Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018

Kazalo

2950. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem, stran 9203.

  
Na podlagi tretjega odstavka 59.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem 
1. člen 
V Uredbi o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (Uradni list RS, št. 92/10 in 20/13) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom »str. 19)« dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2017/845 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z okvirnimi seznami elementov, ki se upoštevajo pri pripravi morskih strategij (UL L št. 125 z dne 18. 5. 2017, str. 27),«.
2. člen 
V 2. členu se v 6. točki besedilo »z dne 1. septembra 2010 o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda (UL L št. 232 z dne 2. 9. 2010, str. 14)« nadomesti z besedilom »z dne 17. maja 2017 o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za spremljanje ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU (UL L št. 125 z dne 18. 5. 2017, str. 43; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2017/848/EU)«.
3. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poročilo o začetni presoji poda oceno obstoječega stanja morskih voda na podlagi analize obstoječih podatkov o:
– strukturi, funkciji in procesih morskih ekosistemov, ki temeljijo na okvirnem seznamu ekosistemskih elementov, antropogenih obremenitev in človekovih dejavnosti, pomembnih za morske vode, določenih v preglednici 1 iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, in obsega vrsto, habitate in ekosisteme, vključno s prehranjevalnimi spleti;
– antropogenih obremenitvah na morsko okolje, ki temeljijo na okvirnem seznamu ekosistemskih elementov, antropogenih obremenitev in človekovih dejavnosti, pomembnih za morske vode, določenih v 1. točki preglednice 2 iz priloge 3 te uredbe, in obsegajo biološke in fizične obremenitve ter obremenitve zaradi vnosa oziroma prisotnosti snovi, odpadkov in energije;
– uporabi in človekovih dejavnostih, ki se izvajajo v morskem okolju in nanj vplivajo ter temeljijo na okvirnem seznamu ekosistemskih elementov, antropogenih obremenitev in človekovih dejavnosti, pomembnih za morske vode, določenih v 2. točki preglednice 2 iz priloge 3 te uredbe, in obsegajo fizično preoblikovanje rek, obale ali morskega dna (upravljanje voda), ekstrakcijo neživih virov, proizvodnjo energije, ekstrakcijo živih virov, gojenje živih virov, promet, komunalo in industrijsko uporabo, turizem in prosti čas, nacionalno-varnostne sisteme ter izobraževanje in raziskave;
– analizi gospodarskega pomena rabe morja z upoštevanjem pomembnih gospodarskih in socialnih dejavnikov ter stroškov poslabšanja stanja morskega okolja.«.
4. člen 
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri določitvi vrst značilnosti dobrega okoljskega stanja morskih voda se upošteva tudi poročilo o začetni presoji iz prejšnjega člena, predvsem podatki o:
– strukturi, funkciji in procesih morskih ekosistemov iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena,
– antropogenih obremenitvah na morsko okolje iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena in
– uporabi in človekovih dejavnostih iz tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena.«.
V četrtem odstavku se za besedilom »določi na« doda besedilo »državni ravni,«, pred piko na koncu stavka pa dodata vejica in besedilo »določenih s Sklepom 2017/848/EU«.
5. člen 
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri določitvi okoljskih ciljnih vrednosti se upoštevajo začetna presoja iz 8. člena te uredbe, izhodišča iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe, ter okvirni seznam antropogenih obremenitev, uporabe in človekovih dejavnosti, ki se izvajajo v morskem okolju ali nanj vplivajo, iz 1. in 2. točke preglednice 2 iz priloge 3 te uredbe.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Okoljske ciljne vrednosti in kazalniki se ob upoštevanju meril kakovosti okoljskega stanja morskih voda, določenih s Sklepom 2017/848/EU, določijo na državni ravni ali na ravni regije ali podregije iz 4. člena te uredbe z upoštevanjem okoljskih ciljnih vrednosti in njihovih sprememb, ki so za te vode določene na mednarodni ravni in ravni EU. Zagotovi se, da so te vrednosti medsebojno združljive, pri čemer se upoštevajo tudi čezmejni vplivi in lastnosti čezmejnih morskih voda.«.
6. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-53/2018
Ljubljana, dne 11. septembra 2018
EVA 2018-2550-0038
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik