Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2035. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ZN stanovanjske soseske Godomlja, stran 6329.

  
Na podlagi 56.a in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) ter sklepa občinskega sveta o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe, sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ZN stanovanjske soseske Godomlja 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske Godomlja v Žalcu (Uradni list RS, št. 63/01).
2. člen 
Občinski svet Občine Žalec je na svoji 25. redni seji, dne 12. aprila 2018 sprejel sklep s katerim ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju, za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora na zahodnem delu območja stanovanjske soseske Godomlja, EUP ŽA-1/4.
3. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
Veljavni Občinski prostorski načrt Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13 in 91/13) opredeljuje območje OPPN z oznako ŽA-1/7 kot stavbna zemljišča v ureditvenem območju dela mesta Žalec. Prostorske ureditve znotraj območja se lahko izvajajo v skladu z veljavnim Zazidalnim načrtom, s katerim je na celotnem območju predvidena gradnja stanovanjskih objektov, na vzhodnem delu v morfološki enoti A1 so predvidene samostojne stanovanjske hiše, v centralnem in zahodnem delu območja, v morfološki enoti A2, pa nizi vrstnih stanovanjskih hiš. Spremembe in dopolnitve naj bi vključevale morfološko enoto A2. Ker je območje enote A2 še vedno nepozidano, je občina s strani lastnikov zemljišč prejela pobudo za spremembo zazidalnega načrta tako, da bi namesto niza vrstnih hiš bilo mogoče graditi stanovanjske dvojčke. Prav tako je občina prejela pobudo za prestavitev obstoječega trgovskega objekta, predvidoma na to lokacijo kjer gradnja stanovanjskih objektov z vidika varovanja zdravja ljudi zaradi obremenitve s hrupom, ni možna, zato tam predlagamo umestitev manjšega poslovno trgovskega objekta. Za umestitev poslovno trgovskih objektov na to območje je potrebno spremeniti podrobno namensko rabo (iz območja stanovanjskih površin, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi SSe v območje površin centralnih dejavnosti CD).
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so razvojni programi na omenjenih površinah, ki niso skladni z določili prostorskega akta, ki ne omogoča gradnje skladne s potrebami investitorjev, zato predlagajo spremembe glede dopustnih dejavnosti, dopustnih objektov in ustrezne prostorske izvedbene pogoje znotraj meje obravnavanega območja.
4. člen 
(predmet in okvirno ureditveno območje) 
Ureditveno območje vključuje zahodni del EUP ŽA-1/4 kot jo določa Občinski prostorski načrt, oziroma morfološko enoto A2 kot je določena s podrobnim prostorskim načrtom stanovanjske soseske Godomlja v Žalcu. Vključuje naslednje parcele 1953,4, 1955/6, 2003, 2076, 2078, 568/3, 568/4, 568/5, 570/3, 570/4, 570/5, 571/2, 571/3, 574/2, 574/3, 575/2, 575/3, 577/2, 577/3, 578/2, 578/3, 579/2, 579/3, 583/3, 583/4, 586/1, 587, 588, 589, 590/1, 590/2, 591/4, 592/3 in 605 vse k.o. Žalec.
Glede na usmeritve izdelanih strokovnih podlag oziroma smernic nosilcev urejanja prostora, se lahko območje OPPN tudi spremeni.
5. člen 
(seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč pobudnikov in pripravljavca. Pri izdelavi OPPN Spremembe in dopolnitve ZN stanovanjske soseske Godomlja, je potrebno upoštevati geodetski načrt območja, Občinski prostorski načrt – OPN in veljavni ZN.
Pripravljavec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne podlage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi sprejete zakonodaje.
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, pripravi in posreduje se ga v digitalni obliki, ki omogoča vnos prostorski informacijski sistem.
6. člen 
(roki za pripravo) 
S tem sklepom se določi okvirni rok priprave OPPN, (zdelava osnutka, pridobitev smernic NUP, priprava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev, javna razgrnitev in obravnava, priprava in sprejem stališč do pripomb v javni razgrnitvi, priprava predloga načrta, pridobitev mnenj NUP, izdelava usklajenega predloga in sprejem na občinskem svetu), skupaj 10 mesecev.
V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje, v nadaljevanju CPVO, se postopek in roki od faze »Dopolnjen osnutek OPPN SD ZN stanovanjske soseske Godomlja« dalje ustrezno spremenijo in dopolnijo.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
4. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo, sektor za upravljanje cest, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
5. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
6. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
7. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
8. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
9. Adria plin d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec,
10. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
11. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
12. MS Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec ter
13. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi akta sodelujejo naslednji udeleženci:
Pobudnika, Senica Diaci Alenka in GPA inženiring, nepremičnine d.o.o.
Pripravljavec: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
Izdelovalec, izbran na osnovi ponudbe.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bodo financirali pripravljavec in pobudnika.
9. člen 
(koordinacija z nosilci urejanja prostora) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj bo na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzel načrtovalec OPPN.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2018
Žalec, dne 30. maja 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost