Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2030. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč, stran 6324.

  
Na podlagi prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odločba US), 218. člen do 218.d člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 23. redni seji dne 29. maja 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč 
1. člen
9. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 87/16) se spremeni tako, da se glasi:
»Pri opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo se upošteva dejanska možnost priključitve na posamezne objekte in naprave, ki se ovrednoti z naslednjim številom točk:
Opremljenost – možnost priključitve
Število točk
a) ceste (v makadamski izvedbi)
5
b) ceste (v asfaltni izvedbi)
15
c) vodovod
10
d) električno omrežje
5
e) javna razsvetljava
10
f) kanalizacija
10
Če se pojavi dvom v zvezi z možnostjo priključitve objekta na posamezno komunalno napravo, o tem odloča upravljavec posamezne komunalne naprave.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2018-1
Mirna Peč, dne 30. maja 2018
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.