Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018

Kazalo

2952. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov, stran 9210.

  
Na podlagi sedmega odstavka 98. člena ter za izvrševanje 98. in 101. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.) izdaja ministrica za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov 
1. člen 
V Pravilniku o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov (Uradni list RS, št. 53/12, 55/13 in 79/16) se v 1. členu v drugi alineji besedilo »50/11 in 57/11 – popr.« nadomesti z besedilom »1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.«.
2. člen 
Za tretjim odstavkom 5. člena se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Oseba, ki ji je v Republiki Sloveniji priznan status begunca ali subsidiarne zaščite, vlogo za izdajo potnega lista za tujca za svojega družinskega člana, ki mu je v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za prebivanje za družinskega člana in nima veljavne potne listine, vloži pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika.
(5) Vlogo za izdajo potnega lista za tujca za potrebe preselitve vloži oseba v postopku preselitve pri uradni osebi ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, na ozemlju tretje države, v kateri se oseba nahaja, na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Organ, ki je v skladu s prvim, četrtim in petim odstavkom tega člena pristojen za sprejem vloge za izdajo potnega lista za tujca, vlagatelju izda potrdilo o sprejemu vloge za izdajo potnega lista za tujca.«.
3. člen 
V prvem odstavku 8. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Zajem prstnih odtisov in podpis vloge nista potrebna za izdajo potnega lista za tujca za osebe iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika.«.
4. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-110/2018
Ljubljana, dne 7. avgusta 2018
EVA 2018-1711-0011
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 
Soglašam! 
Karl Viktor Erjavec l.r.
Minister 
za zunanje zadeve