Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2633. Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga, stran 8387.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) izdal Smernice o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga (v nadaljnjem besedilu: Smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in ESMA.
(3) Smernice določajo skupne referenčne parametre scenarijev za teste izjemnih situacij, vključenih v teste izjemnih situacij sklada denarnega trga, ki se izvedejo v skladu z 28. členom Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (UL L št. 169 z dne 30. 6. 2017, str. 84; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1131/EU).
(4) Smernice so namenjene pristojnim organom ter skladom denarnega trga in njihovim upravljavcem kot so opredeljeni v Uredbi 2017/1131/EU.
2. člen 
(obseg uporabe smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic v Republiki Sloveniji za:
1. družbe za upravljanje in upravljavce alternativnih investicijskih skladov, ki upravljajo sklade denarnega trga ter sklade denarnega trga, ki se upravljajo sami;
2. Agencijo, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz prejšnje točke.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2018-4
Ljubljana, dne 13. julija 2018
EVA 2018-1611-0048
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost