Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018

Kazalo

2814. Ugotovitveni sklep »Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek Industrijske cone Šentjur EUP ŠE119 z okoljskim poročilom«, stran 8859.

  
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi s 60. in 50. členom šestega odstavka Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 37. členom Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je župan Občine Šentjur sprejel
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
»Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek Industrijske cone Šentjur EUP ŠE119 z okoljskim poročilom« 
1. 
Župan Občine Šentjur v sodelovanju s strokovnimi službami Oddelka za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja Občine Šentjur ugotavlja, da v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur (EUP ŠE119) z okoljskim poročilom, od dne 29. junija 2018 do vključno 30. julija 2018, skladno s Sklepom župana Občine Šentjur o javni razgrnitvi ter javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur (EUP ŠE119) z okoljskim poročilom (Uradni list RS, št. 44/18), na predmetne dokumente ni bilo podanih nobenih pripomb ali predlogov javnosti.
2. 
Na podlagi ugotovitve iz 1. točke tega sklepa je utemeljeno, da stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen in javno obravnavan dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur (EUP ŠE119) z okoljskim poročilom ni mogoče zavzeti.
3. 
Ta sklep velja z dnem podpisa, s čimer se uveljavi ustrezna pravna podlaga za nadaljevanje postopka izdelave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur (EUP ŠE119) z okoljskim poročilom.
4. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-15/2017(261)
Šentjur, dne 1. avgusta 2018
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.