Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018

Kazalo

2813. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018, stran 8858.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 13. avgusta 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 2/17, 8/18 in 45/18; v nadaljevanju odlok) se spremeni tretji odstavek 2. člena tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
v EUR Proračun 2018
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
35.167.878
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
32.754.305
70
DAVČNI PRIHODKI 
23.250.443
700 Davki na dohodek in dobiček 
16.907.685
703 Davki na premoženje 
5.931.600
704 Domači davki na blago in storitve 
411.158
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
9.503.862
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
8.680.069
711 Takse in pristojbine 
17.000
712 Globe in druge denarne kazni 
72.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
194.638
714 Drugi nedavčni prihodki 
539.655
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
566.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
566.500
73
PREJETE DONACIJE 
16.710
730 Prejete donacije iz domačih virov 
9.900
731 Prejete donacije iz tujine 
6.810
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.708.109
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.000.524
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
707.585
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
122.254
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
122.254
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
41.008.159
40
TEKOČI ODHODKI 
10.183.026
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
2.596.567
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
414.611
402 Izdatki za blago in storitve 
6.905.723
403 Plačila domačih obresti 
160.000
409 Rezerve 
106.125
41
TEKOČI TRANSFERI 
14.259.773
410 Subvencije 
434.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
7.360.473
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
1.407.801
413 Drugi tekoči domači transferi 
4.989.499
414 Tekoči transferi v tujino 
68.000
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
15.198.846
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
15.198.846
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.366.514
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
634.626
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
731.888
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–5.840.281
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102) – (II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–5.684.681
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
8.311.506
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
18.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
18.000
750 Prejeta vračila danih posojil 
18.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
721.716
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
721.716
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložbi
450.000
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 
271.716
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–703.716
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
7.650.000
50
ZADOLŽEVANJE 
7.650.000
500 Domače zadolževanje 
7.650.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.380.000
55
ODPLAČILO DOLGA
1.380.000
550 Odplačilo domačega dolga
1.380.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–273.997
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
6.270.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
5.840.281
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
273.997
« 
2. člen 
V 14. členu odloka se število »7.200.000« nadomesti s številom »7.650.000«.
KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-27/2016-67
Nova Gorica, dne 13. avgusta 2018
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.