Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018

Kazalo

2815. Uredba o izvajanju Uredbe (EGS) o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah, stran 8859.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EGS) o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojni organi, način poročanja Evropski komisiji, ponovna ocena organoleptičnih značilnosti oljčnega olja in sankcije za izvajanje Uredbe Komisije (EGS) št. 2568/91 z dne 11. julija 1991 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah (UL L št. 248 z dne 5. 9. 1991, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/2095 z dne 26. septembra 2016 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah (UL L št. 326 z dne 1. 12. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2568/1991/EGS).
2. člen 
(pristojna organa) 
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2568/1991/EGS in te uredbe je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 2568/1991/EGS in te uredbe izvaja Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava).
3. člen 
(poročanje Komisiji) 
Letno poročilo Evropski komisiji o izvajanju Uredbe 2568/1991/EGS pripravi uprava v delu iz njene pristojnosti. Poročilo pošlje ministrstvo v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100).
4. člen 
(ponovna ocena organoleptičnih značilnosti oljčnega olja) 
V primeru ponovne ocene organoleptičnih značilnosti oljčnega olja, proizvedenega v Republiki Sloveniji, kot jo določa drugi odstavek 2. člena Uredbe 2568/1991/EGS, lahko stranka v postopku za izvedbo ponovne ocene izbere katero koli ocenjevalno komisijo s seznama ocenjevalnih komisij, objavljenega na spletni strani ministrstva.
5. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– daje v promet oljčno olje ali olje iz oljčnih tropin, katerega značilnosti niso v skladu z zahtevami iz 1. člena Uredbe 2568/1991/EGS;
– v fazi proizvodnje in pakiranja oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ne vodi evidence dobav vhodne surovine in izdanih količin končnih proizvodov, kot to določa 7.a člen Uredbe 2568/1991/EGS.
(2) Z globo od 800 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
6. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekršek iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči tudi globa v znesku, ki je višji od zneska najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-21/2018
Ljubljana, dne 14. avgusta 2018
EVA 2018-2330-0047
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik