Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2034. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ZL-2, stran 6328.

  
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ZL-2 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja (EUP) določene z Občinskim prostorskim načrtom (v nadaljevanju OPN) z oznako ZL-2 za območje Jame Pekel. (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
Območje obravnave vključuje del področja kraške jame, ki je opredeljena kot naravna vrednota in del katere je urejen za ogled. Območje obsega parkirišča, dostopno pot in zemljišča pred centralnim vhodom v Jamo Pekel, ki so opredeljena kot površine za turizem.
Razloge za pripravo OPPN predstavlja potreba po celoviti ureditvi območja in izgradnji objektov potrebnih za celovito turistično ponudbo ogleda jame ob upoštevanju vseh usmeritev za ohranjanje narave.
Pobudo za izdelavo OPPN je podal upravljalec Jame Pekel.
Pravna podlaga:
Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US)
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.).
3. člen 
(Okvirno ureditveno območje) 
Območje OPPN zajema zemljišča znotraj enote urejanja prostora z oznako ZL -2 in vključuje zemljišča ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 1639, 1640, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655/1, 1655/2, 1656/1, 1656/2, 1657, 1658, 1659/1, 1659/2, 1660/1, 1660/2, 1663/2, 1663/3, 1663/4, 1664/1, 1664/2, 1666/3, 1666/4, 2161/2, 2162/2, 2162/3, 2162/4 in 2162/5 vse v k.o. Zalog. Med postopkom se lahko meja ureditvenega območja OPPN ZL-2 tudi spremeni in dopolni, če je sprememba smiselna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN OŽ, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč. OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Postopek priprave OPPN se na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju vodi po skrajšanem postopku. S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
sprejem in objava sklepa o pripravi OPPN
(maj 2018)
priprava osnutka
30 dni
pridobitev smernic
30 dni
izdelava dopolnjenega osnutka
45 dni
javna razgrnitev in obravnava
30 dni
priprava predloga načrta
30 dni
pridobitev mnenj
30 dni
izdelava usklajenega predloga
15 dni
sprejem na občinskem svetu in objava v Uradnem listu
30 dni
Okvirni rok priprave skupaj znaša osem mesecev.
V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno za spremembe in dopolnitve OPPN izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje v nadaljevanju CPVO, se postopek in roki od faze »Dopolnjen osnutek« dalje ustrezno spremenijo in dopolnijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo OPPN in nanj podajo mnenja so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
– SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
– Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
– KS Šempeter v Savinjski dolini, Rimska cesta 80, Šempeter v Savinjski dolini
– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi SD OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
Pobudnik: Turistično društvo Šempeter, Ob rimski nekropoli 2, Šempeter v Savinjski dolini
Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo
Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pripravljavec.
8. člen 
(koordinacija z nosilci urejanja prostora) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame po pooblastilu pripravljavca, izdelovalec SD OPPN.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2018
Žalec, dne 30. maja 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.