Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2433. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1, stran 7815.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 43/10 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – U-I-43/13-8) – v nadalj.: ZPNačrt in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 22. seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10 ter obvezne razlage Uradni list RS, št. 79/11, 62/13 in 60/15) – v nadalj.: Odlok se:
– dopolni oziroma spremeni 5., 29., 70., 75., 76., 78.–80., 82.–84., 88., 94., 95., 98., 99., 101.–103., 108., 111.–113., 116.–121., 127., 132.–135., 137–144., 146., 147., 149., 150., 151., 153.–156., 159.–165., 167.–173., 177., 180., 181. člen;
– ukine se 89., 90., 91., 136., 145., 148., 152., 157., 158., 174.;
– doda nov 108.a in 171.a člen;
– dodajo se posebni členi za območja EUP PI 25, NO 03 – del, TR 05, TR 11, PA 01/7, RI 13 in RI 14, KA 05/2 in KA 05/4 ter območje KP PPJ: 178.a, 178.b, 178.c, 178.d, 178.e, 178.f, 178.g in 178.h člen;
– priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1: Usmeritve za OPPN ter podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora, razen za območje: EUP z oznako PI 51 (rekonstrukcija in prestavitve dela glavne državne ceste G1-6 v delu naselja Pivka);
– priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odprti prostor;
– priloga 3 Odloka se nadomesti z novo prilogo 3: Vrste dopustnih pomožnih objektov po PPNRP;
– dopolnijo oziroma spremenijo se grafični prikazi izvedbenega dela: Karta 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) in karta 4: Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000), in sicer listi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 in 55;
– dodajo se novi grafični prikazi izvedbenega dela, in sicer:
Karta 5
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP PI 25
Karta 6
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP NO 03-del
Karta 7
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP TR 11
Karta 8
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP TR 05
Karta 9
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP PA 01/7
Karta 10
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP RI 13 in RI 14
Karta 11
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP KA 05/2 in KA 05/4
Karta 12
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za ureditev poti v odprtem prostoru
1. člen 
V 5. členu Odloka se spremenijo 1., 2., 13., 15., 25., 29., 31., 42. in 65. točka prvega odstavka in sicer tako, da se glasijo:
»1. Bruto tlorisna površina (v nadalj.: BTP) stavbe je skupna površina vseh etaž, izračunanih po sistemu SIST ISO 9836.
2. Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu objektu dozida ali nadzida nov del objekta do največ 50 % obstoječe BTP objekta. Dozidava ali nadzidava večja od 50 % obstoječe BTP pomeni novogradnjo objekta. Vsaka dozidava ali nadzidava z drugo namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt pomeni novogradnjo objekta. Prizidek je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta, h kateremu se prizidek priključuje.
12. Faktor gradbene prostornine na gradbeno parcelo (v nadalj.: FP) se določi kot razmerje med bruto prostornino objekta in površino celotne gradbene parcele, pri čemer je bruto prostornina objekta zmnožek zazidane površine objekta in povprečne višine objekta nad nivojem terena.
13. Faktor izrabe gradbene parcele (v nadalj.: FI) se določi kot razmerje med BTP in celotno površino funkcionalne parcele objekta.
15. Faktor zazidanosti gradbene parcele (v nadaljevanju: FZ) je razmerje med zazidano površino vseh objektov (vključno s tistimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti, ki imajo enega ali več prostorov in v katere človek lahko vstopi in nadstreški) in celotno površino gradbene parcele.
25. Klet (v nadalj.: K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol. Klet je vkopan del stavbe, ki na nobeni strani objekta ne sega več kot 1,50 m nad raščen teren.
29. Nadomestna gradnja objekta je novogradnja objekta, in pomeni izvedbo del, ko se na stavbišču poprej odstranjenega objekta zgradi nov objekt enakih dimenzij in namembnosti.
31. Nedovoljena gradnja je nelegalna gradnja, neskladna gradnja, nevarna gradnja.
Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja.
Neskladna gradnja pomeni, da je za gradnjo oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, takšno dovoljenje sicer izdano, vendar se takšna gradnja oziroma dela izvajajo oziroma so izvedena v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, kakor tudi da se objekt, za katerega je bilo sicer izdano gradbeno dovoljenje, uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z njim.
Nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.
42. Pritličje (v nadalj.: P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,5 m nad njo. V primeru, da se stavba nahaja na nagnjenem terenu je pritličje lahko delno ali popolnoma vkopano z do treh strani. V primeru, da se stavba nahaja na nagnjenem terenu je pritličje etaža, ki je lahko delno ali popolnoma vkopana z do treh strani in vsaj na eni strani objekta presega višino 1,50 m nad raščen teren.
65. Vrzel predstavlja nepozidano stavbno zemljišče, ki je z vsaj dveh strani obdano z zakonito zgrajenima objektoma in dopušča gradnjo ene stavbe v gabaritih okoliških stavb. V primeru zemljišča na meji EUP, je le-to lahko obdano z zakonito zgrajenim objektom samo z ene strani.«
V 5. členu Odloka se dodajo točki 71., 72. in 73. prvega odstavka, ki se glasijo:
»71. Avtobusno postajališče je s predpisano prometno signalizacijo označen ali fizično od vozišča ločen prostor, namenjen izključno ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu oziroma avtobusov ali drugih vozil, namenjenih izvajanju posebnega linijskega prevoza.
72. Zelena cezura je območje stavbnih zemljišč, ki predstavlja zeleno cezuro med območjem z različnimi morfološkimi značilnostmi, na katerih je dopustna gradnja pomožnih objektov v skladu z merili za gradnjo za podrobnejšo namensko rabo posamezne enote urejanja prostora.
73. Železniška postaja/postajališče je mesto na železniški progi, ki je namenjeno za vstopanje in izstopanje potnikov.«
2. člen 
V 29. členu Odloka se spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se glasita:
»(2) Na območju Občine Pivka so sledeči elektroenergetski objekti za razdeljevanje in prenos električne energije – RTP in daljnovodi: RTP 110/20 kV Pivka, DV 110 kV Divača–Pivka–Ilirska Bistrica in DV 110 kV Pivka–Postojna.
»(3) Na območju Občine Pivka je načrtovana rekonstrukcija daljnovodov in vzdrževalna dela v javno korist na daljnovodih, navedenih v prejšnji točki tega člena.«
3. člen 
V 70. členu Odloka se spremenita prvi in četrti odstavek tako, da se glasita:
»(1) Na območju občine se nahajajo naslednja območja posebnega pomena za potrebe obrambe:
– Gorica: območje izključne rabe,
– vojašnica Stanislava Požarja – Pivka: območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe,
– Polhova jama: območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe,
– Poček – Bač: območje omejene in nadzorovane rabe,
– Dedna gora: območje možne izključne rabe,
– Šilentabor: območje možne izključne rabe.
(2) Območje omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je del območja za potrebe obrambe, ki obsega varnostno območje, na katerem so potrebne omejitve iz varnostnih ali tehničnih razlogov.«
4. člen 
V 75. členu Odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Za celotno območje občine je po posameznih EUP določena oziroma prikazana podrobnejša namenska rabe prostora (v nadalj.: PNRP), in sicer se PNRP deli na:
Osnovna namenska raba prostora
Podrobnejša namenska raba prostora
Členitev podrobnejše namenske rabe 
OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
S – OBMOČJA STANOVANJ 
SS – stanovanjske površine
– SSs: območje urbane prostostoječe stan. pozidave brez dejavnosti, 
– SSp: območje urbane prostostoječe stan. pozidave z mirnimi dejavnostmi, 
– SSm: območje urbane stan. pozidave različnih tipologij z mirnimi dejavnostmi, 
– SSv: območje urbane večstan. pozidave z mirnimi dejavnostmi
SK – površine podeželskega naselja
– SK: območje podeželskega naselja, 
– SKe: območje podeželskega naselja z enodružinsko stanovanjsko pozidavo
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti
CD – druga območja centralnih dejavnosti
– CDi: območja centralnih dejavnosti za izobraževanje, 
– CDc: območja centralnih dejavnosti za opravljanje verskih obredov, 
– CDk: območja centralnih dejavnosti za kulturne dejavnosti
I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 
IG – gospodarske cone
IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
B – POSEBNA OBMOČJA 
BT – površine za turizem
BD – površine drugih območij
BC – športni centri
Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 
ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport
ZP – parki
ZD – Druge urejene zelene površine
ZK – pokopališča
P – OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE
PC – Površine cest
PŽ – površine železnic
PO – ostale prometne površine
T – OBMOČJA KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
E – OBMOČJA ENERGETSKE INFRAST. 
O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRAST.
F – OBMOČJA 
ZA POTREBE OBRAMBE V NASELJU
A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 
OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
K1 – OBMOČJA NAJBOLJŠIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
K2 – OBMOČJA DRUGIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ
G – GOZDNA ZEMLJIŠČA
Gr – območja gozdnih rezervatov
OBMOČJA VODA
VC – OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA 
OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ
LN – OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN 
f – OBMOČJA ZUNAJ NASELIJ ZA POTREBE OBRAMBE 
V 75. členu Odloka se črta drugi in tretji odstavek.
5. člen 
V 76. členu Odloka se spremeni zadnja peta alineja tako, da se glasi:
»– Za EUP ali pEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, veljajo skupni PIP ter usmeritve za pripravo OPPN, ki so določene v prilogi 1 Odloka.«
V 76. členu Odloka se za zadnjo peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»Ne glede na zgornje alineje so prostorski izvedbeni pogoji za območja EUP PI 25, NO 03 – del, TR 11, TR 05, PA 01/7, RI 13 in RI 14, KA 05/2 in KA 05/4 ter KP PPJ določeni le v 178.a, 178.b, 178.c, 178.d, 178.e, 178.f, 178.g in 178.h členu Odloka.«
6. člen 
V 78. členu Odloka se spremeni drugi in četrti odstavek tako, da se glasi:
»(2) Na celotnem območju občine je dopustna gradnja pomožnih objektov v skladu z 88. členom Odloka in prilogo 3.
(4) Na celotnem območju občine z osnovno namensko rabo stavbna zemljišča je ne glede na prejšnje točke tega člena in določila za posebne PIP dopusta gradnja sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstruiranega ali novozgrajenega objekta, geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa. Namestitev sončnih elektrarn je dopustna na strehah in na fasadah objektov ob upoštevanju funkcionalnih in oblikovnih meril za območje pEUP, v kateri se objekt nahaja, razen v EUP s podrobno rabo IK ali IG, kjer način postavitve sončnih elektrarn ni omejen.«
7. člen 
V 79. členu odloka se v peti alineji prvega odstavka in prvem stavku četrtega odstavka beseda »BEP« zamenja z besedo »BTP«.
8. člen 
V 80. členu Odloka se spremenijo četrti, peti, šesti, sedmi odstavek tako, da se glasijo:
»(4) Objekti (tlorisna projekcija zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objektov na zemljišče, vključujoč napušče, nadstreške, balkone in podobne gradbene elemente) morajo biti oddaljeni najmanj:
– 4,00 m od meje sosednjih zemljišč,
– 2,00 m od meje sosednjih zemljišč v primeru gradnje pomožnih objektov,
– 0,50 m od meje sosednjih zemljišč v primeru gradnje ograje, ki izpolnjuje pogoje za pomožni objekt.
(5) Manjši odmiki objektov, od določenih v četrtem odstavku tega člena, so dopustni v primeru:
1. Gradnje novih objektov na stavbišču prej odstranjenih objektov v dimenzijah prej odstranjenih objektov na mestu prej odstranjenega objekta ob izpolnjevanju pogoja, da je:
– za zahtevne in manj zahtevne objekte v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelana utemeljitev posega, ki bo dokazala, da gradnja predstavlja gradnjo novega objekta na stavbišču prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta v dimenzijah prej odstranjenega objekta na mestu prej odstranjenega objekta in da je odmik med sosednjimi objekti v skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti,
– za pomožne objekte v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor izdelana utemeljitev posega, ki bo dokazala, da gradnja predstavlja gradnjo novega objekta na stavbišču prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta v dimenzijah prej odstranjenega objekta na mestu prej odstranjenega objekta in da je odmik med sosednjimi objekti v skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti.
2. Spremembe namembnosti obstoječega nebivalnega podstrešja v bivalno vključno z rekonstrukcijo navedenega dela objekta pod pogojem, da je odmik med sosednjimi objekti v skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti.
3. Vzdrževalnih del, rekonstrukcije ali odstranitve obstoječega objekta pod pogojem, da je odmik med sosednjimi objekti v skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti.
(6) Dopustni so tudi manjši odmiki stavb ali drugih objektov od določenih v četrtem odstavku tega člena ob izpolnjevanju vseh spodaj navedenih pogojev:
– da je pridobljeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča,
– da manjši odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda na območju EUP,
– da je odmik med sosednjimi objekti v skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti.
(7) V primeru gradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je obvezen pogoj še:
– v skladu s predpisi urejena služnostna pravica, ki zagotavlja izvrševanje vzdrževanja navedenega objekta.
– v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelana podrobna utemeljitev posega, ki bo dokazala, da manjši odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda na območju EUP ali pEUP, kjer je stavba ali drug objekt predviden (npr.: tipologija gradnje: vrstne hiše, dvojčki ali tradicionalen način gradnje, značilen za naselje).
(8) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena mora biti odmik:
– v primeru lokacije v varovalnih koridorjih gospodarske javne infrastrukture v skladu s pogoji posameznih upravljavcev gospodarske javne infrastrukture in
– v primeru lokacije v bližini gozdnega roba morajo biti novo zgrajene stavbe od gozdnega roba oddaljene minimalno eno sestojno višino (25,0 m) pri čemer so manjši odmiki dopustni le v primeru, da zaradi oblikovanja terena bližnji gozd ne ogroža stavbe.«
V 80. členu Odloka se ukinejo se deveti, deseti in enajsti odstavek.
9. člen 
V 82. členu Odloka se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V primeru iz prejšnje točke tega člena je dopustna tudi novogradnja objekta na stavbišču prej odstranjenega legalno zgrajenega objekta v dimenzijah prej odstranjenega objekta na istih temeljih ali s premikom do 25 % znotraj obstoječe gradbene parcele, pri čemer se FZ in FI ne sme povečati ter FOZP ne zmanjšati.«
10. člen 
V 83. členu Odloka se v prvi alineji 6. točke prvega odstavka za zadnjo besedo stavka doda: »(oblike objektov v obliki črke I, L, II in iztegnjeni L).«
11. člen 
V 84. členu Odloka se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:
»(4) Premostitev višinskih razlik z opornimi zidovi je dopustna le izjemoma pri čemer je v primeru gradnje na javnih površinah oziroma na površinah, ki so vizualno povezane z javnimi površinami dopustna gradnja opornega zidu do višine 1,50 m nad nivojem nižjega terena oziroma se višinske razlike premostijo v kaskadah.«
12. člen 
Spremeni se 88. člena Odloka tako, da se glasi:
»(1) Pomožni objekti so enostavni in nezahtevni objekti, določeni z veljavnimi predpisi, in sicer:
– pomožna stavba za lastne potrebe, ki ni namenjena prebivanju,
– pomožna stavba v javni rabi, ki ni namenjena prebivanju kot samostojna stavba ali prislonjena k stavbi,
– pomožni objekt v javni rabi,
– ograja,
– podporni zid, to je konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine,
– mala komunalna čistilna naprava to je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode; sem spada tudi nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo),
– rezervoar to je objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami (rezervoar za vodo),
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
– samostojno parkirišče v javni rabi,
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– športno igrišče na prostem,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,
– objekt za oglaševanje,
– objekt za rejo živali, to je enoetažen objekt, namenjen reji živali,
– pomožni kmetijski objekt to je objekt, namenjen kmetijski pridelavi in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju,
– objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,
– pomožni gozdarski objekt to je objekt, namenjen gozdarskim opravilom, ki ni namenjen prebivanju,
– pomožni komunalni objekt,
– pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
(2) Za določanje pogojev za gradnjo pomožnih objektov je treba upoštevati določila veljavne zakonodaje ter določila tega člena.
(3) Vrste pomožnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih PNRP, so določeni v Prilogi 3 Odloka in tem členu. Ne glede na navedeno so vsi pomožni objekti dopustni pod pogojem, da so v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami.
(4) Postavitev objektov za rejo živali in pomožnih kmetijskih objektov v odprtem prostoru (na kmetijskih in gozdnih zemljiščih) je dopustna s soglasjem Občine Pivka za postavitev pomožnega objekta v odprtem prostoru (v nadalj. soglasje za pomožni objekt) ter s soglasjem Zavoda za gozdove Slovenije v primeru postavitve na zemljišče, ki je v naravi gozd. Soglasje za pomožni objekt izda služba, pristojna za urbanizem, na podlagi presoje skladnosti načrtovanega posega za dobo največ 10 let. Zahtevi za izdajo soglasja za pomožni objekt mora investitor predložiti idejno rešitev objekta, iz katere je razvidna skladnost načrtovanega posega z temi merili:
– nedopustnost postavitve objektov na vizualno izpostavljenih legah pri čemer je v primeru nedostopnosti razpolaganja z zemljišči z manj izpostavljeno lokacijo lahko dopustna postavitev objekta na vizualno čim manj izpostavljeni mikrolokaciji predmetnega zemljišča,
– skladnost s funkcionalnimi merili (lega objekta, odmik od parcelnih mej, tloris, prerez objekta, tlorisna površina, etažnost in višina objekta ter namen rabe objekta),
– skladnost z oblikovalskimi merili glede avtohtonih materialov in enotnih oblikovalskih izhodišč (fasade in višina objekta).
Pol leta pred pretekom obdobja, za katerega je bilo izdano soglasje, lahko investitor ponovno zaprosi za soglasje za pomožni objekt, ki ga Občina Pivka lahko ponovno izda na podlagi pregleda stanja na terenu, ki mora biti skladno z idejno rešitvijo objekta, ki je bila podlaga za izdajo soglasja za pomožni objekt. V nasprotnem primeru izda negativno soglasje, ki ga pošlje nadzornim službam, navedenem v 186. členu Odloka.
(5) Pomožni objekti na stavbnih zemljiščih lahko presegajo dopustne gabarite, določene v prostorskih izvedbenih pogojih za gradnjo posameznih pomožnih objektov v petem odstavku tega člena, pri čemer morajo upoštevati dopustne gabarite, določene s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za posamezno območje PNRP in s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za posamezno EUP v kolikor so določeni.
(6) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo posameznih pomožnih objektov v posameznih območjih PNRP (dopustna velikost, način gradnje in rabe ter drugi pogoji) so določeni v spodnji preglednici:
Vrsta objekta
POMOŽNA STAVBA ZA LASTNE POTREBE (npr.: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti)
– je dopustna kot samostojna stavba ali prislonjena k stavbi 
– garaža in steklenjak sta dopustna izključno na vrtnem delu parcele; ne pred ulično fasado 
– v območju PNRP SS, SKe in CU je dopustna največ v obsegu 50,00 m2.
gabariti
– dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 metra nad koto urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje
oblikovanje
– stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada 
– naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta; strehe drugih oblik in nižjega naklona (enokapna, polkrožna, ravna) se uredijo v primeru steklenjakov, zimskih vrtov, nadstreškov, ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na funkcionalni parceli objekta taka streha bolj primerna; strešna kritina nad nadstreški je lahko tudi brezbarvna, prosojna; v primeru prostostoječega objekta mora biti sleme strehe v smeri daljše stranice; vrtne ute imajo lahko tudi šotoraste strehe
Vrsta objekta
POMOŽNA STAVBA V JAVNI RABI (npr.: nadstrešek, zimski vrt, vetrolov, telefonska govorilnica, sanitarna enota, kiosk oziroma tipski zabojnik, kapelica (edikula) in podobni objekti)
– je dopustna kot samostojna stavba ali prislonjena k stavbi 
– dopustna je samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, v oddaljenosti do 50 m morata biti zagotovljeni najmanj dve javni parkirni mesti, postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih
gabariti
– dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 metra nad koto urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje
oblikovanje
– stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada 
– naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta oziroma v primeru nepozidane parcele so dopustne tudi oblike in nakloni streh, ki so predpisani za obravnavano EUP; strehe drugih oblik in nižjega naklona (enokapna, polkrožna, ravna) se uredijo v primeru steklenjakov, zimskih vrtov, ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na funkcionalni parceli objekta taka streha bolj primerna; strešna kritina nad nadstreški je lahko tudi brezbarvna, prosojna; v primeru prostostoječega objekta mora biti sleme strehe v smeri daljše stranice; vrtne ute imajo lahko tudi šotoraste strehe
Vrsta objekta
POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI (npr.: grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, grajen gostinski vrt; pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos)
dopustnost 
posameznih pom. objektov glede na vrsto PNRP
– v območju PNRP K1, K2, G, VC in N dopustni le pomožni cestni objekti in nadkrita čakalnica na postajališču ob rekonstrukciji javne kategorizirane ceste (mostov) 
– v območju PNRP PC, PŽ in PO dopustni le pomožni cestni objekti in pomožni objekti v funkciji prometnih površin 
– v območju PNRP ZS, ZP, ZK in ZD dopustni le pomožni objekti v funkciji zelenih površin 
– v območju PNRP O, (T in E) dopustni le pomožni objekti v funkciji površin za okoljsko (komunikacijsko in energetsko) infrastrukturo
oblikovanje
oblikovanje objekta je usklajeno s stavbami, ki obkrožajo javne površine in s celovito podobo javnih površin
druga merila
dopustni samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, v oddaljenosti do 50 m morata biti zagotovljeni najmanj dve javni parkirni mesti, postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih
vrsta objekta
OGRAJA (npr.:varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja)
dopustnost 
posameznih pom. objektov glede na vrsto PNRP
– v območju PNRP ZS dopustne izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje) in protihrupne ograje 
– v območju PNRP ZP so dopustne izključno ograje namenjene varovanju oziroma zaščiti parkovnih površin; praviloma se uporabljajo žive meje, lahko so tudi lesene ali žičnate; lesene oziroma žičnate ograje morajo biti transparentne; zidovi niso dovoljeni; maksimalna višina 1,50 m 
– gradnja ograje na vodnem in priobalnem zemljišču ni dopustna z izjemo varnostne ograje pod pogoji vodnega soglasja 
– v območju PNRP ZK so kot zaščitne/varovalne ograje pokopališča dopustne tudi zidane ograje
– v območju PNRP ZD so dopustne kot zaščitne ograje pred divjadjo samo na meji med gozdom in obdelovalnimi površinami ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture; zidane ograje niso dovoljene 
– v območju PNRP K1 in K2 so dopustne le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste kot varovalne in protihrupne ograje 
– v območju PNRP VC in G so dopustne le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste (mostu) kot varovalne ograje 
– v območju PNRP PC, PŽ in PO dopustni le pomožni objekti v funkciji prometnih površin
oblikovanje
– upošteva se tip, material in višino ograj, ki je značilna za naselje; 
– praviloma se uporabljajo žive meje ter preproste žične ali lesene ograje; 
– varovalne in igriščne ograje morajo biti prosojne in neizstopajočih barv; 
– v stanovanjskih območjih višine ograj (razen varovalnih, igriščnih in protihrupnih) ne smejo presegati 1,50 metra pri čemer je dopustna višina zidanega dela ograje 0,50 m; masivne ograje niso dovoljene, razen če gre za protihrupne ograje ali objekte kulturne dediščine.
vrsta objekta
PODPORNI ZID
dopustnost posameznih objektov glede na PNRP
– v območju PNRP K1, K2, G in VC so dopustni le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste (mostu) in v okviru agromelioracije; 
– v območju PNRP PC, PŽ in PO dopustni le pomožni objekti v funkciji prometnih površin; 
– v območju pNRP VC je gradnja dovoljena v skladu s predpisi o vodah in pod pogoji vodnega soglasja
druga merila
upošteva se tip, material in višino podpornih zidov, ki je značilna za naselje; škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali, pri čemer je potrebno upoštevati kakovostne principe gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje
vrsta objekta
MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (tudi nepretočna greznica)
druga merila
dopustna je v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca
vrsta objekta
REZERVOAR
vrsta objekta
VODNJAK, VODOMET
dopustnost 
posameznih pom. objektov glede na PNRP
– v območju PNRP G je dopusten le na negozdnem zemljišču po dejanski rabi tako, da je do njega mogoč direkten dostop z gozdne ali javne ceste (v povezavi s postavitvijo čebelnjaka oziroma drugega pomožnega kmetijskega ali gozdarskega objekta).
vrsta objekta
PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (npr.: elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)
dopustnost posameznih objektov glede na PNRP
– priključek na cesto je v območju PNRP K1, K2, G in VC dopusten le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste oziroma za ureditev dostopa do objekta, skladnega s prostorskimi akti, če gre za objekt, ki: 
– ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, 
– je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali 
– ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve (npr. PNRP BT, BC, Z, P, T, E, O, F, A);
vrsta objekta
SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE V JAVNI RABI
dopustnost 
posameznih pom. objektov glede na PNRP
– v območju PNRP ZS in ZK dopusten le v okviru funkcije športnih površin oziroma pokopališča pri čemer ne sme presegati 25 % površin območja EUP 
vrsta objekta
KOLESARSKA POT, PEŠPOT, GOZDNA POT IN PODOBNE (npr.: planinska pot, učna pot)
dopustnost 
posameznih pom. objektov glede na PNRP
– v območju PNRP ZS, ZP in ZK dopustne le v okviru funkcije športnih površin, parka oziroma pokopališča pri čemer ne sme presegati 10 % površin območja EUP 
– v območju PNRP K1, K2, G in VC so kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne dopustne le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste, kolesarskih poti, pešpoti in podobnih poti, če so kategorizirane v skladu z zakonom, ki ureja ceste (npr. kategorizirana državna kolesarska pot, kategorizirana občinska kolesarska pot); poljske poti, so prvenstveno namenjene izvajanju kmetijske dejavnosti, se pa lahko uporabljajo za kolesarjenje, pohodništvo …
vrsta objekta
ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM
druga merila
/
vrsta objekta
VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE
– v območju PNRP K1 in K2 so dopustni le: zajem pitne vode in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik
vrsta objekta
OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE OGLASNE POVRŠINE
druga merila
– dopusten v skladu z določili splošnega akta, ki za območje Občine Pivka ureja merila za določitev lokacij ter druge pogoje za oglaševanje 
– v območjih vodnih zemljišč ni dopustno postavljanje objektov za oglaševanje 
– postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in objektih ali površinah 
– dopusten samo na javnih površinah z izjemo objektov v okviru javne turistične infrastrukture, ki so dopustni ob upoštevanju tipoloških in morfoloških značilnostmi avtohtonega stavbarstva in kulturne krajine (posebno občutljivo območje je npr.: vplivno območje Petelinjskega jezera, vplivno območje Palškega jezera, vplivno območje južnih presihajočih jezer, vplivno območje izvira reke Pivke in porečje reke Pivke, itd.) v skladu s smernicami za upravljavski načrt KP PPJ (izdelal BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2 KA Msc, 2014/2105)
vrsta objekta
OBJEKT ZA REJO ŽIVALI (npr.: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, ribogojnica, čebelnjak),
dopustnost 
posameznih pom. objektov glede na PNRP 
– v območju PNRP SK, A in IK so v obsegu največ 100,0 m2 dopustni vsi,
– v območju PNRP SKe je dopusten le čebelnjak v obsegu največ 100,0 m2,
– v območju PNRP K1 in K2 sta dopustna le čebelnjak v obsegu največ 40,0 m2 in staja v obsegu največ 100,0 m2,
– v območju PNRP G je dopusten le čebelnjak v obsegu največ 40,0 m2 tako, da je do njega mogoč direkten dostop z gozdne ali javne ceste in v oddaljenosti do 1500,0 m od meje stavbnih zemljišč naselja.
druga merila 
za čebelnjak
– čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel; 
– pravico gradnje čebelnjaka imajo investitorji, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, imajo KMG-MID (registrirano čebelarstvo pri VURS-u), objekt pa mora za opravljanje dejavnosti imeti tudi registrsko številko čebelnjaka evidentirano v Centralnem registru čebelnjakov
– predhodno je potrebno pridobiti soglasje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo.
druga merila 
za stajo
– staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši
gabariti
– dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 4,5 m nad koto urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje
oblikovanje
– podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3 
– stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada 
– strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice 
– izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba materialov avtohtonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani 
– čebelnjak naj se oblikuje v skladu z oblikovalskimi izhodišči »slovenskega tradicionalnega tipskega čebelnjaka«.
vrsta objekta
POMOŽNI KMETIJSKI OBJEKT (npr.: kmečka lopa, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, gnojišče, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, molzišče, rastlinjak, grajena ograja za pašo živine) 
dopustnost 
posameznih pom. objektov glede na PNRP 
– so v obsegu največ 150 m2 dopustni vsi le na PNRP SK, A in IK z izjemo kmečke lope v dopustnem obsegu 30 m2,
– v obsegu največ 150,0 m2 so na PNRP IG dopustna le pokrita skladišča za lesna goriva,
– v območju PNRP BC in ZS so dopustni le v funkciji športno-turističnih središč v obsegu, določenem v prvi alineji,
– v območju PNRP K1, K2 in G (na PNRP G le na kmetijskih zemljiščih po dejanski rabi, ki se uporabljajo kot pašniki) je v obsegu največ 150 m2 dopustno krmišče, molzišče ter obora, v obsegu od 60 m2 do največ 150 m2 sta dopustna senik ter skedenj pri čemer se velikost objekta določi glede na obtežbo oziroma glede na število glav velike živine (GVŽ) na kmetiji; dopustno je tudi napajalno korito in gnojišče v okviru ureditve prej navedenih objektov,
– ne glede na prejšnjo alinejo so v oddaljenosti 100,0 m od meje stavbnih zemljišč posameznega naselja v območju PNRP K1, K2 in G v obsegu, določenem v prvi alineji, dopustni vsi pomožni kmetijski objekti z izjemo kozolca, kleti in vinske kleti pod pogojem, da gradnja pomožnega kmetijskega objekta za potrebe obstoječe kmetije (oz. gospodarske dejavnosti) v posameznem naselju v PNRP SK, A, IK ni izvedljiva
druga merila 
– dopustni objekti na PNRP K1 in K2 so dopustni le pod pogojem, da so skladni s tipološkimi in morfološkimi značilnostmi avtohtonega stavbarstva in kulturne krajine (posebno občutljivo območje je npr.: vplivno območje Petelinjskega jezera, vplivno območje Palškega jezera, vplivno območje južnih presihajočih jezer, vplivno območje izvira reke Pivke in porečje reke Pivke, itd.) v skladu s smernicami za upravljavski načrt KP PPJ (izdelal BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2 KA Msc, 2014/2105)
– pomožni kmetijski objekti ne smejo povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. 
gabariti
– dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 m nad koto urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje 
– pri pokritih skladiščih za lesna goriva v primeru proizvodov, danih na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, ni posebnih pogojev
oblikovanje
– podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3 
– stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada 
– strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice; naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta 
– izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba materialov avtohtonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani
Druga merila 
za skedenj
– skedenj je prekrito kmečko gospodarsko poslopje z delovnim prostorom zlasti za mlatenje in prostori za shranjevanje sena in slame; ima točkovne temelje
Druga merila 
za senik
– senik je prekrita, praviloma lesena stavba za shranjevanje sena; ima točkovne temelje
vrsta objekta
OBJEKT ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (npr.: sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin)
dopustnost 
posameznih pom. objektov glede na PNRP 
– so v obsegu največ 80 m2 dopustni vsi;
gabariti
– dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 m nad koto urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje
oblikovanje
– podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3 
– stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada 
– strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice; naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta 
– izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba materialov avtohtonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani
vrsta objekta
POMOŽNI GOZDARSKI OBJEKT (npr.: gozdna vlaka, gozdna prometnica, gozdne žičnice, gozdna učna pot, lovska preža)
dopustnost 
posameznih pom. objektov glede na PNRP 
– gozdne vlake, gozdne prometnice, gozdne žičnice, gozdne učne poti in pomožna gozdarska oprema so na PNRP G dopustne brez dodatnih pogojev glede na Prilogo 1 
– v območju PNRP K1 in K2 so gozdne prometnice dopustne tudi v oddaljenosti do 200,0 m od roba gozda kot priključek na drugo gozdno cesto ali javno cesto
vrsta objekta
POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT (npr.: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok)
vrsta objekta
POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV (npr.: objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče; meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka,objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti)
dopustnost posameznih pom. objektov glede na PNRP
– V območju vseh PNRP z izjemo PNRP F in f so dopustni le pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov
(7) Poleg v prejšnjih točkah tega člena opredeljenih dopustnih pomožnih objektov so dopustni posegi:
a.) na celotnem območju Občine Pivka še spodaj našteti posegi:
– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža);
– začasni objekti in začasni posegi, in sicer: oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov; cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni; začasna tribuna za gledalce na prostem; premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik);. pri čemer so na PNRP K1 in K2 dopustni le za čas dogodka oziroma v času sezone.
b.) v območjih s PNRP z grafično oznako CDi vsi pomožni objekti za učne namene, predvsem za proučevanje narave;
c.) v območjih s PNRP stavbna zemljišča so dopustni tudi drugi objekti začasnega značaja za potrebe opremljanja prostora z urbano opremo kot je npr.: urbana oprema trga, urbana oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, igralo na otroškem igrišču, oprema trim steze in vadbena oprema, spominsko obeležje itd.«
13. člen 
Ukine se 89., 90. in 91. člen Odloka.
14. člen 
V 93. členu Odloka se v šestem odstavku za besedno zvezo »gospodarska javna infrastruktura« doda besedilo »(distribucijska in prenosna)«.
V 93. členu Odloka se v sedmem odstavku za besedno zvezo »gospodarski javni infrastrukturi« doda besedilo »(distribucijski in prenosni)«.
V 93. členu Odloka se v osmem odstavku besedna zveza »vodi gospodarske javne infrastrukture« zamenja z besedno zvezo »distribucijski vodi gospodarske javne infrastrukture«.
V 93. členu Odloka se v desetem odstavku besedna zveza »vodi gospodarske javne infrastrukture« zamenja z besedno zvezo »distribucijski vodi gospodarske javne infrastrukture«.
V 93. členu Odloka se v enajstem odstavku besedna zveza »vodi in objekti gospodarske javne infrastrukture« zamenja z besedno zvezo »distribucijski vodi in objekti gospodarske javne infrastrukture«.
V 93. členu Odloka se v trinajstem odstavku beseda »energetske« zamenja z besedo »distribucijske«.
V 93. členu Odloka se v štirinajstem odstavku besedna zveza »vodov javne gospodarske infrastrukture« zamenja z besedno zvezo »distribucijskih vodov javne gospodarske infrastrukture«.
V 93. členu Odloka se v petnajstem odstavku besedna zveza »vode gospodarske javne infrastrukture« zamenja z besedno zvezo »distribucijske vode gospodarske javne infrastrukture«.
15. člen 
V 94. člena Odloka se za devetnajstim odstavkom doda nov dvajseti odstavek, ki se glasi:
»(20) Gradnja mostov in vest mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino.«
16. člen 
V 95. členu Odloka se spremeni osmi odstavek, tako da se glasi:
»Ureditev površin parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev mora biti usklajena z ZV-1 in s predpisi s področja varstva okolja, in sicer predvsem z:
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),
– Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in
– Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).«
V 95. člena Odloka se v Tabeli 2 v naslovni vrstici beseda »BEP« zamenja z besedo »BTP«.
17. člen 
V 98. člena Odloka se spremeni devetnajsti odstavek tako, da se glasi:
»(19) Odvajanje in čiščenje komunalnih, industrijskih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z ZV-1 in s predpisi s področja varstva okolja:
– Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),
– Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in
– Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).«
V 98. člena Odloka se doda nov dvajseti odstavek, ki se glasi:
»Odvajanje padavinskih voda je potrebno predvideti v skladu z 92. členom ZV-1 in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin in sicer je potrebno predvidevati zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalniki ipd.).«
18. člen 
V 99. členu Odloka se za devetim odstavkom dodajo novi deseti, enajsti in dvanajsti odstavki, ki se glasijo:
»(10) Najmanjša svetla višina dostopne poti do odjemnega mesta za komunalne odpadke mora biti 4 m, najmanjša svetla širina dostopne poti pa 3 m.
(11) Prometna površina – dovozna pot do odjemnega mesta, mora prenesti osne obremenitve komunalnega vozila, ki veljajo za lokalne ceste.
(12) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.«
19. člen 
V 101. členu Odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 20 kV in manj mora biti zgrajeno v podzemnimi izvedbi, praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnega 20 kV in nizkonapetostnega distribucijskega omrežja je dovoljena le izven mestnih območij, razen v primeru, ko terenske razmere gradnje podzemnega voda tega ne omogočajo.«
V 101. členu Odloka se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Nadzemni elektroenergetski vodi (20 kV in manj) na mestnem področju ne smejo potekati v vedutah z javnih površin na naravne in ustvarjene prostorske dominante.«
V 101. členu Odloka se v 1. stavku četrtega odstavka beseda »koridorjih« zamenja z besedo »varovalnih pasovih«.
V 101. členu Odloka se v 2. stavku četrtega odstavka beseda »koridorje« zamenja z besedo »varovalne pasove«.
V 101. členu Odloka se v petem odstavku beseda »koridorjih« zamenja z besedo »varovalnih pasovih«.
V 101. členu Odloka se v desetem odstavku beseda »koridorjih« zamenja z besedo »varovalnih pasovih«.
V 101. členu Odloka se spremeni deseti odstavek tako, da se glasi:
»(10) Za vsako graditev objekta v varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje EP in sistemskega operaterja prenosnega omrežja.«
V 101. členu Odloka se ukine enajsti odstavek. Preštevilčijo se odstavki od enajstega odstavka Odloka naprej.
V 101. členu Odloka se v preštevilčenem enajstem odstavku za zadnji stavek doda nov stavek »Na vseh obstoječih daljnovodih iz drugega odstavka 29. člena Odloka je dopustna obnova (rekonstrukcija, vzdrževanje) in vzdrževalna dela v javno korist«.
V 101. členu Odloka se spremeni preštevilčeni štirinajsti odstavek tako, da se glasi:
»(14) Obnova oziroma gradnja električnih vodov naj se izvaja na način, ki preprečuje električne udare poškodbe nadzemnih vodov in izpada dobave električne energije odjemalcem zaradi ptic.«
20. člen 
V 102. členu Odloka se v šestem odstavku številka »105« zamenja s številko »106«.
V 102. členu Odloka se spremeni deveti odstavek, tako da se glasi:
»(9) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati predpise s področja graditve, elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– Objekte in naprave mobilne telefonije se umeša na lokacije izven stanovanjskih območij in območij varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov,
– Objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno umeščati na območja in v objekte namenjene trgovsko-nakupovalni, industrijski, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti (C, I, P, E),
– Objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se združujejo v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave v čim večji meri,
– Objekte in naprave mobilne telefonije je izjemoma dopustno postaviti tudi na manj kvalitetna kmetijska in v gozdna zemljišča na podlagi soglasja pristojnih služb s področja kmetijstva, gozdarstva,
– Samostoječih baznih postaj ni dovoljeno postavljati v bližini prostorskih dominant. V primeru, da samostoječe bazne postaje niso postavljene ob obstoječem rastju (mejicah, skupini dreves ali gozdu) ali ob drugih objektih, je območje samostoječe bazne postaje potrebno obsaditi z avtohtonim rastjem, ki bo bazno postajo lahko zakrilo,
– Na vidno izpostavljenih lokacijah v območju naselja je potrebno antene, ki se namestijo na že zgrajene objekte, v te objekte integrirati ali jih ustrezno zakriti, da ne bi vplivale na estetiko vedute negativno,
– Na varovalnih območjih, kjer se varuje posebna vrednota in na območjih v varovalnem pasu infrastrukture je dopustno bazno postajo postaviti le ob predhodni odobritvi pristojnega soglasodajalca.«
21. člen 
V 103. členu Odloka se v prvem odstavku beseda »koridor« zamenja z besedo »pas«.
V 103. členu Odloka se v petem odstavku beseda »koridor« zamenja z besedo »pas«.
V 103. členu Odloka se četrta alineja v petem odstavku spremeni tako,da se glasi:
»Za elektroenergetsko razdelilno transformatorsko postajo (RTP), merjeno od zunanjega roba ograje območja RTP oziroma od meje pripadajoče prostorske enote oziroma od zunanje stene objekta RTP, če se ta nahaja v sklopu drugega objekta 15 m za nazivni napetost 110 kV in 40 m za nazivno napetost 220 kV in 400 kV.«
V 103. členu Odloka se v šestem odstavku beseda »koridorjih« zamenja z besedo »pasovih«.
V 103. členu Odloka se v sedmem odstavku beseda »koridorjih« zamenja z besedo »pasovih«.
V 103. členu Odloka se v devetem odstavku beseda »koridorjih« zamenja z besedo »pasovih«.
V 103. členu Odloka se ukine osmi odstavek. Preštevilčijo se deveti, deseti in enajsti odstavek v osmi, deveti in deseti odstavek odloka.
V 103. členu Odloka se v preštevilčenem devetem odstavku beseda »koridorjih« zamenja z besedo »pasovih«.
V 103. členu Odloka se preštevilčeni deseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(10) Omejitve pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine je treba upoštevati omejitve zaradi zračnega prometa, in sicer:
– v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke letališča objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 100 m ali višje od 30 m, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 m višji od referenčne točke letališča;
– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje točke in ki so višji od 30 m in ki stojijo na naravnih in umetnih vzpetinah, če se vzpetine iz okoliške krajine dvigajo za več kot 100 m;
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice ter podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m;
– pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov iz prejšnjega odstavka in drugih objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za zračni promet, objekt pa je treba označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.«
V 103. členu Odloka se ukine dvanajsti, trinajsti, štirinajsti in petnajsti odstavek.
22. člen 
V 108. členu Odloka se spremeni šestnajsti odstavek tako, da se glasi:
»(16) Na območjih registriranih arheoloških najdišč (EŠD 4786 Čepno, EŠD 4779 Pivka in EŠD 4780 Pivka) ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline. Za posamezna registrirana arheološka najdišča ali njihove dele, za katere prostorski akt dopušča posege je treba:
– pred vsemi posegi znotraj varovanega območja je obvezna izvedba predhodnih arheoloških raziskav za določitev natančnejših ukrepov varstva. Za predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloških ostalin, ki ga izda minister pristojen za varstvo kulturne dediščine. Natančna metodologija predhodnih arheoloških raziskav bo določena s kulturnovarstvenimi pogoji po predložitvi projektne dokumentacije. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani, glede na ohranjenost dediščine pa obstaja velika verjetnost zahteve po prezentaciji arheoloških ostalin na mestu odkritja – in situ. Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvaja konservatorski nadzor nad posegi v dediščino, zato jo je potrebno vsaj deset dni pred pričetkom del pisno ali po elektronski pošti o tem obvestiti
– V okviru postopka priprave OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi OPPN (če se območje ureja z OPPN).«
23. člen 
Za 108. člen Odloka se doda nov 108.a člen, ki se glasi:
»108.a člen 
(varstvo vojnih in prikritih vojnih grobišč) 
(1) Na območju Občine Pivka se nahajajo vojna in prikrita vojna grobišča, kjer je prepovedano:
– spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju s tem zakonom,
– poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente,
– izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.
(2) Vojna grobišča v Občini Pivka so:
– Palčje, lokacija: 45.6637 S, 14.2953 V, Palčje-1 (40091015) gr. (08) krajevno pokopališče. Grob neznanega borca in grob neznanega italijanskega vojaka,
– Jurišče, lokacija: 45.664 S, 14.2965 V, Jurišče-1 (400910071) gr. (01) krajevno pokopališče. Grob neznanega borca NOV in spomenik borcem NOV,
– Pivka, lokacija: 45.681 S, 14.1937 V, Pivka-1 (400910181) gr. (08), krajevno pokopališče. Samostojni grob borca NOV, Grobišče 48 avstro ogrskih vojakov iz prve svetovne vojne,
– Pivka, lokacija: 45.6777 S, 14.1948 V, Pivka-2 (400910182) gr. (08), izven pokopališča na Habjanovem hribu. Grobnica 79 borcev IV. armade, VII. in IX. korpusa NOV,
– Šmihel, lokacija: 45.6513 S, 14.18 V. Grob borca 29. Hercegovske divizije na križišču ob robu vasi pri cerkvi (400910241),
– Suhorje-1, izven vasi pri cerkvi sv. Miklavža. (400910231) Grobišče 6 borcev NOV,
– Zagorje-1, krajevno pokopališče, (400910291) 1 km pred naseljem pri cerkvi sv. Pavla pokopana aktivistka OF,
– Zagorje-2, kenotaf umorjenima borkama NOV (400910292).
(3) Prikrita vojna grobišča v Občini Pivka so:
– Ribnica: grobišče Rebri. Lokacija: 45.6324 S, 14.1531 V, Grobišče nemških vojakov iz meja 1945. Grobišče se nahaja na koncu travnika 50 m zahodno od hiš in križišča, na gozdni meji. Parcela št. 2586, k.o. Nadanje selo k.i. Postojna,
– Ribnica, grobišče Loka; lokacija: 45.6344 S, 14.1474 V, Grobišče se nahaja ob cesti Ribnica Buje. Smer Pivka–Prem 50 m na desni od zaselka Ribnica. Parcela št. 2949 k.o. Nadanje selo k.u. Postojna,
– Trnje: Grobišče Tičkova jama, lokacija: 45.7175 S, 14.239 V, Jamo smo evidentirali na podlagi zapisa jamarjev o najdbi človeških kosti,
– Trnje: Grobišče Brezno 1 pri Muhovi ogradi, lokacija: 45.693 S, 14.2415 V. Grobišče okoli 20 nemških vojakov iz l. 1945. Družba Veking je na podlagi soglasja lastnika zemljišča in MDDSZ 15. In 16. Oktobra 2009 izvedel prekop grobišča. Na zemljišču 8 x 8 m, v globini do 5 m, je bilo najdenih 37 trupel. Pri izkopu je bilo najdenih 8 identifikacijskih ploščic nemških vojakov, ki so bile poslane na preverbo v Berlin. Posmrtni ostanki so bili 7. 12. 2009 prekopani na pokopališče nemških vojakov v Celju, blok F.
(4) Območja vojnih in prikritih vojnih grobišč so razvidna iz prikaza stanja prostora v skladu z veljavno zakonodajo.«
24. člen 
V 111. člena Odloka se spremeni prvi in drugi odstavek tako, da se glasita:
»(1) Vodno zemljišče je zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi presihajoča jezera, opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor.
(2) Priobalno zemljišče celinskih voda je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Četrti odstavek 14. člena ZV-1 določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja, ki sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Peti odstavek 14. člena ZV-1 določa zunanjo mejo priobalnih zemljišč na vodah iz 35. točke Priloge ZV-1 (ostale celinske vode, ki tvorijo ali prečkajo državno mejo), ki sega pet metrov od meje vodnega zemljišča.«
25. člen 
V 112. členu Odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti soglasje organa za upravljanje in varstvo voda. Pri posegih v prostor je treba upoštevati tudi pogoje in omejitve posegov v vodno dobro zaradi zagotavljanja doseganja ciljev ali ohranjanja ciljev za referenčne odseke, ki so določeni spredpisi s področja upravljanja z vodami in so sestavni del Prikaza stanja prostora.«
V 112. členu Odloka se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati že podeljene vodne pravice, ki so bile pridobljene v skladu s predpisi o vodah.«
26. člen 
113. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pretežni del območja Občine Pivka (predvsem območja kmetijskih in gozdnih zemljišč) se nahaja v vodovarstvenih območjih vodnih teles.
(2) Na vodovarstvenih območjih iz prejšnje točke tega člena se pri načrtovanju posegov upoštevajo ukrepi, prepovedi in omejitve za rabo vode in gradnjo iz veljavnih predpisov za zavarovanje vodnih teles, ki določajo predvsem:
– meje vodovarstvenega območja,
– meje notranjih območij,
– ukrepe, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem območju in posameznih notranjih območjih (v nadalj.: vodovarstveni režim),
– vrsto rabe vodnega telesa,
– nadzor nad izvajanjem predpisanega režima.
(3) Glede na prej navedeni točki tega člena je potrebno razvoj dejavnosti usmerjati izven virov pitne vode oziroma njihovo izvajanje prilagoditi tako, da ne bodo predstavljale nevarnosti za njihovo onesnaževanje.
(4) EUP/pEUP, ki sta delno ali v celoti znotraj najožjega vodovarstvenega območja sta: A 05 in ST 01/1.
(5) EUP/pEUP, ki so delno ali v celoti znotraj ožjega vodovarstvenega območja so: A 05, A 40, ZA 01/1, ZA 02/1, ZA 01/5, ST 01/1, ST 03, ZA 01/2, ZA 01/3, ZA 01/4, ZA 02/2, ZA 03/1, ZA 04/1, ZA 04/2, ZA 04/3, ZA 04/4, ZA 04/5, ST 02, ZA 05/1.
(6) EUP/pEUP, ki so delno ali v celoti znotraj širšega vodovarstvenega območja so: A 34, A 35, GO 02/1, ST 01/1, ŠI 01, GO 02/2.
(7) Za določitev vodovarstvenih območij in posege na vodovarstvenih območjih, ki so določena z veljavnim predpisom za zavarovanje vodnih teles, se v primeru neskladju tega odloka z merili, prepovedmi in omejitvami za rabo vode in gradnjo iz veljavnih predpisov za zavarovanje vodnih teles ministrstva, upošteva slednjega.
(8) Za posege v prostor v vodovarstvenih območjih je potrebno treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.«
27. člen 
V 116. členu Odloka se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.«
28. člen 
V 117. členu Odloka spremeni prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tako, da se glasijo:
»(1) Za plazljivo območje se v skladu z 88. členom ZV-1 določijo zemljišča, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Na tem območju je prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje gozda, kjer je opredeljena PNRP gozdna zemljišča in
– obnova gozdnih sestojev, ki ni v skladu z načrti za gospodarjenjem z gozdom, ki bi lahko pospeševala plazenje zemljišč.
(2) Za erozijsko območje se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije vode. Na erozijskem območju je v skladu z 87. členom ZV-1 prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov razen začasnega odlaganja lesa ob gozdnih prometnicah pri izvajanju spravila lesa,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa razen pri izvajanju spravila lesa po urejenih gozdnih prometnicah.
(3) Območja protierozijskih ukrepov so prikazana v prikazu stanja prostora (del naselij Narin, Nadanje selo, Stara Sušica, Dolnja in Gornja Košana, Neverke, Čepno, Buje in Suhorje).
(4) V erozijskih območjih je možna nameravana gradnja le ob predpogoju izvedbe strokovnega geomehanskega mnenja in geotehničnega poročila.«
29. člen 
Črta se drugi stavek 118. člena Odloka.
30. člen 
119. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za novo stanje.
(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(4) Ne glede na določbe obeh prejšnjih alinei so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.
(5) EUP, ki so (delno) pozidane in ležijo (delno) na poplavnih območjih, opredeljenih v prvem odstavku tega člena, so: DR 06 (ZK), KL 01/1 (SK), KL 02/2 (SK), PI 40 (SS), SE 01/1 (PC), SE 01/3 (CU), SE 06 (SS), SE 13 (PC), TR 01/1 (SK), TR 04/1 (SK), TR 06/1 (SK), A 01 (A), A 06 (A), A 23 (A), BU 05/1 (SK), BU 07 (BT), BU 08 (SK), RI 02 (SK), RI 07/1 (SK), RI 07/3 (SK).
(6) EUP, ki predstavljajo prosta stavbna zemljišča in ležijo (delno) na poplavnih območjih, opredeljenih v prvem odstavku tega člena, so: KL 01/1 (PC), PI 01/1 (PC), PI 01/4 (PC), PI 01/5 (PC), PI 39 (PC), PI 40 (PC), PJ 03 (PC), PP 01 (PC), RI 07/1 (PC), RI 09 (PC), RR 01 (PC), SE 11 (PŽ), SL 06 (PO), SL 06 (PC), TR 03/3 (ZS), PI 23 (O), ZA 03/1 (PC), ZA 06 (O), PI 39 (ZD), TR 01/3 (ZD), TR 02/1 (ZD), TR 03/1 (ZD), TR 04/1 (PC), TR 04/3 (ZD), TR 03/3 (ZD), BU 06 (E), RI 07/2 (ZD), TR 05/5 (SK).
(7) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.
(8) Na poplavnih območjih, ki so prikazana v Prikazu stanja prostora (priloga tega Odloka) ni dopustno odlaganje nenevarnih snovi ali postavitev začasnih objektov, namenjenih (začasnemu) skladiščenje nenevarnih snovi ali izvedba drugih posegov v prostor, ki služijo začasnemu skladiščenju na prostem.«
31. člen 
Spremeni se naslov 120. člena Odloka tako, da se glasi:
»skupni PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami«
Ukinejo se prvi, četrti, peti in šesti odstavek 120. člena Odloka.
V 120. člen Odloka se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
(9) Za vsa nova zaklonišča in za vse posege v obstojema zaklonišča, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je obvezna revizija projektne dokumentacije.
32. člen 
V 121. členu Odloka se ukinejo se prvi, drugi in tretji odstavek in spremeni se sedmi odstavek tako, da se glasi:
»(7) V območjih omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je dovoljena obstoječa primarna (kmetijska ali gozdna) raba ter uporaba komunikacij. Na območju niso dopustne gradnje in rekonstrukcije objektov, ki so namenjeni stalnim delovnim mestom, nastanitvi, prireditvam ter zadrževanju večjega števila ljudi. V 4-metrskem pasu ob ograjenih območjih za potrebe obrambe niso dovoljene gradnje objektov visoke gradnje in ureditve s podrastjo in drevjem. Uporaba objektov ne sme omejevati funkcionalnosti območja za potrebe obrambe.«
V 121. člen Odloka se dodajo nov deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18 m je treba v ožjem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo. Za ožji okoliš šteje oddaljenost do 1 km od navedenih območij.
(10) Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25 m je treba v širšem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo. Za širši okoliš šteje oddaljenost do 2 km od navedenih območij.
(11) Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja v širšem okolišu območij z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi z namensko rabo »f«, ki so na vzpetinah.«
33. člen 
127. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»127. člen
(nedovoljena gradnja) 
Nedovoljene gradnje in objekti se obravnavajo v skladu s predpisi in po določilih Odloka.«
34. člen 
132. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na stanovanjskih območjih z oznako SSs) 
Območje urbane prostostoječe stanovanjske pozidave brez dejavnosti je namenjeno čisti enodružinski gradnji. Za območja z oznako SSs veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
SSs
Osnovni tipi zazidave:
a, b
Osnovna dejavnost
Bivanje in dejavnosti gospodinjstev
Vrste dopustnih stavb:
11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske stavbe
FZ, FI in FOZP
– Tip zazidave a: FZ največ = 40 %; FI največ = 0,4; FOZP najmanj = 30 % 
– Tip zazidave b: FZ največ = 50 %, FI največ = 0,6, FOZP najmanj = 25 %
Velikost in oblika gradbene parcele (GP): 
– Velikosti in oblikovanje novih gradbenih parcel naj sledi oblikam in velikosti obstoječih gradbenih parcel v EUP ali pEUP. 
– Nove gradbene parcele ne smejo presegati velikosti obstoječih gradbenih parcel, razen 
v primeru ko gre za določitev gradbene parcele pogojno dopustnih stavb. 
– Minimalna velikost gradbene parcele za tip a je 450 m2 in za tip b 350 m2.
– Maksimalna velikost gradbene parcele je 700 m2.
Lega objektov na parceli: 
– Lega objektov mora upoštevati GL ali GM, če je ta določena. 
– Ne glede na prejšnjo alinejo je v primeru, da je načrtovana nadomestna gradnja objekta, ki sega preko GL, dopustna gradnja objekta na stavbišču odstranjenega objekta 
s soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca (lokalnega) cestnega omrežja. 
– Lega objektov mora slediti legi objektov v okolici. Orientiranost novih stavb mora biti enaka kakor pri obstoječih stavbah (vzporedne daljše stranice novih objektov 
z obstoječimi).
Dopustna višina objektov
10,0 m
Dopustni višinski gabariti
– (K) + P + 1 + 1M za plitve strehe 
– (K) + P + 2M za strme strehe 
Za obstoječe tipe zazidave b niso dovoljene posamične nadzidave. Dopustne so le nadzidave celotnega kompleksa pri zazidavah tipa b. Dopustna je tudi izraba podstrešij brez sprememb strešne konstrukcije.
Merila in pogoji za oblikovanje:
1. Novogradnje objektov se morajo po velikosti tlorisnih gabaritov, višini objektov, oblikovanosti in barvi streh, obliki odprtin za osvetljevanje podstrešij in mansard zgledovati po obstoječih objektih v (p)EUP. Pri oblikovanju fasad je potrebno upoštevati oblikovanje obstoječih stavb ob ulici, kjer se stavba gradi. Stavbe morajo imeti ulično fasado oblikovno (gabariti, barvna lestvica, materiali) usklajeno z ulično fasado sosednih objektov. V primeru, da značilnega vzorca stavb v EUP ali pEUP ali v naselju ni mogoče opredeliti, se upošteva spodaj navedena merila in pogoje. 
2. Strehe 
– Dopustni obliki strehe sta strma dvokapnica z dopustnim naklonom od 35° do 45° 
in plitva dvokapnica z dopustnim naklonom od 20° do 25°. Strme dvokapnice so dopustne v območjih (p)EUP z obstoječimi objekti z izvornimi strmimi strehami. Plitve dvokapnice so dopustne v območjih (p)EUP z obstoječimi objekti z izvornimi položnimi strehami. 
– Strma dvokapnica: Sleme mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se sleme novogradenj orientira vzporedno s plastnicami. Dopustna barvna lestvica za strme strehe je od rdeče do rjave barve. 
– Plitva dvokapnica: Sleme plitve dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se sleme novogradenj orientira vzporedno 
s plastnicami. Dopustna barvna lestvica za plitve strehe je svetlo sive do srednje sive 
in od rdeče do rjave barve. 
– Dopustna je nadzidava v skladu z merili in pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb strešne konstrukcije. 
– Za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo klasični »kukrli« in strešna okna ali frčade, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe z izjemo strešnih oken, kjer se izvedejo. V primeru izvedbe frčade ali kukrla morajo biti nakloni strešin enaki kakor pri osnovni strehi. Odprtine za osvetljevanje mansard in izkoriščenih podstrešij morajo biti odmaknjene od kapi in slemen. Dopustno je osvetljevanje stavbe s strešnimi okni in enim načinom izvedbe frčad ali »kukrlov«. Oblika in velikost frčad ali »kukrlov« na eni stavbi mora biti enotna. 
– Dopustna je izvedba zelene strehe. 
– Streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklona ali enakega naklona kakor stavba k kateri se gradijo. Barve kritin morajo biti usklajene – enake.
 
3. Fasade 
– Fasade so lahko ometane ali obložene z lesom. V primeru obloge z lesom morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani. Kovinske in plastične fasadne so dovoljene le v primeru, da so ulične fasade ulično oblikovno (gabariti, barvna lestvica, materiali) usklajeno z ulično fasado sosednih objektov in da predstavljajo kakovostno interpretacijo oblikovnih značilnosti izvornih stavbnih kompleksov (gabariti, barvna lestvica, teksture in proporci). 
– Fasade stavb proti sosednjim stavbam, od katerih so odmaknjene manj kot 8,00 m, ne smejo imeti na to stran stavbe okenskih odprtin, teras ali balkonov v prvi in višjih etažah, usmerjenih neposredno v okno, balkon ali teraso sosednje stavbe brez soglasja lastnika sosednje stavbe.
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Lega objekta, tlorisni gabariti in oblika objekta ter oblikovanje objekta (fasad in strehe) je lahko podrejeno energetski učinkovitosti objekta v primeru, da načrtovana gradnja izpolnjuje te pogoje: 
– dosega razred učinkovitosti stavbe Qh<=35 kWh/m2 izračunan po metodologiji PHPP'07,
– leži v območju urbanističnega načrta za naselje Pivka ali v območju naselja Selce, Dolnja Košana, Kal ali Neverke in 
– se ne nahaja v območju kulturne dediščine.
Dodatna merila in pogoji 
za območja novogradenj z dodatno oznako ng v Prilogi 1
– Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI, 
– Merila za parcelacijo: Velikosti parcel od 450 m2 do 700 m2. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. Parcele so večje, kjer to narekuje lega objekta, oziroma pri parcelaciji ne smejo ostati delčki parcel na katerih ni možno postaviti samostojnega objekta.
– Dopustni višinski gabariti do (K)+ P+ 1M ali (K)+P+1 glede na plitek/strm naklon strehe,
– Dopustna oblika objekta: objekt v obliki črke I, L, II, 
– Dopustna oblika strehe: Vzdolžna oblika, obvezne dvokapnice, enoten naklon strešine, 
– Pomožni objekti naj bodo postavljeni v nadaljevanju objektov ali prečno na osnovni tloris. Oblikovanje sledi oblikovanju osnovnih objektov, strehe pomožnih objektov enakega naklona in oblikovanja kot osnovna streha. Nadstreški naj ne segajo izven območja gradbene linije ob dostopni cesti.
« 
35. člen 
133. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na stanovanjskih območjih z oznako SSp) 
Območje urbane prostostoječe stanovanjske pozidave z mirnimi dejavnostmi je namenjeno enodružinski gradnji z mirnimi dejavnostmi. Za območja z oznako SSp veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
SSp
Osnovni tipi zazidave:
a, a-k, c
Osnovna dejavnost
Bivanje in dejavnosti gospodinjstev
Vrste dopustnih stavb:
11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske stavbe
Pogojno dopustne dejavnosti 
Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja, ki so dopustne ob zagotovitvi dovolj velike gradbene parcele za zagotovitev vseh potrebnih površin zelenih površin, površin za potrebna parkirna mesta in drugih potrebnih površin za nemoteno funkcioniranje objekta. Dopustne dejavnosti, ki lahko obsegajo do 50 % BTP stavbe, so: 
– G 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, 
– I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti; I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač 
– L Poslovanje z nepremičninami, 
– M Strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti, 
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, 
– Q 88 Socialno varstvo brez nastanitve, 
– P Izobraževanje, 
– R 93.13 Obratovanje fitness objektov, 
– S 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, S 96. Druge storitvene dejavnosti
Pogojno dopustne stavbe
– 12112 Gostilne restavracije in točilnice 
– 12301 Trgovske stavbe do 350 m2 BTP
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: poslovne in obrtne dejavnosti (do 200 m2 BTP)
– 12510 Industrijski objekti – obrtne delavnice za dopustne dejavnosti do velikosti BTP 200 m2
– 12420 Garažne stavbe 
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena 
– 12730 Kulturni spomeniki
FZ, FI in FOZP
– Tip a: FZ največ = 40 %; FI največ = 0,4; FOZP najmanj = 30 % 
– Tip a z dopolnilno dejavnostjo a-k: FZ največ = 40 %; FI največ = 0,4; FOZP najmanj = 30 %
– Tip c: FZ največ = 50 %; FI največ = 0,6; FOZP najmanj = 25 %
Velikost in oblika gradbene parcele (GP): 
– Velikosti in oblikovanje novih gradbenih parcel naj sledi oblikam in velikosti obstoječih gradbenih parcel v EUP ali pEUP. 
– Nove gradbene parcele ne smejo presegati velikosti obstoječih gradbenih parcel, razen v primeru ko gre za določitev gradbene parcele pogojno dopustnih stavb. 
– Minimalna velikost gradbene parcele za tip a je 450 m2.
– Maksimalna velikost gradbene parcele za tip a je 700 m2.
– Gradbene parcele za objekte dopolnilnih dejavnosti (a-k in c) se oblikujejo tako,
da obsegajo vse potrebne funkcionalne površine in lahko odstopajo od velikosti parcel 
v EUP.
Lega objektov na parceli:
Merila za lego objektov za območja z oznako SSs
Dopustna višina objektov
– 12,00 m 
– Tip a brez dopolnilne dejavnosti in tip a-k dopustna višina: 10,0 m
Dopustni višinski gabariti
– Tip a brez dopolnilne dejavnosti in tip a-k: (K) + P + 1 + 1M za plitve strehe in (K) + P + 2M za strme strehe
Merila in pogoji za oblikovanje: 
– Merila za oblikovanje objektov za območja z oznako SSs ter merila: 
– Novogradnje tip c so lahko oblikovane skladno s programskimi zahtevami dejavnosti pri čemer maksimalni tlorisni gabarit ne sme preseči ostalih stavb v EUP ali pEUP. 
– Strehe objektov tip a-k in c so lahko ravne ali naklona do 10°.
– Fasade tipov a-k in c so oblikovane skladno z dejavnostjo, ki je v stavbi predvidena.
Druga merila in pogoji
– Tip a-k (12510 Industrijski objekti–obrtne delavnice), se lahko gradi na gradbeni parceli stanovanjskega objekta z dopolnilno dejavnostjo. V tem primeru morajo BTP namenjene stanovanjski dejavnosti dosegati vsaj 50 % v obeh stavbah skupaj.
– Tip c se lahko gradi na gradbeni parceli stanovanjskega objekta z dopolnilno dejavnostjo ali kot samostojni objekti z lastno gradbeno parcelo.
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako SSs.
Dodatna merila in pogoji za območja novogradenj z dodatno oznako ng v Prilogi 1
– Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI, 
– Merila za parcelacijo: Velikosti parcel od 450 m2 do 700 m2. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. Parcele so večje, kjer to narekuje lega objekta, oziroma pri parcelaciji ne smejo ostati delčki parcel na katerih ni možno postaviti samostojnega objekta.
– Dopustni višinski gabariti do (K)+ P+ 1M ali (K)+P+1 glede na plitek/strm naklon strehe,
– Dopustna oblika objekta: objekt v obliki črke I, L, II. 
– Dopustna oblika strehe: Vzdolžna oblika, obvezne dvokapnice, enoten naklon strešine, 
– Pomožni objekti naj bodo postavljeni v nadaljevanju objektov ali prečno na osnovni tloris. Oblikovanje sledi oblikovanju osnovnih objektov, strehe pomožnih objektov enakega naklona in oblikovanja kot osnovna streha. Nadstreški naj ne segajo izven območja gradbene linije ob dostopni cesti.
« 
36. člen 
134. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na stanovanjskih območjih z oznako SSm) 
Območje urbane stanovanjske pozidave različnih tipologij z mirnimi dejavnostmi. Za območja z oznako SSm veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
SSm
Osnovni tipi zazidave:
a, a-k, a-v, c
Osnovna dejavnost
Bivanje in dejavnosti gospodinjstev
Vrste dopustnih stavb:
11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe 
in 11221 Tri in večstanovanjske stavbe do 6 stanovanj
Pogojno dopustne dejavnosti 
Pogojno dopustne dejavnosti za območja z oznako SSp
Pogojno dopustne stavbe
Pogojno dopustne stavbe za območja z oznako SSp
FZ, FI in FOZP
– Tip a: FZ največ = 40 %; FI največ = 0,4; FOZP najmanj = 30 % 
– Tip a z dopolnilno dejavnostjo a-k: FZ največ = 40 %; FI največ = 0,4; FOZP najmanj = 30 %
– Tip c: FZ največ = 50 %; FI največ = 0,6; FOZP najmanj = 25 %
Velikost in oblika gradbene parcele (GP)
Velikost in oblika gradbene parcele (GP) za območja z oznako SSp.
Lega objektov na parceli:
Merila za lego objektov za območja z oznako SSs.
Dopustna višina objektov
– 12,00 m 
– Tip a brez dopolnilne dejavnosti in tip a-k: 10,0 m
Dopustni višinski gabariti
– Tip a brez dopolnilne dejavnosti in tip a-k: (K) + P + 1 + 1M za plitve strehe in (K) + P + 2M za strme strehe
– Tip av: (K) + P + 1 + 1M ali (K) + P + 1 + T ali (K) + P + 1 + 2
Merila in pogoji za oblikovanje:
Merila za oblikovanje objektov za območja z oznako SSp
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako SSs
Dodatna merila in pogoji za območja novogradenj z dodatno oznako ng v Prilogi 1
– Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI, 
– Merila za parcelacijo: Velikosti parcel od 450 m2 do 700 m2. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. Parcele so večje, kjer to narekuje lega objekta, oziroma pri parcelaciji ne smejo ostati delčki parcel na katerih ni možno postaviti samostojnega objekta.
– Dopustni višinski gabariti do (K)+ P+ 1M ali (K)+P+1 glede na plitek/strm naklon strehe,
– Dopustna oblika objekta: objekt v obliki črke I, L, II. 
– Dopustna oblika strehe: Vzdolžna oblika, obvezne dvokapnice, enoten naklon strešine, 
– Pomožni objekti naj bodo postavljeni v nadaljevanju objektov ali prečno na osnovni tloris. Oblikovanje sledi oblikovanju osnovnih objektov, strehe pomožnih objektov enakega naklona in oblikovanja kot osnovna streha. Nadstreški naj ne segajo izven območja gradbene linije ob dostopni cesti.
« 
37. člen 
135. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na stanovanjskih območjih z oznako SSv) 
Območje urbane večstanovanjske pozidave z mirnimi dejavnostmi. Za območja z oznako SSv veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
SSv
Osnovni tipi zazidave:
a-v, b-v, c
Osnovna dejavnost
Bivanje in dejavnosti gospodinjstev
Vrste dopustnih stavb:
11221 Tri in večstanovanjske stavbe 
Pogojno dopustne dejavnosti 
Pogojno dopustne dejavnosti za območja z oznako SSp in merila: 
– Dejavnost I: 55203 oddajanje zasebnih sob gostom ni dopustna. 
– Dejavnosti so dopustne ob zagotovitvi naslednjih pogojev: dovolj velika gradbena parcela za zagotovitev vseh potrebnih površin: zelenih površin, površin za potrebna parkirna mesta in drugih potrebnih površin za nemoteno funkcioniranje objekta. – Dejavnosti so dopustne ob zagotovitvi potrebnih parkirnih mest na gradbeni parceli. 
– Sprememba namembnosti za dovoljene dejavnosti v pritličjih stavb.
Pogojno dopustne stavbe
Pogojno dopustne stavbe za območja z oznako SSp in 12301 Trgovske stavbe 
do 500 m2 BTP
FZ, FI in FOZP
– Tip a-v: FZ največ = 20 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 35 %
– Tip b-v: FZ največ = 30 %; FI največ 1,2; FOZP najmanj = 30 %
– Tip c: FZ največ = 50 %; FI največ = 0,6; FOZP najmanj = 25 %
Velikost in oblika gradbene parcele (GP)
Gradbena parcela se določi glede na dopustno izrabo zemljišča in glede na ostale pogoje Odloka.
Lega objektov na parceli:
Merila za lego objektov za območja z oznako SSs
Dopustna višina objektov
12,00 m oziroma v primeru, da so obstoječi objekti v EUP ali pEUP višji od 12,00 m je dopustna višina enaka višini najvišjega objekta v EUP ali pEUP 
Dopustni višinski gabariti
– (K) + P + 2 + 1M za plitve strehe 
– (K) + P + 2 + 1M ali (K) + P +1+ 2M za strme strehe 
– v primeru, da imajo obstoječi objekti v EUP ali pEUP večje število etaž od v prejšnjih dveh alinejah navedenih, je dopustno število etaž enako številu etaž objekta z največ etažami v EUP ali pEUP 
Merila in pogoji za oblikovanje:
– Novogradnje tip a-v, b-v so dopustne v primeru, da je na območju glede na predpisano izrabo in pozidanost gradnja mogoča.
– Nove stavbe a-v, b-v se morajo zgledovati in kakovostno interpretirati obstoječ zazidalni vzorec v območju.
– Novogradnje tipa c so lahko oblikovane skladno z funkcionalnimi zahtevami dejavnosti. 
– Oblikovanje streh naj sledi oblikovanju obstoječih objektov na območju. V primeru, da imajo obstoječe stavbe dvokapnico, je možna izvedba ravne strehe ali terase. 
– Izvedba zasteklitev balkonov, vzdrževalna dela se lahko izvajajo skladno z projektom za celovito ureditev stavbe ali stavb na območju. 
– Ob spremembi namembnosti podstrešij objektov tipa a-v v stanovanjske površine se za osvetljevanje uporabljajo strešna okna.
– Dopustna je izvedba zelene strehe. 
– Streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklona ali enakega naklona kakor stavba k kateri se gradijo. Barve kritin morajo biti usklajene – enake.
Druga merila in pogoji
Če so v območju obstoječi tipi a ali b ali drugi nestanovanjski objekti, ki niso skladni z namembnostjo območja, so na teh objektih dopustne rekonstrukcije (brez povečanja BTP objekta), vzdrževalna dela in odstranitev objektov. 
Poleg dopustnih gradenj in del, navedenih v 79. členu Odloka, so dopustne še:
– sprememba namembnosti pritličij za dovoljene dejavnosti, 
– preureditev podstrešij v stanovanja, 
– postavitev ograj atrijskih stanovanj, pod pogojem da so enotno oblikovane za celoten niz atrijskih stanovanj v posamezni stavbi kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za stavbo (če v osnovnem dokumentu h gradbenem dovoljenju ni bilo ustreznih določb, so ograje lahko lesene ali žičnate in ozelenjene, višina do 180 cm). 
Na gradbeni parceli večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je dosežena meja FZ ali FI.
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako SSs
« 
38. člen 
Ukine se 136. člen Odloka.
39. člen 
137. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih podeželskega naselja z oznako SK) 
Območje podeželskega naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko pozidavo. Za območja z oznako SK veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
SK
Osnovni tipi zazidave:
a, a-k, a-j, c, d-j
Osnovna dejavnost
– Bivanje in dejavnosti gospodinjstev 
– A 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin 
– A 01.2 Gojenje trajnih nasadov brez gojenja citrusov 
– A 01.3 Razmnoževanje rastlin 
– A 01.4 Živinoreja brez reje kamel 
– A 01.5 Mešana živinoreja 
– A 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov 
– C 10.510 Mlekarstvo in sirarstvo
Vrste dopustnih stavb:
11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe, 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe.
Pogojno dopustne dejavnosti 
Pogojno dopustne dejavnosti za območja z oznako SSp in: 
– C.10 Proizvodnja živil, C.11 proizvodnja pijač, C.13 proizvodnja tekstilij, 
C.14 proizvodnja oblačil, C 16.1 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, 
C 16.23 Stavbno mizarstvo in tesarstvo, C 23.41 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike, C.32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti; 
– F 43 Specializirana gradbena dela 
– G. Trgovina 
– H 49.42 Selitvena dejavnost, H 52.29 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti, 
– K finančne in zavarovalniške dejavnosti, 
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti brez Prirejanje iger na srečo (R 92) in brez Dejavnosti zabaviščih parkov (R93.21), 
– T dejavnost gospodinjstva z zaposlenim hišnim osebjem, 
Zmogljivost objekta ne sme presegati obsega posega, za katerega je z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06 in 72/07) določeno, da poseg izpolnjuje pogoje za obvezno presojo vplivov na okolje.
Sprememba namembnosti za dopustne dejavnosti do 50 % BTP stavbe oziroma stavbnega kompleksa v okviru enotne gradbene parcele. 
Zgoraj navedene dejavnosti pod oznako C.10 Proizvodnja živil, C.11 proizvodnja pijač, C.13 proizvodnja tekstilij, C.14 proizvodnja oblačil, C.32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti; G. Trgovina, I.56 Dejavnost strežbe jedi in pijač so dopustne v omejenem obsegu (BTP prostorov za dejavnost ne presegajo 250,00 m2; površine prostorov za dejavnost so neposredno navezane na javno prometno infrastrukturo z izjemo BEP prostorov do 50,00 m2; dejavnost ne povzroča bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve, dejavnosti so dopustne v pritličjih stavb ali kot samostojne stavbe ob upoštevanju drugih meril z izjemo poslovnih dejavnosti do 20,00 m2; v stanovanjskih stavbah se dopušča urejanje turističnih nastanitvenih kapacitet (turističnih sob in apartmajev) v poljubni etaži).
Pogojno dopustne stavbe
– Pogojno dopustne stavbe za območja z oznako SSp 
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
– 122 Upravne in pisarniške stavbe
Nedopustne stavbe
12303 Bencinski servisi.
FZ, FI in FOZP
– Tip a, a-k: FZ največ = 30 %; FI največ = 0,5; FOZP najmanj = 30 %
– Tip a-j, d-j: FZ največ = 40 %; FI največ = 0,5; FOZP najmanj = 30 %
– Tip c: FZ največ = 50 %; FI največ = 0,6; FOZP najmanj = 25 %
Velikost in oblika gradbene parcele (GP)
– Velikosti in oblikovanje naj sledi oblikam in velikosti obstoječih gradbenih parcel v EUP ali pEUP. 
– Tip a: Gradbena parcela ne sme biti manjša od 600 m2 in večja od 1000 m2.
– Gradbene parcele za druge objekte (npr. domačije ali objekte dopolnilnih dejavnosti) se oblikujejo tako da obsegajo vse potrebne funkcionalne površine in lahko odstopajo od velikosti parcel v EUP ali pEUP.
Lega objektov na parceli:
– Merila za lego objektov za območja z oznako SSs. 
– Za novogradnje objektov je obvezna sestavina PGD za poseg v prostor prikaz lege objekta v skladu s legami izvornih objektov sosednjih objektov v EUP ali pEUP, 
– Pomožni objekti naj bodo postavljeni v nadaljevanju objektov ali pravokotno na osnovni tloris. Oblikovanje sledi oblikovanju osnovnih objektov, strehe pomožnih objektov enakega naklona in oblikovanja kot osnovna streha. Nadstreški naj ne segajo izven območja gradbene linije ob dostopni cesti.
Dopustna višina objektov
– Tip a, a-k in d-j: 10,0 m
– Tip a-j, c: 12,00 m
Dopustni višinski gabariti
– Tip a, d-j: (K) + P + 1 + 1M za plitve strehe
– Tip a: (K) + P + 2M za strme strehe 
– Tip d-j: (K) + P + 1 + 1M za strme strehe
– Tip a-j: (K) + P + 2 ali (K) + P + 1+ 2M
Merila in pogoji za oblikovanje:
Novogradnje objektov v območju se morajo po zasnovi kompleksa, odnosu kompleksa proti naselju, legi objektov na parceli, velikosti in razmerjih tlorisnih in višinskih gabaritov, oblikovalskih izhodiščih fasad in strehe, napuščev, obliki in barvi kritine, obliki odprtin za osvetljevanje podstrešij in mansard zgledovati po obstoječih izvornih kompleksih/objektih v ulici, EUP ali pEUP, kjer se kompleks/objekt gradi. V primeru oblikovanja ulice v EUP ali pEUP morajo imeti stavbe ulično fasado oblikovno (gabariti, barvna lestvica, materiali) usklajeno z ulično fasado sosednih objektov.
Tlorisni gabariti: 
– Tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1:1,7 do 1:2. 
– Objekti tip a-k in pomožni objekti nadaljujejo niz ali se zgradijo prečno na osnovni objekt, tako da se tvorijo zaprta dvorišča ali naj z glavnim objektom ležijo vzporedno tako da tvorijo zaprta dvorišča.
– Dopustna je tudi oblike objekta v obliki črke I, L, II, iztegnjeni L in sicer v območjih EUP ali pEUP z obstoječimi objekti z izvornimi oblikami objektov I so dopustne oblike objektov I; v območjih EUP ali pEUP z obstoječimi objekti z izvornimi oblikami objektov (iztegnjeni) L so dopustne oblike objektov (iztegnjeni) L; v EUP ali pEUP z obstoječimi objekti z izvornimi oblikami objektov II so dopustne oblike objektov II. Šteje se, da je objekt v obliki črke I, L, II, iztegnjeni L tudi v primeru dajanja ali odvzemanja volumnov, manjših od tretjine posamične stranice. 
– Objekti skupaj z notranjim dvoriščem tvorijo zaključene komplekse, ki mejijo na javni cestni prostor. Notranja dvorišča predstavljajo prehod med javnim prostorom in zasebnim. 
Oblikovanje fasad: 
– Izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po obstoječih izvornih kompleksih/objektih v EUP ali pEUP. Fasade so lahko ometane ali obložene z lesom v skladu z oblikovalskimi izhodišči obstoječih izvornih kompleksov/objektov v EUP ali pEUP. V primeru obloge z lesom morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani.
– Kovinske in plastične fasadne obloge so dovoljene le v primeru, da predstavljajo kakovostno interpretacijo oblikovnih značilnosti izvornih stavbnih kompleksov (gabariti, barvna lestvica, teksture in proporci) pri čemer bleščeč fasadni sloj ni dopusten. 
– Ohranjati je potrebno vse kvalitetne arhitekturne detajle (kamniti okvirji oken, vrat, nadzemni oklepi vodnjakov, štukaturni elementi fasad, uvozne kalone na dvorišča, kovane mreže na oknih ….) na obstoječih objektih. 
– Fasade stavb proti sosednjim stavbam, od katerih so odmaknjene manj kot 8,00 m, ne smejo imeti na to stran stavbe okenskih odprtin, teras ali balkonov v prvi in višjih etažah, usmerjenih neposredno v okno, balkon ali teraso sosednje stavbe brez soglasja lastnika sosednje stavbe.
– Vrste tip a, a-k: Za novogradnje tip a in a-k je obvezna sestavina PGD za poseg v prostor prikaz oblikovanja objekta v skladu s kvalitetnimi vzori izvornega oblikovanja sosednjih objektov v EUP ali pEUP.
– Vrste tip c, a-k: Tipa a-k in c lahko odstopata od obstoječih tlorisnih gabaritov ostalih stavb v naselju do 10 %.
Oblikovanje streh: 
– Dopustni obliki strehe sta strma dvokapnica z dopustnim naklonom od 35° do 45° in plitva dvokapnica z dopustnim naklonom od 20° do 25°. Strme dvokapnice so dopustne v območjih EUP ali pEUP z obstoječimi objekti z izvornimi strmimi strehami. Plitve dvokapnice so dopustne v območjih EUP ali pEUP z obstoječimi objekti z izvornimi položnimi strehami. 
– Strma dvokapnica: Sleme mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se sleme novogradenj orientira vzporedno s plastnicami. Dopustna barvna lestvica za strme strehe je od rdeče do rjave barve. 
– Plitva dvokapnica: Sleme plitve dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se sleme novogradenj orientira vzporedno s plastnicami. Dopustna barvna lestvica za plitve strehe je svetlo sive do srednje sive in od rdeče do rjave barve. 
– Dopustna je nadzidava v skladu z merili in pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb strešne konstrukcije. 
– Za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo klasični »kukrli« in strešna okna ali frčade, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe z izjemo strešnih oken, kjer se izvedejo. V primeru izvedbe frčade ali kukrla morajo biti nakloni strešin enaki kakor pri osnovni strehi. Odprtine za osvetljevanje mansard in izkoriščenih podstrešij morajo biti odmaknjene od kapi in slemen. Dopustno je osvetljevanje stavbe s strešnimi okni in enim način izvedbe frčad ali »kukrlov«. Oblika in velikost frčad ali »kukrlov« na eni stavbi mora biti enotna. 
– Streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklona ali enakega naklona kakor stavba k kateri se gradijo. Barve kritin morajo biti usklajene – enake. 
– Dopustna je izvedba zelene strehe vendar ne v območjih naselbinske kulturne dediščine.
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako SSs
Dodatna merila in pogoji 
za območja novogradenj 
z dodatno oznako ng v Prilogi 1
– Lega objektov mora upoštevati GM, ki določajo koridorje za GJI. 
– Merila za parcelacijo: Velikosti parcel od 600 m2 do 1000 m2. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. Parcele so večje, kjer to narekuje lega objekta, oziroma pri parcelaciji ne smejo ostati delčki parcel na katerih ni možno postaviti samostojnega objekta.
– Dopustni višinski in tlorisni gabariti: Tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1:1,5; višinski gabariti do (K)+ P+ 1M ali (K)+P+1 glede na plitek/strm naklon strehe; kota pritličja je do 0,5 m nad koto ceste v delu, kjer se objekt priključuje oziroma do 1,50 m v primeru terena s povprečnim naklonom v pEUP nad 5°.
– Dopustna oblika strehe: Vzdolžna oblika, obvezne dvokapnice, enoten naklon strešine.
« 
40. člen 
138. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na stanovanjskih območjih z oznako SKe) 
Območje podeželskega naselja z enodružinsko stanovanjsko pozidavo. Za območja z oznako SKe veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
SKe
Osnovni tipi zazidave:
a, a-k, c
Osnovna dejavnost
Bivanje in dejavnosti gospodinjstev
Vrste dopustnih stavb:
11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe
Pogojno dopustne dejavnosti 
Pogojno dopustne dejavnosti za območja z oznako SK 
Pogojno dopustne stavbe
Pogojno dopustne stavbe za območja z oznako SK brez 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
Nedopustne stavbe
12303 Bencinski servisi.
FZ, FI in FOZP
– Tip a, a-k: FZ največ = 30 %; FI največ = 0,5; FOZP najmanj = 30 %
– Tip c: FZ največ = 50 %; FI največ = 0,6; FOZP najmanj = 25 %
Velikost in oblika gradbene parcele (GP)
Velikost in oblika gradbene parcele (GP) za območja z oznako SK.
Lega objektov na parceli:
– Merila za lego objektov za območja z oznako SK 
– Na območjih načrtno zgrajenih objektov mora biti lega objektov glede na komunikacijo in smer plastnic terena enotna
Dopustna višina objektov
– Tip a, a-k: 10,0 m
– Tip a-j, c: 12,00 m
Dopustni višinski gabariti
Dopustni višinski gabariti za območja z oznako SK
Merila in pogoji za oblikovanje:
Novogradnje objektov v območju se morajo po zasnovi kompleksa, odnosu kompleksa proti naselju, legi objektov na parceli, velikosti in razmerjih tlorisnih in višinskih gabaritov, oblikovalskih izhodiščih fasad in strehe, napuščev, obliki in barvi kritine, obliki odprtin za osvetljevanje podstrešij in mansard zgledovati po obstoječih izvornih kompleksih/objektih v ulici, EUP ali pEUP, kjer se kompleks/objekt gradi. V primeru oblikovanja ulice v EUP ali pEUP morajo imeti stavbe ulično fasado oblikovno (gabariti, barvna lestvica, materiali) usklajeno z ulično fasado sosednih objektov.
Tlorisni gabariti: 
– Tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1:1,5 do 1:2. 
– Objekti tip a-k in pomožni objekti nadaljujejo niz ali se zgradijo prečno na osnovni objekt, tako da se tvorijo zaprta dvorišča ali naj z glavnim objektom ležijo vzporedno tako da tvorijo zaprta dvorišča.
Oblikovanje fasad: 
– Izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po obstoječih izvornih kompleksih/objektih v naselju. Fasade so lahko ometane ali obložene z lesom v skladu z oblikovalskimi izhodišči obstoječih izvornih kompleksov/objektov v naselju.
V primeru obloge z lesom morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani. 
– Kovinske in plastične fasadne obloge so dovoljene le v primeru, da predstavljajo kakovostno interpretacijo oblikovnih značilnosti izvornih stavbnih kompleksov (gabariti, barvna lestvica, teksture in proporci). 
– Fasade stavb proti sosednjim stavbam, od katerih so odmaknjene manj kot 8,00 m, ne smejo imeti na to stran stavbe okenskih odprtin, teras ali balkonov v prvi in višjih etažah, usmerjenih neposredno v okno, balkon ali teraso sosednje stavbe brez soglasja lastnika sosednje stavbe. 
– Vrste tip a, a-k: Za novogradnje tip a in a-k je obvezna sestavina PGD za poseg v prostor prikaz oblikovanja objekta v skladu s kvalitetnimi vzori izvornega oblikovanja v naselju. Tipa a-k in c lahko odstopata od obstoječih tlorisnih gabaritov ostalih stavb v naselju do 30 %.
Oblikovanje streh: 
– Merila in pogoji za oblikovanje streh za območja z oznako SK. 
– Na območjih načrtno zgrajenih objektov mora biti naklon strehe enak naklonu določenem v tem aktu. 
– Novogradnje tip a-k in c so lahko ravne ali naklona do 10 stopinj.
Druga merila in pogoji
Tip a-k (12510 obrtne delavnice) se lahko gradi na gradbeni parceli stanovanjskega objekta z dopolnilno dejavnostjo. V tem primeru morajo BTP namenjene stanovanjski dejavnosti dosegati vsaj 50 % v obeh stavbah skupaj.
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako SSs
Dodatna merila in pogoji za območja novogradenj z dodatno oznako ng v Prilogi 1
Dodatna merila in pogoji za območja z oznako SK(n)
« 
41. člen 
139. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na površinah razpršene poselitve z oznako A) 
Območje razpršene poselitve. Za območja z oznako A veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
A
Osnovni tipi zazidave:
a-j, d-j, a, a-k
Osnovna dejavnost
Osnovna dejavnost za območja z oznako SK
Vrste dopustnih stavb:
11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe, 1271 Nestanovanjske kmetijske stavb; novogradnje in spremembe namembnosti obstoječih objektov so dopustne le v primeru oddaljenosti posameznega območja največ 200,0 m od najbližjega naselja
Pogojno dopustne dejavnosti 
I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač vendar le v primeru oddaljenosti posameznega območja največ 200,0 m od najbližjega naselja
Pogojno dopustne stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice vendar le v primeru oddaljenosti posameznega območja največ 200,0 m od najbližjega naselja
FZ, FI in FOZP
Tip a, a-k, d-j: FZ največ = 30 %; FI največ = 0,5; FOZP najmanj = 30 %
Velikost in oblika gradbene parcele (GP)
Velikost in oblika gradbene parcele (GP) za območja z oznako SK.
Lega objektov na parceli:
Merila za lego objektov za območja z oznako SK
Dopustna višina objektov
– Tip d-j, a, a-k: 10,0 m
– Tip a-j: 12,00 m
Dopustni višinski gabariti
– Tip d-j, a, a-k: (K) + P + 1 + 1 M za plitve strehe
– Tip d-j, a, a-k: (K) + P + 2 M za strme strehe
– Tip a-j: (K) + P + 1+ 1 M
Merila in pogoji za oblikovanje:
Merila in pogoji za oblikovanje za območja z oznako SK
Druga merila in pogoji
– Novogradnja stanovanjskih, kmetijskih ali objektov za dopolnilno dejavnost ali sprememba namembnosti v stanovanjsko ali počitniško stavbo je dopustna le v primeru oddaljenosti posameznega območja največ 200,0 m od najbližjega naselja. 
– V okviru obstoječega kmetijskega gospodarstva je ne glede na oddaljenost od najbližjega naselja dopustna gradnja ene dopolnilne enostanovanjske stavbe za potrebe bivanja sedanjega ali bodočega nosilca kmetijske dejavnosti. 
– Ne glede na oddaljenost od naselja je dopustna rekonstrukcija objekta brez spremembe namembnosti in nadzidava oziroma dozidava objekta vendar le z namenom izboljšave bivalnega standarda, vzdrževalna dela in odstranitev objektov. 
– V območju EUP A 10 in A 26 mora biti v varovalnem pasu prenosnega daljnovoda gradnja usklajena z veljavnimi predpisi.
« 
42. člen 
V petem odstavku 140. člena Odloka se zadnja beseda »SS-e2« zamenja z besedo »SSs«.
43. člen 
141. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti z oznako CU) 
Osrednja območja centralnih dejavnosti – historičnih in novih jeder, kjer gre za preplet trgovskih, oskrbnih, storitvenih upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih izobraževalnih, kulturnih verskih in podobnih dejavnosti ter bivanju. Za območja z oznako CU veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
CU
Osnovni tipi zazidave:
a-v, b-v, c
Osnovna dejavnost
– G; 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 
– I gostinstvo 
– J informacijske in komunikacijske dejavnosti 
– K finančne in zavarovalniške dejavnosti 
– L poslovanje z nepremičninami 
– M strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti 
– N druge raznovrstne poslovne dejavnosti 
– O dejavnost javne uprave in obrambe 
– P izobraževanje 
– Q zdravstvo in socialno varstvo 
– R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 
– S druge dejavnosti
Vrste dopustnih stavb:
– 11221 Tri in večstanovanjske stavbe 
– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
– 12201 Stavbe javne uprave 
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 
– 12301 Trgovske stavbe 
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 12620 Muzeji in knjižnice 
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
– 12640 Stavbe za zdravstvo 
– 12650 Športne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti) 
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 
– 12420 Garažne stavbe
Pogojno dopustne dejavnosti 
/
Pogojno dopustne stavbe
/
Nedopustne stavbe
12303 Bencinski servisi.
FZ, FI in FOZP
– Tip a-v: FZ največ = 30 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 35 %
– Tip b-v: FZ največ = 40 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 30 %
– Tip c: FZ največ = 40 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 25 %
Velikost in oblika gradbene parcele (GP)
Gradbena parcela se določi glede na dopustno izrabo zemljišča, normativna določila za velikost posameznih objektov in njim pripadajočih zemljišč in glede na ostale pogoje Odloka.
Lega objektov na parceli
Lega objektov mora slediti določenim gradbenim linijam in gradbenim mejam v prostoru in upoštevati druga določila Odloka. Objekti ne smejo s strešnimi napušči, ali drugimi stavbnimi elementi presegati parcelno mejo. Pomožni in nezahtevni objekti, morajo biti locirani v ozadju gradbene enote. Objekti morajo biti znotraj gradbene enote umeščeni tako, da je možno zagotoviti ustrezne sanitarno higienske pogoje za objekte na tej parceli in sosednjih gradbenih parcelah (osončenje, prevetritev itd.).
Dopustna višina objektov
Dopustna višina objektov za območja z oznako SSv
Dopustni višinski gabariti
Dopustni višinski gabariti za območja z oznako SSv 
Merila in pogoji za oblikovanje:
– V celotnem območju urejanja ni dovoljeno postavljati novih dominant v prostoru. 
– Merila za oblikovanje objektov a-v in b-v so navedena za območja z oznako SSv.
– Oblikovanje tipa c je skladno z funkcionalnimi zahtevami objekta, funkcijo in lego objekta v enoti. 
– Pri oblikovanju tipa c je dovoljen drugačen naklon strešine in kritine z bakreno ali drugo pločevino ustrezne barve. 
– Gabariti in fasade tipa c naj bodo oblikovani skladno z njihovo funkcijo pri tem pa ne smejo presegati dovoljenih maksimalnih višinskih gabaritov. 
– Višinska kota zemljišča na meji z javno cesto ne sme biti nižja od višinske kote te ceste. 
– Uvoz na dvorišče se uredi z javne ceste. 
– Pri namenu in ureditvi zunanjih prostorov objektov se upošteva, da je pol-javni prostor med stavbo in ulico ali trgom oziroma drugimi javnimi prostori obravnavan skladno s pogoji urejanja in oblikovanja ožje in širše okolice (ulice, trga ...). Če pol-javni prostor ne obsega več kot 2 m širokega pasu ob ulici ali trgu, ga je potrebno tlakovati v poenotenem uličnem vzorcu; v tem primeru izvedba ograj med poljavnim in javnim prostorom ni dovoljena. Ostali pol-javni prostor je potrebno oblikovati reprezentančno. Dvoriščni del gradbenih parcel oziroma zasebni del ob stranskih fasadah objektov se uredi skladno s potrebami dejavnosti. Skladiščenje (vseh vrst) mora biti v stavbah.
– Skladiščenje na prostem ni dovoljeno. 
– Za ozelenitev pol-javnega prostora se upoštevajo zasaditve oziroma hortikulturne ureditve širšega, enovito oblikovanega prostora (ulica, trg ...). Pri tem se prednostno uporablja avtohtono zelenje.
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako SSs
« 
44. člen 
142. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti z oznako CDk) 
Druga območja centralnih dejavnosti – območje pretežno namenjeno kulturni dejavnosti. Za območja z oznako CDk veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
CDk
Osnovni tipi zazidave:
a-v, b-v, c, e.
Osnovna dejavnost
– G; 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 
– I gostinstvo 
– J informacijske in komunikacijske dejavnosti 
– M strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti 
– O dejavnost javne uprave in obrambe 
– P izobraževanje 
– R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 
– S druge dejavnosti
Vrste dopustnih stavb:
– 12201 Stavbe javne uprave 
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 
– 12301 Trgovske stavbe vendar do 500 m2 BTP
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 12620 Muzeji in knjižnice 
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
– 12650 Športne dvorane 
Pogojno dopustne dejavnosti 
/
Pogojno dopustne stavbe
– 12420 Garažne stavbe 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Nedopustne stavbe
12303 Bencinski servisi
FZ, FI in FOZP
– Tip a-v: FZ največ = 30 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 35 %
– Tip b-v: FZ največ = 40 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 30 %
– Tip c, e: FZ največ = 40 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 25 % 
– Na podlagi normativov za posamezno dejavnost so dopustni tudi odstopi od navedenih vrednosti.
Velikost in oblika gradbene parcele (GP)
Velikost in oblika gradbene parcele (GP) za območja z oznako CU
Lega objektov na parceli
Lega objektov na parceli za območja z oznako CU
Dopustna višina objektov
Dopustna višina objektov za območja z oznako CU
Dopustni višinski gabariti
Dopustni višinski gabariti za območja z oznako CU 
Merila in pogoji za oblikovanje:
Merila in pogoji za oblikovanje objektov za območja z oznako CU
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.
« 
45. člen 
143. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti z oznako CDi) 
Druga območja centralnih dejavnosti – območje pretežno namenjeno izobraževalni dejavnosti. Za območja z oznako CDi veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
CDi
Osnovni tipi zazidave:
c
Osnovna dejavnost
– P izobraževanje 
– R 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas
Vrste dopustnih stavb:
– 12620 Muzeji in knjižnice 
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole 
– 12650 Športne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti)
Pogojno dopustne dejavnosti 
/
Pogojno dopustne stavbe
– 12420 Garažne stavbe
FZ, FI in FOZP
– Tip c: FZ največ = 40 %; FI največ = 1,0 
– Na podlagi normativov za posamezno dejavnost so dopustni tudi odstopi od navedenih vrednosti.
Normativi za dimenzioniranje 
za predšolsko varstvo
– Delež otrok v starosti od 0–5 let je v povprečju 5 % prebivalstva.
– Kapacitete vrtcev je treba določiti v skladu s predpisi o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. 
– Vrtce je treba praviloma umestiti v oskrbna središča stanovanjskih sosesk oziroma naselij; največji priporočen radij dostopnosti je 5 minut oziroma 330 m, kar velja tudi za oddaljenost vrtca od postajališča javnega potniškega prometa. Večje oddaljenosti so dopustne v območjih razpršene poselitve. 
– Na otroka v vrtcu je treba zagotoviti najmanj 25 m2 zemljišča, izjemoma tudi manj, če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro otrok, vendar ne manj kot 15 m2 na otroka.
– Na podlagi normativov za gradnjo vrtcev so dopustni tudi odstopi od navedenih vrednosti. 
– Na gradbeni parceli objektov je treba zasaditi vsaj 20 dreves/ha.
Normativi za dimenzioniranje 
za osnovne šole
– Delež otrok v starosti od 6-14 let je v povprečju 10 % prebivalstva, kapacitete šol je treba določiti v skladu z navodili za graditev osnovnih šol.
– Lokacija šole naj bo praviloma v osrednjem delu stanovanjske soseske oziroma naselja, po možnosti v povezavi z igralnim in športnimi površinami soseske oziroma naselja ter v bližini oskrbnega in družbenega centra. Priporočen radij dostopnosti je 500 do 600 m, kar velja tudi za oddaljenost šole od postajališč javnega potniškega prometa. Večje oddaljenosti so dopustne v območjih razpršene poselitve. 
– Na učenca je treba zagotoviti 25–35 m2 površine zemljišča. Kadar gre za dozidave (nadzidave) obstoječih šol v urbanem območju naselja, je treba zagotoviti najmanj 10–15 m2 površine zemljišča na učenca.
– Na podlagi normativov za gradnjo osnovnih šol so dopustni tudi odstopi od navedenih vrednosti. 
– Na gradbeni parceli objektov je treba zasaditi vsaj 20 dreves/ha.
Velikost in oblika gradbene parcele (GP)
Velikost in oblika gradbene parcele (GP) za območja z oznako CU
Lega objektov na parceli
Lega objektov na parceli za območja z oznako CU
Dopustna višina objektov
Dopustna višina objektov za območja z oznako CU
Dopustni višinski gabariti
Dopustni višinski gabariti za območja z oznako CU 
Merila in pogoji za oblikovanje:
Merila in pogoji za oblikovanje objektov za območja z oznako CU
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.
46. člen 
144. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti z oznako CDc) 
Druga območja centralnih dejavnosti – območje za opravljanje verskih obredov. Za območja z oznako CDc veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
CDc
Osnovni tipi zazidave:
c
Osnovna dejavnost
94910 dejavnost verskih organizacij
Vrste dopustnih stavb:
– 1272 Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe 
– 24204 Pokopališča
Pogojno dopustne dejavnosti 
96.03 pogrebna dejavnost
Pogojno dopustne stavbe
/
FZ, FI in FOZP
FZ, FI in FOZP za območja z oznako CDi
Velikost in oblika gradbene parcele (GP)
Velikost in oblika gradbene parcele (GP) za območja z oznako CU
Lega objektov na parceli
Lega objektov na parceli za območja z oznako CU
Dopustna višina objektov
Dopustna višina objektov za območja z oznako CU
Dopustni višinski gabariti
Dopustni višinski gabariti za območja z oznako CU 
Merila in pogoji za oblikovanje:
Merila in pogoji za oblikovanje objektov za območja z oznako CU
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.
Druga merila in pogoji
V kolikor med izvajanjem obnovitvenih del objektov pride do najdbe morebitnih gnezdišč ptic (npr. sov) ali kotišč netopirjev naj se z deli začasno prekine in o najdbi obvesti pristojno organizacijo za ohranjanje narave.
« 
47. člen 
Ukine se 145. člen Odloka.
48. člen 
146. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih proizvodnih dejavnosti z oznako IG) 
Območje gospodarske cone namenjena obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim brez stanovanj. Za območja z oznako IG veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
IG
Osnovni tipi zazidave:
f, a-v
Osnovna dejavnost
– C. Predelovalne dejavnosti (vendar ne C.17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja; C.19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov in C.20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 
– E. Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja vendar ne E 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
– F. Gradbeništvo 
– G. Trgovina: vzdrževanje in popravila motornih vozil: 45. Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, 46. Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili, 47 Trgovina na drobno razen z motornimi vozili 
– H. Promet in skladiščenje, razen: 50. Vodni promet in 51. Zračni promet 
– I. Gostinstvo: 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač 
– J. Informacijske in komunikacijske dejavnosti 
– M. strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
– N. Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 
– S. Druge dejavnosti: 95. Popravila računalnikov in izdelkov za široko porabo, 96. Druge storitvene dejavnosti
Vrste dopustnih stavb:
– 12510 Industrijske stavbe (stavbe za proizvodno obrt in servise), 
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, 
– 12303 Bencinski servisi, 
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, 
– 24203 Odlagališča odpadkov (zbirni center za odpadke), 
– 12301 Trgovske stavbe (do 2000 m2),
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu območju), 
– 12420 Garažne stavbe, 
– 21311 Letališke steze in ploščadi: helioport – na podlagi pogojev in soglasja pristojnih služb, 
– Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil, 
– Gradnja objektov mobilne telefonije
Pogojno dopustne dejavnosti 
/
Pogojno dopustne stavbe
/
FZ, FI in FOZP
FZ največ = 60 %; FI največ = 1,0; FOZP najmanj = 20 %
Velikost in oblika gradbene parcele (GP)
/
Lega objektov na parceli
Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj se organizirajo predvsem ob javnem prostoru (blizu javnim cestam), druge proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov.
Dopustna višina objektov
12,00 m oziroma v primeru, da so obstoječi objekti v EUP ali pEUP višji od 12,00 m je dopustna višina enaka višini najvišjega objekta v EUP ali pEUP v kolikor tehnološki proces ne zahteva drugače.
Dopustni višinski gabariti
Vse stavbe so lahko podkletene.
Merila in pogoji za oblikovanje:
– Višinska kota pritličja ne sme biti nižja od nivoja pločnika oziroma javnih cest (če pločnika ni) na katere meji zemljišče s stavbo. V kolikor višinska kota javnih cest variira, se kota pritličja prilagodi tisti cesti, na katero je orientirana glavna stran objekta. 
– Oblikovanje objektov je prilagojeno funkcionalnosti objekta pri čemer se posebna pozornost nameni oblikovanju fasad proti javnim cestam. 
– Dopustna je izvedba zelene strehe.
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.
Druga merila in pogoji
Če so v območju stanovanjski objekti tipa a, b ali drugi objekti, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.
« 
49. člen 
147. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih proizvodnih dejavnosti z oznako IK) 
Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjeni kmetijskim stavbam za intenzivno proizvodnjo. Za območja z oznako IK veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
IK
Osnovni tipi zazidave:
f, a-k
Osnovna dejavnost
– A kmetijstvo, 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve razen 01.7 Lovstvo, 03.22 Gojenje sladkovodnih organizmov
– G trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, 46 Posredništvo in trgovina na debelo razen z motornimi vozili, 47.76 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali
Vrste dopustnih stavb:
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo 
– 12712 Stavbe za rejo živali 
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka 
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo 
– 22232 Čistilne naprave 
– 24203 Odlagališča odpadkov (zbirni center za odpadke)
Pogojno dopustne dejavnosti 
– Pogojno dopustni objekti in dejavnosti, ki so dopustni, če služijo zadovoljevanju vsakdanjih potreb delovanja območja oziroma če dopolnjujejo osnovno namembnost območja: 
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe do 300 m2 BTP,
– 12301 Trgovske stavbe za potrebe kmetijstva do 500 m2 BTP.
Pogojno dopustne stavbe
Glej pogojno dopustne dejavnosti za območja z oznako IK
FZ, FI in FOZP
FZ največ = 60 %; FI največ = 1,0; FOZP najmanj = 30 %
Velikost in oblika gradbene parcele (GP)
/
Lega objektov na parceli
Lega objektov na parceli za območja z oznako IG
Dopustna višina objektov
Dopustna višina objektov za območja z oznako IG
Dopustni višinski gabariti
Dopustni višinski gabariti za območja z oznako IG
Merila in pogoji za oblikovanje
Merila in pogoji za oblikovanje za območja z oznako IG
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.
Druga merila in pogoji
Če so v območju stanovanjski objekti tipa a, b ali drugi objekti, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.
50. člen 
Ukine se 148. člen Odloka.
51. člen 
149. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na posebnih območjih z oznako BT) 
Površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev. Za območja z oznako BT veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
BT
Osnovni tipi zazidave:
c, a, b, a-v, b-v
Osnovna dejavnost
– Q; 86.9 druge dejavnosti za zdravje 
– G trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, 47 trgovina na drobno razen z motornimi vozili 
– I gostinstvo 
– N druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 79 dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti 
– P izobraževanje 
– R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
Vrste dopustnih stavb:
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
– 12420 Garažne stavbe 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 12650 Športne dvorane 
– 24110 Športna igrišča 
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
– 12303 Bencinski servisi (do 500 m2 površine gradbene parcele)
– 12301 Trgovske stavbe (do 500 m2 BTP)
– 12620 Muzeji in knjižnice 
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo vendar le stavbe za neinstitucionalno izobraževanje
Pogojno dopustne dejavnosti 
/
Pogojno dopustne stavbe
/
FZ, FI in FOZP
FZ največ = 60 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 30 %
Velikost in oblika gradbene parcele (GP)
/
Lega objektov na parceli
/
Dopustna višina objektov
12,00 m oziroma v primeru, da so obstoječi objekti v EUP ali pEUP višji od 12,00 m je dopustna višina enaka višini najvišjega objekta v EUP ali pEUP v kolikor ni določeno drugače.
Dopustni višinski gabariti
Vse stavbe so lahko podkletene.
Merila in pogoji za oblikovanje
– Dopustna je izvedba zelene strehe. 
– Pri gabaritih posameznih objektov (gostinski objekti, hoteli, lovski, gozdarski ali planinski domovi ipd.), ki se urejajo izven turističnih kompleksov, naj se upoštevajo predpisani gabariti za oblikovanje stanovanjskih objektov v območjih z oznako SKe. 
– Objekti na območju večjih turističnih kompleksov se oblikujejo tako, da oblikujejo skladno celoto. 
– Posamezni novi objekti ne smejo oblikovati novo prostorsko dominanto. 
– Manjši objekti a, b naj se oblikujejo skladno z določili za območja z oznako SSs.
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.
Druga merila in pogoji
Če se v območju nahajajo stanovanjske stavbe ali druge stavbe, ki niso dovoljene v skladu s PNRP, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.
« 
52. člen 
150. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na posebnih območjih z oznako BC) 
Površine športnih centrov – za šport in športne objekte, ki so namenjene športnim aktivnostim in športnim prireditvam. Za območja z oznako BC veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
BC
Osnovni tipi zazidave:
c, a-v, b-v, e
Osnovna dejavnost
– Q; 86.9 druge dejavnosti za zdravje 
– I gostinstvo 
– N druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 79 dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti 
– P izobraževanje 
– R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
Vrste dopustnih stavb:
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
– 12420 Garažne stavbe 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 12650 Športne dvorane 
– 24110 Športna igrišča 
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo vendar le stavbe za neinstitucionalno izobraževanje
Pogojno dopustne dejavnosti 
/
Pogojno dopustne stavbe
/
FZ, FI in FOZP
FZ največ = 60 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 30 %
Velikost in oblika gradbene parcele (GP)
/
Lega objektov na parceli
/
Dopustna višina objektov
Dopustna višina objektov za območja z oznako BT
Dopustni višinski gabariti
Dopustni višinski gabariti za območja z oznako BT
Merila in pogoji za oblikovanje
– Merila in pogoji za oblikovanje za območja z oznako BT 
– Posamezni novi objekti ne smejo oblikovati novo prostorsko dominanto
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.
Druga merila in pogoji
Če so v območju stanovanjski objekti tipa a, b ali drugi objekti, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.
« 
53. člen 
151. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na posebnih območjih z oznako BD) 
Površine drugih območij namenjena nakupovalnim centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in drugim podobnim dejavnostim. Za območja z oznako BD veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
BD
Osnovni tipi zazidave:
e, c, a-v, b-v
Osnovna dejavnost
– I gostinstvo 
– N druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 79 dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti 
– P izobraževanje 
– R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
Vrste dopustnih stavb:
– Vrste dopustnih stavb za območja z oznako BT in BD 
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo vendar le stavbe za neinstitucionalno izobraževanje 
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 
– 12301 Trgovske stavbe 
– 12302 Sejemske dvorane, razstavišča 
– 12303 Bencinski servisi 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 21311 Letališke steze in ploščadi: helioport na podlagi pogojev in soglasja pristojnih služb 
– 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke, garderobe 
– Objekti mobilne telefonije
FZ, FI in FOZP
FZ = od 20 % do največ 60 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 20 %
Dopustna višina objektov
Dopustna višina objektov za območja z oznako BT
Dopustni višinski gabariti
Dopustni višinski gabariti za območja z oznako BT
Merila in pogoji za oblikovanje
Objekti e so lahko oblikovani skladno s funkcionalnimi zahtevami dejavnosti
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov:
Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU. 
Druga merila in pogoji
Če so v območju stanovanjski objekti tipa a, b ali drugi objekti, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.
« 
54. člen 
Ukine se 152. člen Odloka.
55. člen 
153. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih zelenih površin z oznako ZS) 
Površine za oddih, rekreacijo in šport na prostem. Za območja z oznako ZS veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
ZS
Osnovni tipi zazidave:
c, a
Osnovna dejavnost
– I. Gostinstvo: 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač 
– R. Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: 90. Kulturne in razvedrilne dejavnosti in 93. Športne in druge dejavnosti za prosti čas
Vrste dopustnih stavb:
– 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke, garderobe 
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: sanitarni prostori 
– 12301 Trgovske stavbe (do 150 m2 BTP)
– 12112 Gostilne (do 250 m2 BTP); bifeji, točilnice, bari (do 50 m2 BTP)
FZ, FI in FOZP
Stavbe (garderobe, sanitarije ipd.) ne smejo zasedati več kot 5 % površine EUP ali pEUP.
Dopustna višina objektov
12,00 m
Dopustni višinski gabariti
(K)+P+1M
Merila in pogoji za oblikovanje
– Športne površine se lahko uredijo v skladu z njihovim namenom ob upoštevanju predpisov. 
– Nove stavbe naj bodo zgrajeni z uporabo naravnih materialov (kamen, les). Uporaba refleksnih stekel ter svetlečih plastičnih ali kovinskih plošč na vidnih delih fasad ni dovoljena. 
– Preostale zunanje površine se uredijo sonaravno z uporabo avtohtonega zelenja.
Druga merila in pogoji
– Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti 
– Vrste stavb, ki na območju zelenih površin niso dopustne, se lahko vzdržuje in odstrani. 
– Pri določanju dopustne višine objektov se v primeru, da je objekt na strmem terenu, višina meri od kote terena na nevkopani strani.
« 
56. člen 
154. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih zelenih površin z oznako ZP) 
Površine parkov kot urejenih območij odprtega prostora v naselju. Za območja z oznako ZP veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
ZP
Osnovni tipi zazidave:
c
Osnovna dejavnost
– Preživljanje prostega časa, rekreacija in šport na prostem in izboljšava kakovosti bivanja 
– R 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas
Vrste dopustnih stavb:
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki 
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: sanitarni prostori
FZ, FI in FOZP
Raščen travni teren z grmovnicami, drevjem in drugimi zasaditvami mora pokrivati najmanj 70 % površine parka.
Dopustna višina objektov
12,00 m
Dopustni višinski gabariti
(K)+P+1M
Merila in pogoji za oblikovanje
Oblikovanje novih objektov: paviljonska gradnja in transparentnost objekta.
Druga merila in pogoji
– Gradnja podzemnih garaž ni dopustna. 
– Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti. 
– Vrste stavb, ki na območju zelenih površin niso dopustne, se lahko vzdržuje in odstrani. 
– Pri določanju dopustne višine objektov se v primeru, da je objekt na strmem terenu, višina meri od kote terena na nevkopani strani.
« 
57. člen 
155. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih zelenih površin z oznako ZK) 
Površine za pokop in spomin na mrtve. Za območja z oznako ZK veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
ZK
Osnovni tipi zazidave:
c
Osnovna dejavnost
– S; 94.91 dejavnost verskih organizacij, 
– Q; zdravstvo in socialno varstvo, 96.03 pogrebna dejavnost.
Vrste dopustnih stavb:
– 24204 Pokopališča 
– 1272 Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe 
– 12301 Trgovske stavbe do 100 m2 BTP (kot sestavni del dejavnosti v območju pokopališča)
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (kot sestavni del dejavnosti v območju pokopališča)
FZ, FI in FOZP
Stavbe (cerkve, mrliške vežice, sanitarije ipd.) ne smejo zasedati več kot 10 % površine (p)EUP.
Dopustna višina objektov
9,50 m
Dopustni višinski gabariti
(K)+P
Merila in pogoji za oblikovanje
– Nove stavbe naj bodo zgrajeni z uporabo naravnih materialov (kamen, les). 
– Uporaba refleksnih stekel ter svetlečih plastičnih ali kovinskih plošč na vidnih delih fasad ni dovoljena.
Druga merila in pogoji
– Vrste stavb, ki na območju zelenih površin niso dopustne, se lahko vzdržuje in odstrani. 
– Pri določanju dopustne višine objektov se v primeru, da je objekt na strmem terenu, višina meri od kote terena na nevkopani strani.
«
58. člen 
156. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih zelenih površin z oznako ZD) 
Druge urejene zelene površine – površine zelenih pasov z zaščitno in drugo funkcijo. Za območja z oznako ZD veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
ZD
Osnovna dejavnost
Preživljanje prostega časa, rekreacija in šport na prostem in izboljšava kakovosti bivanja
Druga merila in pogoji
– Vrste stavb, ki na območju zelenih površin niso dopustne, se lahko vzdržuje in odstrani. 
– Pri določanju dopustne višine objektov se v primeru, da je objekt na strmem terenu, višina meri od kote terena na nevkopani strani. 
– Gradnja podzemnih garaž ni dopustna. 
– Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
«
59. člen 
Ukine se 157. člen Odloka.
60. člen 
Ukine se 158. člen Odloka.
61. člen 
159. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih prometne infrastrukture z oznako PC) 
Površine cest. Za območja z oznako PC veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
PC
Osnovni tipi zazidave:
f
Osnovna dejavnost
– Izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb s področja prometa 
– H; 49 kopenski promet, cevovodni transport
Vrste dopustnih stavb 
– 12303 Bencinski servisi 
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice za potnike na postajališčih
Vrste dopustnih gradbeno inženirskih objektov
– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne – ceste 
– 21120 Lokalne ceste in javne poti 
– 21410 Mostovi, viadukti in brvi 
– 21420 Predori in podhodi 
– Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil
Lega objektov na parceli
Drevoredi, ki jih je treba zasaditi ob cestah oziroma cestnih odsekih, so prikazani na karti 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev.
Merila in pogoji za oblikovanje
– Na cestah, ki imajo zagotovljene stranske zelenice (2 x 3 m) je dopustno urediti drevorede.
Druga merila in pogoji
– Funkcionalna in oblikovna merila morajo upoštevati predpise s področja prometne varnosti v cestnem prometu. 
– Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti. 
– Vrste stavb, ki na območju niso dopustne, se lahko rekonstruira, prizida oziroma nadzida, vzdržuje in odstrani pod pogojem, da je k posegu pridobljeno soglasje upravljavca ceste.V primeru, da se v območju posameznega zemljišča ukine kategorizirana javna cesta, je dopustna tudi novogradnja objektov v skladu s prevladujočo PNRP v EUP pod pogojem, da je k posegu pridobljeno soglasje upravljavca ceste.
«
62. člen 
160. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih prometne infrastrukture z oznako PŽ) 
Površine železnic. Za območja z oznako PŽ veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
Osnovni tipi zazidave:
f
Osnovna dejavnost
– Izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb s področja prometa 
– H; 49 kopenski promet, cevovodni transport
Vrste dopustnih stavb 
– 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
– 2740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice za potnike na postajališčih
Vrste dopustnih gradbeno inženirskih objektov
– 21210 Glavne in regionalne železnice (hitra železniška proga potniški in tovorni promet, 
– 21410 Mostovi, viadukti in brvi 
– 21420 Predori in podhodi 
– Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil
Lega objektov na parceli
Drevoredi, ki jih je treba zasaditi ob cestah oziroma cestnih odsekih, so prikazani na karti 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev.
Druga merila in pogoji
– Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti. 
– Funkcionalna in oblikovna merila morajo upoštevati predpise s področja varnosti v železniškem prometu. 
– Če se v območju nahajajo stanovanjski objekti ali drugi objekti, ki niso dopustni, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev objektov. 
– Za obstoječe stanovanjske objekte na območju je potrebno zgraditi protihrupno zaščito za zagotavljanje dovoljene ravni hrupa.
«
63. člen 
161. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih prometne infrastrukture z oznako PO) 
Druge prometne površine. Za območja z oznako PO veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
PO
Osnovni tipi zazidave:
f
Osnovna dejavnost
– Izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb s področja prometa 
– H; 49 kopenski promet, cevovodni transport
Vrste dopustnih stavb 
– 12303 Bencinski servisi 
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice za potnike na postajališčih
Vrste dopustnih gradbeno inženirskih objektov
– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne – ceste, 
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, 
– 21410 Mostovi, viadukti in brvi, 
– 21420 Predori in podhodi, 
– Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil.
Druga merila in pogoji
– Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti. 
– Vrste stavb, ki na območju niso dopustne, se lahko vzdržuje in odstrani.
«
64. člen 
162. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih komunikacijske infrastrukture z oznako T) 
Območja energetske infrastrukture so namenjena so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja telekomunikacij. Za območja z oznako T veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
T
Osnovni tipi zazidave:
f
Osnovna dejavnost
J.61 Telekominikacijske dejavnosti
Vrste dopustnih gradbeno inženirskih objektov
– 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
– 22130 Daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja 
– 22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
Druga merila in pogoji
Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
«
65. člen 
163. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih energetske infrastrukture z oznako E) 
Območja energetske infrastrukture so namenjena so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike. Za območja z oznako E veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
E
Osnovni tipi zazidave:
f
Osnovna dejavnost
D oskrba z električno energijo, plinom in paro
Vrste dopustnih gradbeno inženirskih objektov
– 21520 Pregrade in jezovi 
– 21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi 
– 22110 Naftovodi in prenosni plinovodi 
– 22140 Prenosni elektroenergetski vodi 
– 22210 Distribucijski plinovodi 
– 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak 
– 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi 
– 23020 Energetski objekti
Druga merila in pogoji
Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
«
66. člen 
164. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih okoljske infrastrukture z oznako O) 
Območja okoljske infrastrukture so namenjena so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. Za območja z oznako O veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
O
Osnovni tipi zazidave:
f
Osnovna dejavnost
E oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja
Vrste dopustnih gradbeno inženirskih objektov
– 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo 
– 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti 
– 22231 Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave 
– 12510 Industrijske stavbe (za potrebe ravnanja z odpadki) 
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (za potrebe ravnanja z odpadki) 
– 23020 Energetski objekti (za potrebe ravnanja z odpadki) 
– 24203 Odlagališča odpadkov: odlagališča za nenevarne odpadke in inertne odpadke
Druga merila in pogoji
Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
67. člen 
Spremeni 165. člen Odloka tako, da se glasi:
»(1) Na obstoječih objektih razpršene gradnje, ki so zgrajeni na podlagi dovoljenj s področja graditve objektov, ki so v grafičnem delu OPN prikazani kot razpršena gradnja (le kot stavbišče objekta skladno z evidenco stanja v prostoru), so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije ter nadzidave in dozidave za izboljšanje standarda, in sicer na zemljišču, ki je v izdanih dovoljenih s področja graditve opredeljeno kot gradbena parcela, ter odstranitev objektov. Za izvedbo dopustnih gradenj se smiselno uporabljajo posebni prostorski izvedbeni pogoji glede na namen objekta določen z upravnim dovoljenjem oziroma glede na namen, ki mu je določen v uradnih evidencah. Na gradbenih parcelah obstoječih objektov razpršene gradnje je dovoljena gradnja tistih pomožnih objektov, ki so dopustni na površini podrobnejše namenske rabe z enakim namenom, kot je ugotovljen namen obstoječih objektov na gradbeni parceli razpršene gradnje.
Če gradbena parcela k objektu ni bila določena, se za gradbeno parcelo šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji objekt (stavbišče), pomnožen s faktorjem 1,5. Kot sestavni del gradbene parcele se upoštevajo tudi zemljišča, ki so kot stavbišče ali dvorišče vpisana v zemljiško knjigo.
Če zakonito zgrajeni objekt ni vrisan na karti 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, zanj veljajo enake določbe kot za vrisane objekte.
68. člen 
167. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih za potrebe obrambe z oznako F) 
Območja za potrebe obrambe v naselju so namenjena so namenjena izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske. Za območja z oznako F veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
F
Osnovna dejavnost
O; Dejavnost javne uprave in obrambe, 84.22 Obramba.
Druga merila in pogoji
Na objektih, ki niso skladni z namembnostjo enote urejanja prostora, so dopustna vzdrževalna dela in odstranitev objekta.
«
69. člen 
168. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo na območjih za potrebe obrambe z oznako f) 
Območja za potrebe obrambe izven naselja so namenjena so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja obrambe zunaj naselij in so določena kot območja izključne rabe prostora. Za območja z oznako f veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
f
Osnovna dejavnost
O; Dejavnost javne uprave in obrambe, 84.22 Obramba.
Vrste dopustnih stavb 
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: vojašnice ter drugi objekti in naprave, ki so nujni za normalno funkcioniranje območij za potrebe obrambe,
Vrste dopustnih gradbeno inženirskih objektov
– 24201 Vojaški objekti, 
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti za potrebe obrambe, 
– 21311 Letališke steze in ploščadi: helioport – na podlagi pogojev in soglasja pristojnih služb.
Druga merila in pogoji
Če se v območju nahajajo stanovanjski objekti ali drugi objekti, ki niso navedeni, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev objektov.
«
70. člen 
169. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo in posege na kmetijskih zemljiščih z oznako K1) 
Območja najboljših kmetijskih zemljišč so namenjena kmetijski proizvodnji. Za območja z oznako K1 veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
K1
Osnovna dejavnost
A. Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo: 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve
Dopustne gradnje in drugi posegi v prostor
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč; 
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu s pogoji 88. člena tega odloka;
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov v skladu s pogoji 88. člena tega odloka;
– čebelnjak in staja v skladu s pogoji 88. člena tega odloka;
– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema v skladu s pogoji 88. člena tega odloka,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov; 
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira;
– začasni objekti in začasni posegi v skladu s pogoji 88. člena;
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica); 
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
– dostop do objekta v skladu s pogoji 88. člena;
– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini: 
– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in priključki nanje, in 
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje; 
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste; 
– nove lokalne ceste in poti, katerih osi so prikazane v grafičnem delu tega OPN (karta 4) in komunalnih, telekomunikacijskih ter energetskih vodov in naprav (vodi naj bodo speljani podzemno; nadzemna izvedba je dovoljena le izjemoma, ob predhodni utemeljitvi);
Dopustni pomožni objekti
Ob upoštevanju pogojev iz 88. člena so dopustni pomožni objekti, navedeni v Prilogi 3.
Druga merila in pogoji
– Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni. 
– Gradnja objektov ne sme bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč, poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati. 
– Agrarne operacije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev. 
– Če se v območju nahajajo stanovanjski objekti ali drugi objekti, ki niso navedeni kot dopustni so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev objektov. 
«
71. člen 
170. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo in posege na kmetijskih zemljiščih z oznako K2) 
Območja drugih kmetijskih zemljišč so namenjena kmetijski proizvodnji. Za območja z oznako K2 veljajo posebni PIP-i, opredeljeni za območja z oznako K1, v skladu s skupnimi PIP-i.«
72. člen 
171. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo in posege na gozdnih zemljiščih z oznako G) 
Območja gozdov. Za območja z oznako G veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
G
Osnovna dejavnost
A. kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo: 02 Gozdarstvo in 01 Kmetijska proizvodnja 
in lov ter z njima povezane storitve – 01.7 Lovstvo. 
Navedene dejavnosti je dopustno izvajati v skladu z dovoljenjem pristojne gozdnogospodarske ustanove.
Vrste dopustnih stavb / objektov
Dopustni so pomožni objekti, navedeni v prilogi 3 Odloka in: 
– CC-SI 221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
– CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja in lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi
– Gradnja objektov in naprav za potrebe komunikacijske in energetske infrastrukture, ki bistveno ne zmanjša obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, ki je v lokalnem javnem interesu in kjer zaradi specifičnih zahtev ni možno določiti druge lokacije in je prikazana v grafičnem prikazu strateškega dela na Listu 2.2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture – komunalna in energetska infrastruktura (M 1:50.000). 
– Nove lokalne ceste in poti, katerih osi so prikazane v grafičnem delu tega OPN in poljskih poti, komunalnih, telekomunikacijskih ter energetskih vodov in naprav (vodi naj bodo speljani podzemno; nadzemna izvedba je dovoljena le izjemoma, ob predhodni utemeljitvi).
Dopustne gradnje in druga dela
Glej merila za območja z oznako K1 in: 
– Gozdarske prostorsko-ureditvene operacije, skladno s predpisi o gozdovih;
– Sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov; 
– Vzpostavitev kmetijskih zemljišč v skladu z mnenjem pristojne javne gozdarske službe in zakonom o gozdovih; 
– Odkopavanja in nasipavanja gozdnih zemljišč z zemljino do višine 1,5 m nad terenom. 
– Dopustno je raziskovanje mineralnih surovin pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo ali poškodujejo naravnega stanja na površini in v podtalju ter da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje. 
Druga merila in pogoji
– Gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do gozdnih zemljišč; 
– Za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je treba pridobiti predhodno mnenje pristojne javne gozdarske službe; 
– Navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, da ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti ustrezno soglasje od pristojne javne gozdarske službe; 
– Odkopavanja in nasipavanja gozdnih zemljišč z zemljino do višine 1,5 m nad terenom, če takšna dela ne predstavljajo poslabšanja pogojev za izkoriščanje in rabo gozda in če so takšna dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo gozdarstvo in so izven območij varovanj. 
– Postavitev začasnih objektov je dopustna pod pogojem, da ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti ustrezno soglasje od pristojne javne gozdarske službe; 
– Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za brezžični prenos signalov je dopustna le ob pogoju, da so lokacije utemeljene s strokovno prostorsko preveritvijo; 
– Sanacije obstoječih površinskih kopov so dopustne z zasutjem z zemljino in z inertnimi materiali in rekultivacijo (zaraščanje zasutih površin) ali s sprožitvijo naravne sukcesije, če ne gre za poplavna območja ali območja varstva narave, izjemnih krajin ali kulturne dediščine in če je pridobljeno ustrezno dovoljenje v skladu s predpisi.
– Objektov ni možno priključevati na javno komunalno infrastrukturo. Za gradnjo objektov in posege v gozd oziroma gozdni prostor je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
«
73. člen 
Doda se 171.a člen Odloka:
»(posebni PIP za posege v območju gozdnih zemljišč z gozdnimi rezervati Gr) 
Območja gozdnih zemljišč z gozdnimi rezervati. Za območja z oznako Gr veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
Gr
Dopustni objekti in druge prostorske ureditve
Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna, higiensko-zdravstvena, obrambna ali estetska funkcija, so v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom razglašeni za gozdove s posebnim pomenom oziroma gozdne rezervate.
Drugi pogoji
V gozdovih s posebnim pomenom oziroma gozdnih rezervatih so posegi (gradnja objektov) v gozd prepovedani z izjemo postavitev informativnih tabel ter vzdrževanje objektov kulturne dediščine, potem ko se ugotovi, da ta dela ne bodo povzročila spremembe obstoječega naravnega stanja in ne bodo vplivala na nemoten naravni razvoj v prihodnosti. Pogoji za izvedbo del se določijo na podlagi mnenja Zavoda za gozdove Slovenije, ob upoštevanju usmeritev v gozdnogospodarskih načrtih. V primerih, ko se bodo ta dela izvajala v območjih, ki so varovana ali zavarovana po predpisih s področja ohranjanja narave, se mora pridobiti in upoštevati tudi mnenje Zavoda RS za varstvo narave.
«
74. člen 
172. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo in posege na območjih površinskih voda z oznako VC) 
Območja gozdov. Za območja z oznako G veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
VC
Splošna raba vodnega in priobalnega zemljišča
Splošna raba obsega zlasti rabo vodnega ali morskega dobra za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav (vodne črpalke, natege in podobno) ali zgraditve objekta in naprave, za katero je treba pridobiti dovoljenje, skladno z veljavnimi predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov. 
V okviru splošne rabe je dovoljeno uporabljati vodo za gašenje požarov ter druge naloge zaščite in reševanja tudi z uporabo posebnih naprav, če za njih ni treba pridobiti dovoljenja, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov. 
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za: 
– gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, 
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra skladno z veljavnimi predpisi na področju upravljanja z vodami ali drugih zakonih, 
– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, 
– ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, 
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, 
– gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in 
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Posebna raba vodnega dobra
Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda, je potrebno skladno z veljavnimi predpisi na področju upravljanja z vodami pridobiti: 
– vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali 
– koncesije, če iz načrta upravljanja z vodami izhaja, da količina in kakovost vodnega ali morskega dobra ali naplavin dovoljujeta nameravano rabo, ta pa je skladna z načelom trajnostne rabe voda,
Prepovedi, omejitve in zapovedi na vodnem ali priobalnem zemljišču
Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. 
Na vodnem ali priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko: 
– ogrožali stabilnost vodnih ali priobalnih zemljišč, 
– zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, 
– ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, 
– onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. 
Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano: 
– odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, 
– odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi, 
– odlaganje odpadkov.
Druga merila in pogoji
– Dopustna je rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih objektov zgrajenih z gradbenim dovoljenjem in odstranitev obstoječih objektov.
«
75. člen 
173. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(posebni PIP za gradnjo in posege na območjih mineralnih surovin z oznako LN) 
Območja območjih mineralnih surovin. Za območja z oznako LN veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: 
LN
Osnovna dejavnost
B. Rudarstvo
Vrste dopustnih stavb / objektov
– 23010 Rudarski objekti, za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin: odprti kop, rudarski objekti inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje mineralnih surovin, opeke, strešnikov in podobno.
Dopustne gradnje in druga dela 
Dopustni so posegi v zvezi s pridobivanjem in predelavo mineralnih surovin ter sanacijo teh območij in posegi v zvezi z urejanjem nadomestne rabe, ki so določene v PIP za posamezne EUP.
Druga merila in pogoji
– Na objektih, ki niso skladni z namembnostjo enote urejanja prostora so dopustna vzdrževalna dela in odstranitev objekta. 
– Območja mineralnih surovin so namenjena izkoriščanju mineralnih surovin, sprotni in končni sanaciji. Za vse površinske kope je upravljavec oziroma lastnik dolžan zagotoviti sprotno in končno sanacijo v skladu z opredeljeno novo namembnostjo, ki je določena v PIP za posamezno EUP. 
«
76. člen 
Ukine se 174. člen.
77. člen 
V 177. členu Odloka se spremeni druga alineja tretjega odstavka tako, da se glasi:
»Gradnja pomožnih objektov v skladu s prostorskimi izvedbenimi pogoji za vrsto PNRP v območju OPPNp.«
78. člen 
Za 178. členom Odloka se dodajo novi 178.a, 178.b, 178.c, 178.d, 178.e, 178.f, 178.g in 178.h člen, ki se glase:
»178.a člen 
(pPIP za PI 25) 
(1) Vsebina podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za območje EUP PI 25 (v nadalj.: pPIP PI 25):
– območje pPIP ter opredelitev EUP in pEUP ter pPNRP;
– opis vplivov in povezav;
– načrtovane prostorske ureditve;
– koncept ureditve, načrt parcelacije ter lokacijski pogoji;
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priključevanja na GJI;
– etapnost in dopustna odstopanja;
– opis rešitev in ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Grafični del pPIP PI 25 obsega:
– List 5.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:1.000;
– List 5.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:1.000;
– List 5.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 5.3.: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:1.000;
– List 5.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro Merilo, 1:1.000,
– List 5.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.
– Območje pPIP PI 25 ter podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP PI 25 je prikazano v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3, List 5.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:1.000.
(3) Območje EUP PI 25 obsega 5,8 ha, in sicer obsega zemljišča s parc. št.:
– 933/1, 933/2, 933/3, 942, 943, 944, 948, 949, 950, 957, 958/2, 960/1, 961, 4036/3, 4043/5, 4044/2, 4047/5, 4048/5, 4054/1, 4054/4, 4005, 4006, 4007/1, 4008/1, 4009/1, 4009/2, 4015/1, 4015/2, 4016/1, 4017, 4018/1, 4018/2, 4022/1, 4023, 4024/1, 4031/1, 4031/3, 4032, 4033, 4392/3 vse k.o. Petelinje;
– 75/1, 75/2, 75/3, 76/1, 77/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 84/2, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 90/2, 91/1, 92/1, 93 vse k.o. Radohova vas.
(4) Območje EUP PI 25 je podrobneje opredeljeno kot:
– pEUP PI 25/1 s PPNRP z grafično oznako IG: gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim v obsegu 4,9 ha in
– pEUP PI 25/2 s PPNRP z grafično oznako ZD: druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo v obsegu 1,1 ha.
(5) Opis območja EUP PI 25:
– območje se nahaja na robu občinskega središča mesta Pivka, v trikotniku med regionalno cesto II. reda R2-404 (Snežniške ceste), območjem načrtovane občinske obvoznice in lokalne ceste z oznako 315121 Pivka–Trnje;
– območje od obeh cest ločijo pretežno stanovanjski objekti ob lokalni cesti Pivka–Trnje in stanovanjski ter storitveni objekti ob Snežniški cesti;
– območje meji na odprto območje krajine, vendar je zaradi reliefnih značilnosti manj izpostavljeno in ne vpliva bistveno na širšo krajinsko sliko;
– območje PPIP PI 25 ter podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP PI 25 je prikazano v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3, List 5.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:1.000.
(6) Opis vplivov in povezav:
– območje EUP PI 25 se nahaja v neposredni bližini regionalne ceste in bodoče trase glavne državne ceste G1-6, ki omogoča dobro dostopnost in prepoznavnost območja, kar predstavlja prednost za razvoj proizvodnje cone;
– realizacija načrtovanih prostorskih ureditev ne bo imela bistvenega vpliva na obstoječo cestno mrežo, saj se načrtuje širitev obstoječega programa preko obstoječih cestnih priključkov;
– razmestitev dejavnosti in objektov je določena ob upoštevanju vizualne neizpostavljenosti območja, obstoječe in načrtovane prometne mreže ter drugih uporabnikov prostora (pretežno stanovanjski objekti ob lokalni cesti Pivka – Trnje, stanovanjski in storitveni objekti ob Snežniški cesti, javni interes Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera v bližini).
– Realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila izboljšavo stanja na področju gospodarstva v Občini Pivka, z enotnim zunanjim oblikovanjem območja vizualno ne bo bistveno vplivala na širšo okolico, z ureditvijo vmesna zelene cone bodo dejavnosti v prostoru ustrezno razporejene.
(7) Načrtovani objekti v območju pPIP PI 25:
– Načrtovani osnovni objekti: CC-SI 12420 Garažne stavbe; CC-SI 12510 Industrijske stavbe, CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
– Drugi dopustni objekti (dopolnilne vsebine): CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, CC-SI 12201 Stavbe javne uprave, CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe, CC-SI 12301 Trgovske stavbe, CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, CC-SI 12420 Garažne stavbe, CC-SI Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (pomožne stavbe);
– Načrtovani gradbeno inženirski objekti (dopolnilne vsebine): CC-SI 22121 Daljinski vodovod, CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi, CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne naprave, CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, CC-SI 24110 Športna igrišča, CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, CC-SI 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe, CC-SI 12713 Stavbe za spravilo pridelka, CC-SI 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, CC-SI 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje, CC-SI 21421 Predori, CC-SI 21422 Podhodi, CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti, CC-SI 21530 Sistemi za namakanje in izsuševanje, akvadukti, CC-SI 23040 Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje (npr. plinska postaja, ipd.), CC-SI 24203 Objekti za ravnanje z odpadki (npr. deponija za sekance, ipd.), CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (npr. ograje, oporni zidovi, škarpe ipd.);
– vsi navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih funkcionalnih parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne funkcionalne parcele;
– ne glede na prejšnjo alinejo je nedopustna sprememba namembnosti objektov, ki bi predstavljala bistveno povečanje vplivov (emisij) na okolje (npr. emisije hrupa ipd.) kot obstoječa dejavnost.
(8) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti so v območju pPIP PI 25 dopustne dejavnosti:
– osnovna dejavnost: C Predelovalne dejavnosti vendar ne C.15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, C.19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov, C.20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in C 24 Proizvodnja kovin;
– druge dopustne dejavnosti: dopustne so tudi druge dejavnosti pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju posameznih parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne parcele;
– ne glede na prejšnjo alinejo je nedopustna sprememba namembnosti objektov, ki bi predstavljala bistveno povečanje vplivov (emisij) na okolje (npr. emisije hrupa ipd.) kot obstoječa dejavnost;
– v območju PPIP PI 25 je dopustna tudi izvedba sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstruiranega ali novozgrajenega objekta, geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.
(9) Dopustne gradnje in druga dela:
– gradnje novih objektov, rekonstrukcije objektov, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov in spremembe namembnosti objektov ter urejanje javnih in drugih zelenih površin.
– poleg prej navedenih gradenj in drugih del, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe po tem členu dopustne: rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih obstoječih objektov brez spremembe namembnosti in brez povečanja BTP ne glede na druge pogoje tega odloka; rekonstrukcije, vzdrževalna dela in gradnje novih objektov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje ne glede na druge pogoje tega odloka.
(10) Pomožni objekti
– dopustni so pomožni objekti v skladu z 88. členom odloka, ki opredeljuje dopustnost pomožnih objektov;
– dodatni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin v območju pPIP PI 25.
(11) Koncept prostorske ureditve, karakteristični prerezi in lokacijski pogoji so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3:
– List 5.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:1.000;
– List 5.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 5.3.: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:1.000;
– List 5.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.
(12) Koncept ureditve območja:
– širitev obstoječe proizvodne dejavnosti se določi pretežno vzhodno in zahodno od obstoječih proizvodnih objektov ter tudi v smeri severno in južno od obstoječih objektov;
– zeleno vmesno cono se opredeli kot zeleno cezuro glede na reliefne značilnosti med centralnimi, stanovanjskimi in proizvodnimi površinami;
– ob regionalno in lokalno cesto se ob upoštevanju strukturnih morfoloških značilnosti širšega območja umesti objekte za potrebe storitvene, servisne in sorodne dejavnosti ter površine za mirujoči promet.
(13) V območju pPIP PI 25 so opredeljene nove funkcionalne parcele, ki so prikazane v spodnji tabeli:
Ime pEUP
Oznaka pPNRP
Oznaka parcele
Ime načrtovane parcele
Načrtovane prostorske ureditve
PI 25/1
IG
P1
Osrednje proizvodne površine 
Ureditev objektov za potrebe širitve obstoječe oziroma sorodne proizvodne dejavnosti 
P2
Površine za mirujoči promet – jug
Ureditev površin za mirujoči promet
P3
Dodatne proizvodne in servisne površine – jug
Ureditev objektov za potrebe širitve obstoječe proizvodne oz sorodne dejavnosti
P4
Trafo postaja
Območje trafo postaje
P5
Zelena cezura
Ureditev zelenih površin kot zeleni pas z zaščitno ločilno funkcijo 
PI 25/2
ZD
P6
Zelena cezura
Ureditev zelenih površin kot zeleni pas z zaščitno ločilno funkcijo 
– načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 5.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.
(14) Skupni lokacijski pogoji za razvoj stavb:
– razvoj obstoječih in načrtovanih stavb je opredeljen s termini načrtovane stavbe, celovita in delna prenova stavb, vzdrževanje stavb, rušitev stavb ter urejanje odprtih in zelenih površin;
– za stavbe, ki so opredeljene kot načrtovane stavbe oziroma novogradnje, so dopustne gradnje novih objektov v skladu z lokacijskimi merili za posamezno območje parcele;
– za stavbe, ki so opredeljene kot delna prenova ali celovita prenova stavb in vzdrževanje stavb, so dopustne: rekonstrukcije, spremembe namembnosti in vzdrževanje, novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovoljena ob upoštevanju lokacijskih meril za posamezno območje parcele;
– za stavbe, ki so opredeljene kot rušitev stavb, so poleg odstranitve dopustne tudi novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovoljena ob upoštevanju lokacijskih meril za posamezno območje parcele.
(14) Skupni lokacijski pogoji glede dopustne izrabe območij: dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi tlorisnimi in višinskimi gabariti objektov.
(15) Skupni lokacijski pogoji glede dopustnih gabaritov in lege objektov: dopustni tlorisni gabariti objektov so določeni z merili za lego objektov (regulacijskimi črtami), in sicer z:
– GM,
– RL za določitev poteka osi cest notranje prometne mreže (v nadalj.: RLc),
– RL za območja, namenjenega načrtovanim zelenim površinam z drevoredi oziroma zasaditvijo z grmovnicami in drevesi (v nadalj.: RLnd),
– RL za določitev poteka osi obstoječih drevoredov (v nadalj.: RLod).
(16) Lega objekta:
– lega objektov je določena z mejami načrtovanih funkcionalnih parcel, legami GM, RLc, RLnd in RLod;
– varovalni pas za ceste notranje prometne mreže znaša 5,0 m, merjeno na vsako stran od osi RLc.
(17) Minimalni dopustni odmik objektov je:
– za zahtevne in manj zahtevne objekte določen z lego regulacijskih črt;
– 1,00 m v primeru gradnje opornih zidov ali površin za mirujoči promet;
– 2,00 m od meje sosednjih zemljišč v primeru gradnje pomožnih objektov;
– 0,50 m od meje sosednjih zemljišč v primeru gradnje ograje, ki izpolnjuje pogoje za pomožni objekt;
– manjši odmiki so dopustni ob izpolnjevanju vseh naštetih pogojev:da ni z regulacijskimi črtami določeno drugače; da je pridobljeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča; da manjši odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda na območju EUP in da je odmik med sosednjimi objekti v skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti.
(18) Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov – oblikovanje stavb:
– oblikovanje naj sledi zasnovi obstoječe gospodarske cone s poudarkom na enotnem oblikovanju vzhodnega roba območja;
– objekti naj bodo oblikovno enostavni in geometrično čistih oblik, tako da tvorijo z ostalimi objekti jasno in berljivo prostorsko kompozicijo; fasade se preprosto in čisto oblikujejo; energetsko varčno oblikovanje stavb;
– posamezne materialne izvedbe objektov naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene;
– uporaba svetlečih materialov ni dopustna; dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli in drugi nevsiljivi barvni odtenki;
– oblikovanje pomožnih objektov naj sledi oblikovanju arhitektonske celote.
(17) Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov – oblikovanje streh: strehe so v posameznem programskem sklopu enotno oblikovane in sicer so dopustne:
– položne enokapnice ali dvokapnice ter ravne strehe z izjemo načrtovane stavbe v severnem delu funkcionalne parcele z oznako P1 in načrtovane stavbe v jugovzhodnem delu parcele z oznako P3, za kateri veljajo glede oblikovanja posebni PIP tega odloka za območja s PNRP z grafično oznako CU.
– strehe so lahko oblikovane skladno s programskimi zahtevami dejavnosti; dopustna je izvedba zelene strehe;
– streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklona ali enakega naklona kakor stavba k kateri se gradijo.
(18) Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov – oblikovanje obodnih in notranjih zidov, škarp in ograj: obvezno enotno oblikovanje obodnih in notranjih zidov, škarp in ograj.
(19) Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov – oblikovanje nadstrešnic: v programskem sklopu je obvezno enotno oblikovanje nadstrešnic.
(20) Lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin:
– oblikovanje urejenih zelenih površin: urejanje zelenih površin mora biti celostno; pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone vrste rastlin in krajinske značilnosti;
– oblikovanje utrjenih površin: tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin z programskimi vsebinami; tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje z uporabo makadama, asfaltiranjem, betoniranjem, ipd.; posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba svetlečih materialov ni dopustna; dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.
(21) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P1:
– funkcionalna parcela z oznako P1 se nahaja v območju pEUP PI 25/1; na njej se načrtuje dopolnjevanje obstoječe strukture objektov v 1. fazi in širitev z novogradnjami za potrebe obstoječe oziroma sorodne proizvodne dejavnosti v 2. fazi;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: vzdrževanje obstoječih objektov; novogradnja stavb za potrebe obstoječe oziroma sorodne proizvodne dejavnosti vključno z upravno stavbo in gospodarsko infrastrukturo za potrebe proizvodne dejavnosti (npr. plinohram); ohranitev glavnega vhoda v območje, ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin (notranjih povezav) in intervencijskih poti; premostitev višinskih razlik na zahodni strani območja z obvezno ureditvijo zelenega pasu z zaščitno ločilno funkcijo; premostitev višinskih razlik na vzhodni strani območja; ureditev gospodarske javne infrastrukture (vključno s premikom trase načrtovanega magistralnega vodovoda);
– gabariti: kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena na 539.30 m n.v.; tlorisni gabariti: tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta; višinski gabariti: dopustna etažnost stavb je (k) + P+2 z najvišjo točko stavbe 16,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca z izjemo novogradnje južno od načrtovanih površin za mirujoči promet ob lokalni cesti Pivka – Trnje in severno od načrtovane vhodne dostopne ceste, katere dopustna etažnost je (k) + P + 2 z najvišjo točko stavbe 12,00 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca; najvišja točka opornega zidu je 0,5 m, merjeno na strani višjega terena (skupna višina je pogojena z višinsko razliko obstoječega terena); premostitev višinskih razlik na zahodni strani območja z ozelenjenimi brežinami z naklonom v razmerju višina: širina = 2:3;
– lega objekta: pogoji za lego objektov so določeni so določeni v skupnih lokacijskih pogojih; dopusten je tudi premik RLc za vzhodno notranjo prometno povezavo pod pogojem, da se ohranja 5,0 m odmik objektov na vsako stran od osi RLc;
– oblikovanje: premostitev višinskih razlik na zahodni strani parcele se oblikuje z ozelenjenimi brežinami in obvezno zasaditvijo grmovnic ter dreves (v manjšem delu (severozahodnem robu parcele) je dopustna tudi izvedba z opornimi zidovi); premostitev višinskih razlik na vzhodni strani parcele se oblikuje z opornim zidom (dopustna je tudi izvedba ozelenjenih brežin v celoti); drugi lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v skupnih lokacijskih pogojih za območje pPIP PI 25;
– dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena, so dopustna tudi skupna dopustna odstopanja za območje pPIP PI 25.
(22) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P2:
– funkcionalna parcela z oznako P2 se nahaja v območju pEUP PI 25/1; na njej se načrtuje širitev površin za mirujoči promet;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: širitev obstoječih površin za mirujoči promet v končnem obsegu 139 PM pri čemer je zahtevano minimalno število parkirnih mest 1PM/1 zaposlenega delavca v posameznem terminu delovnega časa (dopustna je ureditev pokritih parkirnih mest); ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin (notranjih povezav) in intervencijskih poti; obvezno ureditev zelenega pasu z zaščitno ločilno funkcijo; ureditev gospodarske javne infrastrukture (vključno s premikom trase načrtovanega magistralnega vodovoda);
– gabariti: kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena na 539.00 m n.v.; tlorisni gabariti: tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta; višinski gabariti: /;
– lega objekta: pogoji za lego objektov so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– oblikovanje: zeleni pas z zaščitno ločilno funkcijo se oblikuje z drevoredom; drugi lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena, so dopustna tudi skupna dopustna odstopanja za območje pPIP PI 25.
(23) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P3:
– funkcionalna parcela z oznako P3 se nahaja v območju pEUP PI 25/1; na njej se načrtuje širitev območja proizvodnih objektov kot območja namenjenega dodatnim širitvam obstoječe proizvodne dejavnosti, drugim sorodnim dejavnostim, manipulacijskim površinam (skladiščenje) oziroma površinam za mirujoči promet;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: novogradnja stavb za potrebe obstoječe oziroma sorodne proizvodne dejavnosti oziroma ureditev manipulacijskih površin (skladiščenje) oziroma površin za mirujoči promet; ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin (notranjih povezav) in intervencijskih poti; premostitev višinskih razlik pretežno z opornim zidom v primeru nadaljevanja širitve obstoječe proizvodne cone na koti 539.20 m n.v.; ureditev gospodarske javne infrastrukture (vključno z dopustnim premikom trase načrtovanega magistralnega vodovoda in preureditvijo jarka za odvodnjavanje meteornih vod v vzhodnem delu območja); ureditev zelenih površin (drevoreda) na vzhodnem robu območja;
– gabariti: kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena na 537.00 m n.v. pri čemer je dopustna ureditev (delni dvig terena) na koto 539.30 m n.v. v primeru nadaljevanja širitve obstoječe proizvodne cone na koti 539.30 m n.v.; tlorisni gabariti: tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta; višinski gabariti: dopustna etažnost stavb je P+2 z najvišjo točko stavbe 16,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca z izjemo stavbe ob Snežniški cesti, katere dopustna etažnost je P+2 z najvišjo točko stavbe 15,00 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca najvišja točka opornega zidu je 0,5 m, merjeno na strani višjega terena (skupna višina je pogojena z višinsko razliko obstoječega terena);
– lega objekta: pogoji za lego objektov so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– oblikovanje: lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena, so dopustna tudi skupna dopustna odstopanja za območje pPIP PI 25.
(24) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P4:
– funkcionalna parcela z oznako P4 se nahaja v območju pEUP PI 25/1; na njej se načrtuje ohranitev obstoječe trafo postaje;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: ohranitev obstoječe trafo postaje (dopustna je nadgraditev obstoječe TP v skladu s pogoji upravljavca oziroma novogradnja); ureditev gospodarske javne infrastrukture;
– gabariti: kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena; tlorisni in višinski gabariti: so pogojeni s funkcionalnim zahtevami objekta;
– lega objekta: pogoji za lego objektov so določeni so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– oblikovanje: lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena, so dopustna tudi skupna dopustna odstopanja za območje pPIP PI 25.
(25) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P5:
– funkcionalna parcela z oznako P5 se nahaja v območju pEUP PI 25/1; na njej se načrtuje ureditev zelenega pasu;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: ureditev zelenega pasu z zaščitno ločilno funkcijo (dopustna je ureditev površin za mirujoči promet ob obvezni ureditvi zelenih površin na vsaj 50 % površine parcele), ohranitev in ureditev sekundarnega intervencijskega dostopa in poti; ureditev manipulativnih prometnih površin (notranjih povezav); ureditev gospodarske javne infrastrukture (vključno s premikom trase načrtovanega magistralnega vodovoda);
– gabariti: kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena na severni južni strani in sicer lahko sega od 538.50 m n.v. do 539.30 m n.v.; tlorisni gabariti: tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta; višinski gabariti: /;
– lega objekta: pogoji za lego objektov so določeni so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– oblikovanje: lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena, so dopustna tudi skupna dopustna odstopanja za območje pPIP PI 25.
(26) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P6:
– funkcionalna parcela z oznako P6 se nahaja v območju pEUP PI 25/2; na njej se načrtuje ureditev zelenih površin;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: ureditev zelenega pasu z zaščitno ločilno funkcijo; ureditev gospodarske javne infrastrukture (vključno z dopustnim premikom trase načrtovanega magistralnega vodovoda);
– gabariti: kota gotovega terena se ohranja;
– lega objekta: pogoji za lego objektov so določeni so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– oblikovanje: lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena, so dopustna tudi skupna dopustna odstopanja za območje pPIP PI 25.
(27) Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priključevanja na GJI so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: List 5.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro Merilo 1:1.000.
(28) Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture:
– cilji prometnega urejanja: ohraniti obstoječ način priključevanja cone na javno prometno mrežo; ohraniti in dopolniti notranjo prometno in intervencijsko mrežo; ohraniti in dopolniti notranje manipulacijske površine; ohraniti in dopolniti površine za mirujoči promet izven območja proizvodnega procesa.
– merila in pogoji glede priključevanja na javne ceste: območje se napaja preko obstoječe regionalne ceste II. Reda R2-404 na južnem robu območja; sekundarni intervencijski dostop v območje je ohranjen preko obstoječega priključka na lokalno cesto 315121 Pivka–Trnje na severnem robu območja; z načrtovano prestavitvijo glavne državne ceste na traso regionalne ceste II. Reda R2-404 je določen način preoblikovanja glavnega priključka na južni strni območja na bodočo traso glavne državne ceste G1-6;
– merila in pogoji glede notranje prometne mreže: lega cest notranje prometne mreže je določena z RLc;
– ceste notranje prometne mreže se uredi v širini 6,0 m, in sicer znotraj 10,0 m varovalnega pasu; intervencijske poti se uredi v širini najmanj 3,5 m; varovalni pas za intervencijske poti znaša 6,5 m, in sicer 4,75 m proti stavbam in 1,75 m proti odprtemu prostoru (npr. proti opornemu zidu na vzhodni strani območja);
– glavne intervencijske poti so načrtovane po osi cest notranje prometne mreže, potek drugih intervencijskih poti je prikazan le konceptualno in se določi glede na veljavne predpise v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– v okviru funkcionalnih parcel je skladno s predpisi in normativi ter glede na namembnost, programe, tehnološke zahteve in zmogljivost stavb potrebno zagotoviti zadostne površine za mirujoči promet, manipulacijo in intervencijo.
(29) Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture:
– v območju potekajo obstoječi komunalni vodi ter naprave javne komunalne infrastrukture in sicer: elektroenergetsko omrežje in telekomunikacijsko omrežje;
– območje je opremljeno z notranjim vodovodnim omrežjem, lastno čistilno napravo ter lastno TP za priklop na elektroenergetsko omrežje;
– predvidena zasnova obsega: dopusten premik trase načrtovanega magistralnega vodovoda v območje poleg trase prestavljenega elektroenergetskega DV v skladu z grafičnimi usmeritvami; dopusten je tudi premik prej navedenega magistralnega vodovoda v cestno telo načrtovane ceste notranje prometne mreže na vzhodni strani območja; prestavitev notranjega vodovodnega omrežja v cestno telo ceste notranje prometne mreže na zahodni strani obstoječih objektov; prestavitev plinske postaje severno od obstoječih objektov; priklop na fekalno kanalizacijo, ki poteka v cestnem telesu lokalne ceste v Trnje (ureditev črpališča) pri čemer je dopustno priklapljanje na obstoječo čistilno napravo v območju PPIP PI 25 do zapolnitve njenih kapacitet; morebitni premik elektroenergetskega DV (pokablitev) za potrebe novogradenj objektov v območju funkcionalne parcele z oznako P3;
– pri načrtovanju razsvetljave območja pPIP PI 25 se upošteva orientiranost svetlobe stran od obstoječih (stanovanjskih) objektov.
(30) Etapnost:
– v območju funkcionalne parcele z oznako P1 je obvezna predhodna ali sočasna izvedba zelenega pasu z zaščitno ločilno funkcijo z drugimi načrtovanimi ureditvami z izjemo podzemnih vodov GJI;
– v območju funkcionalne parcele z oznako P2 je obvezna predhodna ali sočasna izvedba zelenega pasu z zaščitno ločilno funkcijo z drugimi načrtovanimi ureditvami z izjemo podzemnih vodov GJI.
(31) Dopustna odstopanja:
– dopustno je odstopanje od obsega in dimenzij in sicer do 10 % posameznega obsega (površine) ali dimenzije tlorisnih gabaritov stavb ter ± 1,00 m od kot nadmorskih višin gotovega terena; pri dimenzijah višinskih gabaritov se v dopustne višine ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, inštalacijski jaški ipd.);
– tlorisni gabariti navzdol niso omejeni;
– dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da: bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere in da ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo;
– dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo;
– v območju pPIP PI 25 je dopustna tudi dodatna podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi lastniki parcele vendar pod pogojem, da se načrtovane parcele javnega dobra ohranjajo.
(32) Opis rešitev in ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– spremembe namembnosti objektov, ki bi predstavljala bistveno povečanje vplivov (emisij) na okolje (npr. emisije hrupa, ipd.) kot obstoječa dejavnost, niso dopustne;
– drugi PIP-i glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb za območje pEUP so določeni v splošnih prostorskih izvedbenih pogojih SD OPN Pivka.
178.b člen 
(PIP(OPPN) za NO 03-del)
(1) Vsebina prostorskih izvedbenih pogojev v vsebini in natančnosti OPPN za območje EUP NO 03-del (v nadalj.: PIP(OPPN) NO 03-del):
– območje PIP(OPPN) ter opredelitev EUP in pEUP ter pPNRP;
– opis vplivov in povezav;
– načrtovane prostorske ureditve;
– koncept ureditve, načrt parcelacije ter lokacijski pogoji;
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priključevanja na GJI;
– etapnost in dopustna odstopanja;
– opis rešitev in ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Grafični del PIP(OPPN) NO 03-del obsega:
– List 6.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:1.000;
– List 6.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:1.000;
– List 6.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 6.3.: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500;
– List 6.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, Merilo 1:1.000;
– List 6.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000;
– območje PIP(OPPN) NO 03-del, podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP NO 03-del so prikazane v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN), List 6.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:1.000.
(3) Območje EUP NO 03-del obsega 2,27 ha, in sicer obsega zemljišča s parc. št.:
– 2736, 2766, 2776, 2739/2, 2743/2, 2744/2, 2746/2, 2772/2, del 6, del 42, del 44, del 45, del 2762, del 2764, del 2770, del 2773, del 2778, del 3930, del 3978, del 5/1, del 7/1, del 2765/1, del 2767/1, del 2768/5, del 2769/2, del 2774/1, del 2780/4, del 2781/2, del 43/1 vse k.o. Stara Sušica.
(4) Območje EUP NO 03-del je podrobneje opredeljeno kot:
– pEUP NO 03/1-del s pPNRP z grafično oznako PC: površine cest;
– pEUP NO 03/2 s pPNRP z grafično oznako SK: območje podeželskega naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko pozidavo v obsegu 0,37 ha;
– pEUP NO 03/3 s pPNRP z grafično oznako ZD: druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo v obsegu 1,2 ha;
– pEUP NO 03/4 s pPNRP z grafično oznako SK: območje podeželskega naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko pozidavo v obsegu 0,65 ha.
(5) Opis območja EUP NO 03-del:
– območje se nahaja v severnem delu naselja Nova Sušica med javno potjo z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622 na severni strani območja in območjem tradicionalnih kmetij v vaškem središču naselja Nova Sušica na južni strani območja;
– območje meji na odprto območje krajine, vendar je zaradi reliefnih značilnosti manj izpostavljeno in ne vpliva bistveno na širšo krajinsko sliko;
– območje PIP(OPPN) NO 03-del, podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP NO 3-del je prikazano v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN), List 6.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:1.000.
(6) Opis vplivov in povezav:
– območje EUP NO 03-del se nahaja v neposredni bližini javne poti in omrežja gospodarske javne infrastrukture, ki omogoča notranji razvoj naselja Nova Sušica;
– realizacija načrtovanih prostorskih ureditev ne bo imela bistvenega vpliva na obstoječo cestno mrežo, zaradi prometne varnosti se načrtuje izvedba enostranskega pločnika ob obstoječi javni poti;
– razmestitev dejavnosti in objektov je določena ob upoštevanju vizualne neizpostavljenosti območja, obstoječe prometne mreže ter drugih uporabnikov prostora (objekti tradicionalnih kmetij na južnem robu območja s sadovnjaki in njivskimi površinami med območjema, obstoječ pomožni kmetijski objekt na zemljišču s parc. št. 2743/2, k.o. Stara Sušica in pobudi posameznikov za izločitev zemljišč iz območij stavbnih zemljišč);
– realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila izboljšavo stanja na področju zagotavljanja komunalno opremljenih gradbenih parcel za enostanovanjsko gradnjo v Občini Pivka, z ureditvijo prečnih in vzdolžnih zelenih cezur bodo upoštevane tipična struktura naselja in morfološke značilnosti naselja.
(7) Načrtovani objekti v območju PIP(OPPN) NO 03-del:
– načrtovani osnovni objekti: CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe, CC-SI 112100 Dvostanovanjske stavbe, CC-SI 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, CC-SI 12712 Stavbe za rejo živali, CC-SI 12713 Stavbe za spravilo pridelka, CC-SI 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe;
– drugi dopustni objekti (dopolnilne vsebine): CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe, CC-SI 12301 Trgovske stavbe, CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, CC-SI 12650 Stavbe za šport;
– načrtovani gradbeno inženirski objekti (dopolnilne vsebine): CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi, CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne naprave, CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, CC-SI 24110 Športna igrišča, CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas;
– vsi navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih funkcionalnih parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne funkcionalne parcele.
(8) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti so v območju PIP(OPPN) NO 03-del dopustne dejavnosti:
– osnovna dejavnost: bivanje in A.01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve;
– druge dopustne dejavnosti: dopustne so tudi druge dejavnosti (npr. C.10 Proizvodnja živil, C.11 proizvodnja pijač, C.13 proizvodnja tekstilij, C.14 proizvodnja oblačil, C.32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti; G. Trgovina, I.55 Gostinske nastanitvene dejavnosti, I.56 Dejavnost strežbe jedi in pijač, J.58 Založništvo, J.62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, J.63 druge informacijske dejavnosti, M. Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, P.85 Izobraževanje ipd.) pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju posameznih parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne parcele;
– dopustna je tudi izvedba sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstruiranega ali novozgrajenega objekta, geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.
(9) Dopustne gradnje in druga dela:
– gradnje novih objektov, rekonstrukcije objektov, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov in spremembe namembnosti objektov ter urejanje javnih in drugih zelenih površin. Poleg prej navedenih gradenj in drugih del, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe po tem členu dopustne:
– rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih obstoječih objektov brez spremembe namembnosti in brez povečanja BTP ne glede na druge pogoje tega odloka;
– rekonstrukcije, vzdrževalna dela in gradnja novih objektov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje ne glede na druge pogoje tega odloka.
(10) Pomožni objekti:
– dopustni so pomožni objekti v skladu z 88. členom odloka, ki opredeljuje dopustnost pomožnih objektov;
– dodatni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin v območju PIP(OPPN) NO 03-del.
(11) Koncept prostorske ureditve, karakteristični prerezi in lokacijski pogoji so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN):
– List 6.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:1.000;
– List 6.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 6.3.: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500;
– List 6.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.
(12) Koncept ureditve območje:
– opredelitev območja enodružinske stanovanjske gradnje v enem nizu in ne dveh nizih zaradi določitve primerne globine parcele za umestitev stanovanjskih in storitvenih objektov v okviru posameznih parcel; upoštevanja zasnove tradicionalnih objektov v vaškem jedru (površina območja, globina parcele, orientiranost objektov glede na naravne danosti, gostota območja oziroma faktor izrabe) in primerne globine območja zelene cezure;
– opredelitev območja vzdolžne zelene cezure zaradi opredelitve primernega območja zelene cezure, ki ima lahko večnamensko vsebino: ohranitev travniških in njivskih površin, ureditev zelenjavnih vrtov za potrebe stanovanjskih objektov ali oblikovanje ločnice med tradicionalno gradnjo vaškega jedra in načrtovano stanovanjsko gradnjo;
– opredelitev območja prečne zelene cezure v območju stanovanjske enodružinske gradnje zaradi upoštevanja pobud za izločitev območja iz stavbnih zemljišč in posledično izvedljivosti načrtovanih prostorskih ureditev, tradicionalne strukture naselja in varovalnih pasov GJI (elektroenergetskega omrežja).
(13) V območju PIP(OPPN) NO 3-del so opredeljene nove funkcionalne parcele, ki so prikazane v spodnji tabeli:
Ime pEUP
Oznaka pPNRP
Oznaka parcele
Ime načrtovane parcele
Načrtovane prostorske ureditve
NO 03/1
PC
P11
Javna pot
Ureditev javne poti z enostranskim pločnikom
NO 03/2
SK
P1
Stanovanjska parcela 1
Ureditev enostanovanjskega objekta 
z dodatnimi poslovnimi (gospodarskimi) objekti
P2
Stanovanjska parcela 2
P3
Stanovanjska parcela 3
NO 03/3
ZD
P9
Koridor GJI
Ureditev zelenih površin v območju koridorja načrtovanih vodov GJI
P10/1
Območje zelenih površin 1
Ureditev zelenih površin kot prečne 
in vzdolžne zelene cezure
P10/2
Območje zelenih površin 2
Ureditev zelenih površin
NO 03/4
SK
P4
Stanovanjska parcela 4
Ureditev enostanovanjskega objekta 
z dodatnimi poslovnimi (gospodarskimi) objekti
P5
Stanovanjska parcela 5
P6
Stanovanjska parcela 6
P7
Stanovanjska parcela 7
P8
Stanovanjska parcela 8
– načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 6.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.
(14) Funkcionalne parcele z oznako P1, P2 in P3 se nahajajo v območju pEUP NO 03/2. Na njih se načrtuje ureditev niza treh funkcionalnih parcel za enodružinsko stanovanjsko gradnjo. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– novogradnja enega enodružinskega stanovanjskega objekta tipov z oznako a1 ali a2 na posamezni funkcionalni parceli;
– novogradnja enega ali več dodatnih objektov za potrebe dopolnilne gospodarske dejavnosti (poslovne, trgovske, storitvene, kmetijske ipd.) tipov z oznako b1 ali b2 na posamezni funkcionalni parceli;
– ureditev funkcionalnih utrjenih površin (površine za mirujoči promet, dvorišče, intervencijske poti) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: garaže, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli;
– ureditev odprtih zelenih površin (terasa, vrt, druge zelene površine) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: vrtne ute, terase, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli;
– premostitev manjših višinskih razlik z ozelenjenimi brežinami z naklonom v razmerju višina: širna vsaj 2:3 in v manjšem delu z opornimi zidovi;
– ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(15) Funkcionalne parcele z oznako P4, P5; P6 in P7 se nahajajo v območju pEUP NO 03/4. Na njih se načrtuje ureditev niza štirih funkcionalnih parcel za enodružinsko stanovanjsko gradnjo. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– novogradnja enega enodružinskega stanovanjskega objekta tipov z oznako a1 ali a2 na posamezni funkcionalni parceli;
– novogradnja enega ali več dodatnih objektov za potrebe dopolnilne gospodarske dejavnosti (poslovne, trgovske, storitvene, kmetijske ipd.) z oznako b1 ali b2 na posamezni funkcionalni parceli;
– ureditev funkcionalnih utrjenih površin (površine za mirujoči promet, dvorišče, intervencijske poti) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: garaže, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli;
– ureditev odprtih zelenih površin (terasa, vrt, druge zelene površine) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: vrtne ute, terase, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli;
– premostitev manjših višinskih razlik z ozelenjenimi brežinami z naklonom v razmerju višina: širna vsaj 2:3 in v manjšem delu z opornimi zidovi;
– ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(16) Funkcionalne parcele z oznako P9, P10/1 in P10/2 se nahajajo v območju pEUP NO 03/3. Na njih se načrtuje ohranitev zelenih površin ter gradnja gospodarske javne infrastrukture. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– ureditev (ohranitev) zelenih površin bodisi kot njivskih in travniških površin bodisi kot vrtičkarskih površin;
– ureditev gospodarske javne infrastrukture (predvsem elektroenergetskega in vodovodnega omrežja v 1. fazi in kanalizacijskega omrežja v 2. fazi).
(17) Funkcionalna parcela z oznako P1 se nahaja v območju pEUP NO 03/1-del. Na njej se načrtuje (pre)ureditev javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– (pre)ureditev javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622;
– ureditev gospodarske javne infrastrukture (predvsem elektroenergetskega in vodovodnega omrežja v 1. fazi in kanalizacijskega omrežja v 2. fazi);
– ureditev priključkov na omrežje gospodarske javne infrastrukture.
(18) Lokacijski pogoji za razvoj stavb v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 in P8 je opredeljen s termini: načrtovane stavbe, rušitev stavb ter urejanje odprtih in zelenih površin. Za stavbe, ki so opredeljene kot načrtovane stavbe oziroma novogradnje, so dopustne gradnje novih objektov v skladu z lokacijskimi merili za posamezno območje parcele. Za stavbe, ki so opredeljene kot rušitev stavb, so poleg odstranitve dopustne tudi novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovoljena ob upoštevanju lokacijskih meril za posamezno območje parcele.
(19) Lokacijski pogoji glede dopustne izrabe v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 in P8 – Dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi tlorisnimi in višinskimi gabariti objektov ter FI in FZ posamezne funkcionalne parcele.
(20) Lokacijski pogoji glede dopustnih gabaritov v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 in P8:
– kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena (do +1.00 m nad koto obstoječe javne poti na severni strani posamezne funkcionalne parcele in do +2.00 m nad koto obstoječe javne poti na južni strani posamezne funkcionalne parcele);
– tlorisni gabariti: tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta;
– tlorisni gabariti za tip z oznako a1: 8.00 m x 12.00 m pri čemer je dopustno odstopanje ob upoštevanju meril za lego objektov, FI in FZ ter obvezne vzdolžne oblike objekta v smeri SV–JZ;
– tlorisni gabariti za tip z oznako a2: 8.00 m x 14.00 m + 6.00 m x 6.00 m pri čemer je dopustno odstopanje ob upoštevanju meril za lego objektov, FI in FZ ter obvezne vzdolžne oblike objekta v smeri SV–JZ;
– tlorisni gabariti za tip z oznako b1: 6.00 m x 14.00 m + 8.00 m x 6.00 m pri čemer je dopustno odstopanje ob upoštevanju meril za lego objektov, FI in FZ ter obvezne vzdolžne oblike objekta v smeri SV–JZ;
– tlorisni gabariti za tip z oznako b2: 6.00 m x 6.00 m pri čemer je dopustno odstopanje ob upoštevanju meril za lego objektov, FI in FZ ter obvezne vzdolžne oblike objekta v smeri SV–JZ;
– višinski gabariti: dopustna etažnost stavb je (k) + P + 1 z najvišjo točko stavbe 10,00 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca; najvišja točka opornega zidu je 0.50 m, merjeno na strani višjega terena.
(21) Lokacijski pogoji glede lege objektov v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 in P8:
– območje gradnje stavb za potrebe stanovanjske in poslovne (gospodarske) dejavnosti je vzhodna polovica dejanske funkcionalne parcele, funkcionalne površine so umeščene v SZ del dejanske funkcionalne parcele in odprte zelene površine so umeščene v JZ del dejanske funkcionalne parcele;
– izjemo glede lege objektov predstavlja območje funkcionalne parcele z oznako P7, kjer je kot območje gradnje stavb za potrebe stanovanjske in poslovne (gospodarske) dejavnosti določena zahodna polovica dejanske funkcionalne parcele, funkcionalne površine so umeščene v območje gradnje stavb, odprte zelene površine so umeščene v jugovzhodni del dejanske funkcionalne parcele;
– ne glede na oblikovanje dejanske funkcionalne parcele se obvezno upošteva regulacijske črte in minimalne dopustne odmike od sosednjih zemljišč, podrobneje določene v naslednji točki in grafičnih prikazih.
(22) Podrobna merila za lego objektov so:
– lega objektov je določena z mejami načrtovanih funkcionalnih parcel, legami GM, RL in mejami pEUP;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) so določeni z lego regulacijskih črt;
– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) je 2,0 m z izjemo minimalnega dopustnega odmika za ureditev nepokritih parkirnih mest, podpornih zidov in ograj,
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove je 1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za ograje je 0,50 m;
– minimalni dopustni odmik od cestnega telesa javne poti za nepokrita parkirna mesta, ograje in oporne zidove je ne glede na prejšnje alineje določen z mejo pEUP NO 03-del in sicer je 0 m od meje pEUP (cca. 2,50m od obstoječe javne poti).
(23) Lokacijski pogoji glede izrabe območja v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 in P8:
– FZ = največ 0,5 in FI = največ 0,5.
(24) Lokacijski pogoji glede oblikovanja stavb v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 in P8:
– oblikovanje stavb se mora zgledovati po značilnem kvalitetnem vzorcu oblikovanja v naselju Nova Sušica;
– tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1:1,5;
– oblikovanje streh: osnovna oblika strehe je plitva dvokapnica; sleme dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta; za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo frčade ali strešna okna, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe, z izjemo strešnih oken; dopustna je izvedba zelene strehe;
– merila in pogoji za oblikovanje fasad: izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po značilnih izvornih kvalitetnih vzorcih v naselju.
(25) Oblikovanje utrjenih površin:
– tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami.
– tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje z uporabo makadama, asfaltiranjem, betoniranjem ipd.;
– posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba svetlečih materialov ni dopustna;
– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.
(26) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P9 so določeni v poglavju Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture.
(27) Lokacijski pogoji za območje funkcionalnih parcel z oznakama P10/1 in P10/2 so:
– ohranjajo se obstoječe zelene površine in kota obstoječega terena, dopustne so preureditve terena do ± 1,00 m;
– oblikovanje urejenih zelenih površin: pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone vrste rastlin in krajinske značilnosti;
– brežine se ureja sonaravno in izjemoma s škarpami (betonskimi, kamnitimi) kadar je to nujno zaradi premostitve višinskih razlik.
(28) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P11 so določeni v poglavju Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture.
(29) Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priključevanja na GJI so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 6.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro Merilo 1:1.000.
(29) Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture:
– cilji prometnega urejanja: urediti javno pot v okviru funkcionalne parcele z oznako P11 za vse udeležence v prometu; urediti prometne priključke posameznih funkcionalnih parcel z oznako P1 – P8 na javno pot; zagotoviti intervencijsko pot;
– merila in pogoji za ureditev javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622: obstoječa javna pot se razširi in uredi se enostranski pločnik v skladu z grafičnimi prikazi; tipični prečni profil: severna bankina 0,75 m, vozišče 2 x 2,50 m, enostranski pločnik 1,50 m in južna bankina 0,5 m; lega objekta je določena z mejo pEUP;
– merila in pogoji za priključevanje na javno prometno mrežo: z javne poti se uredi prometne priključke do posameznih funkcionalnih parcel z oznakami P1 – P7; prometni priključek do funkcionalne parcele z oznako P8 se uredi z lokalne ceste z oznako G1-6 339 – R 3 622; intervencijske površine so zagotovljene preko zelenih površin v območju parcel z oznako P 10/1; do ureditve javne poti z načrtovanim prečnim profilom je dopustna gradnja v okviru funkcionalnih parcel z oznako P1, P2 in P3;
– v okviru funkcionalnih parcel se skladno s predpisi in normativi ter glede na namembnost in zmogljivost stavb zagotovi zadostne površine za mirujoči promet, manipulacijo in intervencijo.
(30) Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture:
– v območju potekajo obstoječi komunalni vodi ter naprave javne komunalne infrastrukture in sicer poteka v območju funkcionalne parcele z oznako P9 elektroenergetski daljnovod DV 20 kV (z obstoječo TP na zemljišču s parc. št. 3947/2 k.o. Stara Sušica); v oddaljenosti 120,0m vzhodno od območja in 75,0 m južno od območja javno vodovodno omrežje in v oddaljenosti 75,0 m južno od območja načrtovano javno kanalizacijsko omrežje.
– zasnova obsega ureditev javnega vodovodnega omrežja preko funkcionalnih parcel z oznakama P9 in P11 do priključitve na obstoječe lokalno distribucijsko vodovodno omrežje v cestnem telesu javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622 v vaškem središču; dopustna je tudi ureditev vodovodnega omrežja preko funkcionalne parcele z oznako P11; do izvedbe javnega vodovodnega omrežja je dopustna izvedba posameznega priključka na javno vodovodno omrežje v okviru funkcionalne parcele z oznako P1 v skladu s pogoji upravljavca;
– zasnova obsega ureditev javnega elektroenergetskega omrežja preko funkcionalnih parcel z oznakama P9 in P11 do priključitve na obstoječo TP in lokalo distribucijsko elektroenergetsko omrežje v cestnem telesu javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622 v vaškem središču; do izvedbe javnega elektroenergetskega omrežja je dopustna izvedba posameznih priključkov na javno elektroenergetsko omrežje v okviru funkcionalnih parcel z oznako P1, P2 in P3 v skladu s pogoji upravljavca;
– zasnova obsega premik lokacije načrtovane ČN na zemljišču s parc. št. 2764 k.o. Stara Sušica na vzhodno stran lokalne ceste in ureditev javnega kanalizacijskega omrežja preko funkcionalnih parcel z oznakama P9 in P11 do priključitve na načrtovano kanalizacijsko omrežje v cestnem telesu javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622 v vaškem središču; do izvedbe javnega kanalizacijskega omrežja je dopustna izvedba malih čistilnih naprav oziroma nepropustnih greznic v okviru funkcionalnih parcel z oznako P1, P2 in P3 v skladu s pogoji upravljavca;
– zasnova obsega izvedbo posameznih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko ter elektroenergetsko omrežje v skladu s pogoji upravljavca.
(31) Dopustna odstopanja v območju PIP(OPPN) NO 03-del:
– dopustna je (konceptualna) oblika posameznih objektov v obliki črke I ali L, dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovatega tlorisa vendar ti volumni načeloma ne smejo presegati tretjine volumna osnovnega objekta;
– v dimenzije višinskih gabaritov niso vštete inštalacijske in tehnološke naprave in oprema (npr.: dimniki, inštalacijski jaški ipd.),
– tlorisni in višinski gabariti ter faktorji izrabe območja navzdol niso omejeni;
– dopustna je gradnja enovitega (skupnega) objekta za potrebe stanovanjske in dodatne gospodarske dejavnosti ob upoštevanju dopustnih višinskih gabaritov, meril za lego objektov, FI in FZ ter obvezne vzdolžne oblike objekta v smeri SV–JZ v konceptualnem smislu;
– dopustno je oblikovanje manjših funkcionalnih parcel obsega cca. 1.000 m2 ob upoštevanju meril za lego objektov, FI in FZ ter obvezne vzdolžne oblike objekta v smeri SV–JZ;
– pri dimenzijah višinskih gabaritov se v dopustne višine ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, inštalacijski jaški ipd.);
– dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da bodo: pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere; ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo;
– dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo;
– dopustna je tudi dodatna podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi lastniki parcele vendar ob upoštevanju meril za lego objektov in pod pogojem, da se načrtovane parcele javnega dobra ohranjajo.
(32) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v skladu z določbami tega Odloka, se lahko v skladu s 93. do vključno 108. členom ZureP-1 in 109. členom ZPNačrt razlasti ali omeji s pravico uporabe za določen čas, kakor tudi obremeni z začasno ali trajno služnostjo. Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, so prikazane kot načrtovano javno dobro in območje načrtovane gradnje omrežja GJI v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN):
– List 6.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.
(33) PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb za območje pEUP so določeni v splošnih prostorskih izvedbenih pogojih SD OPN Pivka.
178. c člen 
(PIP(OPPN) za TR 11) 
(1) Vsebina prostorskih izvedbenih pogojev v vsebini in natančnosti OPPN za območje EUP TR 11 (v nadalj.: PIP(OPPN) TR 11):
– območje PIP(OPPN) ter opredelitev EUP in pEUP ter pPNRP;
– opis vplivov in povezav;
– načrtovane prostorske ureditve;
– koncept ureditve, načrt parcelacije ter lokacijski pogoji;
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priključevanja na GJI;
– etapnost in dopustna odstopanja;
– opis rešitev in ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Grafični del PIP(OPPN) TR 11 obsega:
– List 7.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:500;
– List 7.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500;
– List 7.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 7.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500;
– List 7.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, Merilo 1:2.000;
– List 7.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500;
– območje PIP(OPPN) TR 11, podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP TR 11 so prikazane v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN), List 7.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:500.
(3) Območje EUP TR 11 obsega 2,27 ha, in sicer obsega zemljišča s parc. št.:
– 1602, 1603, 1604 in 1605, vse k.o. Trnje;
– del: 1324, 1349/1, 1349/2, 1349/3, 1350, 1363/3, 1381/2, 1606, 1607, 1610, 1611, 1634, 1635, 1638/1, 2697, vse k.o. Trnje.
(4) Območje EUP TR 11 je podrobneje opredeljeno kot:
– pEUP TR 11/1 s pPNRP z grafično oznako SK: območje podeželskega naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko pozidavo v obsegu 0,5 ha;
– pEUP TR 11/2 s pPNRP z grafično oznako PC: površine cest v obsegu 0,13 ha.
(5) Območje EUP TR 11:
– se nahaja v trikotniku med občinskim središčem – manjšim mestom Pivko ter turističnima središčema naseljem Trnje in naseljem Slovenska vas ter v bližini dveh največjih Pivških presihajočih jezer – Palškega in Petelinjskega jezera;
– predstavlja relativno izpostavljeno lokacijo na vrhu ene izmed manjših planot nad dolinskim dnom reke Pivke in pivških polj ter točko z vedutnimi pogledi na Nanos, Sv. Trojico, Snežnik in naselje Trnje z dominantno cerkvijo nad naseljem;
– je primerno oddaljeno od območja stanovanjskih objektov za razvoj turistično-kmetijske dejavnosti a še vedno v neposredni bližini naselja;
– je dostopno preko nekategorizirane poti na zemlj. s parc. št. 2697 k.o. Trnje, ki predstavlja nadaljevanje javne poti št. 815591 – h.št. 84;
– območje PIP(OPPN) TR 11, podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP TR 11 je prikazano v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN), List 7.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:500.
(6) Opis vplivov in povezav:
– območje EUP TR 11 se nahaja v neposredni nekategorizirane poti in naselja Trnje, ki predstavlja manj pomembno lokalno središče in turistično središče;
– realizacija načrtovanih prostorskih ureditev bo izboljšala obstoječo cestno mrežo z ureditvijo nekategorizirane poti v maloprometno pot;
– razmestitev dejavnosti in objektov je določena ob upoštevanju značilnosti kulturne krajine Pivških presihajočih jezer (v nadalj.: PPJ), vizualne izpostavljenosti območja, orientiranosti in ekspozicije terena ter drugih uporabnikov prostora: obstoječe turistično-konjeniško posestvo v neposredni bližini in pretežno novejši stanovanjski objekti v severozahodnem kraku poselitve naselja Trnje ter območje pašnikov zahodno, vzhodno in severno od območja;
– realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila realizacijo kmetijskega posestva s turistično ponudbo (izboljšava stanja na področju turistične infrastrukture ter zagotavljanje pogojev za ohranjanje kulturne krajine PPJ) pri čemer bodo upoštevane značilnosti kulturne krajine PPJ.
(7) Načrtovani objekti:
– Načrtovani osnovni objekti: CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe, CC-SI 112100 Dvostanovanjske stavbe, CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, CC-SI 12650 Stavbe za šport, CC-SI 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, CC-SI 12712 Stavbe za rejo živali, CC-SI 12713 Stavbe za spravilo pridelka, CC-SI 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe;
– načrtovani gradbeno inženirski objekti (dopolnilne vsebine): CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi, CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne naprave, CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, CC-SI 24110 Športna igrišča, CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas;
– vsi navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih funkcionalnih parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne funkcionalne parcele
(8) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti so v območju PIP(OPPN) TR 11 dopustne dejavnosti:
– osnovna dejavnost: bivanje in A.01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve ter I.55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
– druge dopustne dejavnosti: dopustne so tudi druge dejavnosti (npr. I.56 Dejavnost strežbe jedi in pijač, M. Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, P.85 Izobraževanje, ipd.) pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju posameznih parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne parcele.
– v območju PIP(OPPN) TR 11 je dopustna tudi izvedba sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstruiranega ali novozgrajenega objekta, geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.
(9) Dopustne gradnje in druga dela:
– gradnje novih objektov ter urejanje javnih in drugih zelenih površin;
– poleg prej navedenih gradenj in drugih del, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe po tem členu dopustne rekonstrukcije, vzdrževalna dela in gradnja novih objektov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje ne glede na druge pogoje tega odloka.
(10) Pomožni objekti:
– dopustni so pomožni objekti v skladu z 88. členom odloka, ki opredeljuje dopustnost pomožnih objektov;
– dodatni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin v območju PIP(OPPN) PI 25.
(11) Koncept prostorske ureditve, karakteristični prerezi in lokacijski pogoji so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN):
– List 7.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500;
– List 7.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 7.3.: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehn. elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500;
– List 7.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.
(12) Koncept ureditve območje:
– na spodnjo teraso (spodnja brežina območja na višini 549 m n.v. do 547 m n.v. z naklonom do 4°) se umesti osnovni program: stanovanjski objekt z dvoriščem ob dostopni poti na vzhodni strani območja in s funkcionalnimi objekti v globini terase (hlev, gospodarsko poslopje z večnamensko vsebino);
– na zgornji plato (ravnica v zgornjem severnem vogalu območja na višini cca 551 m n.v. do 549 m n.v. z naklonom do 2°) se umesti apartmajski objekt s parkiriščem na severni strani in samostojnim dostopom;
– južni del ravnice se ohrani kot odprte zelene površine.
(13) V območju PIP(OPPN) NO 3-del so opredeljene nove funkcionalne parcele, ki so prikazane v spodnji tabeli:
Ime pEUP
Oznaka pPNRP
Oznaka parcele
Ime načrtovane parcele
Načrtovane prostorske ureditve
TR 11/2
PC
P5
Dostopna pot
Ureditev (javne) poti
TR 11/1
SK
P1
Parcela – stanovanjski objekt
Ureditev enostanovanjskega objekta
P2
Parcela – kmetijski objekti
Ureditev kmetijskih objektov (hlev, 
gospodarsko poslopje …)
P3
Parcela – apartmajski objekt
Ureditev apartmajskega objekta
P4
Zelene površine
Ureditev zelenih površin
– načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 7.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.
(14) Lokacijski pogoji glede dopustne izrabe v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so določena z dopustnimi tlorisnimi in višinskimi gabariti objektov.
(15) Lokacijski pogoji glede lege objektov v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so določeni z dopustnimi odmiki in regulacijskimi črtami in sicer z GM in RL za določitev poteka osi slemena objektov (v nadalj.: RLsleme), in sicer so merila za lego objektov:
– lega objektov je določena z mejami načrtovanih funkcionalnih parcel, legami GM, RL-sleme in mejami pEUP;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) je določen z lego GM;
– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) je 2,0 m z izjemo minimalnega dopustnega odmika za ureditev nepokritih parkirnih mest, podpornih zidov in ograj;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove je 1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za ograje je 0,50 m.
(16) Lokacijski pogoji glede oblikovanja v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so:
– oblikovanje stavb se mora zgledovati po značilnem kvalitetnem vzorcu oblikovanja v naselju Trnje;
– oblikovanje streh: osnovna oblika strehe je strma dvokapnica; sleme dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta; za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo frčade ali strešna okna, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe, z izjemo strešnih oken; dopustna je izvedba zelene strehe;
– merila in pogoji za oblikovanje fasad: izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po značilnih izvornih kvalitetnih vzorcih v naselju.
(17) Lokacijski pogoji glede oblikovanja utrjenih površin v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5:
– tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami;
– tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje z uporabo makadama, asfaltiranjem, betoniranjem ipd.;
– posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba svetlečih materialov ni dopustna;
– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.
(18) Lokacijski pogoji za območje funkcionalnih parcel z oznakami P1 in P2:
– funkcionalni parceli z oznako P1 in P2 se nahajata v območju pEUP TR 11/1; na njih se načrtuje ureditev stanovanjskega objekta in funkcionalnih objektov (hlev, gospodarsko poslopje z večnamensko vsebino);
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: novogradnja enega enodružinskega stanovanjskega objekta z oznako a na funkcionalni parceli z oznako P1; novogradnja enega ali več dodatnih objektov za potrebe kmetijske in dopolnilne turistične oziroma sorodne dejavnosti z oznako b1 in b2 (npr.: ureditev hleva in gospodarskega poslopja) na funkcionalni parceli z oznako P2 (dopustna je tudi ureditev večnamenskega prostora ipd.); ureditev funkcionalnih utrjenih površin (površine za mirujoči promet, dvorišče, intervencijske poti) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: garaže, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli; ureditev odprtih zelenih površin (terasa, vrt, druge zelene površine) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: vrtne ute, terase, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli; premostitev manjših višinskih razlik z ozelenjenimi brežinami z naklonom v razmerju višina: širna vsaj 2:3; ureditev priključka na dostopno pot ter na drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
– kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena;
– tlorisni gabariti za objekt z oznako a: objekt vzdolžne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine 9,00 m, dolžine 15,00 m, dopustna je tudi (konceptualna) oblika objekta L pri čemer mora daljša stranica slediti smeri objekta, določenega z merili za lego objektov; tlorisni gabariti za objekt z oznako b1: objekt vzdolžne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine 10,00 m, dolžine 12,00 m, dopustna je tudi ureditev povezave (npr. nadstreška, vetrolova ipd.) med objektov z oznako b1 in objektom z oznako b2; tlorisni gabariti za objekt z oznako b2: objekt vzdolžne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine 12,00 m, dolžine 20,00 m;
– višinski gabariti za objekt z oznako a: dopustna etažnost stavb je (k) + P + M ali (k) + P +1 z najvišjo točko stavbe 9,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca; višinski gabariti za objekt z oznako b1 in b2: dopustna etažnost stavb je (k) + P + M z najvišjo točko stavbe 9,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca; dopustna etažnost dopustne povezave med objektoma z oznako b1 in b2 je P z najvišjo točko stavbe 4,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca.
(19) Lokacijski pogoji za območje funkcionalnih parcel z oznakami P3:
– funkcionalna parcela z oznako P3 se nahaja v območju pEUP TR 11/1, na njej se načrtuje ureditev apartmajskega objekta za potrebe turistične dejavnosti v okviru kmetije v območju oziroma za potrebe sorodne dejavnosti v naselju;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: novogradnja enega apartmajskega objekta z oznako z oznako c (dopustna je ureditev drugih tipov turističnih namestitev kot je npr. penzion, ipd.); ureditev funkcionalnih utrjenih površin (površine za mirujoči promet, dvorišče, intervencijske poti) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: garaže, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli; ureditev odprtih zelenih površin (terasa, vrt, druge zelene površine) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: vrtne ute, terase, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli; premostitev manjših višinskih razlik z ozelenjenimi brežinami z naklonom v razmerju višina: širna vsaj 2:3; ureditev priključka na dostopno pot ter na drugo gospodarsko javno infrastrukturo;
– kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena;
– tlorisni gabariti za objekt z oznako c: objekt vzdolžne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine 9,00 m, dolžine 20,00 m, dopustna je tudi (konceptualna) oblika objekta L pri čemer mora daljša stranica slediti smeri objekta, določenega z merili za lego objektov; max. obseg kapacitet je 4 večji apartmaji za 4 osebe in 2 manjša apartmaja za 2 osebi oziroma ureditev namestitvenih kapacitet za 30 oseb (npr. v obliki penziona);
– višinski gabariti za objekt z oznako c: dopustna etažnost stavb je (k) + P + 1 + M ali (k) z najvišjo točko stavbe 11,00 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca.
(20) Lokacijski pogoji za območje funkcionalnih parcel z oznakami P4:
– funkcionalna parcela z oznako P4 se nahaja v območju pEUP TR 11/1, na njej se načrtuje ohranitev zelenih površin;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: ureditev (ohranitev) zelenih površin bodisi kot travniških površin bodisi kot parkovnih (tematskih) površin; ohranjajo se kota obstoječega terena, dopustne so preureditve terena do ± 1,00 m; dopustna je ureditev morebitnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ter pomožnih objektov;
– oblikovanje urejenih zelenih površin: pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone vrste rastlin in krajinske značilnosti;
– brežine se ureja sonaravno.
(21) Lokacijski pogoji za območje funkcionalnih parcel z oznakami P4:
– funkcionalna parcela z oznako P5 se nahaja v območju pEUP TR 11/2, na njej se načrtuje (pre)ureditev nekategorizirane poti;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: (pre)ureditev poti v maloprometno pot; ureditev gospodarske javne infrastrukture oziroma priključkov na omrežje gospodarske javne infrastrukture.
(22) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P5 so določeni v poglavju Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture.
(23) Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priključevanja na GJI so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN):
– List 7.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro Merilo 1:2.000.
(24) Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture:
– cilji prometnega urejanja: urediti dostopno pot do območja PIP(OPPN) TR 11 v okviru funkcionalne parcele z oznako P5 za vse udeležence v prometu; ureditev priključkov na dostopno pot s spodnjega dela območja in z zgornjega dela območja; zagotoviti intervencijsko pot; ureditev površin za mirujoči promet znotraj posamezne parcele;
– merila in pogoji za ureditev javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622: obstoječa nekategorizirana pot se razširi v skladu z grafičnimi prikazi (v dolžini 165 m se v južnem delu, kjer se priključuje na javno pot št. 815591 – h.št. 84 se kategorizira kot javna pot); tipični prečni profil: bankina 0,75 m, vozišče 3,50 m, bankina 0,5 m; lega objekta je določena z mejo pEUP;
– merila in pogoji za priključevanje na javno prometno mrežo: z dostopne poti se uredi prometne priključke do posameznih funkcionalnih parcel z oznakami P1 – P4; intervencijske površine so zagotovljene preko prostih zelenih površin v območju parcel z oznako P1 – P4; v okviru funkcionalnih parcel se skladno s predpisi in normativi ter glede na namembnost in zmogljivost stavb zagotovi zadostne površine za mirujoči promet, manipulacijo in intervencijo.
(25) Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture:
– zasnova obsega ureditev javnega vodovodnega omrežja preko parc. št. 2697 k. o. Trnje do priključitve na obstoječe javno vodovodno omrežje PEHD 110 mm v cestnem telesu javne poti na parc. št. 2698 k.o. Trnje;
– zasnova obsega ureditev javnega elektroenergetskega omrežja preko funkcionalne parcele z oznako P5 in zemljišč s parc. št. 2697 k. o. Trnje do priključitve na obstoječe lokalno distribucijsko elektroenergetsko omrežje; do izvedbe javnega elektroenergetskega omrežja je dopustna izvedba posameznih priključkov na javno elektroenergetsko omrežje v okviru funkcionalnih parcel z oznako P1, P2 in P3 v skladu s pogoji upravljavca;
– zasnova obsega ureditev javnega kanalizacijskega omrežja preko funkcionalne parcele z oznako P5 do priključitve na načrtovano kanalizacijsko omrežje v cestnem telesu javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622 v vaškem središču; do izvedbe javnega kanalizacijskega omrežja je dopustna izvedba malih (bioloških) čistilnih naprav oziroma nepropustnih greznic v okviru funkcionalnih parcel z oznako P1, P2 in P3 v skladu s pogoji upravljavca.
(26) Dopustna odstopanja v območju PIP(OPPN) TR 11:
– dopustno je odstopanje od obsega in dimenzij, in sicer do 10 % posameznega obsega (površine) ali dimenzije tlorisnih gabaritov stavb ter ± 1,00 m od kot nadmorskih višin gotovega terena;
– pri dimenzijah višinskih gabaritov se v dopustne višine ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, inštalacijski jaški ipd.);
– tlorisni in višinski gabariti navzdol niso omejeni;
– dopustna je (konceptualna) oblika posameznih objektov v obliki črke I ali L; dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovatega tlorisa vendar ti volumni načeloma ne smejo presegati tretjine volumna osnovnega objekta;
– dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da bodo: pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere; ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo;
– dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo;
– dopustna je tudi dodatna podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi lastniki parcele vendar ob upoštevanju meril za lego objektov in pod pogojem, da se načrtovane parcele javnega dobra ohranjajo.
(27) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v skladu z določbami tega Odloka, se lahko v skladu z 93. do vključno 108. členom ZureP-1 in 109. členom ZPNačrt razlasti ali omeji s pravico uporabe za določen čas, kakor tudi obremeni z začasno ali trajno služnostjo.
(28) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, so prikazane kot načrtovano javno dobro in območje načrtovane gradnje omrežja GJI v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 7.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.
(29) PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb za območje pEUP so določeni v splošnih prostorskih izvedbenih pogojih SD OPN Pivka.
178. d člen 
(pPIP za TR 05) 
(1) Območje EUP z oznako TR 05 predstavlja območje s PNRP z grafično oznako:
– SK – Območje podeželskega naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko pozidavo,
– ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom na prostem z grafično oznako,
– SKe – Območje podeželskega naselja z enodružinsko stanovanjsko pozidavo.
(2) Območje EUP TR 05:
– se nahaja na severovzhodnem robu naselja Trnje na vzpetini nad poplavno ravnico reke Pivke v trikotniku med javno potjo, ki preide v poljsko pot, poplavno ravnico reke Pivke in kmetijskimi površinami (pašniki);
– meji na odprto območje krajine, vendar je zaradi reliefnih značilnosti neizpostavljeno in ne vpliva bistveno na širšo krajinsko sliko pod pogojem, da objekti ne bodo višjih gabaritov;
– se nahaja na območju zemljišč s parc. št.: 1636/1, 1636/2, 1636/3, 1638/1, 1638/2, 1638/4, 1638/5, 1638/6, 1638/7, 1650/1, 1651, 1653, 1654, 1657, 1659, 1663, 1664, 1665, 1667, vse k.o. Trnje.
– obsega 1,4 ha.
(3) Območje je namenjeno celoviti ureditvi posestva s posebej opredeljenimi območji enostanovanjske gradnje, in sicer:
– ureditev ožjega območja posestva na zemljiščih s parc. št. 1636/1, 1636/2, 1636/3, 1638/2, 1638/4, 1638/5, 1638/6, 1650/1, 1651, 1653, 1654, 1657, 1659, 1663, 1664, 1665, 1667, vse k.o. Trnje vključno z opredelitvijo dopustnih novogradenj;
– ureditev območja dopustne gradnje dveh enostanovanjskih objektov na zemljišču s parc. št. 1638/1, k. o. Trnje;
– ureditev območja dopustne gradnje enega enostanovanjskega objekta na zemljišču s parc. št. 1638/7, k. o. Trnje.
(4) Načrtovane ureditve so:
– ureditev objekta z oznako d v ožjem območju posestva,
– ureditev objekta z oznako e v ožjem območju posestva,
– ureditev obstoječe jahališče z lonžirnim krogom v ožjem območju posestva,
– ureditev zunanjih večnamenskih površin na spodnji terasi z jugozahodno ekspozicijo,
– ureditev pomožnih objektov za potrebe kmetijske, turistične ali sorodne dejavnosti in
– ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo v primeru novogradenj.
(4) Koncept ureditve območja:
– zasnova upošteva osončenost, prevetrenost, ekspozicijo terena in se hkrati prilagaja danim značilnostim in strukturam prostora (npr. ohranja se vegetacijski sestoj, obstoječe terase);
– lega, vegetacija, značilnosti reliefa in pogledi v prostoru narekujejo razmestitev programa in sicer se program ožjega posestva se ohranja znotraj območja posestva z dopolnilnimi novogradnjami, program enostanovanjske gradnje je umeščen v robne, prostorsko in funkcionalno ločene in samostojne enote.
(5) Načrtovani objekti so glede na klasifikacijo objektov:
– stavbe: CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe, CC-SI 112100 Dvostanovanjske stavbe, CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, CC-SI 12650 Stavbe za šport, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
– gradbeno inženirski objekti: CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi, CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne naprave, CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, CC-SI 24110 Športna igrišča, CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
(6) Usmeritve za objekt z oznako d v ožjem območju posestva:
– dopustne dejavnosti in objekti: širitev programov obstoječe kmetijske in turistične oziroma sorodne dejavnosti (npr.: ureditev večnamenskega prostora, dodatnih kapacitet za potrebe kmetijske dejavnosti; dodatnih bivalnih (stalnih ali začasnih) kapacitet ipd.);
– kota gotovega terena: ohranja se obstoječa kota terena (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: eden ali več objektov vzdolžne oblike; širina je pogojena s širino obstoječe terase; daljša stranica je vzporedna s plastnicami terena;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P + M pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 10,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe;
– dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi gabariti in merili za lego objektov (regulacijskimi črtami);
– lega: območje dopustne gradnje objektov je obstoječa terasa, ki je podrobneje določena z gradbeno mejo in mejo pEUP z dopustnimi odmiki;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (v kolikor ni z regulacijskimi črtami ali s tem PIP-om določeno drugače) je določen s skupnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN Pivka (80. člen).
(7) Usmeritve za objekt z oznako e v ožjem območju posestva:
– dopustne dejavnosti in objekti: širitev programov obstoječe kmetijske oziroma sorodne dejavnosti (npr.: ureditev gospodarskih poslopij in drugih kmetijskih objektov ali objektov za potrebe konjeniške oziroma sorodne dejavnosti ipd.);
– kota gotovega terena: ohranja se obstoječa kota terena (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: eden ali več objektov vzdolžne oblike; širina je pogojena s širino obstoječe terase; daljša stranica je vzporedna s plastnicami terena;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 10,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe;
– dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi gabariti in merili za lego objektov (regulacijskimi črtami);
– lega: območje dopustne gradnje objektov je obstoječa terasa, ki je podrobneje določena z gradbeno mejo in mejo pEUP z dopustnimi odmiki;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (v kolikor ni z regulacijskimi črtami ali s tem PIP-om določeno drugače) je določen s skupnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN Pivka (80. člen).
(8) Usmeritve za obstoječe jahališče z lonžirnim krogom v ožjem območju posestva:
– dopustne dejavnosti in objekti: ohranitev obstoječega programa vadbenih površin za konjeniško dejavnost, dopustna je preureditev obstoječega odprtega lonžirnega kroga v pokrit objekt na mestu obstoječega;
– kota gotovega terena: ohranja se obstoječa kota terena (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: širina je pogojena z mejo EUP; oblikovanje je pogojeno z funkcionalnostjo objekta;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ P pri čemer je največja dopustna višina stavbe pogojena s funkcionalnostjo objekta vendar ne več kot 12,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe;
– dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi gabariti in merili za lego objektov (regulacijskimi črtami);
– lega: območje dopustne gradnje objektov je območje pEUP z dopustnimi odmiki;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč je 0,00 m od meje pEUP.
(9) Usmeritve za objekt z oznako a v območju funkcionalnih parcel za enostanovanjsko gradnjo na zgornji terasi:
– kota gotovega terena: je omejena z zgornjo in spodnjo višino kote obstoječega terena (± 0,50 m) m n.v.;
– tlorisni gabariti: objekt vzdolžne oblike v smeri JZ-SV s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine 8,00 m(± 2,50 m), dolžine 12,00 m (± 2,50 m), dopustna je tudi L oblika objekta pri čemer mora daljša stranica slediti smeri JZ–SV;
– višinski gabariti: dopustna etažnost objekta je največ (K) + P + 1 pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 10,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe;
– funkcionalna parcela: velikosti cca. 2000 m2;
– dopustna izraba prostora je določena z FI = 0,3 in FZ = 0,5;
– lega: območje dopustne gradnje objektov je podrobneje določena z gradbeno mejo in mejo pEUP z dopustnimi odmiki;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (v kolikor ni z regulacijskimi črtami ali s tem PIP-om določeno drugače) je določen s skupnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN Pivka (80. člen);
– dostop se uredi preko zgornje dostopne poti (ločeno od posestva), lega objektov z zamiki objektov upošteva osončenost in panoramske razglede.
(10) Usmeritve za objekt z oznako b v območju funkcionalnih parcel za enostanovanjsko gradnjo na zgornji terasi:
– kota gotovega terena: je omejena z zgornjo in spodnjo višino kote obstoječega terena (± 0,50 m) m n.v.;
– tlorisni gabariti: objekt vzdolžne oblike v smeri JZ-SV s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine 8,00 m(± 2,50 m), dolžine 12,00 m (± 2,50 m), dopustna je tudi L oblika objekta pri čemer mora daljša stranica slediti smeri JZ-SV;
– višinski gabariti: dopustna etažnost vstopnega objekta je največ (K) + P + 1 pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 10,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe;
– funkcionalna parcela: velikosti cca. 1000 m2;
– dopustna izraba prostora je določena z FI = 0,3 in FZ = 0,5;
– lega: območje dopustne gradnje objektov je podrobneje določena z gradbeno mejo in mejo pEUP z dopustnimi odmiki;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (v kolikor ni z regulacijskimi črtami ali s tem PIP-om določeno drugače) je določen s skupnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN Pivka (80. člen);
– dostop se uredi preko zgornje dostopne poti (ločeno od posestva), lega objektov z zamiki objektov upošteva osončenost in panoramske razglede.
(11) Usmeritve za objekt z oznako c v območju funkcionalnih parcel za enostanovanjsko gradnjo na zgornji terasi:
– kota gotovega terena: je omejena z zgornjo in spodnjo višino kote obstoječega terena (± 0,50 m) m n.v.;
– tlorisni gabariti: objekt vzdolžne oblike v smeri SZ-JV ali JZ-SV s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine 8,00 m (± 2,50 m), dolžine 12,00 m (± 2,50 m), dopustna je tudi L oblika objekta pri čemer mora daljša stranica slediti smeri SZ–JV ali JZ–SV;
– višinski gabariti: dopustna etažnost vstopnega objekta je največ (K) + P + M pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 9,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe;
– funkcionalna parcela: velikosti do 1000 m2;
– dopustna izraba prostora je določena z FI = 0,3 in FZ = 0,5;
– lega: območje dopustne gradnje objektov je podrobneje določena z gradbeno mejo in mejo pEUP z dopustnimi odmiki; lega objektov upošteva obvezni odmik od zahodne meje parcele 13,0 m zaradi osončenosti in panoramskih razgledov;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (v kolikor ni z regulacijskimi črtami ali s tem PIP-om določeno drugače) je določen s skupnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN Pivka (80. člen);
– dostop se uredi preko spodnje dostopne poti (ločeno od posestva).
(12) Usmeritve za rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture:
– del območja EUP TR 05/3 se naveže na ureditev javnega vodovodnega omrežja preko parc. št. 2697 k. o. Trnje do priključitve na obstoječe javno vodovodno omrežje PEHD 110 mm v cestnem telesu javne poti na parc. št. 2698 k.o. Trnje;
– del območja EUP TR 05/3 se naveže na ureditev javnega kanalizacijskega omrežja do priključitve na načrtovano kanalizacijsko omrežje v cestnem telesu javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622 v vaškem središču; do izvedbe javnega kanalizacijskega omrežja je dopustna izvedba malih (bioloških) čistilnih naprav oziroma nepropustnih greznic v okviru funkcionalnih parcel z oznako P1, P2 in P3 v skladu s pogoji upravljavca.
(13) Dopustna odstopanja:
– usmeritev daljše stranice objektov lahko le konceptualno vzporedna s plastnicami terena,
– v dimenzije višinskih gabaritov niso vštete inštalacijske in tehnološke naprave in oprema (npr.: dimniki, inštalacijski jaški, ipd.),
– tlorisni gabariti navzdol niso omejeni.
(14) Pomožni objekti – v območju EUP TR 05 so dopustni pomožni objekti za glede na posamezno vrsto PNRP v skladu s kupnimi PIP SD OPN Pivka, ne glede na prej navedeno pa so dopustni:
– škarpe in podporni zidovi,
– postavitve začasnih objektov,
– urbana oprema, spominska obeležja in fontane,
– izvedba geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa, sončni kolektorji in fotovoltaične celice ter druge oblike energetsko varčnih načinov ogrevanja,
– pomožni cestni objekti,
– komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi in naprave ter priključki,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja na nevpadljivih lokacijah.
(15) Grafični del pPIP TR 05 obsega:
– List 8.1: Karta usmeritev za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) – programska karta, Merilo 1:500
– List 8.2: Karta usmeritev za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) – usmeritve za lego in velikost objektov, Merilo 1:500.
178.e člen 
(PIP(OPPN) za PA 01/7)
(1) Vsebina prostorskih izvedbenih pogojev v vsebini in natančnosti OPPN za območje EUP PA 01/7 (v nadalj.: PIP(OPPN) PA 01/7):
– območje PIP(OPPN) ter opredelitev EUP in pEUP ter pPNRP;
– opis vplivov in povezav;
– načrtovane prostorske ureditve;
– koncept ureditve, načrt parcelacije ter lokacijski pogoji;
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priključevanja na GJI;
– etapnost in dopustna odstopanja;
– opis rešitev in ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Grafični del PIP(OPPN) PA 01/7 obsega:
– List 9.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:500;
– List 9.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500;
– List 9.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 9.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500;
– List 9.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, Merilo 1:1.000,
– List 9.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500;
– območje PIP(OPPN) PA 01/7, podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP PA 01/7 so prikazane v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN), List 11.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:500.
(3) Območje EUP PA 01/7 obsega 1,2 ha in sicer obsega zemljišča s parc. št.: 732/2, 732/3, del 732/4, del 733, del 941/3, del 950, del 952/1, vse k.o. Palčje
(4) Območje EUP PA 01/7 je podrobneje opredeljeno kot pEUP PA 01/7 s pPNRP z grafično oznako SK: območje podeželskega naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko pozidavo.
(5) Območje EUP PA 01/7 se nahaja:
– v območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (v nadalj.: KP PPJ) v neposredni bližini največjega presihajočega jezera – Palškega jezera;
– na severnem robu naselja Palčje v območju reliefnega robu, ki sega od 584 m n.v. do 592 m n.v.;
– v neposredni bližini izpostavljeno lokacijo na razgledni točki z vedutnim pogledom na Palško jezero, vendar je ožje območje mentalno in fizično ločeno območje od Palškega jezera, saj je umaknjeno v severovzhodno brežino in ohranja prost razgled na jezero in obdajajočo kraško krajino;
– primerno oddaljeno od območja pretežno stanovanjskih objektov za razvoj kmetijske dejavnosti a še vedno v neposredni bližini naselja;
– se priključuje na javno pot preko zemljišča s parc. št. 733, k.o. Palčje.
(6) Območje PIP(OPPN) PA 01/7, podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP PA 01/7 je prikazano v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN), List 11.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:500.
(7) Opis vplivov in povezav:
– območje EUP PA 01/7 se nahaja v neposredni bližini javne poti in naselja Palčje, ki predstavlja manj pomembno lokalno središče in turistično središče;
– razmestitev dejavnosti in objektov je določena ob upoštevanju značilnosti kulturne krajine Pivških presihajočih jezer (v nadalj.: PPJ), vizualne izpostavljenosti območja, orientiranosti in ekspozicije terena ter drugih uporabnikov prostora: obstoječi pretežno stanovanjski objekti ter območja kmetij z gospodarskimi dejavnostmi (lesna dejavnost, turizem) ter območja pašnikov severozahodno, severovzhodno in severno od območja;
– realizacija načrtovane prostorske ureditve kljub vizualni izpostavljenosti širšega območja ne bo vplivala na vedutni pogled na Plaško jezero saj je ožje območje mentalno in fizično ločeno območje od Palškega jezera (umaknjeno je v severovzhodno brežino in ohranja prost razgled na jezero in obdajajočo kraško krajino);
– realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila realizacijo kmetijskega posestva (izboljšava stanja glede zagotavljanja pogojev za ohranjanje kulturne krajine PPJ) pri čemer bodo upoštevane značilnosti kulturne krajine PPJ ter vizija KP PPJ.
(8) Načrtovani objekti v območju PIP(OPPN) PA 01/7:
– načrtovani osnovni objekti: CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe, CC-SI 11210 Dvostanovanjske stavbe, CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe in sicer le kot pisarna za lastne potrebe, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, CC-SI 12712 Stavbe za rejo živali, CC-SI 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, CC-SI 12650 Stavbe za šport;
– načrtovani gradbeno inženirski objekti (dopolnilne vsebine): CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi, CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne naprave, CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, CC-SI 24110 Športna igrišča, CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje;
– vsi navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih funkcionalnih parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne funkcionalne parcele.
(9) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti so v območju PIP(OPPN) PA 01/7 dopustne dejavnosti:
– osnovna dejavnost: bivanje in A.01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve;
– druge dopustne dejavnosti: dopustne so tudi dopolnilne dejavnosti (npr. M. Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, P.85 Izobraževanje, ipd.) pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju posameznih parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne parcele;
– v območju PIP(OPPN) PA 01/7 je dopustna tudi izvedba sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstruiranega ali novozgrajenega objekta, geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.
(10) Dopustne gradnje in druga dela:
– gradnje novih objektov ter urejanje javnih in drugih zelenih površin;
– poleg v prejšnji alineji navedenih gradenj in drugih del, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe po tem členu dopustne rekonstrukcije, vzdrževalna dela in gradnja novih objektov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje ne glede na druge pogoje tega odloka.
(11) Pomožni objekti:
– dopustni so pomožni objekti v skladu z 88. členom odloka, ki opredeljuje dopustnost pomožnih objektov;
– dodatni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin v območju PIP(OPPN) PI 25.
(12) Koncept prostorske ureditve, karakteristični prerezi in lokacijski pogoji so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN):
– List 9.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500;
– List 9.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 9.3.: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehn. elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500;
– List 9.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.
(13) Koncept ureditve območje:
– sledi strukturi v naselju Palčje in sicer se ponovi strukturni sklop niza objektov okoli zelenih površin;
– temelji na umestitvi načrtovanih grajenih objektov na ambientalno manj pestre in izpostavljene lokacije (v reliefni rob na severovzhodni strani) in tako omogoča ohranitev panoramskega razgleda na jezero s smeri naselja Palčje (vstopna točka do jezera), ohranitev doživljajsko in ambientalno kvalitetnih površin;
– stanovanjska hiša je umeščena na skrajni severni rob grajenega območja, ki predstavlja cca 8,00 m nižjo lego od izhodišče razgledne točke na koti 591.50 m n.v. (1. nadstropje) z delno vkopano pritlično etažo na koti 588.50 m n. v.; smer objekta sledi plastnicam reliefa pri čemer je sam objekt oblikovan tako, da izkorišča naravne danosti lokacije (vetrovnost, razgledi, odprte bivalne površine na topli južni legi);
– eno etažno višino nižje je v reliefni rob umeščen gospodarski objekt, ki je zasnovan v dveh etažah – zgornja etaža (senik) se ujema z etažo pritličja stanovanjske hiše, spodnja pa se nahaja na koti 584.50 m n.v. (nivo pašnikov pod reliefnim robom), kjer skupaj s hlevom in (pokritim) lonžirnim krogom tvori zaprto gospodarsko območje posestva;
– na najnižji koti se nahaja še enoetažni objekt hlev, ki je postavljen pred reliefni hrbet neposredno za drevoredom, ki loči pašnike od gospodarskega območja objektov;
– za drevoredom med reliefnim hrbtom in manjšo vzpetino je umeščen še (pokrit) lonžirni krog, ki zaključuje gospodarsko celoto;
– hlev, gospodarski objekt in pokrit lonžirni krog se odpirajo na enotno skupno dvorišče, za nemoteno funkcioniranje dela na posestvu;
– zgornji zahodni in jugozahodni del ravnice se ohrani kot odprte zelene površine.
(13) V območju PIP(OPPN) PA 01/7 so opredeljene nove funkcionalne parcele, ki so prikazane v spodnji tabeli:
Ime pEUP
Oznaka pPNRP
Oznaka parcele
Ime načrtovane parcele
Načrtovane prostorske ureditve
PA 01/7
SK
P1
Parcela – stanovanjski objekt
Ureditev stanovanjskega objekta
P2
Parcela – kmetijski objekti
Ureditev kmetijskih objektov (hlev, gospodarsko poslopje …)
P3
Dostopna pot
Ureditev (dostopne) poti
P4
Zelene površine
Ohranitev zelenih površin
P5
Dostopna pot
Ureditev (javne) poti
– načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 11.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.
(14) Lokacijski pogoji glede dopustne izrabe v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so določena z dopustnimi tlorisnimi in višinskimi gabariti objektov.
(15) Lokacijski pogoji glede lege objektov v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so določena z dopustnimi odmiki in regulacijskimi črtami in sicer z GM in RL za določitev poteka osi slemena objektov (v nadalj.: RLsleme) in sicer so:
– lega objektov je določena z mejami načrtovanih funkcionalnih parcel, legami GM, RL-sleme in mejami pEUP;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) je določen z lego GM;
– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) je 2,0 m z izjemo minimalnega dopustnega odmika za ureditev nepokritih parkirnih mest, podpornih zidov in ograj;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove je 1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za ograje je 0,50 m.
(16) Lokacijski pogoji glede oblikovanja stavb v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so:
– oblikovanje stavb se mora zgledovati po značilnem kvalitetnem vzorcu oblikovanja v naselju Palčje oziroma zgornje pivški kotlini; osnovna oblika je vzdolžen objekt, vzporeden s plastnicami terena, dopustni so oblikovalski poudarki (v tlorisu in fasadah objekta);
– oblikovanje streh: osnovna oblika strehe je (strma) dvokapnica; sleme dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta; za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo frčade ali strešna okna, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe, z izjemo strešnih oken; dopustna je izvedba zelene strehe;
– merila in pogoji za oblikovanje fasad: izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po značilnih izvornih kvalitetnih vzorcih v naselju.
(17) Lokacijski pogoji glede oblikovanja utrjenih površin v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so:
– tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami;
– tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje z uporabo makadama, asfaltiranjem, naravno oblikovanimi tlaki ipd.;
– posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba svetlečih materialov ni dopustna;
– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.
(18) Lokacijski pogoji za funkcionalni parceli z oznako P1 in P2:
– načrtuje se ureditev stanovanjskega objekta in funkcionalnih objektov (hlev, gospodarsko poslopje z večnamensko vsebino in pokrit lonžirni krog);
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo:novogradnja enega stanovanjskega objekta z oznako a na funkcionalni parceli z oznako P1; novogradnja največ treh objektov za potrebe konjeniške dejavnosti in sicer objekta z oznako b1 (ureditev hleva), objekta z oznako b2 (ureditev gospodarskega poslopja z večnamensko vsebino) in objekta z oznako b3 (ureditev pokritega lonžirnega kroga) na funkcionalni parceli z oznako P2; ureditev funkcionalnih utrjenih površin (površine za mirujoči promet, dvorišče, intervencijske poti) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: garaže, nadstreški, gnojiščne jame, odprt izpust, vodnjaki, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli; ureditev odprtih zelenih površin (terasa, vrt, druge zelene površine) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: vrtne ute, terase, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli; premostitev manjših višinskih razlik z ozelenjenimi brežinami z naklonom v razmerju višina: širna vsaj 2:3 (izjemoma je dopustna premostitev z ozelenjenimi podpornimi zidovi); ureditev priključka na dostopno pot ter na drugo gospodarsko javno infrastrukturo;
– gabariti objekta z oznako a: t kota gotovega terena spodnje etaže (pritličja): 588.50 m n.v.; tlorisni gabariti: objekt pretežno vzdolžne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine max. 10,00 m, dolžine max. 30,00 m, dopustna je tudi L oblika objekta pri čemer mora daljša stranica slediti smeri objekta, določenega z merili za lego objektov; višinski gabariti: dopustna etažnost stavb je (k) + P + M ali (k) + P +1 z najvišjo točko stavbe 11,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca;
– gabariti objekta z oznako b1: kota gotovega terena spodnje etaže (pritličja): 584.50 m n.v.; tlorisni gabariti: objekt vzdolžne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine max. 12,50 m, dolžine 30,00 m, dopustna je tudi L oblika objekta pri čemer mora daljša stranica slediti smeri objekta, določenega z merili za lego objektov; višinski gabariti: dopustna etažnost stavb je (k) + P z najvišjo točko stavbe 10,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca;
– gabariti objekta z oznako b2: kota gotovega terena spodnje etaže (pritličja): 584.50 m n.v.; tlorisni gabariti: objekt vzdolžne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine max. 10,00 m, dolžine 25,00 m, dopustna je tudi L oblika objekta pri čemer mora daljša stranica slediti smeri objekta, določenega z merili za lego objektov; višinski gabariti: dopustna etažnost stavb je (k) + P + M ali (k) + P + 1 z najvišjo točko stavbe 12,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca;
– gabariti objekta z oznako b3: kota gotovega terena spodnje etaže (pritličja): 584.50 m n.v.; tlorisni gabariti: objekt kvadratne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine max. 20,00 m, dolžine 22,00 m, dopustna je tudi vzdolžna oblika objekta pri čemer mora daljša stranica slediti smeri objekta, določenega z merili za lego objektov; višinski gabariti: dopustna etažnost stavb je (k) + P z najvišjo točko stavbe 12,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca.
(19) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P3:
– na njen se načrtuje ureditev notranje dostopne poti;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: ureditev notranje dostopne poti v širini 4,00 m; ureditev gospodarske javne infrastrukture oziroma priključkov na omrežje gospodarske javne infrastrukture.
(20) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P3 so določeni v členu, ki določa zasnovo projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture.
(21) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P4:
– na njen se načrtuje ohranitev zelenih površin;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: ureditev (ohranitev) zelenih površin bodisi kot travniških površin; ohranja se kota obstoječega terena, dopustne so preureditve terena do ± 1,00 m; dopustna je ohranitev obstoječih poljskih poti in ureditev morebitnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ter pomožnih objektov;
– oblikovanje urejenih zelenih površin: pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone vrste rastlin in krajinske značilnosti; brežine se ureja sonaravno.
(22) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P5:
– na njen se načrtuje (pre)ureditev nekategorizirane poti;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: (pre)ureditev poti v javno pot; ureditev gospodarske javne infrastrukture oziroma priključkov na omrežje gospodarske javne infrastrukture;
– drugi lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P5 so določeni v poglavju Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture.
(23) Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priključevanja na GJI so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN):
– List 11.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro Merilo 1:2.000.
(24) Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture:
– cilji prometnega urejanja: urediti javno pot do območja Palškega jezera v okviru funkcionalne parcele z oznako P5 v skladu z režimom v KP PPJ (osebni in tovorni promet dovoljen izključno za uporabnike območja PA 01/7 ter za lastnike zemljišč za dostop do zemljišč); ureditev priključkov na javno pot in sicer priključek z notranje dostopne poti in funkcionalnega dvorišča na koti 584.50 m n.v.; zagotoviti intervencijsko pot; ureditev površin za mirujoči promet znotraj posamezne parcele;
– merila in pogoji za ureditev javne poti: obstoječa nekategorizirana pot se uredi v skladu z grafičnimi prikazi; lega objekta je določena z mejo pEUP;
– merila in pogoji za priključevanje na javno prometno mrežo: z javne poti se uredi prometne priključke preko notranje dostopne poti na funkcionalni parceli z oznako P3 oziroma neposredno do funkcionalnih parcel z oznakama P1 in P2; intervencijske površine so zagotovljene preko prostih zelenih površin v območju funkcionalne parcele z oznako P4 ter preko travniških površin izven območja;
– v okviru funkcionalnih parcel se skladno s predpisi in normativi ter glede na namembnost in zmogljivost stavb zagotovi zadostne površine za mirujoči promet, manipulacijo in intervencijo.
(25) Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture:
– zasnova obsega ureditev priključka preko funkcionalnih parcel z oznako P3 in P5 do obstoječega javnega vodovodnega omrežja v cestnem telesu javne poti;
– zasnova obsega ureditev priključka na javno elektroenergetskega omrežja preko funkcionalnih parcel z oznako P3 in P5 do obstoječega javnega elektroenergetskega omrežja v cestnem telesu javne poti;
– zasnova obsega ureditev priključka na javno kanalizacijsko omrežje preko funkcionalnih parcel z oznako P3 in P5 do priključitve na načrtovano javno kanalizacijsko omrežje v cestnem telesu javne poti; do izvedbe javnega kanalizacijskega omrežja je dopustna izvedba malih (bioloških) čistilnih naprav oziroma nepropustnih greznic v okviru funkcionalnih parcel z oznako P1 in P2 v skladu s pogoji upravljavca.
(26) Dopustna odstopanja v območju PIP(OPPN) PA 01/7:
– dopustno je odstopanje od obsega in dimenzij in sicer do 10 % posameznega obsega (površine) ali dimenzije tlorisnih gabaritov stavb ter ± 1,00 m od kot nadmorskih višin gotovega terena;
– pri dimenzijah tlorisnih gabaritov se v dopustne gabarite ne štejejo napušči streh;
– pri dimenzijah višinskih gabaritov se v dopustne višine ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, inštalacijski jaški ipd.);
– tlorisni in višinski gabariti navzdol niso omejeni;
– dopustna je oblika posameznih objektov v (konceptualni) obliki črke I ali L; dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovatega tlorisa vendar ti volumni načeloma ne smejo presegati tretjine volumna osnovnega objekta;
– dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da bodo: pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere; ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo;
– dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo;
– dopustna je tudi dodatna podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi lastniki parcele vendar ob upoštevanju meril za lego objektov in pod pogojem, da se načrtovane parcele javnega dobra ohranjajo.
(27) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v skladu z določbami tega Odloka, se lahko v skladu s 93. do vključno 108. členom ZureP-1 in 109. členom ZPNačrt razlasti ali omeji s pravico uporabe za določen čas, kakor tudi obremeni z začasno ali trajno služnostjo.
(28) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, so prikazane kot načrtovano javno dobro in območje načrtovane gradnje omrežja GJI v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 11.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.
(29) PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb za območje pEUP so določeni v splošnih prostorskih izvedbenih pogojih SD OPN Pivka.
178.f člen 
(pPIP za RI 13 in RI 14) 
(1) Območje EUP z oznako RI 13 in RI 14 predstavlja območje s PNRP z grafično oznako:
– BT – Površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev v območju pEUP RI 13/1;
– IK – Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali;
– K2 – Območje drugih kmetijskih zemljišč v območju pEUP RI 14.
(2) Območje EUP RI 13 in RI 14:
– se nahaja na robu doline reke Reke, odmaknjeno na brežino nad glavno prometnico, locirano ob gozdno cesto in ujeto med gozdom in kmetijskimi površinami (pašniki);
– predstavlja območje obstoječe sestavljene domačije z dodanim (razpadajočim) gospodarskim poslopjem;
– meji na zaprto območje krajine (gozd) in je zaradi reliefnih značilnosti neizpostavljeno in ne vpliva bistveno na širšo krajinsko sliko;
– območje EUP RI 13 se nahaja na območju zemljišč s parc. št.: 2525/2-del, 2517/3 in 2880/3-del, vse k.o. Nadanje selo in obsega 0,6 ha;
– območje EUP RI 14 se nahaja na območju zemljišč s parc. št.: 2525/2-del, 2525/3, 2526/1, 2526/2, 2517/2 in 2884-del, vse k.o. Nadanje selo in obsega 4,2 ha.
(2) Območje EUP RI 13 in RI 14 je namenjeno celoviti ureditvi posestva s turistično dejavnostjo in sicer v območju:
– EUP RI 13 ureditev ožjega območja posestva s posebej opredeljenim območjem pretežno turističnega programa z dopolnilnim kmetijskim in območjem z zgolj kmetijskim programom;
– EUP RI 14 ureditev širšega območja posestva z dopustno gradnjo pomožnih kmetijskih objektov.
(3) Načrtovane ureditve v območju:
– EUP RI 13 so: ureditev objekta z oznako a, b, c in d v ožjem območju posestva, ureditev zunanjih prometnih (dostopne poti in površine za mirujoči promet) in funkcionalnih površin (oporni zidovi, dvorišče …) v ožjem območju posestva, ureditev pomožnih objektov za potrebe kmetijske, turistične ali sorodne dejavnosti in ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo;
– EUP RI 14 so: ureditev pašnikov, ureditev pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti in ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(4) Koncept ureditve območja EUP RI 13 in RI 14:
– zasnova upošteva lego obstoječih objektov in se hkrati prilagaja danim značilnostim in strukturam prostora;
– lega, vegetacija, značilnosti reliefa in pogledi v prostoru narekujejo razmestitev programa in sicer se program ožjega posestva ohranja znotraj območja obstoječega posestva z dopolnilnimi novogradnjami.
(5) Načrtovani objekti so glede na klasifikacijo objektov v območju:
– EUP RI 13: CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe, CC-SI 112100 Dvostanovanjske stavbe, CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, CC-SI 12650 Stavbe za šport, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi, CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne naprave, CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, CC-SI 24110 Športna igrišča, CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje;
– EUP RI 14:CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(6) Skupne usmeritve za objekt z oznako a, b, c in d v območju EUP RI 13:
– dopustne gradnje in dela: novogradnje objektov, odstranitev in prenova objektov, ureditev zunanjih površin (npr. vkopi, ureditev pretežno zelenih brežin in premostitev višinskih razlik z opornimi zidovi);
– dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi gabariti in merili za lego objektov (regulacijskimi črtami);
– lega: lega objektov je določena z mejami načrtovanih funkcionalnih parcel, legami GM in RL ter mejami pEUP;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) je določen z lego GM;
– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) je 2,0 m z izjemo minimalnega dopustnega odmika za ureditev nepokritih parkirnih mest, podpornih zidov in ograj,
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove je 1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za ograje je 0,50 m;
– dopustna odstopanja: usmeritev daljše stranice objektov lahko le konceptualno vzporedna s obstoječimi objekti; v dimenzije višinskih gabaritov niso vštete inštalacijske in tehnološke naprave in oprema (npr.: dimniki, inštalacijski jaški ipd.); tlorisni gabariti navzdol niso omejeni;
– v okviru objektov posestva je dopustna ureditev ene ali dveh bivalnih enot za stalno bivanje za potrebe lastnika oziroma upravitelja posestva oziroma zaposlenih v okviru posestva).
(7) Usmeritve za objekt z oznako a v območju EUP RI 13/1:
– dopustne dejavnosti in objekti: programi kmetijske in turistične oziroma sorodne dejavnosti (npr. ureditev osnovnega bivalnega objekta kmetije z turističnimi kapacitetami, apartmajskega objekta, penziona, ipd. z max. obsegom namestitvenih kapacitet za 60 oseb – 15 apartmajev);
– kota gotovega terena: ohranja se obstoječa kota terena (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: eden ali več objektov pretežno vzdolžne oblike (lahko sestavljen kompleks ali oblika L ipd.); daljša stranica je vzporedna z obstoječimi objekti;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P + 1N + M pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 12,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe.
(8) Usmeritve za objekt z oznako b v območju EUP RI 13/1:
– dopustne dejavnosti in objekti: programi kmetijske dejavnosti (npr. ureditev gospodarskega poslopja, hleva, ipd.) in turistične oziroma sorodne dejavnosti;
– kota gotovega terena: ohranja se obstoječa kota terena (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: eden ali več objektov pretežno vzdolžne oblike (lahko sestavljen kompleks ali oblika L, ipd.); daljša stranica je vzporedna z obstoječimi objekti;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P + M pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 10,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe.
(9) Usmeritve za objekt z oznako c v ožjem območju posestva EUP RI 13/1:
– dopustne dejavnosti in objekti: dopolnilne dejavnosti programa kmetijske in turistične oziroma sorodne dejavnosti (npr. nadstrešnice za avtomobile, drugih servisnih objektov, ureditev objektov za potrebe konjeniške ipd.);
– kota gotovega terena: ohranja se obstoječa kota terena (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: eden ali več objektov vzdolžne oblike; daljša stranica je vzporedna z obstoječimi objekti;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 8,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe.
(10) Usmeritve za objekt z oznako d v ožjem območju posestva EUP RI 13/2:
– dopustne dejavnosti in objekti: kmetijska dejavnost (npr. ureditev hleva, gospodarskega poslopja, ureditev objektov za potrebe konjeniške, ipd.);
– kota gotovega terena: kota se prilagaja koti obstoječega terena posestva v pEUP RI 13/1; dopustni so vkopi za izravnavo terena glede na koto obstoječega terena posestva;
– tlorisni gabariti: eden ali več objektov vzdolžne oblike;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P + M pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 10,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe.
(11) Pomožni objekti v območju posestva EUP RI 13 in RI 14: v območju EUP RI 13 in RI 14 so dopustni pomožni objekti za glede na posamezno vrsto PNRP v skladu s skupnimi PIP SD OPN Pivka, ne glede na prej navedeno:
– je dopustna izvedba sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstruiranega ali novozgrajenega objekta, geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa;
– so dopustni pomožni kmetijski objekti (npr.: kmečka lopa, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, gnojišče, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, molzišče, rastlinjak) ter kmetijskim proizvodom in dopolnilni dejavnosti (npr. sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin) in čebelnjaki in sicer so v obsegu največ 150 m2 dopustni vsi z izjemo objektov, namenjenih kmetijskim proizvodom in dopolnilni dejavnosti v dopustnem obsegu največ 80 m2 in kmečke lope v dopustnem obsegu 30m2; dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 m nad koto urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje; oblikovanje: podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3; stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada; strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice; naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta; izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba materialov avtohtonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani.
(14) Grafični del pPIP RI 13 in RI14 obsega:
– List 10.1: Karta usmeritev za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) – programska karta, Merilo 1:1000;
– List 10.2: Karta usmeritev za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) – usmeritve za lego in velikost objektov, Merilo 1:500.
178.g člen 
(pPIP za KA 05/2 in KA 05/4)
(1) Širše območje rekonstrukcije in novogradnje regionalne ceste R3-622/6848 Goriče–Kal predstavlja območje s PNRP z grafično oznako:
– PO – Ostale prometne površine, ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za odvijanje prometa (npr. prometni terminal, ipd.) v območju pEUP KA 05/2 in
– CU – Osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih,vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje v območju pEUP KA 05/4.
(2) Območje, sestavljeno iz EUP KA 05/2 in KA 05/4:
– se nahaja ob križišču regionalne ceste R3-622/6848 Goriče–Kal in glavne državne ceste I. reda G1-6 Pivka–Ilirska Bistrica;
– območje pod glavno državno cesto I. reda G1-6 Pivka–Ilirska Bistrica predstavlja brežino, ki pada v smeri proti severu (do 10°) proti regionalni cesti R3-622/6848 Goriče–Kal in proizvodnim površinam Pivke perutninarstva d.d.;
– območje severno od regionalne ceste R3-622/6848 Goriče –Kal in vzhodno od proizvodnih površin predstavlja prav tako razgiban teren z nakloni do 10°;
– se nahaja na začetku naselja Kal in je zaradi reliefnih značilnosti neizpostavljeno in ne vpliva bistveno na širšo krajinsko sliko;
– območje se nahaja na območju zemljišč s parc. št.: 3112/2-del, 3112/3, 3112/22, 3682/3, 3682/4, 3733/9-del, vse k.o. Kal in 3799/4, 3810/1, 3810/2-del, 3810/3 in 4249, vse k.o. Radohova vas;
– obsega 1,9 ha.
(3) Območje EUP KA 05/2 in KA 05/4 je namenjeno celoviti ureditvi širšega območja rekonstrukcije in novogradnje regionalne ceste R3-622/6848 Goriče–Kal.
(4) Načrtovane ureditve v območju
– pEUP KA 05/2 so: rekonstrukcija in novogradnja regionalne ceste R3-622/6848 Goriče–Kal; ureditev površin za mirujoči promet za potrebe proizvodnega območja celotne EUP KA 05 in morebitnih cestnih priključkov na regionalno cesto Goriče–Kal; ureditev pomožnih objektov in ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
– pEUP KA 05/4 so: ureditev večnamenskega trgovsko-gostinskega objekta; prometna ureditev območja z ureditvijo cestnih priključkov na glavno državno in regionalno cesto ter ureditev površin za mirujoči promet za potrebe proizvodnega območja celotne EUP KA 05; ureditev pomožnih objektov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(5) Koncept ureditve območja EUP KA 05/2 in 05/4:
– zasnova upošteva lego obstoječih objektov in idejno zasnovo rekonstrukcije in novogradnje regionalne ceste R3-622/6848 Goriče –Kal in se hkrati prilagaja danim značilnostim in strukturam prostora;
– prometna ureditev in značilnosti reliefa narekujejo razmestitev programa in sicer se program večnamenskega trgovsko-gostinskega objekta umesti ob glavno državno cesto in tako zagotovi dostop tako z glavne državne kot tudi z regionalne ceste.
(6) Načrtovani objekti v območju EUP KA 05/2 in 05/4 so glede na klasifikacijo objektov:
– stavbe: CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe, CC-SI 12301 Trgovske stavbe, CC-SI 12302 Sejemske dvorane, razstavišča, CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, CC-SI 12420 Garažne stavbe, CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice, CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje;
– gradbeno inženirski objekti: CC-SI 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste, CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, CC-SI 21410 Mostovi in viadukti, CC-SI 21420 Predori in podhodi, CC-SI 22121 Daljinski vodovodi, CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi, CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne naprave, CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje;
– dopustna je tudi izvedba sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstruiranega ali novozgrajenega objekta, geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.
(7) Skupne usmeritve za objekte v območju EUP KA 05/4:
– dopustne gradnje in dela: novogradnje objektov, odstranitev in prenova objektov, ureditev zunanjih površin (npr. vkopi, ureditev pretežno zelenih brežin in premostitev višinskih razlik z opornimi zidovi);
– dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi gabariti in merili za lego objektov (regulacijskimi črtami);
– lega: lega objektov je določena z mejami načrtovanih funkcionalnih parcel, legami GM in RL ter mejami pEUP;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) je določen z lego GM;
– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) je 2,0 m z izjemo minimalnega dopustnega odmika za ureditev nepokritih parkirnih mest, podpornih zidov in ograj;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove je 1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za ograje je 0,50 m;
– dopustna odstopanja: v dimenzije višinskih gabaritov niso vštete inštalacijske in tehnološke naprave in oprema (npr.: dimniki, inštalacijski jaški ipd.); tlorisni gabariti navzdol niso omejeni.
(8) Usmeritve za objekt z oznako a:
– dopustne dejavnosti in objekti: programi trgovske, gostinske in muzejske (konferenčne) in turistične oziroma sorodne dejavnosti (npr. ureditev večnamenskega trgovsko-gostinskega objekta z večnamenskim prostorom, ipd.);
– kota gotovega terena: delno preoblikovanje terena (z brežinami in opornimi zidovi) in sicer je načrtovana kota terena 503.00 m n.v. (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: en objekt pretežno vzdolžne oblike (lahko sestavljen kompleks ali oblika L ipd.);
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P + 1N pri čemer je največja dopustna višina stavbe 10,00 m merjeno od točke terena na strani ob glavni državni cesti (kota 507.50 m n.v.).
(9) Usmeritve za objekt z oznako c1 in c2:
– dopustne dejavnosti in objekti: ureditev cestnih priključkov na glavno državno cesto za osebni promet in regionalno cesto za osebni in tovorni promet;
– kota gotovega terena: kota se prilagaja koti cestnih teles
– Usmeritve za objekt z oznako p1 in p2:
– dopustne dejavnosti in objekti: ureditev notranjih dostopnih poti in površin za mirujoči promet vključno z pomožnimi ureditvami (npr. nadstrešnice za avtomobile),
– kota gotovega terena: delno preoblikovanje terena (z brežinami in opornimi zidovi) in sicer se ureditve objekta z oznako p1 prilagajajo koti regionalne ceste in načrtovanega objekta z oznako a, ureditve objekta z oznako p2 pa koti glavne državne ceste in načrtovanega objekta z oznako a.
(10) Skupne usmeritve za objekte v območju EUP KA 05/2 in KA 05/4:
– dopustne gradnje in dela: novogradnje objektov, odstranitev in prenova objektov, ureditev zunanjih površin (npr. vkopi, ureditev pretežno zelenih brežin in premostitev višinskih razlik z opornimi zidovi);
– rekonstrukcija in novogradnja regionalne ceste R3-622/6848 Goriče–Kal v skladu z veljavnimi predpisi;
– ureditev površin za mirujoči promet za potrebe proizvodnega območja celotne EUP KA 05 in morebitnih cestnih priključkov na regionalno cesto Goriče–Kal v zaledju regionalne ceste;
– ureditev pomožnih objektov in ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) je določen z lego GM;
– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) je 2,0 m z izjemo minimalnega dopustnega odmika za ureditev nepokritih parkirnih mest, podpornih zidov in ograj;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove je 1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za ograje je 0,50 m;
– dopustna odstopanja: v dimenzije višinskih gabaritov niso vštete inštalacijske in tehnološke naprave in oprema (npr.: dimniki, inštalacijski jaški, ipd.); tlorisni gabariti navzdol niso omejeni.
(11) Pomožni objekti v območju posestva EUP KA 05/2 in KA 05/4:
– dopustni so pomožni objekti v skladu z 88. členom odloka, ki opredeljuje dopustnost pomožnih objektov;
– dodatni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin v območju pPIP KA 05/2 in 05/4.
(14) Grafični del pPIP za KA 05/2 in KA 05/4 obsega:
– List 11.1: Karta usmeritev za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) – programska karta, Merilo 1:1000;
– List 11.2: Karta usmeritev za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) – usmeritve za lego in velikost objektov, Merilo 1:500.
178.h člen 
(pPIP za ureditev poti v odprtem prostoru) 
(1) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za ureditev poti v odprtem prostoru na območju PNRP z grafično oznako K in G so določeni za:
– širše območje Petelinjskega in Palškega jezera
– širše območje Parskega, Velikega in Malega Drskovškega in Velikega in Malega Zagorskega jezera
– območje Zagorje/Šilentabor – Narin – Pivka
– območje Javornikov (sever)
– območje Javornikov (jug)
– širše območje Košanske doline
– širše območje Pivke.
(2) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za ureditev poti v odprtem prostoru (pPIP poti) so prikazani v grafičnem delu:
– list 12.1: Podrobni PIP za širše območje Petelinjskega in Palškega jezera
– list 12/SP1: Analiza stanja širšega območja Petelinjskega in Palškega jezera
– list 12.2: Podrobni PIP za širše območje Parskega, Velikega in Malega Drskovškega in Velikega in Malega Zagorskega jezera
– list 12/SP2: Analiza stanja širšega območja Parskega, Velikega in Malega Drskovškega in Velikega in Malega Zagorskega jezera
– list 12.3: Podrobni PIP za območje Zagorje/Šilentabor – Narin – Pivka
– list 12/SP3: Analiza stanja območja Zagorje/Šilentabor – Narin – Pivka;
– list 12.4: Podrobni PIP za širše območje Pivke
– list 12.5: Podrobni PIP za širše območje Košanske doline.
(3) S pPIP poti je določen:
– načrtovan sistem poti,
– usmeritve za lego objektov in
– usmeritve za določitev javnega dobra.
(4) Načrtovane poti so opredeljene z oznako:
– osnovna krožna pot (do jezer) kot povezovalne poti med jezeri, ki poteka po obstoječih poteh;
– krožne poti okoli/do jezera kot dostopne poti do posameznih presihajočih jezer, ki potekajo po obstoječih poteh;
– krožne poti okoli/do jezera – neurejeno stanje kot dostopne poti do posameznih presihajočih jezer, kjer je nujna ureditev poti zaradi neustreznega dejanskega stanja (zaraščenost, neobstoj poti);
– alternativna pot kot variantna pot prej navedenih poti;
– alternativna pot – neurejeno stanje (načrtovana je ureditev poti) kot variantna pot prej navedenih poti, kjer je nujna ureditev poti zaradi neustreznega dejanskega stanja (zaraščenost, neobstoj poti);
– poplavljena pot kot krožne poti okoli jezer, ki so del časa poplavljene;
– kolesarska pot (steza);
– povezovalna pot (do drugih znamenitosti) – neurejeno stanje (načrtovana je dolgoročna ureditev poti);
– obstoječa povezovalna pot (do drugih znamenitosti).
(5) Koncept načrtovanega sistema poti je določen glede na analizo tehničnega stanja poti in ambientalne analize širšega območja poti, ki je prikazana v grafičnem delu. Pri podrobnješem načrtovanju in posegih v prostor je potrebno upoštevati, da vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Navedeno je potrebno obvezno upoštevati še posebej pri določitvi loakcije počivališč.
(6) Skupne usmeritve za lego objektov so prikazane v grafičnem delu in sicer so opredeljena:
– območja ureditve turistične infrastrukture v območju območja Petelinjskega, Palškega, Parskega, Velikega in Malega Drskovškega ter Velikega in Malega Zagorskega jezera in območju Zagorje/Šilentabor – Narin – Pivka;
– območja ureditve razgledne ploščadi v območju Petelinjskega jezera (dopustni lokaciji ob južnem in jugozahodnem delu obale) in Palškega jezera (dopustna lokacije ob južnem in jugozahodnem delu obale) pri čemer razgledne ploščadi ne smejo presegati dolžine 100,0 m in višine 10,0 m, nanje je lahko nameščena opazovalnica za ptice/divjad izhajajoč iz IDZ v prilogi tega akta;območje ureditve neurejenih poti v območjih neurejenega stanja alternativne ali krožne poti okoli/do jezer v območju območja Petelinjskega, Palškega, Parskega, Velikega in Malega Drskovškega ter Velikega in Malega Zagorskega jezera;
– območja, kjer ni dopustna gradnja niti pomožnih objektov niti ograj za pašnike v območju območja Petelinjskega, Palškega, Parskega, Velikega in Malega Drskovškega ter Velikega in Malega Zagorskega jezera;
– območja čiščenja podrasti, kjer je dopusten tudi posek posamičnih dreves za ureditev razglednih točk (ploščadi) v območju območja Petelinjskega, Palškega, Parskega, Velikega in Malega Drskovškega ter Velikega in Malega Zagorskega jezera;
– območja ohranjanja odprtega prostora, kjer se ohranja odprt prostor z namenom zagotavljati vedutne poglede na presihajoča jezera oziroma druge znamenitosti;
– območja ohranjanja gozdnega prostora.
(7) Posebne usmeritve za ureditev poti v odprtem prostoru so:
– v območju poti, opredeljenih s tem členom, je dopustna postavitev usmerjevalnih tabel;
– alternativna pot – neurejeno stanje pot vzhodno od Palškega jezera, in sicer zahodno od vzpetine Hrbec, ki vodi k Matijevi jami se uredi največ v širini steze (npr. 1.00 m) v izvedbi brez zemeljskih del;
– alternativna pot – neurejeno stanje krožna pot okoli Petelinjskega jezera – odsek vzhodno od jezera se uredi največ v širini steze (npr. 1.00 m) v izvedbi brez zemeljskih del;
– alternativna pot – neurejeno stanje poti na ožjem območju jezer od Velikega Drskovškega jezera do Malega in Velikega Zagorskega jezera: dostop z motornimi vozili je dopusten zgolj za lastnike zemljišč;
– okrog Petelinjskega jezera je v območju 100,0 m pasu od meje naravne vrednote Petelinjsko jezero nedopustno vsakršno krčenje gozdnega prostora z izjemo ukrepov s ciljem zagotavljanja ugodnih pogojev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov.
(8) Vse v tem členu opredeljene načrtovane prostorske ureditve (poti in druge ureditve) se lahko umestijo le kot parkovna infrastruktura KP PPJ.«
79. člen 
Za peto alinejo 180. člena se dodata novi šesta in sedma alineja, ki se glasita:
»– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Parka vojaške zgodovine (Uradni list RS, št. 78/12),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje središče Pivke (Uradni list RS, št. 62/13).«
80. člen 
Spremeni se 181. člen Odloka tako, da se glasi:
»181. člen
(skupni PIP glede odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev) 
(1) Skupni PIP glede odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev velja za celotno območje Občine Pivka (vse enote urejanja prostora), razen če je s posebnimi ali podrobnimi PIP določeno drugače.
(2) Odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih s tem odlokom, so dopustna pri obstoječih legalno zgrajenih objektih, ki se rekonstruirajo, dograjujejo ali se jim spreminja namembnost, če izpolnjujejo vse tri pogoje hkrati:
– so pogoji za gradnjo v izdanem gradbenem ali uporabnem dovoljenju za obstoječi objekt v neskladju s prostorskimi izvedbenimi pogoji Odloka,
– se uporabna površina ne povečuje za več kot 30 %,
– če bi prilagajanje prostorskim izvedbenim pogojem, določenim s tem odlokom, pomenilo nesorazmerno visoke stroške konstrukcijskih prilagoditev ali bi objekt zaradi upoštevanja prostorsko izvedbenih pogojev poslabšal dosežene kakovosti v soseščini objekta.
(2) Odstopanja od skupnih in posebnih PIP o velikosti in oblikovanju objektov so dopustna:
– za kompleksne prostorske ureditve, katerih oblikovanje se določi v OPPN,
– pri dominantah v prostoru (cerkve, kapelice, spominska obeležja in podobno), pri objektih javnega pomena in pomembnejših nestanovanjskih objektih,
– kadar se z različnostjo poudari pomembno drugačen program objekta v prostoru,
– kadar se glede na pomen objekta vzpostavi nova prostorska dominanta,
– kadar se ustvarjajo nove povezave ali odprte površine v prostoru (cestni koridorji, trgi ipd.).«
81. člen 
Priloga 1 Odloka se nadomesti z novo prilogo 1, razen za območje rekonstrukcija in prestavitve dela glavne državne ceste G1-6 v delu naselja Pivka: EUP z oznako PI 51.
82. člen 
Priloga 2 Odloka se nadomesti z novo prilogo 2.
83. člen 
Priloga 3 Odloka se nadomesti z novo prilogo 3.
84. člen 
(dokončanje že začetih postopkov) 
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo Odloka, se lahko končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
85. člen 
(veljavnost obveznih razlag) 
Z uveljavitvijo SD OPN Pivka prenehajo veljati obvezne razlage, in sicer:
– obvezna razlaga zelene cezure iz Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/11);
– obvezna razlaga podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za pEUP PR 01/1 na parc. št. 1013 in 1015, vse k.o. Parje, iz Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 62/13);
– obvezna razlaga točke 3.2.6 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, oblikovanja in lege nezahtevnih in enostavnih objektov, ki vsebuje 88., 89., 90. in 91. člen, in Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po podrobni namenski rabi prostora iz Priloge 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 62/13);
– obvezna razlaga 181. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 79/11 – obvezna razlaga, 62/13 – obvezna razlaga, 17/14 – Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna) (Uradni list RS, št. 60/15).
86. člen 
(hramba OPN) 
SD OPN Pivka je izdelan v digitalni obliki in tiskan v štirih (4) izvodih v analogni obliki. SD OPN Pivka je v analogni in digitalni obliki na vpogled na sedežu Občine Pivka, hrani pa se na Upravni enoti Postojna in na pristojnem ministrstvu.
87. člen 
(dostopnost prostorskega akta) 
Ta Odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu občine in na spletnih straneh občine.
88. člen 
(veljavnost Odloka) 
Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-22/2018
Pivka, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti