Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018

Kazalo

2948. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci, stran 9191.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in ob opustitvi izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in po drugih predpisih, ki urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji možni meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje,
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim,
– da se mineralna surovina deponira (začasno) na plato pridobivalnega prostora in se zavaruje pred odplavljanjem (ob neurju) v bližnji potok Ledavo,
– da se mineralna surovina ne deponira na brežino potoka.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora organom in zavodom poročati v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v količini 960.000 (devetsto šestdeset tisoč) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Sotina 3 je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega predčasno opuščena pridobivalna prostora Sotina in Sotina – širitev, v katerih so še izkoristljive zaloge mineralne surovine.
(3) Pridobivalni prostor Sotina 3 obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 30, 73, 77, 79, 80, 1359, 1360, 1361, 1362, 1365/2, 1366/2, 1367/2, 1368/2, 1369/2, 1370/2, 1371/2, 1372/2, 1373/2, 1374/2, 1375/2, 1376/2, 1377 in 1378/2, vse k. o. 28 – Sotina, in dele zemljišč s parcelnimi številkami: 29, 72, 74, 76/2, 78, 1346/3, 1355, 1358 in 1495, vse k. o. 28 – Sotina, in sicer:
– del zemljišča s parcelno številko 1346/3, k. o. 28 – Sotina, ki je severno od premice, ki poteka skozi točko T1 (tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 1487/1, 1345 in 1346/3) in točko 2;
– dela zemljišč s parcelnima številkama 1355 in 1358, obe k. o. 28 – Sotina, ki sta zahodno od poligona točk P3-4-5-P6, pri čemer je točka P3 presečišče premice, ki poteka skozi točki 3-4 s parcelno mejo, ki poteka med parcelnima številkama 1353 in 1355, točka P6 pa je presečišče premice, ki poteka skozi točki 5-6, s parcelno mejo, ki poteka med parcelnima številkama 1358 ter 1357, vse k. o. 28 – Sotina;
– del zemljišča s parcelno številko 78, k. o. 28 – Sotina, ki je zahodno od premice, ki poteka skozi točki 8-9;
– deli zemljišč s parcelnimi številkami 76/2, 74 in 72, vse k. o. 28 – Sotina, ki so južno od poligona točk P10-11-12-13-14-15, pri čemer je točka P10 presečišče premice, ki poteka skozi točki 10-11, s parcelno mejo, ki poteka med parcelnima številkama 76/2 ter 81, obe k. o. 28 – Sotina;
– del zemljišča s parcelno številko 29, k. o. 28 – Sotina, ki je južno od daljice T2-T3 (T2 – tromeja med parcelnimi številkami 30, 31 in 29, T3 – tromeja med parcelnimi številkami 29, 13/2 in 12/2, vse k. o. 28 – Sotina);
– del zemljišča s parcelno številko 1495, k. o. 28 – Sotina, ki je hkrati južno od premice, ki poteka skozi točki 14-15, in zahodno od premice, ki poteka skozi točki 7-8.
(4) Točke iz prejšnjega odstavka so določene z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y
X
2
578.616,77
187.942,40
3
578.754,01
188.070,57
4
578.762,65
188.078,93
5
578.763,81
188.126,85
6
578.766,24
188.227,12
7
578.767,27
188.269,29
8
578.767,35
188.272,82
9
578.768,50
188.320,20
10
578.699,43
188.376,79
11
578.657,43
188.378,01
12
578.622,94
188.379,02
13
578.520,46
188.384,15
14
578.512,06
188.376,64
15
578.510,00
188.374,81
T1
opisno (prva alineja prejšnjega odstavka)
T2
opisno (peta alineja prejšnjega odstavka)
T3
opisno (peta alineja prejšnjega odstavka)
P3
opisno (druga alineja prejšnjega odstavka)
P6
opisno (druga alineja prejšnjega odstavka)
P10
opisno (četrta alineja prejšnjega odstavka)
(5) Pridobivalni prostor Sotina 3 sega v najglobljem delu do k. + 245 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor Sotina 3 obsega površino 8,2937 hektara.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za obdobje do 30. junija 2023, pri čemer se izkoriščanje mineralne surovine izvaja do 30. junija 2022.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi POMGRAD – CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d. d., Lipovci 256B, 9231 Beltinci, matična številka: 5143250000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
– revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
– pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
– upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 4-III-872/2-O-17/MB z dne 1. septembra 2017, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
– pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisov o presojah vplivov na okolje;
– izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
– izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(11) Dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, so:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine,
– dostava mineralne surovine na trg.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih pravic) 
Pravna oseba POMGRAD – CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d. d., Lipovci 256B, 9231 Beltinci, matična številka: 5143250000, mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijskima pogodbama št. 354-14-44/01 z dne 10. decembra 2001 in št. 354-14-16/2002 z dne 6. januarja 2010 ter aneksom št. 1 z dne 25. januarja 2003, dodatkom št. 1 z dne 8. oktobra 2012 in dodatkom št. 2 z dne 2. januarja 2014, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe.
11. člen 
(prenehanje in začetek veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati 70. točka iz priloge Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02 in 26/18) in VII. točka 7. člena Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja vas - Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas-Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer; Bakovska cesta »B«, MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica; Okroglica II, MO Nova Gorica (Uradni list RS, št. 85/01, 55/09 in 38/16).
(2) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-25/2018
Ljubljana, dne 11. septembra 2018
EVA 2017-2430-0071
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina