Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2301. Odlok o turistični taksi v Občini Vipava, stran 7311.

  
Na podlagi 13., 16.–25. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 30. redni seji dne 7. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Vipava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Odlok o turistični taksi v Občini Vipava(v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične takse in prisilno izterjavo,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
Odlok velja na območju Občine Vipava.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
2. člen
Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu.
Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 eura.
Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse.
III. OPROSTITVE 
3. člen 
(1) Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
(2) Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
IV. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE IN PRISILNA IZTERJAVA 
4. člen 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1).
Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Turistično in promocijsko takso zavezanci do 25. dne v mesecu za pretekli mesec nakazujejo na poseben račun občine, ki ga občina objavi na svoji spletni strani.
Občina prejeto promocijsko takso v osmih dneh po prejemu vseh promocijskih taks za pretekli mesec prenakaže na poseben račun agencije iz 5. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1).
Prisilno izterjavo neplačane turistične in promocijske takse opravlja pristojni davčni organ.
V. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
5. člen
Osebe iz prvega odstavka 4. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
Osebe iz prvega odstavka 4. člena tega odloka evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
VI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
6. člen 
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen občinski inšpekcijski organ.
7. člen 
Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno s 5. členom tega odloka.
Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen
Do dne 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje v višini 1,27 evra, od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
Oprostitve plačevanja turistične takse iz 3. člena se začnejo uporabljati z naslednjim mesecem od začetka veljavnosti tega odloka.
Do 31. 12. 2018 veljajo tudi oprostitve plačevanja turistične takse:
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice
– turistično takso v višini 50 % plačujejo turisti v kampih.
9. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 18/10).
Št. 007-0002/2018
Vipava, dne 7. junija 2018
 
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost