, 5183/9-del, 5186/1-del, 5349/2, 5349/3, 5349/4, 5349/5
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega v naselju in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni detajli (okna, obočna shema, pilastri, zidni venec, slavolok, pevski kor).
– Struktura notranjih in zunanjih sten z ometi in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
– Vsa oltarna oprema z vsemi sestavinami deli (kipi, slike in drugo okrasje), cerkvene klopi in drugi likovno izraziti elementi (Križev pot, slike, kipi).
– Vsi kamniti elementi: tlaki, portali, kropilniki, stopnice.
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Kamnit zid okoli pokopališča in njegovi vhodni portali.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 
18
Ime:
Belčji Vrh – Cerkev sv. Helene
EŠD: 
1797
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Belčji vrh
Parcelna številka: 
*23
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Belčji vrh
Parcelna številka: 
*23, *26/1, *26/2, *28/2, *159, 26-del, 28, 632/1, 632/2, 2902/1-del, 2904/1-del, 2905/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, tudi tista, skrita pod nivojem obstoječih tlakov, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, vrata, slavolok).
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Dekorativna členitev zunanjščine.
– Struktura sten z ometi in poslikavo na ladijski steni slavoloka ter morebitnimi drugimi poslikavami pod beleži.
– Oltarna oprema in drugi likovno izraziti elementi.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
19
Ime:
Bojanci – Cerkev Obglavljenja sv. Janeza Krstnika
EŠD: 
12913
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Bojanci
Parcelna številka: 
*1, 139/2
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Bojanci
Parcelna številka: 
*1, 40-del, 41-del, 42-del, 107/1-del, 107/2-del, 107/6, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 113/3, 114, 115, 116, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 118, 119, 125, 128, 137, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 139/4, 140/1-del, 142-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, vrata …).
– Vsa cerkvena oprema z vsemi sestavnimi deli, posebej še ikonostas, cerkvene klopi in drugi likovno izraziti elementi.
– Pokopališče, posebej še nagrobniki v cirilici.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
20
Ime:
Butoraj – Cerkev sv. Marka
EŠD: 
1740
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Butoraj
Parcelna številka: 
*93
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Butoraj
Parcelna številka: 
*93, 1874-del, 1875/1, 1875/2, 1875/3, 1876, 1882, 1883, 1884/4, 1884/5, 1884/6, 1884/7, 1885, 1886, 1891/1, 1891/2, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1900/1, 1900/2, 1901, 1902/1, 1902/2, 1903/1, 1903/2, 1904, 1905/1, 1905/2, 1905/3, 1905/4, 1905/5, 1905/6, 1907, 1908, 1909, 1913, 1914, 1915, 1917, 2822/12-del, 2822/3-del, 2822/7-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova izjemna lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
– Oltarna oprema z vsemi sestavinami (kipi in drugo okrasje).
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
21
Ime:
Črnomelj – Cerkev sv. Boštjana v Mestni lozi
EŠD: 
1741
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Črnomelj
Parcelna številka: 
*223
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Črnomelj
Parcelna številka: 
*223, 855-del, 857/1-del, 857/2-del, 858/2
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (portala, okna …).
– Struktura sten z ometi in beleži.
– Glavni in edini oltar, izdelek podobarja Konrada Skaze iz okoli leta 1904.
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
22
Ime:
Dalnje Njive – Cerkev sv. Marka
EŠD: 
2267
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Sinji vrh
Parcelna številka: 
*162-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Sinji vrh
Parcelna številka: 
*144/51, *144/55, *161, 4435/4, 4437/12, 4437/14, 4443/1, 4444/3-del, 4444/4, 4444/5, 4445-del, 4446-del, 4457/3-del, 4457/4, 4548/1, 4549-del, 4712/1-del, 4741-del, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118-del, 7132, 7133, 7146, 7147
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev in posamezni stavbni detajli (portal, okna, slavolok).
– Struktura sten z ometi in poslikavami.
– Glavni in edini oltar iz sredine 19. stoletja in vsi njegovi sestavni deli.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
23
Ime:
Damelj – Cerkev sv. Mihaela
EŠD: 
2662
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Damelj
Parcelna številka: 
*144/1
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Damelj
Parcelna številka: 
*144/1, 24/14-del, 708/1, 708/2, 709-del, 710/1-del, 710/2, 710/3, 942/2-del, 943-del, 944-del, 945-del, 946/2-del, 954/1, 954/2, 955, 956/1, 956/2, 957/1, 957/2, 961/1, 1136/3-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni detajli (slavolok, portal, okna, rebrovje …).
– Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
– Glavni in edini oltar z vsemi sestavnimi deli.
– Kamnit zidec okoli pokopališča in zidan vhodni portal na pokopališče.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
24
Ime:
Dobliče – Cerkev sv. Janeza Evangelista
EŠD: 
1730
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dobliče
Parcelna številka: 
*94
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dobliče
Parcelna številka: 
*2, *3/1, *94, *328, 254-del, 256/1-del, 286, 289, 290/1-del, 762, 766-del, 3573/1-del, 3598-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter in posamezni stavbni detajli (kamnita portala, kropilniki …).
– Struktura sten z ometi in poslikavami.
– Vsa oltarna oprema z vsemi sestavnimi deli (kipi in drugo okrasje) in drugi likovno izraziti elementi (križev pot …).
– Struktura sten in poslikava Franceta Blaznika iz leta 1895 v notranjosti cerkve.
– Spominska plošča škofu Janezu Vrtinu (1844–1899), vzidana na steno zakristije.
– Grob in nagrobnik Paula Lacknerja (1826–1899) in njegovega zeta Mathiasa Stieneta na pokopališču ob cerkvi.
– Nagrobniki z napisi v nemščini, postavljeni ob pokopališkem zidu pod mrliško vežico.
– Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
25
Ime:
Dragovanja vas – Cerkev sv. Ožbolta
EŠD: 
1800
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Tanča gora
Parcelna številka: 
*61/1
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Tanča gora
Parcelna številka: 
*61/1, 688/2, 692/1, 694, 695/1, 695/2, 3391
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, vsa še ohranjena originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (slavolok, portal, okna ...).
– Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod beleži.
– Naslikana arhitektura oltarja na zaključni steni prezbiterija, delo Josepha Wilhelma iz leta 1826.
– Glavni in edini oltar, izdelek Matije Žure iz leta 1876, z vsemi sestavnimi deli (tabernakelj, kipi in drugo okrasje).
– Sliki Naše ljube Gospe iz leta 1903 in Križanja (olje na platnu) iz leta 1934, deli slikarja Mihaela Kambiča in slika Marije Snežne (olje na lesu) s signaturami 1741, 1826 in 1902.
– Zvon iz leta 1816, ki ga je vlil Vincent Samassa iz Ljubljane.
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Kamnit pokopališki zid.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe, ter dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:
– Sanacija zadnje obnove stavbe, ki je okrnila ali celo delno izbrisala njene arhitekturne, zgodovinske in umetnostnozgodovinske kvalitete stavbe.
– Ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
26
Ime:
Golek pri Dragatušu – Cerkev sv. Antona Puščavnika
EŠD: 
1799
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Golek
Parcelna številka: 
*1
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Golek
Parcelna številka: 
*1, *135, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 172, 767-del, 768/1-del, 768/2-del, 769-del, 772, 1766/8-del, 1773-del, 1775/2-del, 2720-del, 2722, 2723, 2724, 2725
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, slavoločen lok, kapiteli, sosvodnice …).
– Struktura sten s še originalnimi ometi in poslikavami ter morebitnimi poslikavami pod beleži.
– Baročna oblika strehe zvonika.
– Vsa oltarna oprema in vsi njeni sestavni deli (kipi, svečniki ...).
– Kamnit nagrobnik Matije Primitza (1792–1855), in njegove žene Ane (1795–1858) vzidan v južno steno ladje.
– Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe, ter dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:
– Sanacija zadnje obnove stavbe, ki je okrnila ali celo delno izbrisala njene arhitekturne, zgodovinske in umetnostnozgodovinske kvalitete stavbe.
– Ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap.
27
Ime:
Gornji Suhor pri Vinici – Cerkev sv. Fabijana in Boštjana
EŠD: 
2660
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Stara lipa
Parcelna številka: 
*47/4
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Stara lipa
Parcelna številka: 
*47/4, 1840-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, rebra, slavolok).
– Struktura sten fasad in notranjosti z ometi in vsemi poslikavami pod beleži.
– Glavni oltar v osnovi iz leta 1658 in vsa ostala cerkvena oprema z vsemi sestavinami (kipi, zvonovi …), ter drugi likovno izraziti elementi.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
28
Ime:
Griblje – Cerkev sv. Vida
EŠD: 
2122
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Griblje
Parcelna številka: 
*1
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Griblje
Parcelna številka: 
*1, *2, *4/4, 1022/1, 1024, 1025, 1026/10, 1026/7, 1027, 2677-del, 2678, 5246-del, 5248, 5249, 5250, 5251, 5255-del, 5257-del, 5258, 5260-del, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279-del, 5280, 5281, 5282-del, 5299, 5301
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni stavbni detajli (profiliran zidni zidec, sosvodnice, pilastri).
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod beleži.
– Vsa oltarna oprema z vsemi sestavinami (kipi, slike in drugo okrasje), cerkvene klopi, ograja pevskega kora in drugi izraziti likovni elementi (steklen lestenec, križev pot).
– Originalno kamnito tlakovanje.
– Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
29
Ime:
Hrast pri Vinici – Cerkev sv. Roka
EŠD: 
2659
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Hrast pri Vinici
Parcelna številka: 
*77
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Hrast pri Vinici
Parcelna številka: 
*18, *22, *26, *76, *77, *91, *93-del, 1, 2/3, 14-del, 306-del, 1105/1-del, 1107/2, 1122/4-del, 2576/7-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni stavbni detajli.
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
– Glavni oltar z vsemi sestavinami, posebej s sliko sv. Roka iz leta 1874, delom slikarja Wisiaka iz Kranja.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
30
Ime:
Kovača vas nad Kolpo – Cerkev sv. Antona Padovanskega
EŠD: 
2771
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Stari trg ob Kolpi
Parcelna številka: 
*107
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Stari trg ob Kolpi
Parcelna številka: 
*107, *118, 902/1-del, 903/1-del, 903/2, 907, 908, 909, 910, 913/3, 914, 915, 916, 917/1, 917/2, 918, 919/2, 920/3, 922/2, 923, 924, 925, 926, 927/1, 927/2, 928, 929, 937, 938, 939, 940, 941, 942/1, 942/2, 942/3, 943, 944/1, 944/2, 945, 946, 947, 948/1, 948/2, 955/1, 955/2, 956, 957, 958/1, 958/2, 959/1, 959/2, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca in posamezni stavbni detajli (portal, konzole, poznogotska okna in rebra v kapeli, sklepnik).
– Oprema cerkve, delo slikarja Maksima Sedeja mlajšega (Križev pot, slike Poslednja sodba, Poljanska Marija in Anton Martin Slomšek) in Jožeta Pavlakoviča (krilni oltarček v kapeli).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
31
Ime:
Miliči – Cerkev sv. Petra in Pavla
EŠD: 
10096
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Marindol
Parcelna številka: 
*19
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Marindol
Parcelna številka: 
*18, *19, 1095-del, 1101, 1102, 1103/2, 1103/3, 1314, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1318, 1319/1, 1319/2, 1320, 1321, 1322, 1323/1, 1323/2, 1323/3, 1323/4, 1323/5, 1324, 1325, 1326, 1327/1, 1327/2, 1327/3, 1328/1, 1328/2, 1329, 1330, 1331, 1332, 1335, 1336/1, 1336/2, 1337/1, 1337/2, 1338, 1339/1, 1339/2, 1339/3, 1340/1, 1340/2, 
1340/3, 1341, 1342, 1343, 1344/1, 1344/2, 1345, 1346, 1350/4, 1350/5, 1353/1, 1353/2, 1354/1, 1354/2, 1355, 1356, 1358/1, 1358/2-del, 1359-del, 1360-del, 1361-del, 1362, 1363/1, 1363/2, 1363/3, 1364, 1365/1, 1365/2, 1365/3, 1366, 1367, 1368/1, 1368/2, 1369, 1370, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377/1, 1377/2, 1965/1-del, 1968-del, 1969, 1970, 1971, 2016, 2017, 2018
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
– Vsa cerkvena oprema in vse podobe, ki sestavljajo ikonostas.
– Vsa slikana okna (vitraji).
– Cerkveni arhiv.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
32
Ime:
Naklo v Beli krajini – Cerkev sv. Jakoba
EŠD: 
1733
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Talčji vrh
Parcelna številka: 
*252, *254, 1959/4
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Talčji vrh
Parcelna številka: 
*252, *253, *254, 1959/4, 1959/5, 1959/6, 1960, 1961, 1962/1-del, 1962/2, 1963, 1968/1, 1970/1, 1971, 5290/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
– Struktura ometov in poslikava s konca 15. stoletja na stenah in obokih prezbiterija in na ladijski steni slavoloka.
– Vsi v omet vrezani napisi (glagoljaški, latinski, nemški) in letnice na lokih slavoločne stene.
– Struktura ometov in poslikava na stenah ladje (posvetilni križi, upodobitev bandera …).
– Struktura ometov in poslikava vseh fasad cerkve in zvonika.
– Podobe križevega pota, izdelek iz bližine delavnice Janeza Potočnika iz okoli leta 1834.
– Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodna partija na pokopališče.
– Litoželezni nagrobni križi ob severovzhodni potezi pokopališkega zidu.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Zap. št.:
33
Ime:
Obrh pri Dragatušu – Cerkev sv. Lovrenca
EŠD: 
1796
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
*121
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
*120, *121, *122, 2461-del, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 4682/9-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni detajli (portal, okna, slavolok).
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
– Glavni in edini oltar, izdelek podobarja Janeza Poglajna iz leta 1891.
– Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe, ter dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:
– Sanacija zadnje obnove stavbe, ki je okrnila ali celo delno izbrisala njene arhitekturne, zgodovinske in umetnostnozgodovinske kvalitete stavbe.
– Ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
34
Ime:
Otovec – Cerkev sv. Jerneja
EŠD: 
1735
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Talčji vrh
Parcelna številka: 
*337/3, *548
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Talčji vrh
Parcelna številka: 
*337/1, *337/2, *337/3, *337/4, *548, 572, 573/1, 573/2, 573/3, 573/4, 574, 575, 576, 577, 578, 579/1, 579/2, 580/1, 580/2, 581/1, 581/2, 582/1, 582/2, 583, 584, 786/2, 814/2, 815, 816, 817, 819, 820, 824, 825, 827, 828, 829/1, 829/2, 830/1, 830/2, 831, 832, 833/1, 833/2, 836, 837/1, 837/2, 838/1, 838/2, 839/1, 839/2, 840, 841, 2456/2, 2456/3, 2456/4, 2456/6, 2459, 2460/1, 2460/2, 2463, 2464, 2465, 2468, 2469/1-del, 2477/3, 2477/4, 2488-del, 2490, 2491/1, 2491/2, 2491/3, 2492/1, 2492/2, 2496, 2498, 2500, 2504/1,
2504/2, 2505/1, 2505/2, 2505/3, 2505/4, 2506, 2507, 2508, 2509, 2511, 2514/1, 2514/2, 2515, 2516, 2517, 2518/1, 2518/2, 2519, 2520/1, 2520/2, 2521/1, 2521/2, 2521/3, 2521/4, 2522/1, 2522/2, 2523, 2524/1, 2524/2, 2526, 2527, 2528/1, 2528/2, 2529, 2530, 2533/1, 2533/2, 2535/1, 2535/2, 2536/1, 2536/2, 2537/1, 2537/2, 2538, 2541-del, 2543-del, 5344-del, 5364/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev posamezni stavbni detajli (okna, portal, pevski kor), ter vsi kamniti elementi.
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Struktura sten z ometi in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
– Oltar z vsemi sestavnimi deli (kipi, slika in drugo okrasje) in vsi drugi likovno izraziti elementi.
– Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
35
Ime:
Petrova vas – Cerkev sv. Janeza Krstnika
EŠD: 
1737
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Petrova vas
Parcelna številka: 
*1
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Petrova vas
Parcelna številka: 
*1, 5/2, 201/1, 201/2, 202, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 206/3, 207/1, 207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 208/1, 209/1, 209/2, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 219, 228, 233/1, 233/2, 237/1, 237/2, 242/1, 242/2, 243/1, 244/1, 244/3, 288, 289, 290/1, 291/1, 292/1, 293/1, 294/1, 295, 296, 298, 299/1, 299/2, 4561-del, 4612/1, 4629-del, 4631
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (pevski kor, slavolok, pilastri …).
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
– Vsa oltarna oprema z vsemi sestavnimi deli (kipi, svečniki in drugo okrasje), prižnica z vsemi sestavinami (baldahin, kipi, slika) in drugi likovno izraziti elementi (lestenec).
– Bronasti zvon iz leta 1878, izdelek Alberta Samasse.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
36
Ime:
Podklanec – Cerkev sv. Jožefa
EŠD: 
2658
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
*134
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
*132, *134, *135, 1319, 2369/10-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegov vsebinski, simbolni in prostorski odnos do neposredne okolice.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (slavolok, vrata, okenske odprtine).
– Tlak iz apnenega estriha pod obstoječimi opečnimi tlakovci.
– Pokončno, na romanski način oblikovano okence v južni steni ladje.
– Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži (vogelniki, zvezde …) na fasadah.
– Glavni oltar (zidana oltarna menza, lesen nastavek in njemu pripadajoči kipi).
– Figuralna in vegetabilna poslikava iz preloma 17. in 18. sto- letja na oboku in stenah prezbiterija ter na slavoločnem loku.
– Zvonček v zvoniku.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
37
Ime:
Preloka – Cerkev sv. Trojice
EŠD: 
2173
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Preloka
Parcelna številka: 
*304, 1208/25
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Preloka
Parcelna številka: 
*1, *2/1, *2/2, *304, *329, 1190, 1191, 1195, 1196, 1204/1, 1204/2, 1205, 1207, 1208/12, 1208/16, 1208/17, 1208/18, 1208/19, 1208/20, 1208/21, 1208/22, 1208/23, 1208/24, 1208/25, 1208/4, 1208/5, 1209, 1210/1, 1210/2, 1213/10, 1213/11, 1213/3-del, 1213/4, 1213/5, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1214/1, 1214/2, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4, 1215/5, 1215/6, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/4, 1217/1, 1217/2, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 
1222, 1223, 1224, 1279/2, 1279/3, 1279/4, 1280/1, 1281, 1282, 1284, 1285, 5132/59, 5132/60, 5132/61, 5132/62, 5132/64-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Vsa oltarna prema z vsemi sestavnimi deli (tabernakelj, kipi, slike in drugo okrasje), prižnica, predelana v ambon, slike s. Pie Garantini, orgelska omara Brandlovih orgel iz začetka 20. stoletja in drugi likovno izraziti elementi (križev pot …).
– Vse cerkveno posodje (kelihi …).
– Leseni lestenci in cerkvene klopi, izdelane po načrtih J. Plečnika v 50-tih letih 20. stoletja.
– Kamnit zidec okoli pokopališča z vhodno partijo in stara kamnita mrliška vežica.
– Starejši nagrobniki in spominska obeležja.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
38
Ime:
Pusti Gradec – Cerkev Vseh svetnikov
EŠD: 
1798
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
*56
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
*56, 888, 894/3
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, portal, slavolok).
– Struktura sten z ometi in dekorativna poslikava zunanjščine in notranjosti.
– Glavni in edini oltar, izdelek Jerebove podobarske delavnice z začetka 20. stoletja, z vsemi sestavinami.
– Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodna partija na pokopališče.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
39
Ime:
Rodine v Beli krajini – Cerkev Marije Pomagaj
EŠD: 
1734
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Talčji vrh
Parcelna številka: 
*205, 1445, 1450
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Talčji vrh
Parcelna številka: 
*204/1, *204/2, *205, *206, *207/1, *207/2, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451/1, 1451/2, 1452/1, 1452/3, 1452/4, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457/1, 1457/2, 1458, 1459, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478-del, 1479, 1482, 1483, 5291/15-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
– Struktura sten z ometi in poslikavami.
– Glavni oltar iz leta 1884, izdelek Jerebove podobarske delavnice in vsa druga oltarna oprema z vsemi sestavnimi deli.
– Nastavek oltarja z letnico 1696 in Marijino sliko, danes v črnomaljskem župnišču.
– Podobe križevega pota, ljudsko delo iz 19. stoletja.
– Originalno tlakovanje s konca 19. stoletja.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
40
Ime:
Rožanec – Cerkev sv. Jurija
EŠD: 
1736
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Petrova vas
Parcelna številka: 
*358
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Petrova vas
Parcelna številka: 
*358, *359, 4345, 4346, 4348, 4349, 4350, 4620/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost in lega spomenika v prostoru.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, gradbena substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (slavolok, portal, okna).
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Struktura sten z ometi in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
– Glavni in edini oltar ter vsa njegova oprema.
– Kamnit zid okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
41
Ime:
Sinji vrh – Cerkev sv. Janeza Evangelista
EŠD: 
2265
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Sinji vrh
Parcelna številka: 
490/2
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Sinji vrh
Parcelna številka: 
*2/1, *2/2, *3-del, *4/3, *5/2, *62, 1/1, 2, 235/2-del, 235/3, 236/1-del, 236/2-del, 236/3, 237, 238/1, 238/2, 238/3, 302/1-del, 302/2, 486/19, 490/1, 490/2, 490/3, 491/1, 491/2-del, 491/4, 492/1-del, 493/2-del, 493/3-del, 4712/40-del, 4712/48-del, 4723/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
– Struktura sten z ometi in poslikavami, predvsem dekorativna členitev zunanjščine.
– Vsa oltarna oprema z vsemi sestavnimi deli (kipi, slike in drugo okrasje), cerkvene klopi in drugi likovno izraziti elementi (Križev pot ipd.).
– Originalno tlakovanje v ladji in prezbiteriju.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
42
Ime:
Srednji Radenci – Cerkev sv. Marije Magdalene
EŠD: 
2318
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Radenci
Parcelna številka: 
*15/1, *15/3, 117/2
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Radenci
Parcelna številka: 
*1, *7, *14, *15/1, *15/2, *15/3, *21/3, *89, *146, *147, *148, *161, 1/1, 8, 109, 110, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 112, 116, 117/1, 117/2, 118, 119, 120/1, 120/2, 121, 122/1, 122/2, 1062/2, 1063, 1065/4, 1066-del, 1067-del, 2302-del, 2304-del, 2307, 2308/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev, posamezni detajli ter vsi kamniti elementi (portal, okenski okvirji, zaključek zvonika …).
– Struktura stan z ometi in poslikavami ter morebitnimi poslikavami pod beleži.
– Glavni oltar, izdelan v historicističnem slogu ob prelomu 19. in 20. stoletja in vsa njegova oprema.
– Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodna partija na pokopališče.
– Ohranja in varuje se grob padlega partizana.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
43
Ime:
Stari trg ob Kolpi – Cerkev sv. Jožefa
EŠD: 
2316
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Stari trg ob Kolpi
Parcelna številka: 
*1-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Stari trg ob Kolpi
Parcelna številka: 
*1, *2, *3, *4/1-del, 1, 2-del, 1435/1-del, 53/4-del, 53/5-del, 53/6, 53/7, 53/8, 3530/1-del, 3542/2-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega v naselju in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter in posamezni stavbni detajli in kamnoseški elementi (portali, stebri pevskega kora, kropilniki, kamnit tlak …).
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Kamnit glavni portal in napis na njem z letnico 1632.
– Glavni oltar in vsa njegova oprema (zidana menza, lesen oltarni nastavek, kipi, tabernakelj, svečniki), ki je v osnovi iz sredine 18. stoletja in ga je 1904 predelal podobar Janez Vurnik.
– Križani Kristus iz 18. stoletja in kulise Božjega groba iz 19. stoletja v desni stranski kapeli.
– Novo renesančni oltar sv. Mihaela v levi stranski kapeli (menza z vgrajenim kamnitim nagrobnikom, nastavek, kipi, slika, okrasje).
– Zakristijska omara in orgelska omara.
– Cerkveno posodje (kelihi, monštranca …).
– Tlaki v ladji, prezbiteriju in kapelah iz leta 1904.
– Kamnita nagrobnika, vzidana na fasado zakristije in v pokopališki zid ob zakristiji.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
44
Ime:
Stražnji Vrh – Cerkev sv. Nikolaja
EŠD: 
926
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Talčji vrh
Parcelna številka: 
*481
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Mavrlen
Parcelna številka: 
*414, 523-del, 524-del, 525, 527/1, 527/2, 528/1, 528/2, 4801-del, 4830/5-del
Katastrska občina: 
Talčji vrh
Parcelna številka: 
*478/2, *479, *481, *482/1, *627, *628, 4672/1, 4682/1, 4682/2, 4685/2, 4686/1, 4686/2, 4686/3, 4686/4, 4687/1, 4687/2, 4687/3, 4687/4, 4696/1, 5304/2-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni kamnoseški elementi (portala, okenski okvirji, stopnice, kropilnik …).
– Ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Lesen kasetiran poslikan strop z začetka 18. stoletja.
– Struktura sten z ometi in vso figuralno in dekorativno poslikavo zunanjosti in notranjosti cerkve, ter kartuša z napisom nad glavnimi vrati v cerkev.
– Črno-zlat stranski oltar iz prehoda 17. v 18. stoletje.
– Glavni oltar iz leta 1887 in vsa njegova oprema (zidana menza, lesen oltarni nastavek, kipi, tabernakelj, svečniki …), izdelek podobarja Jerneja Jereba iz Metlike.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
45
Ime:
Špeharji – Cerkev sv. Trojice
EŠD: 
2268
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Sinji vrh
Parcelna številka: 
*167
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Sinji vrh
Parcelna številka: 
*167, 3674/211-del, 3674/212-del, 3787, 3806/17-del, 3806/18, 3806/19, 3806/20, 3806/21, 4736/9-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni detajli (okna, vrata …).
– Struktura sten z ometi in poslikavami ter morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
– Glavni in edini oltar, v osnovi iz konca 18. stoletja, in vsa njemu pripadajoča oprema.
– Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
46
Ime:
Tanča gora – Cerkev sv. Ane
EŠD: 
1802
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Tanča gora
Parcelna številka: 
*63/1
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Tanča gora
Parcelna številka: 
*63/1, 1265, 1266, 1807/1-del, 1808/1, 1811, 1813/1, 1814/2, 4947-del, 4949/1-del, 4949/3-del, 4959/2-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost in lega spomenika v prostoru.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
– Struktura sten z originalnimi ometi in poslikavami ter morebitne poslikave pod beleži.
– Glavni oltar z vsemi sestavinami (kipi, svečniki in drugo okrasje).
– Originalen kamnit tlak v lopi in notranjosti cerkve.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
47
Ime:
Tanča Gora – Cerkev sv. Tomaža
EŠD: 
1801
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Tanča gora
Parcelna številka: 
*91
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Tanča gora
Parcelna številka: 
*91, 3253/2, 3253/3, 3253/4, 3253/5, 3254, 3255, 3259/1, 3259/2, 3260, 3261/1, 3261/2, 3261/3
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova osamljena lega.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, vsa njena še ohranjena originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, rebra, slavolok).
– Struktura sten in dekorativna členitev zunanjščine in notranjščine, morebiti še ohranjena pod ometi in neprimernimi beleži zadnje obnove.
– Glavni oltar z vsemi sestavnimi deli (kipi, svečniki in drugo okrasje).
– Zvon z letnico 1736, izdelek zvonarja Jožefa Samasse iz Ljubljane.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe ter posebni določili:
– sanacija zadnje obnove stavbe, ki je okrnila ali celo delno izbrisale njene arhitekturne, zgodovinske in umetnostnozgodovinske kvalitete;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
48
Ime:
Velika Plešivica – Cerkev sv. Marije Magdalene
EŠD: 
1596
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Adlešiči
Parcelna številka: 
*73/2
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Adlešiči
Parcelna številka: 
*73/2, 1899/4, 1899/6, 1901/1-del, 1901/2, 1906-del, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915-del, 1922/1, 1922/2, 1923, 1924, 1925/1
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova izjemna lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Oltarna oprema z vsemi sestavinami (kipi in drugo okrasje) in drugi likovno izraziti elementi.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
49
Ime:
Vinica – Cerkev Matere božje na Žežlju
EŠD:
2657
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
*117, 1231/3
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
*80/15, *80/18, *80/26, *80/28, *80/29, *80/30, *117, *297, 1230/2-del, 1230/3, 1230/4, 1230/5, 1230/6, 1231/1, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1232, 1233/1, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1251/1, 1251/2, 1252/1, 1252/2, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1259, 1260/1, 1260/2, 1261, 1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1265, 1266, 1267, 1269, 1270/1, 1270/2, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1274/2, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1281/1, 1281/2, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292/1, 1292/2, 1293, 1294/1, 1294/2, 1295, 1296, 2371/17-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, portala, slavolok).
– Struktura sten z ometi in poslikavami.
– Vsa oltarna oprema z vsemi sestavinami (tabernakelj, kipi, slike in drugo okrasje), prižnica z vsemi sestavinami, razstavljeni oltar s sliko Savlovo spreobrnjenje in drugi likovno izraziti elementi (križev pot, Marijin kip na tronu, lesena tabla Speculum sacerdotum (Ogledalo duhovnikov iz leta 1736).
– Kamniti tlaki v ladji in prezbiteriju.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
50
Ime:
Vinica – Cerkev Najdenja sv. Križa
EŠD:
2656
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
*56
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
*1/1, *56, 86/4, 86/5-del, 87-del, 88/2, 88/3, 88/4, 95/1, 95/4, 548/2, 548/3, 548/4, 548/5, 548/6, 549/12, 549/15, 549/16, 549/17, 2372/1, 2371/14-del, 2372/6-del, 2372/16-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (gotska obočna shema v prezbiteriju in gotski talni zidec, slavolok, okna, portali).
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Struktura sten z ometi in poslikavami, posebej poslikava Simona Ogrina ml. na stropu ladje, ter morebitne poslikave pod ometi in beleži.
– Vsa oltarna oprema (glavni oltar in stranski oltar iz 18. stoletja) z vsemi sestavinami (kipi, antependij in drugo okrasje), prižnica in drugi likovno izraziti elementi (križev pot po Fürichu, slika Marije Brezmadežnega spočetja, delo Anice Zupanc iz leta 1921, slika Srca Jezusovega, delo Matije Bradaška iz leta 1926, bandere s sliko sv. Antona, sv. Duha in sv. Trojice).
– Slika Najdenje Svetega križa, delo Antona Cebeja iz leta 1750 in slika sv. Ignacija iz sredine 18. stoletja.
– Krstni kamen iz začetka 20. stoletja v stranski kapeli.
– Klasicistična orgelska omara in instrument, izdelek bratov Zupan iz Kamne Gorice iz leta 1901.
– Vse cerkveno posodje.
– Grobnica pod tlaki ladje pred prezbiterijem.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
51
Ime:
Vojna vas – Cerkev Marijinega rojstva
EŠD: 
1739
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Loka
Parcelna številka: 
2060/3
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Loka
Parcelna številka: 
2035/1, 2035/2, 2036/7, 2036/8, 2036/9, 2052/1, 2056/2-del, 2060/1, 2060/3, 2446/1-del, 2463/12, 2463/15
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, vrata, slavolok …).
– Kamnite stopnice pred glavnim in stranskim vhodom, vsi kamniti portali in originalno kamnito tlakovanje v notranjosti.
– Dekorativna členitev zunanjščine in baročna oblika strehe zvonika.
– Struktura sten z ometi in morebitnimi poslikavami pod beleži.
– Stenska slika Marije kraljice z otrokom v niši nad stranskim vhodom.
– Glavni oltar in vsi njegovi sestavni deli (kipi, sliki, tabernakelj, svečniki …).
– Stranska baročna oltarja in vsi njuni sestavni deli (slike, kipi …) ter prižnica.
– Vsi drugi likovni izraziti elementi (križev pot …).
– Vsi duhovniški nagrobniki, vzidani ali prislonjeni ob cerkvene fasade.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
52
Ime:
Zagozdac – Cerkev Marijinega vnebovzetja
EŠD: 
2818
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dolenja Podgora
Parcelna številka: 
*1
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dolenja Podgora
Parcelna številka: 
*1, *3, *130, 1
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev in posamezni stavbni detajli (portali, okna, vrata …).
– Struktura sten z ometi ter dekorativna členitev zunanjščine.
– Glavni in edini oltar z vsemi sestavinami (tabernakelj, kipi, slika ...).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za druge objekte in naprave.
Zap. št.:
53
Ime:
Zilje – Cerkev sv. Antona Padovanskega
EŠD: 
2174
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Preloka
Parcelna številka: 
*108
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Preloka
Parcelna številka: 
*108, *109/2, *109/3, *109/4, *110, 3391/2, 3392/1, 3392/2, 3398/9, 3410/4-del, 3526-del, 3531, 3532, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538/1, 3538/2, 3540, 3541/1, 3541/2, 3543/1, 3543/2, 3543/3, 3544, 3545, 3546, 3547, 3551, 3554, 5150-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni detajli (okna, vrata, tlaki …).
– Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
– Glavni oltar iz 19. stoletja (zidana oltarna menza, lesen nastavek) in njemu pripadajoči kipi, izdelek tirolskih podobarskih delavnic.
– Stranska oltarja s konca 19. stoletja, delo Jerebove podobarske delavnice iz Metlike.
– Kamnit pokopališki zidec, posebej še oba vhoda na pokopališče.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
8. člen 
(spominski objekti in kraji) 
Zap. št.:
54
Ime:
Adlešiči – Spomenik NOB
EŠD:
18157
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Adlešiči
Parcelna številka: 
*183-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Adlešiči – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 1595).
Zap. št.:
55
Ime:
Adlešiči – Spomenik padlim v 1. in 2. svetovni vojni
EŠD:
22703
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Adlešiči
Parcelna številka: 
*183-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta – posebej reliefna plastika.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Adlešiči – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 1595).
Zap. št.:
56
Ime:
Bojanci – Spomenik NOB
EŠD:
18311
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Bojanci
Parcelna številka: 
139/2-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Bojanci – Cerkev Obglavljenja sv. Janeza Krstnika (EŠD 12913).
Zap. št.:
57
Ime:
Cerkvišče – Spomenik NOB
EŠD:
19324
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Cerkvišče
Parcelna številka: 
2332-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Cerkvišče
Parcelna številka: 
2331-del, 2332-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost obeležja.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za spominske objekte in kraje in dodatni varstveni režim:
– smiselno bi bilo ponovno vrniti spomeniku prvotno podobo in ga postaviti na tri železne podstavke.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
58
Ime:
Črnomelj – Spomenik Janku Starihi
EŠD:
24088
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Črnomelj
Parcelna številka: 
78/7-del, 78/10
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta – kip, kamniti zid, ki zamejuje zadnjo stran spomenika, park pred spomenikom.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
59
Ime:
Črnomelj – Spomenik padlim v 1. svetovni vojni
EŠD:
9676
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Črnomelj
Parcelna številka: 
82/2-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Črnomelj
Parcelna številka: 
82/2, 85, 90/1, 1126/30-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Fizična pojavnost objekta – relief, napisi iz kovanih črk, plošča ubitima v Judenburgu, parkovna ureditev neposredne okolice.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in določilo, da celotno vplivno območje spomenika ostane nepozidano.
Zap. št.:
60
Ime:
Dalnje Njive – Francoski kamen
EŠD:
19325
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Sinji vrh
Parcelna številka: 
3674/148-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
61
Ime:
Dragatuš – Spomenik NOB
EŠD:
9375
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
*329
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
*329, 1215/1-del, 1215/2, 1276/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
62
Ime:
Kvasica – Spomenik NOB
EŠD:
19322
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Tanča gora
Parcelna številka: 
5092
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Tanča gora
Parcelna številka: 
5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064-del, 5071, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078-del, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084/1, 5084/2, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5139
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta oziroma celotnega obeležja.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
63
Ime:
Lokve pri Črnomlju – Spomenik NOB
EŠD:
9385
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Talčji vrh
Parcelna številka: 
283
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Talčji vrh
Parcelna številka: 
283, 284, 285, 5375/4-del, 5375/5
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
64
Ime:
Ogulin – Slopno znamenje
EŠD: 
19318
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
2372/6-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
604/1-del, 612-del, 613-del, 614-del, 1039, 1040/2, 2372/6-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost in lega spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova znamenja, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
– Struktura sten z ometi in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
65
Ime:
Stari trg ob Kolpi – pomembnejši grobovi
EŠD:
10110
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Stari trg ob Kolpi
Parcelna številka: 
*1
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta – oblika nagrobnikov, napisi na nagrobnikih, železne ograje, posamezni kamniti okvirji.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebna določila:
– na željo novega najemnika grobne parcele se lahko starejše nagrobne plošče ali nagrobni spomeniki odstranijo in nepoškodovani prenesejo v za to določen prostor – lapidarij. Ta se skupaj z upravljavcem določi v okviru pokopališča;
– grobovi padlih partizanov z nagrobniki se ohranjajo na obstoječih lokacijah;
– sanacija, obnova, premestitev ali odstranitev varovanega nagrobnega spomenika in plošče ni možna brez kulturnovarstvenih pogojev in na njihovi podlagi kulturnovarstvenega soglasja.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Stari trg ob Kolpi – Cerkev sv. Jožefa (EŠD 2316).
Zap. št.:
66
Ime:
Vinica – Kapelice križevega pota na Žežlju
EŠD: 
10113
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
1231/4, 1230/2-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost in lega spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova kapel, njihova namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev in posamezni stavbni detajli.
– Struktura sten z ometi.
– Vsa oprema kapel (slike, kipi …).
– Kamnite stopnice na posameznih odsekih romarske poti.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Vinica – Cerkev Matere božje (EŠD 2657).
Zap. št.:
67
Ime:
Vinica – Spomenik Viniški republiki
EŠD:
19319
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
*1/5-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
*1/5, 549/13, 549/14
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Fizična pojavnost objekta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
68
Ime:
Zilje – Kapelica svete Družine
EŠD: 
7464
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Preloka
Parcelna številka: 
4242/3-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Preloka
Parcelna številka: 
4240, 4242/3-del, 5154/4-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
– Arhitekturna zasnova kapele, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
– Struktura sten z ometi in poslikavami.
– Oltarček s kipom sv. Družine, izdelek južnotirolskih podobarskih delavnic z začetka 20. stoletja.
– Spominska plošče, vzidana na pročelju kapele, z napisom, ki govori o tem, kdo, kdaj in zakaj je postavil kapelo.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
9. člen 
(drugi objekti in naprave) 
Zap. št.: 
69
Ime:
Breg pri Sinjem vrhu – Mlin in jez
EŠD:
10086
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Sinji vrh
Parcelna številka: 
*197, *198, 4743-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Sinji vrh
Parcelna številka: 
*197, *198, *199, *202, 3674/101-del, 3688/2, 3689, 4737/1-del, 4743-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
– Tlorisna zasnova in gradbena substanca mlina.
– Odprtine za vretena v južni steni mlina.
– Mlinski kamni, prenosni in pogonski mehanizem v mlinu.
– Oblika jezu, betonskih korit in zapornic.
– Prvotna namembnost – dopuščena pa je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave ter upoštevati še specifične določbe:
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 
70
Ime:
Črešnjevec pri Dragatušu – Vodnjak na domačiji Črešnjevec 2
EŠD:
12900
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Belčji vrh
Parcelna številka: 
2522-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
– Oblika ravne betonske strehe.
– Tlorisna zasnova in gradbena substanca kamnitega oboda nad izvirom vode.
– Oblika in materialna substanca podzemnega dela vodnjaka ter vodne črpalke in korita nad njim.
– Obstoječa oblika oziroma platoja pred vodnim virom, vključno z informativno tablo.
– Prvotna namembnost – dopuščena je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:
– ohranjanje stavbne zasnove vključno z ravno betonsko streho;
– ohranjanje lesenih vrat v zidanem obodu;
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
Zap. št.: 
71
Ime:
Damelj – Mlin z žago
EŠD: 
23890
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Damelj
Parcelna številka: 
*82/1, *82/2, *82/3, 1142-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Damelj
Parcelna številka: 
*82/1, *82/2, *82/3, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 65, 66, 67, 68, 1139-del, 1142-del, 1143/4, 1143/44-del, 1143/46, 1143/47, 1143/6-del, 1143/8
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
– Oblika jezu.
– Tlorisna zasnova in gradbena substanca mlina in žage.
– Spominsko obeležje na mlinu.
– Odprtine za vretena v zahodni steni mlina.
– Mlinski kamni in prenosni mehanizem v mlinu.
– Gater s sanmi in pogonski mehanizem v žagi.
– Prvotna namembnost – dopuščena je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 
72
Ime:
Drežnik – Lisičeva kašča
EŠD:
25577
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Nova lipa
Parcelna številka: 
*147
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Nova lipa
Parcelna številka: 
*147, 714/1-del, 715, 716-del, 935/1-del, 936-del, 937-del, 938/1-del, 939/1-del, 1880/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru (gabariti, volumen).
– Tlorisna zasnova in materiali gradnje in konstrukcija, lesena dira.
– Namembnost, dopustna je dopolnitev namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatna določila:
– ohranja se izgled in namen stavbe;
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji in tradicionalnim dejavnostim;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na ali ob stavbo.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.:
73
Ime:
Kanižarica – Rudnik
EŠD:
19941
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dobliče
Parcelna številka: 
2342/120, 2342/121, 2342/122
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dobliče
Parcelna številka: 
2342/120, 2342/121, 2342/122, 2342/123, 2342/124, 2342/125, 2342/193, 2342/198, 2342/200, 2342/202, 2342/261, 2342/262, 2342/263, 2342/264, 2342/265, 2342/267, 2342/268, 2342/272, 2342/273, 2342/274, 2342/301, 2342/302, 2342/320
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Vhod v rudnik s stolpom za dvigalo.
– Strojnica z ohranjenimi napravami.
– Rekonstrukcija rudniškega rova.
– Ohranjena neposredna okolica rudnika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 
74
Ime:
Velika sela pri Adlešičih – Vodénica
EŠD:
28534
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Adlešiči
Parcelna številka: 
2337-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Adlešiči
Parcelna številka: 
2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338-del, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2428, 2429, 2433-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Lokacija vodnega zbiralnika.
– Kamnita zgradba in dostop do vode oziroma material gradnje, konstrukcija, izgled stavbe in vodno zajetje.
– Obstoječa namembnost in pričevalnost kulturnega spomenika.
– Okolica spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
75
Ime:
Otovec – Železniški viadukt
EŠD:
20284
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Talčji vrh
Parcelna številka: 
5412/1, 5412/2, 5417/3-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Talčji vrh
Parcelna številka: 
*359, *360/2, *363, *367, *368, *590, *591, 566/1, 566/2, 567, 2544, 2545/1, 2545/2, 2545/3, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555/2, 2555/3, 2555/4, 2555/5, 2557/1, 2557/2, 2558/1, 2558/2, 2559, 2560, 2561, 2562, 2565, 2566, 2567, 2568, 2572, 2573/3, 2573/4, 2581/2, 2582, 2583/2, 2593, 2594/1, 2594/2, 2596, 2612, 2613, 2619/1, 2619/12, 2619/19-del, 2619/2, 2619/20, 2619/21, 2619/22, 2619/25-del, 2619/26, 2619/3, 2619/4, 2619/5, 2619/9-del, 2625/7, 2625/8, 2659/1, 2659/2, 2660, 2661/1, 2661/2, 2662/1, 2662/2, 2662/3, 2662/4, 2663/1, 2663/2, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668/1, 2668/2, 2669, 2670, 2671/1, 2671/2, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685/1, 2685/2, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2697, 2698, 2700, 2703, 2704/1, 2704/2, 2704/3, 2704/4, 2706, 2707/1, 2707/2, 2708/1, 2708/2, 2709, 2710, 2711/1, 2711/2, 2712/1, 2712/2, 2712/3, 2712/4, 2713/1, 2713/2, 2713/3, 2714/1, 2714/2, 2714/3, 2714/4, 2714/5, 2714/6, 2714/7, 2715/1, 2715/2, 2716, 2717, 2718/1, 2718/2, 2718/3, 2718/4, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725/1, 2725/2, 2725/3, 2725/4, 2748/1, 2748/2, 2749, 2750/1, 2750/2, 2755/1, 2755/2, 2756, 2757/1, 2757/2, 2759/1, 2759/2, 2759/3, 2759/4, 2760, 2761/1, 2761/2, 2762, 2763, 2764, 2765/1, 2765/2, 2765/3, 2765/4, 2766/2, 2766/3-del, 2767/1-del, 2772, 2792, 2793/1, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821/1, 2837, 2838, 2839, 2840/1, 2840/2, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 5340/1, 5340/2, 5341/1, 5341/2, 5342-del, 5346/1-del, 5348/1, 5348/2-del, 5349/2-del, 5393, 5412/1, 5412/2, 5417/3-del, 5417/6
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Fizična pojavnost objekta.
– Kamnita gradnja, materiali in oblike.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za druge objekte in naprave.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in določilo, da se vplivno območje v osrednjem delu ohranja nepozidano.
Zap. št.:
76
Ime:
Pobrežje pri Adlešičih – Mlin in žaga
EŠD:
10099
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Adlešiči
Parcelna številka: 
*9/1, *9/2, 757-del, 759, 760-del, 763/1, 763/6-del, 5186/3-del, 5204-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Stavba mlina in žage z vsemi arhitekturnimi elementi ter stavbnim pohištvom.
– Vse mlinarske naprave v notranjosti mlina.
– Vse žagarske naprave.
– Vodna kolesa vključno s konstrukcijo za zapiranje in vsemi ohranjenimi transmisijami za prenos energije na mlinske in žagarske naprave.
– Zapornice in jez na Kolpi.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Pobrežje – Območje gradu (EŠD 9560).
Zap. št.:
77
Ime:
Pusti Gradec – Žaga in mlin
EŠD:
7163
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
894/2-del, 4706-del
Katastrska občina: 
Golek
Parcelna številka: 
2678-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
887/1, 887/2, 894/2, 895, 896/2-del, 4657/5, 4706-del
Katastrska občina: 
Golek
Parcelna številka: 
2133, 2136, 2138, 2678-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Stavba mlina in žage z vsemi arhitekturnimi elementi ter stavbnim pohištvom.
– Vse mlinarske naprave v notranjosti mlina.
– Vse žagarske naprave.
– Vodna kolesa vključno s konstrukcijo za zapiranje in vsemi ohranjenimi transmisijami za prenos energije na mlinske in žagarske naprave.
– Zapornice in jez na Lahinji.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 
78
Ime:
Tanča Gora – Šuštarjeva kašča
EŠD:
25915
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Tanča gora
Parcelna številka: 
*119-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru (gabariti, volumen).
– Tlorisna zasnova in kamnita struktura gradnje.
– Prvotna namembnost – dopuščena je tudi dopolnitev namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatna določila:
– ohranja se izgled in namen stavbe;
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, kamniti strukturi in barvni podobi;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na ali ob stavbo.
Zap. št.: 
79
Ime:
Tribuče – Gasilski dom
EŠD:
25563
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Tribuče
Parcelna številka: 
*116
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Tribuče
Parcelna številka: 
*116, 2176/1-del, 2241-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost stavbe v prostoru (višina, gabariti, volumen).
– Tlorisna zasnova, gradbeno substanca in notranji razpored prostorov.
– Stavbno pohištvo z ohranjenim okovjem, prvotni tlaki.
– Zunanjost stavbe z lesenimi dvokrilnimi vrati, polkni in lesenim stolpom ter zaščitnikom gasilcev na vrhu strehe.
– Strešna konstrukcija in podoba strehe.
– Gasilska brizgalna in platnene gasilske cevi.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 
80
Ime:
Tribuče – Vaški kal
EŠD:
24336
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Tribuče
Parcelna številka: 
1645/1-del, 2248/1-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Tribuče
Parcelna številka: 
1425-del, 1645/1-del, 1646, 2248/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru (gabariti, volumen).
– Tlorisna in materialna zasnova vodnega zajetja, vključno s kamnitim koritom in perilnikom.
– Obstoječa oblika zajetja.
– Prvotna namembnost – dopustna je tudi dopolnitev namembnosti, ki ne degradira obstoječe pričevalnosti, za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatna določila:
– ohranja se izgled in namen zajetja;
– ohranja se napis na zunanji steni kala;
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, kamniti strukturi in barvni podobi;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati v ali ob zajetje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 
81
Ime:
Vinica – Benetičev mlin
EŠD:
23891
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
126/5-del, 2376/1-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vinica
Parcelna številka: 
126/5-del, 2376/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
– Oblika jezu.
– Tlorisna zasnova in gradbena substanca mlina.
– Mlinsko postrojenje (valjčki, elevatorji, sita, skrinje, prenosni mehanizmi).
– Zunanja vodna kolesa.
– Oblika in naklon ter tip kritine.
– Mehanizem za dviganje in spuščanje vodnih koles.
– Litoželezna peč za ogrevanje prostorov v mlinu.
– Prvotna namembnost – dopuščena je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in posebne določbe:
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi,
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali,
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade,
– pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika,
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 
82
Ime:
Vranoviči – Plutov skedenj
EŠD:
30562
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vranoviči
Parcelna številka: 
*94/3-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Vranoviči
Parcelna številka: 
*94/3, 776, 777, 778
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
– Tlorisna zasnova in gradbena substanca.
– Dekoracija na glavnem pročelju.
– Oblika in naklon strehe.
– Oblika in materialna substanca lesenih sten skednja in njegovih vhodnih vrat.
– Oblika in materialna substanca obeh prislonjenih kozolcev z ostanki dere na vzhodni strani skednja.
– Ohranja se prvotna namembnost, dopuščena pa je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
– Ohranja se vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe. Poleg teh je treba upoštevati še specifične določbe za konkretni objekt, kar pomeni:
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi,
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali,
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade,
– pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika,
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in dodatni določili:
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak v okolici spomenika, ki bi s svojo pojavnostjo in lokacijo vplivale na pojavnost skednja v prostoru,
– prepovedano je postavljanje nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor tako, da bodo s svojo pojavnostjo in lego negativno vplivali na pojavnost skednja v prostoru.
Zap. št.: 
83
Ime:
Zagozdac – Kal
EŠD:
27919
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dolenja Podgora
Parcelna številka: 
1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru (gabariti, volumen).
– Tlorisna zasnova in kamnita struktura zajetja, vključno s kamnitim koritom in perilnikom.
– Obstoječa oblika zajetja.
– Prvotna namembnost – dopuščena je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:
– ohranjanje izgleda in funkcije zajetja;
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, kamniti strukturi in barvni podobi;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati v ali ob zajetje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Zagozdac – Cerkev Marijinega Vnebovzetja (EŠD 2818).
Zap. št.: 
84
Ime:
Zapudje – Vodni zbiralnik Škalva
EŠD:
29602
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: 
Dragatuš
Parcelna številka: 
4347, 4383-del, 4691-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
– Tlorisna zasnova in gradbena substanca kamnitega oboka nad izvirom vode.
– Travnata zaščita oboka.
– Oblika in način izdelave kovinskih vrat ter letnica nad njimi.
– Obstoječa oblika platoja pred vodnim zbiralnikom.
– Ohranja se prvotna namembnost, dopuščena pa je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:
– ohranjanje stavbne zasnove vključno z zeleno streho (tloris, glavno pročelje, streha, funkcionalni elementi: kamnita vratna odprtina in kovinska vrata);
– ohranjanje kamnite preklade z letnico izgradnje vodnega zbiralnika;
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenikov in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
10. člen 
(grafični del odloka) 
(1) Sestavni del odloka je grafični del, v katerem so na zemljiško-katastrskih prikazih (v nadaljevanju: ZKP) različnih meril (od 1:1000 do 1:10 000) vrisani spomeniki in vplivna območja posameznih spomenikov, ki so povzeti po Registru nepremične kulturne dediščine (v nadaljevanju: RKD). V primeru odstopanj med odlokom in RKD se upošteva prikaz v odloku. Sestavni del odloka so tudi opisi posameznih spomenikov, z navedenimi pomembnejšimi sestavinami ter vrednotenjem.
(2) Grafični del vsebuje:
1. Pregledno karto spomenikov v M 1:50 000
2. Prikaz lege spomenikov z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter vrednotenjem za vsak spomenik posebej:
List 1: Podatki o spomeniku z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter vrednotenjem
List 2: Prikaz lege in vplivnega območja spomenika na ZKP v merilu od 1:1 000 do 1:10 000.
(3) Kot kartografska podlaga za prikaz lokacij spomenikov, območij spomenikov in vplivnih območij je uporabljen ZKP, vir: GURS, stanje: marec 2018.
(4) V primeru spremembe izvornih podatkov ZKP zaradi vzdrževanja zemljiškega katastra se lokacije spomenikov in območja v digitalnem prikazu smiselno interpretirajo glede na analogni prikaz v izvirniku.
V primeru interpretacije območij zaradi postopkov izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra (natančnejše določitve koordinat urejenih meja, urejanje meja zemljiškega katastra ...), se smiselno upoštevajo območja prikazana v izvirniku, oziroma je dovoljena njihova interpretacija v mejah natančnosti grafičnih podatkov zemljiškega katastra na obravnavanem območju.
V primeru spreminjanja ZKP zaradi geodetskih postopkov (parcelacija, komasacija, izravnava meje), novo parcelno stanje v ZKP ne vpliva na območja. Potrebno je upoštevati projekcijo območja na novo stanje ZKP.
11. člen 
(priloge k odloku) 
Priloga k odloku je elaborat: Razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj – dopolnjen predlog z redakcijskimi popravki (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, št. 6224-0003/2017/8, april 2018), ki se hrani na Občini Črnomelj v spisu postopka in na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(upravljanje) 
Lastnik oziroma posestnik upravlja s spomenikom v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri upravljavcu.
13. člen 
(obveznost javne dostopnosti) 
Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika v sorazmerju s svojimi zmožnostmi. Dostop ne sme ogrožati spomenika ali njegovih varovanih elementov.
14. člen 
(obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij) 
Za vse posege v spomenik in vplivno območje spomenika je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
15. člen 
(nadzor nad izvajanjem) 
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
16. člen 
(zaznamba v zemljiški knjigi) 
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih od 5. do vključno 9. člena tega odloka pri vsakem posameznem kulturnem spomeniku.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Črnomelj prenehajo veljati naslednji odloki in sklepi oziroma njihovi deli:
– Odlok o razglasitvi krajinskega parka Lahinja, Skupščinski Dolenjski list, št. 3/88-24, Uradni list RS, št. 73/98-3655) v delu, ki se nanaša na varstvo kulturne dediščine;
– Odlok o razglasitvi kulturnega doma v Črnomlju za kulturni in zgodovinski spomenik, Skupščinski Dolenjski list, št. 9/89-190;
– Odlok o razglasitvi p.c. Sv. Jakoba v Naklem za kulturni spomenik, Uradni list RS, št. 38/92-1916;
– Odlok o razglasitvi p.c. Sv. Nikolaja na Stražnem vrhu za kulturni spomenik, Uradni list RS, št. 38/92-1917;
– Odlok o razglasitvi spomenika NOB na Gričku v Črnomlju za kulturni spomenik, Uradni list RS, št. 38/92-1918;
– Odlok o razglasitvi antičnega mitreja na Rožancu za kulturni spomenik, Uradni list RS, št. 49/92-2254;
– Odlok o razglasitvi p.c. sv. Jurija na Rožancu za kulturni spomenik, Uradni list RS, št. 49/92-2255;
– Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa, Uradni list RS, št. 82/98-4215, 59/14-2577;
– Sklep o razglasitvi objekta Bojanci – Cerkev Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni list RS, št. 81/03-391;
– Sklep o razglasitvi Hiše Deskova vas 21 za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni list RS, št. 15/08-465;
– Odlok o razglasitvi objekta šole na Preloki za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni list RS, št. 8/10-277, 30/10-1357.
18. člen 
(hramba) 
Odlok se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Črnomelj in sedežu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika odloka.
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-2/2017
Črnomelj, dne 13. septembra 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti