Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018

Kazalo

2956. Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, stran 9214.

  
Na podlagi 207. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18) minister za pravosodje izdaja
N A V O D I L O 
o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina) 
To navodilo določa način, po katerem okrožno sodišče, pristojno za izvršitev kazni zapora oziroma mladoletniškega zapora v skladu z zakonom, ki ureja sodišča in Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18; v nadaljnjem besedilu: zakon), sodišče, pristojno za odreditev nadomestnega zapora v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, ter sodišče, pristojno za odreditev zapora v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje, pošiljajo osebe na prestajanje zapora.
2. člen 
(druge obsojene osebe in prestajanje kazni zapora) 
V skladu s tem navodilom se pošilja v zavode za prestajanje kazni zapora tudi obdolžence, ki jim je sodišče odredilo, da se jih privede v zavod za prestajanje kazni zapora pred pravnomočnostjo sodbe (20. člen zakona), obdolžence, ki jim je sodišče ugodilo, da se oddajo v zavod za prestajanje kazni zapora pred pravnomočnostjo sodbe (23. člen zakona) ter obsojence, ki jih tuja država zaradi izvršitve kazni izroči Republiki Sloveniji.
II. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA 
3. člen 
(splošni razpored) 
Okrožno sodišče pošlje obsojence na prestajanje kazni zapora in mladoletniškega zapora v zavode za prestajanje kazni zapora po naslednjem razporedu:
1. v Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni:
– polnoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od enega leta in šest mesecev, ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od petih let, ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega pet let zapora;
2. v Zavod za prestajanje kazni zapora Ig:
– polnoletne obsojenke z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji ne glede na višino izrečene kazni zapora;
– mlajše polnoletne obsojenke (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji;
– mladoletnice, ki so obsojene na mladoletni zapor, z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, (ki jo prestajajo v posebnem oddelku za mladoletnice);
3. v Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– mladoletnike z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na mladoletniški zapor;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora nad eno do petih let ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega petih let zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Celje, ki so obsojeni na kazen do petih let zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega petih let zapora.
4. člen 
(posebni razpored) 
Obsojence, ki so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora, ter mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti), ki so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora, pošiljajo okrožna sodišča na prestajanje kazni zapora po naslednjem razporedu:
1. v Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora, razen obsojence do 26. leta starosti, ki se razporedijo na prestajanje zaporne kazni v Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje;
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora, razen obsojence do 26. leta starosti, ki se razporedijo na prestajanje zaporne kazni v Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje;
a) v oddelek Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
2. v Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor:
– obsojence z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Celje;
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora;
a) v oddelek Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
3. v Zavod za prestajanje kazni zapora Koper:
– obsojence z območja sodnega okrožja Koper in obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen nad enim letom zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Koper, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora oziroma z območja sodnega okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora;
– obsojenci s sodnega okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora;
a) v oddelek Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica in sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Nova Gorica in sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora.
5. člen 
(posebna pravila glede Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana) 
(1) Obsojenec, ki že prestaja kazen zapora in pripornik, v primeru izreka nove kazni ali po pravnomočnosti sodbe v zvezi s katero je bil odrejen pripor, nadaljujeta s prestajanjem kazni v zavodu, v katerem se nahajata, če bi na podlagi tega navodila bila sicer razporejena v Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se obsojenec in pripornik, ki prestajata kazen zapora ali pripor v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, razporedita na prestajanje kazni zapora v skladu s tem navodilom.
III. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V ODPRTE ODDELKE ZAVODOV ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA 
6. člen 
(odprti oddelki) 
Sodišče lahko glede na okoliščine primera pošlje obsojenca, ki je obsojen na kazen zapora do petih let, na prestajanje kazni zapora po naslednjem razporedu:
1. v odprti oddelek Rogoza Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– obsojence z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec in Celje;
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora;
2. v odprti oddelek Puščava Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni:
– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora;
3. v odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig:
– polnoletne in mlajše polnoletne obsojenke ter mladoletnice, ki so obsojene na mladoletniški zapor, z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji;
4. v odprti oddelek Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– mladoletnike z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na mladoletniški zapor;
5. v odprti oddelek Ig Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana;
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora nad eno leto ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto zapora;
6. v odprti oddelek oddelka Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so bili obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
7. v odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– obsojence z območja sodnega okrožja Koper;
8. v odprti oddelek oddelka Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica;
– obsojenci z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora.
IV. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V POLODPRTE ODDELKE ZAVODOV ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA 
7. člen 
(polodprti oddelki) 
Sodišče lahko glede na okoliščine primera pošlje obsojenca, ki je obsojen na kazen zapora do osmih let, na prestajanje kazni zapora po naslednjem razporedu:
1. v polodprti oddelek Slovenska vas Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni:
– polnoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapora nad eno leto in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapora nad tri leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega tri leta zapora;
2. v polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig:
– polnoletne in mlajše polnoletne obsojenke ter mladoletnice, ki so obsojene na mladoletniški zapor, z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji;
3. v polodprti oddelek Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– mladoletnike z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na mladoletniški zapor;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapora do petih let ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega petih let zapora;
4. v polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Celje, Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora;
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev in ni daljši kot eno leto in šest mesecev zapora;
5. v polodprti oddelek oddelka Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim kazen po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
6. v polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in dva meseca ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega eno leto in dva meseca zapora;
– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Kranj, Krško in Novo mesto, če so bili obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev in ni daljši kot eno leto in šest mesecev zapora;
7. v polodprti oddelek oddelka Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
8. v polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Koper in sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen zapora nad eno leto in dva meseca ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in dva meseca zapora;
9. v polodprti oddelek oddelka Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora;
– polnoletni obsojenci z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen do šestih mesecev zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora.
V. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE NADOMESTNEGA ZAPORA, DOLOČENEGA V ZAKONU, KI UREJA PREKRŠKE IN ZAPORA ODREJENEGA V SKLADU Z ZAKONOM, KI UREJA IZVRŠBO IN ZAVAROVANJE 
8. člen 
(druge vrste zapora) 
Pristojno sodišče osebo, ki ji je bil odrejen nadomestni zapor v skladu z zakonom, ki ureja prekrške ali zapor v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje, pošlje na prestajanje nadomestnega zapora oziroma zapora po naslednjem razporedu:
1. v Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– moške z območja Mestne občine Celje, občin Vojnik, Štore, Dobrna, Laško, Radeče, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Solčava, Luče, Nazarje, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Mestne občine Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela in Rečica ob Savinji;
2. v Oddelek Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– moške z območja občin Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Mestne občine Koper, Izola, Piran, Ankaran, Renče - Vogrsko, Borovnica, Logatec, Vrhnika, Cerknica, Loška Dolina, Bloke, Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno, Tolmin, Bovec, Kobarid, Mestne občine Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Mestna občina Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Šenčur in Tržič;
3. v Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– moške z območja Mestne občine Ljubljana, občin Dol pri Ljubljani, Medvode, Vodice, Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Hrastnik, Kamnik, Komenda, Kočevje, Kostel, Osilnica, Litija, Ribnica, Sodražica, Loški potok, Trbovlje, Log - Dragomer, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi;
4. v Zavod za prestajanje kazni zapora Ig:
– ženske z območja vseh občin Republike Slovenije;
5. v Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor:
– moške z območja občin Dravograd, Lenart, Benedikt, Sveta Ana, Cerkvenjak, Mestne občine Maribor, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Duplek, Rače - Fram, Starše, Ormož, Mestne občine Ptuj, Hajdina, Markovci, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Videm, Podlehnik, Zavrč, Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Ravne na Koroškem, Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Mestne občine Slovenj Gradec, Mislinja, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Kungota, Šentilj, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in Oplotnica;
6. v Oddelek Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– moške z območja Mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske Toplice, Mirna peč, Žužemberk, Šentjernej, Škocjan, Brežice, Črnomelj, Semič, Krško, Metlika, Sevnica, Mokronog – Trebelno, Straža, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki, Mirna in Trebnje;
7. v Oddelek Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– moške z območja občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, Velika Polana, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej, Mestne občine Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Grad, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Apače, Cirkulane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Sveti Jurij ob Ščavnici.
VI. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA, IZREČENE TUJIM DRŽAVLJANOM 
9. člen 
(tuji državljani in osebe brez državljanstva) 
Po razporedu, ki je določen s tem navodilom, pošilja pristojno okrožno sodišče na prestajanje kazni zapora tudi tuje državljane oziroma osebe, ki so brez državljanstva.
VII. POŠILJANJE IN RAZPOREJANJE ZAŠČITENIH OSEB V ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA 
10. člen 
(zaščitene osebe) 
Sodišče osebo, ki je zaščitena oseba po zakonu, ki ureja zaščito prič razporedi v zavod, ki ima ustrezne pogoje za zagotovitev njegove varnosti in pri tem smiselno upošteva določbe 3., 4., 5. in 6. člena tega navodila.
VIII. KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisa) 
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, št. 78/00, 44/03, 86/04, 127/06, 7/07, 112/07, 25/08, 121/08, 66/09, 34/10, 10/11 in 88/13).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-130/2018
Ljubljana, dne 5. septembra 2018
EVA 2018-2030-0022
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje