Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2018 z dne 27. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2018 z dne 27. 9. 2018

Kazalo

3039. Pravilnik o registru farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, stran 9444.

  
Na podlagi 6. točke prvega odstavka 96. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) in v zvezi s šesto alinejo prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) je skupščina Lekarniške zbornice Slovenije v soglasju z ministrom za zdravje sprejela
P R A V I L N I K 
o registru farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Lekarniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) vodi register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: register), v katerega se za samostojno opravljanje dela v lekarniški dejavnosti vpisujejo farmacevtski strokovni delavci.
(2) Za izvajanje z zakonom določenih nalog zbornica zbira, evidentira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu.
2. člen 
Ta pravilnik ureja:
– vsebino in obliko registra,
– pogoje za vpis v register in izbris iz njega,
– postopek vpisa v register,
– pravice in dolžnosti registriranega farmacevtskega strokovnega delavca.
3. člen 
(1) Farmacevtski strokovni delavec, ki mora biti vpisan v register, je farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica.
(2) Farmacevtski strokovni delavec, ki mora biti vpisan v register in imeti veljavno licenco, je:
– magister farmacije/magistra farmacije,
– magister farmacije specialist/magistra farmacije specialistka.
4. člen 
(1) Zbornica ravna s podatki iz registra v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Zbornica upravlja z registrom kot upravljavec zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.
(2) Podatki v registru niso javni, razen podatka o osebnem imenu in priimku, strokovnem naslovu ter datumu vpisa v register in izbrisa iz registra, ki se lahko objavijo na spletni strani zbornice.
II. REGISTER 
5. člen 
Register se vodi v elektronski obliki.
6. člen 
(1) Register vsebuje naslednje podatke o farmacevtskem strokovnem delavcu:
1. priimek in ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka),
4. enotna matična številka občana,
5. državljanstvo,
6. podatke o listini, s katero dokazuje zaključeno izobraževanje (kraj in datum izdaje, naziv pridobljene izobrazbe, naziv izobraževalne institucije),
7. datum strokovnega izpita,
8. datum in trajanje podeljene licence,
9. datum in vrsta opravljene specializacije,
10. datum in vrsta pridobljenega dodatnega specialnega znanja,
11. datum in področje pridobljenih znanstvenih naslovov,
12. datum in področje pridobljenih strokovnih naslovov,
13. datum in področje pridobljenih pedagoških nazivov,
14. podatke o izrečenih ukrepih,
15. naziv in naslov delodajalca in naziv delovnega mesta,
16. podatke o vpisu in izbrisu iz registra,
17. članstvo v domačih in tujih strokovnih združenjih,
18. izjavo o uveljavljanju pravice do ugovora vesti in
19. podatke o farmacevtskem strokovnem delavcu iz kazenske evidence.
(2) O vsaki spremembi podatkov iz prejšnjega odstavka farmacevtski strokovni delavec obvesti zbornico najpozneje v 30 dneh po nastopu spremembe. Spremembe podatkov in datum sprememb se vpišejo v register.
7. člen 
(1) Pogoji za vpis farmacevtskega tehnika v register so:
– pridobljena srednja strokovna izobrazba za poklic farmacevtski tehnik v Republiki Sloveniji ali v eni od republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije pred 25. junijem 1991 ali odločba ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje poklica farmacevtski tehnik ali nostrificirano spričevalo za pridobljen poklic farmacevtski tehnik, nostrificirano po predpisih, ki so veljali pred začetkom uporabe Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12),
– opravljeno pripravništvo v Republiki Sloveniji oziroma pred 25. junijem 1991 v eni od drugih republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,
– v Republiki Sloveniji opravljen oziroma z odločbo ministrstva priznan strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti in
– opravljanje strokovnega dela pri izvajalcu lekarniške dejavnosti.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora farmacevtski tehnik, ki kvalifikacije za opravljanje poklica farmacevtski tehnik ni pridobil v Republiki Sloveniji oziroma pred 25. junijem 1991 v eni od drugih republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, izpolnjevati tudi pogoje:
– da je registriran pri pristojnem organu države, v kateri je pridobil kvalifikacijo,
– da ni bil obravnavan v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica, oziroma mu ni bila izrečena prepoved opravljanja poklica.
8. člen 
(1) Pogoji za vpis magistra farmacije in magistra farmacije specialista v register so opravljanje strokovnega dela v lekarniški dejavnosti in:
1. če je strokovni naslov magister farmacije pridobil po zaključenem štiriletnem trajajočem univerzitetnem študiju:
– pridobljena univerzitetna izobrazba za poklic magister farmacije v Republiki Sloveniji ali v eni od republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije pred 25. junijem 1991 ali mu je bila po predpisih, ki so veljali pred začetkom uporabe Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12), nostrificirana diploma za pridobljen poklic magister farmacije,
– pripravništvo v Republiki Sloveniji oziroma pred 25. junijem 1991 pripravništvo v eni od drugih republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije ali skrajšan program praktičnega usposabljanja, ki vsebinsko ustreza šestmesečnemu pripravništvu v lekarni ali bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice, in
– v Republiki Sloveniji opravljen oziroma z odločbo ministrstva priznan strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti;
2. če je zaključil ustrezen študijski program druge stopnje, ki traja najmanj pet let, in je lahko dodatno izražen z enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS:
– da je študijski program obsegal najmanj štiri leta teoretičnega in praktičnega izobraževanja oziroma usposabljanja ter najmanj šestmesečno praktično usposabljanje v lekarni ali v bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice in
– opravljen strokovni izpit;
3. če je državljan tretje države: v Republiki Sloveniji mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje poklica magister farmacije na podlagi zakona, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora magister farmacije in magister farmacije specialist, ki je državljan tretje države, izpolnjevati tudi pogoje:
– da je registriran pri pristojnem organu države, v kateri je pridobil kvalifikacijo,
– da ni bil obravnavan v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica, oziroma
– mu ni bila izrečena prepoved opravljanja poklica.
(3) Državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki je v Republiki Sloveniji pridobil odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje poklica magister farmacije na podlagi predpisov, ki urejajo avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij, se vpiše v register pod pogoji iz 73.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17).
III. POSTOPEK VPISA V REGISTER 
9. člen 
V postopku vpisa in izbrisa iz registra se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
10. člen 
(1) Vpis v register se opravi na podlagi vloge farmacevtskega strokovnega delavca.
(2) Farmacevtski strokovni delavec, državljan države članice Evropske unije, držav Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja svoj poklic v skladu s predpisi države sedeža (v nadaljnjem besedilu: ponudnik storitev), ki v Republiki Sloveniji na podlagi odločbe ministrstva opravlja svoj poklic občasno ali začasno, se začasno vpiše v register na podlagi popolne prijave, ki jo zbornici v skladu z zakonom, ki ureja občasno opravljanje zdravstvenih storitev reguliranih poklicev, pošlje ministrstvo. Začasna registracija velja za čas veljavnosti prijave ponudnika storitev.
11. člen 
(1) Postopek za vpis v register se začne z vložitvijo vloge za vpis v register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika. Vloga se vloži v 15 dneh po začetku opravljanja strokovnega dela pri izvajalcu lekarniške dejavnosti.
(2) Farmacevtski strokovni delavec vlogi priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za vpis v register.
(3) Za izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka 7. člena in drugega odstavka 8. člena tega pravilnika farmacevtski strokovni delavec vlogi za vpis v register predloži tudi potrdilo pristojnega organa države, v kateri je pridobil kvalifikacijo, ki ni starejše od treh mesecev, in iz katerega izhaja, da je registriran pri tem organu, da ni bil obravnavan v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica, oziroma mu ni bila izrečena prepoved opravljanja poklica.
(4) Farmacevtskim strokovnim delavcem ni treba prilagati dokazil iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Te podatke pridobi uradna oseba po uradni dolžnosti.
12. člen 
(1) Če farmacevtski strokovni delavec ne vloži popolne vloge, ga zbornica pozove, naj vlogo dopolni v določenem roku.
(2) Če farmacevtski strokovni delavec vloge ne dopolni v določenem roku oziroma je ne dopolni ustrezno, se vloga zavrže.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko farmacevtski strokovni delavec kadarkoli ponovno vloži vlogo za vpis v register.
13. člen 
(1) Če je vloga farmacevtskega strokovnega delavca popolna in farmacevtski strokovni delavec izpolnjuje vse pogoje za vpis v register, določene z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, statutom zbornice in tem pravilnikom, zbornica najpozneje v 30 dneh izda odločbo, na podlagi katere farmacevtskega strokovnega delavca vpiše v register. Zbornica opravi vpis z dnem izdaje odločbe.
(2) Farmacevtskemu strokovnemu delavcu iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika izda zbornica odločbo o vpisu v register in izvede vpis v register v 15 dneh od prejema popolne vloge, ki jo je zbornici poslalo ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja občasno opravljanje zdravstvenih storitev reguliranih poklicev.
(3) Če iz vloge izhaja, da farmacevtski strokovni delavec ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena za vpis v register, zbornica najpozneje v 30 dneh vlogo za vpis v register zavrne.
(4) Zoper odločbo o zavrnitvi vpisa v register je dopustna pritožba, ki se vloži pri zbornici v 15 dneh od prejema pisnega odpravka odločbe. O pritožbi odloči ministrstvo.
IV. POSTOPEK IZBRISA IZ REGISTRA 
14. člen 
(1) Izbris iz registra se opravi:
1. če farmacevtski strokovni delavec s pisno vlogo izjavi, da ne želi biti več vpisan v register,
2. če farmacevtski strokovni delavec ne opravlja več dela v lekarniški dejavnosti,
3. zaradi smrti farmacevtskega strokovnega delavca,
4. če je farmacevtskemu strokovnemu delavcu izrečena prepoved opravljanja poklica,
5. če postane trajno nesposoben za opravljanje svojega poklica,
6. po poteku začasnega vpisa v register iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.
(2) Farmacevtskega strokovnega delavca se iz registra začasno izbriše, če mu je disciplinski organ zbornice izrekel začasno prepoved izvajanja lekarniške dejavnosti.
15. člen 
(1) V primeru iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena farmacevtski strokovni delavec vloži vlogo za izbris iz registra, v kateri navede razlog za izbris. Na podlagi te vloge zbornica najpozneje v 30 dneh od prejema vloge izda odločbo. V drugih primerih iz prejšnjega člena se izbris izvede po uradni dolžnosti.
(2) Zoper odločbo o izbrisu iz registra je dopustna pritožba, ki se vloži pri zbornici v 15 dneh od prejema pisnega odpravka odločbe. O pritožbi odloči ministrstvo.
(3) Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu zbornica izvede izbris farmacevtskega strokovnega delavca iz registra.
(4) V register se vpiše datum izbrisa z navedbo razloga za izbris. O izbrisu iz registra se obvesti delodajalca farmacevtskega strokovnega delavca.
(5) Po izbrisu iz registra farmacevtski strokovni delavec ne more več samostojno opravljati strokovnega dela v lekarniški dejavnosti.
16. člen 
(1) Farmacevtski strokovni delavec, ki je bil izbrisan iz registra iz razloga iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 14. člena tega pravilnika, se lahko na podlagi vloge iz prvega odstavka 10. člena ponovno vpiše v register, če izpolnjuje pogoje za vpis.
(2) Farmacevtski strokovni delavec iz drugega odstavka 14. člena se po poteku časa začasne prepovedi izvajanja lekarniške dejavnosti ponovno vpiše v register po uradni dolžnosti, če izpolnjuje pogoje za vpis.
V. IZDAJA POTRDILA O VPISU V REGISTER 
17. člen 
(1) Potrdilo o vpisu v register se farmacevtskemu strokovnemu delavcu, ki je vpisan v register, izda na njegovo zahtevo. V potrdilu je navedeno:
1. osebno ime in datum rojstva,
2. strokovni naslov,
3. poklic,
4. šifra in datum odločbe, na podlagi katere je bil izveden vpis v register,
5. številka vpisa v register in
6. podpis pooblaščene osebe registra.
(2) Strošek izdaje potrdila o vpisu v register je določen v ceniku zbornice in ga krije farmacevtski strokovni delavec sam.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(1) Med farmacevtske strokovne delavce iz 3. člena tega pravilnika, ki morajo biti vpisani v register, spada tudi inženir farmacije/inženirka farmacije.
(2) Pogoji za vpis inženirja farmacije v register so:
– višja strokovna izobrazba farmacevtske smeri, pridobljena najpozneje do 30. septembra 2002,
– opravljeno pripravništvo in
– opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti.
(3) Za vpis inženirja farmacije v register se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki veljajo za vpis farmacevtskega tehnika v register, razen določbe drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.
19. člen 
(1) Zbornica vzpostavi register v skladu s tem pravilnikom najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Farmacevtski strokovni delavci se morajo vpisati v register v šestih mesecih od vzpostavitve registra.
20. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-74/2017
Ljubljana, dne 20. septembra 2018
EVA 2017-2711-0037
Miran Golub l.r.
Predsednik 
Lekarniške zbornice Slovenije 
 
Soglašam! 
Samo Fakin l.r.
Minister 
za zdravje 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti