Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018

Kazalo

2954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ekstrakcijskih topilih, stran 9214.

  
Na podlagi tretjega odstavka 65. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ekstrakcijskih topilih 
1. člen 
V Pravilniku o ekstrakcijskih topilih (Uradni list RS, št. 23/11) se v 1. členu besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/59/EU z dne 26. avgusta 2010 o spremembi Direktive 2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (UL L št. 225 z dne 27. 8. 2010, str. 10).« spremeni tako, da se glasi: »zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2016/1855 z dne 19. oktobra 2016 o spremembi Direktive 2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin(UL L št. 284 z dne 20. 10. 2016, str. 19).«.
2. člen 
V 2. točki priloge 1 se v preglednici besedilo
»Dimetileter
Priprava ekstrahiranih živalskih beljakovinskih izdelkov
0,009 mg/kg v ekstrahiranem beljakovinskem izdelku«
spremeni tako, da se glasi:
»Dimetil eter
Priprava razmaščenih živalskih beljakovinskih izdelkov, vključno z želatino (3)
0,009 mg/kg v razmaščenih živalskih beljakovinskih izdelkih, vključno z želatino
Priprava kolagena (4) in derivatov kolagena, razen želatine
3 mg/kg v kolagenu in derivatih kolagena, razen želatine«.
Za opombo (2) se dodata novi opombi (3) in (4), ki se glasita:
»(3) Želatina pomeni naravne in topne beljakovine, ki želatinirajo ali ne, pridobljene z delno hidrolizo kolagena, pridobljenega iz kosti, kož z dlako ali brez dlake, kit in tetiv živali v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2017/1981 z dne 31. oktobra 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede temperaturnih pogojev med prevozom mesa (UL L 285 z dne 1. 11. 2017, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES).
(4) Kolagen pomeni proizvod na osnovi beljakovin, pridobljen iz živalskih kosti, kož z dlako ali brez dlake in kit ter proizveden v skladu z Uredbo 853/2004/ES.«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2018
Ljubljana, dne 24. avgusta 2018
EVA 2018-2330-0030
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano