Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018

Kazalo

2816. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, stran 8860.

  
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena in za izvajanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata 
1. člen 
V Uredbi o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13 in 56/15) se v 2. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta uredba ne uporablja za živalske stranske proizvode kategorije 1 iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) št. 2016/429 in (EU) št. 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES).«.
V tretjem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L št. 54 z dne 26. 2. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/1262 z dne 12. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 v zvezi z uporabo gnoja rejnih živali kot goriva v kurilnih napravah (UL L št. 182 z dne 13. 7. 2017, str. 34).«.
2. člen 
V 3. členu se v 9. točki črta besedilo »in padavinske«.
13. točka se spremeni tako, da se glasi:
»13. gnojilo je gnojilo v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;«.
3. člen 
V 4. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(pogoji za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kompostarne ali bioplinarne)«.
V šestem odstavku se beseda »predelovalec« nadomesti z besedilom »investitor ali predelovalec«.
Doda se novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju kompostarne ali bioplinarne, katere zmogljivost je manjša od zmogljivosti iz prejšnjega odstavka, mora investitor ali predelovalec biološko razgradljivih odpadkov pri skladiščenju blata zagotoviti tudi:
– zaprte zalogovnike z avtomatskim zapiranjem ter
– odsesavanje in odvajanje plinov iz zalogovnika prek enote za čiščenje odpadnih plinov.«.
4. člen 
V 8. členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. predvidenih postopkih čiščenja in razkuževanja zabojnikov, posod in vozil v lasti bioplinarne ali kompostarne, s katerimi se zagotavljajo prevzem, prevoz in druga ravnanja z odpadki.«.
5. člen 
V petem odstavku 11. člena se za besedo »šestega« doda besedilo »in sedmega«.
Doda se novi trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Na območju kompostarne je prepovedano predhodno skladiščiti blato, ki ga izvajalec kompostiranja ne predeluje v tej kompostarni.«.
6. člen 
V tretjem odstavku 12. člena se za besedo »šestega« doda besedilo »in sedmega«.
Za desetim odstavkom se doda novi enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Na območju bioplinarne je prepovedano predhodno skladiščiti blato, ki ga izvajalec anaerobne razgradnje ne predeluje v tej bioplinarni.«.
7. člen 
V petem odstavku 17. člena se na koncu stavka črta pika in doda besedilo »in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanjo.«.
8. člen 
V drugem odstavku 23. člena se besedilo »pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla« nadomesti z besedilom »stanja tal«.
9. člen 
V drugem odstavku 25. člena se besedilo »pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla« nadomesti z besedilom »stanja tal«.
V šestem odstavku se 1. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. suhe snovi v ali na tla ne sme presegati 8 t na ha v povprečju petih let, če gre za kompost ali digestat, ki vsebuje 20 odstotkov suhe snovi ali več,
3. nevarnih snovi v tla ne sme presegati mejnih vrednosti vnosa nevarnih snovi v tla iz priloge 5 te uredbe.«.
Za devetim odstavkom se doda novi deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko uporabnik komposta 1. kakovostnega razreda ali digestata 1. kakovostnega razreda zagotovi analizo tal v skladu s poglavjem o vzorčenju tal iz smernic iz osmega odstavka tega člena, če kompost ali digestat izpolnjuje pogoje za proizvod iz tretjega odstavka 15. člena te uredbe.«.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se za besedo »pridobiti« doda besedilo »v celoti izpolnjeno«.
Dosedanji enajsti do trinajsti odstavek postanejo dvanajsti do štirinajsti odstavek.
10. člen 
V drugem odstavku 26. člena se besedilo »pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla« nadomesti z besedilom »stanja tal«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pri uporabi komposta 2. kakovostnega razreda ali digestata 2. kakovostnega razreda za vnos v ali na tla na nekmetijskih zemljiščih letni vnos suhe snovi v ali na tla ne sme presegati 20 t na ha v povprečju treh let, vnos nevarnih snovi v tla pa ne sme presegati mejnih vrednosti vnosa nevarnih snovi v tla iz priloge 5 te uredbe.«.
11. člen 
V drugem odstavku 32. člena se za 6. točko doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. v nasprotju s trinajstim odstavkom 11. člena te uredbe predhodno skladišči blato, ki ga ne predeluje v tej kompostarni,«.
Dosedanja 7. točka postane 8. točka.
Za dosedanjo 8. točko, ki postane 9. točka, se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. v nasprotju z enajstim odstavkom 12. člena te uredbe predhodno skladišči blato, ki ga ne predeluje v tej bioplinarni,«.
Dosedanje 9. do 19. točka postanejo 11. do 21. točka.
12. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 5 sestavni del te uredbe.
Priloga 7 se nadomesti z novo prilogo 7, ki je kot priloga 6 sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(obstoječe kompostarne in bioplinarne) 
(1) Upravljavec obstoječe kompostarne iz novega sedmega odstavka 4. člena uredbe, katere odmik ni v skladu s prvim odstavkom 4. člena uredbe, mora najpozneje v dveh letih po uveljavitvi te uredbe izpolniti zahteve iz spremenjenega petega odstavka 11. člena uredbe.
(2) Upravljavec obstoječe bioplinarne iz novega sedmega odstavka 4. člena uredbe, katere odmik ni v skladu s prvim odstavkom 4. člena uredbe, mora najpozneje v dveh letih po uveljavitvi te uredbe izpolniti zahteve iz spremenjenega tretjega odstavka 12. člena uredbe.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-48/2018
Ljubljana, dne 14. avgusta 2018
EVA 2018-2550-0048
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina