Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2508. Spremembe Statuta Občine Žirovnica, stran 8118.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Odl. US, 30/18) in 18. ter 87. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17 – popr.) je Občinski svet Občine Žirovnica na 24. seji dne 28. 6. 2018 sprejel
S P R E M E M B E   S T A T U T A 
Občine Žirovnica 
1. člen 
V Statutu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17 – popr.) se v 2. členu črta »po predhodnem soglasju«.
2. člen 
V 18. členu se črta sedemnajsta alineja.
3. člen 
V 26. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek in beseda »šestkrat« nadomesti s »štirikrat«.
4. člen 
V 33. členu se beseda »razpolaganjem« nadomesti z besedo »ravnanjem«.
5. člen 
V 54. členu se peti odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v roku, ki ga določi župan v aktu, s katerim določi način dajanja podpore, podprlo najmanj pet odstotkov volivcev s podpisovanjem na seznamu, osebnim podpisovanjem ali preko enotnega državnega portala eUprava s kvalificiranim elektronskim podpisom. Glede postopka dajanja podpore zahtevi za razpis referenduma se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.«
Deveti odstavek se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni akt ali njegove posamezne določbe so na referendumu zavrnjeni, če proti glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali njegovim posameznim določbam glasuje najmanj petina vseh volivcev.«
6. člen 
V 71. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»O izločitvi zaposlenih v občinski upravi iz upravnega postopka in drugih nalog oziroma zadev odloča direktor občinske uprave.«
Sedanji prvi do četrti odstavek postanejo drugi do peti odstavek.
V novem drugem odstavku se črta besedilo »in zaposlenih v občinski upravi iz upravnega postopka in drugih nalog oziroma zadev«.
7. člen 
V 75. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Premoženje občine sestavlja stvarno in finančno premoženje v lasti občine.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se po novem glasi:
»O ravnanju s stvarnim premoženjem občine odloča župan do vrednosti, ki jo določi odlok o proračunu občine za posamezno leto.«
Šesti odstavek se spremeni tako, da se po novem glasi:
»O ravnanju s premičnim premoženjem javnih zavodov in javnega podjetja odločajo predstojniki javnih zavodov in direktor javnega podjetja na podlagi letnega načrta, ki ga potrdijo sveti javnih zavodov oziroma skupščina javnega podjetja.«
Sedmi odstavek se črta.
8. člen 
V 77. členu se v prvem odstavku beseda »Prihodki« nadomesti z besedo »Prejemki«.
V drugem odstavku se črta besede »in zaključni račun«.
Šesti odstavek se črta.
9. člen 
V 80. členu se v prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.«
Drugi odstavek se črta.
10. člen 
V 81. členu se v prvem odstavku za besedo »se« doda besedilo »v skladu z zakonom«.
11. člen 
V 82. členu se črtata drugi stavek prvega odstavka in drugi odstavek.
12. člen 
V 84. členu se v prvem odstavku besedi »javna podjetja« nadomestita z besedama »javno podjetje«.
Tretji odstavek se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin.«
13. člen 
V 85. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»V skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, so lastni davčni viri financiranja občine prihodki od:
– davka ne nepremičnine,
– davka na vodna plovila,
– davka na promet nepremičnin,
– davka na dediščine in darila,
– davka na dobitke od klasičnih iger na srečo in
– drugega davka, če je tako določeno z zakonom, ki ureja davek.«
14. člen 
V 86. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»V skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, so drugi lastni viri financiranja občine tudi prihodki od samoprispevka, taks, glob, koncesijskih dajatev, plačil za storitve lokalnih javnih služb in drugi, če je tako določeno z zakonom ali predpisom, ki ureja posamezno dajatev.«
15. člen 
Besedilo 98. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Župan lahko v skladu z zakonom vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in pravice občine.«
16. člen 
Besedilo 99. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Župan lahko v skladu z zakonom pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije začne spor o pristojnosti, če Državni zbor Republike Slovenije ali Vlada Republike Slovenije s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če druga občina posega v njeno pristojnost.«
17. člen 
V 100. členu se črta besedilo »po pooblastilu občinskega sveta«.
18. člen 
Spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-0001/2005
Breznica, dne 28. junija 2018
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost