Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2193. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018, stran 7103.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba, na 40. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018 
1. člen 
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/18) tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.964.232,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.065.847,00
70
DAVČNI PRIHODKI
4.206.752,00
700
Davki na dohodek in dobiček
3.166.502,00
703
Davki na premoženje
1.006.268,00
704
Domači davki na blago in storitve
33.982,00
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.859.095,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.322.522,00
711
Takse in pristojbine
3.000,00
712
Denarne kazni
21.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.000,00
714
Drugi nedavčni prihodki
511.573,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
287.720,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
205.453,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
82.267,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
610.665,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
384.072,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
226.593,00
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.722.325,23
40
TEKOČI ODHODKI
2.556.932,64
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
725.453,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
109.746,00
402
Izdatki za blago in storitve
1.691.733,64
403
Plačila domačih obresti
10.000,00
409
Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.283.204,59
410
Subvencije
274.244,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
306.415,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
252.086,00
413
Drugi tekoči domači transferi
1.450.459,59
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.788.988,00
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.788.988,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
93.200,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
20.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
73.200,00
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–758.093,23
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
24.838,89
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
24.838,89
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–24.938,89
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
136.368,00
50
ZADOLŽEVANJE
136.368,00
500
Domače zadolževanje
136.368,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
318.603,00
55
ODPLAČILA DOLGA
318.603,00
550
Odplačila domačega dolga
318.603,00
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–965.167,12
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)
–182.235,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
758.093,23
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
968.993,00
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 10. člena Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/18) tako, da se na novo glasi:
»(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 136.368,00 evrov. Občina se lahko zadolži za naslednje investicije: (PP 041858) Krajevna knjižnica, skladu s 56. členom ZIPRS1718 v višini 36.368,00 evrov in (PP 040410) Nakup stavbe v Vrtojbi v višini 100.000,00 evrov.«
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-12/2018-12
Šempeter pri Gorici, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti