Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2024. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo, stran 6306.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. seji dne 28. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo) 
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za delno prenovo 428 Tomačevo (v nadaljnjem besedilu: OPPNdp).
(2) Ta odlok določa:
– območje OPPNdp,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– pogoje in usmeritve za gradnjo novih objektov,
– pogoje in usmeritve za legalizacijo obstoječih objektov,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPNdp.
2. člen 
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPNdp) 
(1) S tem odlokom je načrtovana legalizacija obstoječih objektov in gradnja novih stanovanjskih stavb ter pripadajoče ureditve.
(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPNdp, pogoje za sanacijo in legalizacijo obstoječih objektov, pogoje za odstranitev objektov, pogoje za gradnjo novih stavb, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.
3. člen 
(sestavni deli OPPNdp) 
(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.
(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID)
M 1:2000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
M 1:1000
3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Geodetski načrt s prikazom območja OPPNdp
M 1:1000
3.2 Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč
M 1:1000
3.3 Površine, namenjene javnemu dobru
M 1:1000
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1 Odstranitev obstoječih objektov
M 1:1000
4.2 Zazidalna situacija z značilnimi prerezi in pogledi
M 1:500
4.3 Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
M 1:1000
4.4 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
M 1:1000
4. člen 
(priloge OPPNdp) 
Priloge OPPNdp so:
1. izvleček iz OPN MOL ID,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPNdp,
6. povzetek za javnost.
5. člen 
(izdelovalec OPPNdp) 
OPPNdp je izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana, pod številko projekta 7994 v aprilu 2018.
II. OBMOČJE OPPNdp 
6. člen 
(območje OPPNdp) 
(1) Območje OPPNdp obsega enote urejanja prostora BE-615, BE-617 in BE-618 ter dela enot urejanja prostora BE-390 in BE-372.
(2) Območje OPPNdp obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 2216/8, 2216/9, 2216/10, 2216/11, 2216/12, 2216/13, 2216/14, 2216/20, 2216/21, 2216/22, 2216/23, 2216/24, 2216/25, 2216/26, 2216/27, 2216/28, 2216/29, 2238/13, 2239/31, 2259/8, 2260/2, 2260/3, 2260/209, 2278/4, 2280/9, 2280/11, 2280/36, 2280/37, 2280/39, 2280/40, 2280/41, 2280/42, 2280/43, 2280/44, 2280/46, 2280/47 in 2280/50 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2216/35, 2216/36, 2239/45, 2239/82, 2260/4, 2260/188, 2260/210, 2279/13, 2279/15, 2280/3, 2280/6 in 2287/6, vse v katastrski občini (1735) Stožice.
(3) Površina območja OPPNdp znaša 40.346 m2.
(4) Območje OPPNdp je razdeljeno na šest prostorskih enot, in sicer:
– PE1/1 – površine, namenjene gradnji stanovanjskih stavb,
– PE1/2 – površine, namenjene gradnji stanovanjskih stavb,
– PE2 – površine, namenjene gradnji stanovanjskih stavb,
– PE3 – površine, namenjene gradnji stanovanjskih stavb,
– C1 – površine, namenjene javnim prometnim površinam,
– C2 – površine, namenjene javnim prometnim površinam.
(5) Območje OPPNdp in prostorske enote so določene v grafičnih načrtih št. 3.1 »Geodetski načrt s prikazom območja OPPNdp«, št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč« in št. 3.3 »Površine, namenjene javnemu dobru«.
III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA 
7. člen 
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora) 
(1) Območje OPPNdp se nahaja v severnem delu Ljubljane v Tomačevem. Na južni strani območje sega do Golarjeve oziroma Dajnkove ulice. Na zahodni strani meji na opuščen športni center, na vzhodni strani pa na nepozidan prostor, ki se razteza vzdolž reke Save.
(2) Ob Savi poteka 15-metrski pas priobalnega zemljišča. Čez priobalno zemljišče potekata dva iztoka za odvajanje padavinske odpadne vode iz PE1/1, PE1/2 in PE3, medtem ko meja OPPNdp ne posega na priobalno zemljišče.
(3) Območje OPPNdp se programsko in morfološko navezuje na preostali del naselja Tomačevo južno od območja. Obsega tri v večjem delu že pozidane enote urejanja prostora.
(4) Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi nove komunalne vode znotraj in zunaj območja OPPNdp (na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami: 2216/34, 2216/35, 2216/36, 2240/23, 2243/15, 2243/16, 2244/2, 2245/2, 2245/6, 2246/11, 2250/19, 2253/8, 2256/2, 2260/4, 2260/188, 2260/210, 2278/5, 2279/9, 2279/13, 2279/15, 2279/16, 2280/8, 2280/45, 2280/48, 2280/49, 2287/4, 2389/17, 2389/18, 2389/20 in 2389/22, vse v katastrski občini (1735) Stožice, za gradnjo javne infrastrukture).
(5) Na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami: 2216/34, 2216/35, 2260/210, 2280/45 in 2280/48, vse v katastrski občini (1735) Stožice, ki predstavljajo Golarjevo in Šifrerjevo ulico zunaj območja OPPNdp, so dostopi do stavb za intervencijska vozila ter do delovnih površin zanje.
(6) Severni del območja OPPNdp (prostorske enote PE1/1, PE1/2, C1 in PE2) se prometno navezuje na sosednja območja in naselje Tomačevo preko ceste Pot k Savi in Golarjeve ulice, južni del območja OPPNdp (prostorski enoti PE3 in C2) pa preko Šifrerjeve ulice in novo predvidene ceste. Za priključitev južnega dela prostorske enote PE2 se uredi povezavo zunaj območja OPPNdp čez zelenico in parkirišče na zemljišču s parcelno številko 2216/35 v katastrski občini (1735) Stožice, do Šifrerjeve ulice. Ob Savi poteka daljinska peš in kolesarska pot, nanjo se območje navezuje preko ceste Pot k Savi v prostorski enoti C1.
(7) Najbližje postajališče mestnega linijskega prevoza potnikov je od območja OPPNdp oddaljeno od 400 do 700 m. Nahaja se južno od območja na križišču Tomačevske ceste in cest Tomačevo ter V dolini. Dostop za pešce do postajališča je po lokalnih cestah.
(8) V območju OPPNdp ni načrtovanih oskrbnih, vzgojnovarstvenih in centralnih dejavnosti, saj so le-te zagotovljene v širšem območju. Najbližji objekt predšolske vzgoje je Vrtec Jarše (enoti Kekec in Mojca) v oddaljenosti približno 2000 m od območja OPPNdp. Območje OPPNdp leži v območju šolskega okoliša Osnovna šola Mirana Jarca, ki je od območja OPPNdp oddaljena približno 3000 m.
(9) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora ter priobalno zemljišče reke Save so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV 
8. člen 
(dopustni objekti in dejavnosti) 
V območju OPPNdp so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (samo na parcelah PN1, PN2, PN3, PN6 in PN7, namenjenih gradnji neprofitnih stanovanj).
9. člen 
(vrste dopustnih posegov) 
(1) V območju OPPNdp so dopustne naslednje vrste posegov:
– odstranitev objekta,
– vzdrževanje objekta,
– gradnja novega objekta (legalizacije obstoječih objektov in gradnje novih objektov),
– dozidava, nadzidava in rekonstrukcija objekta.
(2) Posegi, določeni v prejšnjem odstavku, so dopustni po pogojih, navedenih v tem odloku.
(3) Dozidani ali nadzidani del objekta je treba priključiti na komunalni priključek objekta, h kateremu se izvaja dozidava ali nadzidava.
(4) Kadar zgrajeni objekt predstavlja nevarno gradnjo, so ne glede na določbe tega odloka dopustna nujna dela za zaščito objekta, ki naj preprečijo negativne posledice nevarne gradnje na okolico.
10. člen 
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve) 
(1) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v prostorski enoti PE1/1 je:
– v območju je 14 obstoječih eno- in dvostanovanjskih stavb z oznakami od O1 do O14,
– na površini v južnem delu območja je parkirišče za stanovalce in obiskovalce območja. Ob cesti Pot k Savi je urejena površina za čakanje na šolski avtobus.
(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v prostorski enoti PE1/2 je:
– v območju je 29 obstoječih eno- in dvostanovanjskih stavb z oznakami od O15 do O43,
– v območju je po predhodni odstranitvi obstoječih objektov z oznakami E, F, G in J predvidena gradnja treh novih neprofitnih tristanovanjskih stavb z oznakami N1, N2 in N3,
– na površini v severovzhodnem delu območja je otroško igrišče z zasajenimi drevesi in grmičevjem.
(3) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v prostorski enoti PE2 je:
– v območju je ena obstoječa enostanovanjska stavba z oznako O44,
– južno od stavbe O44 je predvidena gradnja dveh novih neprofitnih tristanovanjskih stavb z oznakama N4 in N5.
(4) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v prostorski enoti PE3 je:
– v območju je šest obstoječih eno- in dvostanovanjskih stavb z oznakami od O45 do O50,
– v območju je po predhodni odstranitvi obstoječih objektov z oznakama K in L predvidena gradnja dveh novih dvostanovanjskih stavb z oznakama N6 in N7 ter šestih novih neprofitnih tristanovanjskih stavb z oznakami N8, N9, N10, N11, N12 in N13,
– na površini v vzhodnem delu območja je otroško igrišče z zasajenimi drevesi in grmičevjem.
(5) Prostorska enota C1 je namenjena gradnji ceste C1 (Pot k Savi) in gradnji bočnih parkirišč za stanovalce in obiskovalce območja. Vzdolž ceste je načrtovan enostranski drevored.
(6) Prostorska enota C2 je namenjena gradnji ceste C2 (v podaljšku Šifrerjeve ulice) in gradnji bočnih parkirišč za stanovalce in obiskovalce območja.
(7) Na parcelah, namenjenih gradnji stavb, so poleg stavb urejena dvorišča in prostor za parkiranje. Preostali del parcele je ozelenjen, urejen kot vrt ali zelenica in zasajen z drevjem.
(8) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta določeni v grafičnem načrtu št. 4.2 »Zazidalna situacija z značilnimi prerezi in pogledi«.
11. člen 
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin) 
(1) Na območju OPPNdp je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:
– na vsaki parceli, namenjeni gradnji stanovanjskih stavb, je treba zagotoviti najmanj 30 % odprtih bivalnih površin,
– za odprte bivalne površine se štejejo vse zelene ali tlakovane površine, namenjene bivanju na prostem, ki ne služijo kot prometne ali komunalne funkcionalne površine,
– javne pešpoti in klančine morajo biti tlakovane, opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene,
– vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem,
– na vsaki parceli, namenjeni gradnji eno-, dvo- ali tristanovanjske stavbe, morata biti na raščenem terenu zasajeni vsaj dve visokodebelni drevesi na stavbo, pri tem je treba v čim večji meri ohraniti in upoštevati obstoječa drevesa,
– ob severni meji prostorskih enot PE1/1 in PE1/2 morajo biti zasajena dodatna drevesa, tako da tvorijo pas visoke vegetacije: na parceli PO14, namenjeni gradnji, vsaj 4 drevesa, na parceli PO15, namenjeni gradnji, vsaj 5 dreves, na parceli PO18, namenjeni gradnji, vsaj 6 dreves, na parceli PO19, namenjeni gradnji, vsaj 2 drevesi in na parceli PO20, namenjeni gradnji, vsaj 3 drevesa,
– enostranski drevored vzdolž ceste C1 mora biti zasajen z najmanj 16 visokodebelnimi drevesi,
– vzdolž ceste C2 morajo biti med parkirnimi mesti zasajena najmanj štiri visokodebelna drevesa,
– na parkirišču P1 mora biti zasajenih najmanj pet visokodebelnih dreves,
– na otroških igriščih OI1 in OI2 mora biti zasajenih najmanj po pet visokodebelnih dreves,
– predpisano zasaditev površin je treba izvajati z drevesi z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2,20 m,
– v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotoviti ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje zraka in vode ob drevesu mora biti najmanj 3,00 m2,
– odmik debla obstoječih in predvidenih dreves od podzemnih komunalnih vodov mora biti najmanj 2,00 m.
(2) Prikaz zasaditve dreves v grafičnem načrtu št. 4.2 »Zazidalna situacija z značilnimi prerezi in pogledi« je informativen.
(3) Prikaz zunanje ureditve je razviden iz grafičnega načrta št. 4.2 »Zazidalna situacija z značilnimi prerezi in pogledi«.
12. člen 
(zmogljivost območja) 
(1) Površina prostorske enote PE1/1:
9.043 m²,
– BTP obstoječih stavb:
4.425 m².
(2) Površina prostorske enote PE1/2:
17.449 m²,
– BTP obstoječih stavb:
8.175 m²,
– BTP novih stavb:
780 m².
(3) Površina prostorske enote PE2:
1.730 m²,
– BTP obstoječih stavb:
302 m²,
– BTP novih stavb:
520 m².
(4) Površina prostorske enote PE3:
8.580 m²,
– BTP obstoječih stavb:
1.170 m²,
– BTP novih stavb:
2040 m².
(5) Površina prostorske enote C1:
1.638 m².
(6) Površina prostorske enote C2:
1.906 m².
(7) Bruto tlorisna površina (BTP) obstoječih stavb je vsota vseh etažnih površin stanovanjskih stavb nad terenom, ocenjenih iz geodetskega načrta. 
(8) Bruto tlorisna površina (BTP) novih stavb je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836; izračun BTP vključuje površine pod točkama a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda (pri čemer je upoštevana BTP vseh etaž s svetlo višino nad 2,20 m).
13. člen 
(višinske kote terena) 
(1) Kote zunanje ureditve se morajo prilagajati kotam obodnih cest, kotam raščenega terena na obodu območja in kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih. Višinske kote zunanje ureditve ob stavbah pred vhodi je treba prilagajati kotam pritličja.
(2) Kote urejenega terena so od 280,80 m n. v. do 283,10 m n. v.
(3) Višinske kote terena so določene v grafičnih načrtih št. 4.2 »Zazidalna situacija z značilnimi prerezi in pogledi« in št. 4.3 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
V. POGOJI IN USMERITVE ZA GRADNJO NOVIH OBJEKTOV 
14. člen 
(tlorisni in višinski gabariti ter etažnost novih stavb) 
(1) Tlorisni in višinski gabariti ter etažnost stavbe N1 so:
– tlorisni gabarit: 
14,00 m x 6,60 m,
– višinski gabarit: 
do +11,00 m,
– etažnost: 
do P+2.
(2) Tlorisni in višinski gabariti ter etažnost stavb N2, N3, N4, N5, N8, N11, N12 in N13 so:
– tlorisni gabarit: 
14,00 m x 6,40 m,
– višinski gabarit: 
do +11,00 m,
– etažnost: 
do P+2.
(3) Tlorisni in višinski gabariti ter etažnost stavb N6 in N7 so:
– tlorisni gabarit: 
14,00 m x 6,40 m,
– višinski gabarit: 
do +11,00 m,
– etažnost: 
do P+1+T.
(4) Tlorisni in višinski gabariti ter etažnost stavb N9 in N10 so:
– tlorisni gabarit: 
14,00 m x 6,20 m,
– višinski gabarit: 
do +11,00 m,
– etažnost: 
do P+2.
(5) Izven tlorisnega gabarita stavb N1 do N13 je dopustna izvedba zunanjih stopnic, kolesarnic in nadstreškov pri vhodih.
(6) Ob predhodni rušitvi obstoječih stavb je dopustna gradnja nove stavbe po naslednjih pogojih:
– tipologija:
NA,
– FZ – faktor zazidanosti (največ %):
30,
– višinski gabarit:
do 11,00 m,
– etažnost:
do P+1+Po ali T.
(7) Višina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko slemena stavbe s poševno streho (eno- ali večkapnica) ali venca stavbe z ravno streho. Dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, sončni zbiralnik ali sončne celice, dostop do strehe, ograja, objekt in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture.
(8) Odmik stavb (nad terenom) od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 4,00 m. Zunanje stopnice pri stavbah od N1 do N13 morajo biti od sosednje parcele oddaljene najmanj 1,50 m.
(9) Odmik stavb (nad terenom) od meje sosednjih parcel je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot 1,50 m od parcelne meje.
(10) Gradnja stavb na parcelno mejo je dopustna brez pisnega soglasja lastnikov sosednjih parcel, če gre za gradnjo na skupni parcelni meji (dvojček, vrstna hiša ali verižna hiša).
(11) Tlorisni in višinski gabariti ter etažnost stavb so določeni v grafičnem načrtu št. 4.2 »Zazidalna situacija z značilnimi prerezi in pogledi«.
15. člen 
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov) 
(1) Na celotnem območju OPPNdp, razen na površinah, namenjenih dovozom, dostopom, intervencijskim potem in prometni infrastrukturi, je dopustno postaviti ali urediti naslednje enostavne in nezahtevne objekte:
– majhna stavba, samo: garaža in drvarnica, obe s površino do vključno 50 m2,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, senčnica, vetrolov, vse s površino do vključno 20 m2,
– pomožni objekt v javni rabi, samo: objekt za razsvetljavo, grajeno igralo na otroškem igrišču, spominsko obeležje, spomenik, kip,
– ograja: samo medsosedska ograja in varovalna ograja,
– kolesarnica.
(2) Medsosedska ograja iz četrte alineje prejšnjega odstavka je lahko visoka največ 1,80 m in mora biti praviloma živa meja. Če prostorske možnosti ne omogočajo zasaditve žive meje, je ograja lahko lesena ali žična, po možnosti ozelenjena. Varovalna ograja iz četrte alineje prejšnjega odstavka je lahko visoka največ 2,2 m in mora biti žična. Dopustna je za ograditev otroškega igrišča.
(3) Dopustna je gradnja pomožnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja ter pomožnih komunalnih objektov v skladu z določili tega odloka, opredeljenimi v XII. poglavju, ki ureja pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.
16. člen 
(pogoji za oblikovanje objektov) 
(1) Fasade stavb morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih materialov. Barve fasad morajo biti v naravnih odtenkih in neizstopajoče.
(2) Nove stavbe v območju OPPNdp morajo biti oblikovane enotno.
(3) Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti usklajeni s stavbami, h katerim se gradijo po velikosti, materialih, oblikovno in barvno. Strehe enostavnih in nezahtevnih objektov se oblikovno lahko razlikujejo od objekta h kateremu se gradijo.
17. člen 
(višinske kote pritličij stavb) 
(1) Kote pritličij stavb so od 280,80 m n.v. do 284,30 m n.v.
(2) Višinske kote pritličij stavb so določene v grafičnem načrtu št. 4.3 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
18. člen 
(objekti, predvideni za odstranitev) 
(1) V območju OPPNdp je pred gradnjo posameznega novega objekta treba odstraniti objekt ali več objektov, ki ležijo na pripadajoči parceli, namenjeni gradnji, kot je določeno v 23. členu tega odloka:
– objekt E, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 2279/13,
– objekt F, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 2279/13,
– objekt G, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 2279/13,
– objekt J, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 2279/13,
– objekt K, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 2216/36,
– objekt L, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 2216/36, vse v katastrski občini (1735) Stožice.
(2) Objekti, ki so predvideni za odstranitev, so določeni v grafičnem načrtu št. 4.1 »Odstranitev obstoječih objektov«.
VI. POGOJI IN USMERITVE ZA LEGALIZACIJO OBSTOJEČIH OBJEKTOV 
19. člen 
(splošni pogoji in usmeritve za legalizacijo obstoječih objektov) 
Za legalizacijo obstoječih objektov morajo biti izpolnjeni pogoji zagotavljanja higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in kakovostjo bivanja ter zagotovljena požarna varnost stavb, kar se izkaže v fazi izdelave projektne dokumentacije.
20. člen 
(pogoji za legalizacijo obstoječih objektov glede gabaritov) 
Dopustna je legalizacija obstoječih objektov iz naslednje tabele in dopustne so dozidave, nadzidave in dokončanje obstoječih objektov do navedenih skupnih tlorisnih in višinskih gabaritov ter etažnosti, navedene v petem stolpcu tabele, pod pogojem, da so izpolnjena ostala določila tega odloka:
Prostorska enota 
Oznaka stavbe 
Tlorisne dimenzije obstoječih objektov (m)
Etažnost, 
višina obstoječih objektov (m)
Dopustne dozidave (m), nadzidave (etažnost, višina (m)) in dokončanje obstoječih objektov (m)
PE1/1
O1
– osnovna stavba: 11,65 x 11,80, 
– izzidek nad vhodom: 4,30 x 2,60, 
– stopnišče: 1,35 x 9,40 
– P+Po, 
– 9,00 
PE1/1
O2
– osnovna stavba: 8,15 x 13,20
– P, 
– 5,70
– osnovna stavba: 12,00 x 13,60, 
– etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,00
PE1/1
O3
– osnovna stavba: 8,40 x 9,40, 
– stopnišče: 8,90 x 1,20
– P+1+Po, 
– 8,15
PE1/1
O4
– osnovna stavba: 11,00 x 11,90, 
– balkon: 1,40 x 11,60, 
– stopnišče: 12,80 x 1,30
– P+2+Po, 
– 12,20
PE1/1
O5
– osnovna stavba: 11,70 x 10,60, 
– balkon: 1,40 x 11,70, 
– stopnišče: 11,40 x 1,50
– P+1+Po, 
– 12,20
– osnovna stavba: 12,00 x 10,90, 
– balkon: 1,50 x 11,80, 
– stopnišče: 11,50 x 1,60 
PE1/1
O6
– osnovna stavba nepravilne oblike: 13,00 x 8,50 in 4,90 x 3,70, 
– balkon: 1,40 x 4,35, 
– stopnišče: 9,00 x 1,30
– P+Po, 
– 7,00
– osnovna stavba nepravilne oblike: 13,30 x 8,80 in 5,20 x 4,00, 
– balkon: 1,50 x 4,45, 
– stopnišče: 9,10 x 1,40 
– etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,00
PE1/1
O7
– osnovna stavba: 13,35 x 10,70, 
– balkoni: 1,55 x 10,70
– P+2+Po, 
– 13,50
– osnovna stavba: 13,65 x 11,00, 
– balkoni: 1,65 x 11,00
PE1/1
O8
– osnovna stavba: 17,50 x 10,30, 
– prizidek: 5,10 x 3,50 do 3,70, 
– stopnišče: 6,80 x 3,20
– P+1+Po, 
– 9,90, 
– prizidek: P
PE1/1
O9
– osnovna stavba: 9,05 x 7,40, 
– stopnišče: 7,90 x 1,35
– P+1, 
– 7,50
PE1/1
O10
– osnovna stavba nepravilne oblike: 11,15 x 8,75 do 11,25, 
– balkon: 4,05 x 1,85, 
– stopnišče: 9,90 x 2,70 
– P+1, 
– 7,90
PE1/1
O11
– osnovna stavba: 14,50 x 11,30, 
– balkon: 3,05 x 1,20, 
– stopnišče: 9,25 x 1,30
– P+1, 
– 7,90
– etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,00
PE1/1
O12
– osnovna stavba: 11,40 x 10,45, 
– balkon: 5,85 x 2,65, 
– balkon: 11,25 x 1,90, 
– stopnišče: 5,50 x 1,20, 
– nadstrešek: 2,55 x 1,85
– P+1+Po, 
– 9,80
PE1/1
O13
– osnovna stavba: 9,75 x 9,45, 
– balkona: 9,45 x 1,00, 
– balkon: 4,65 x 1,20, 
– stopnišče: 2,20 x 1,70
– P+1+Po, 
– 11,30
PE1/1
O14
– osnovna stavba: 9,75 x 9,45, 
– balkona: 9,45 x 1,00, 
– balkon: 4,65 x 1,20, 
– stopnišče: 2,20 x 1,70
– P+1+Po, 
– 11,30
PE1/2
O15
– osnovna stavba: 7,35 x 6,60
– P, 
– 5,10
PE1/2
O16
– osnovna stavba: 13,10 x 12,70, 
– prizidek: 5,80 x 2,55, 
– prizidek: 2,40 x 2,30, 
– balkon: 4,00 x 2,30, 
– balkon: 13,00 x 1,10 do 2,00, 
– stopnišče: 3,10 x 2,00 
– P+1+Po, 
– 9,30, 
– V in Z prizidek: P
PE1/2
O17
– osnovna stavba: 9,75 x 9,75, 
– prizidek: 6,00 x 3,30, 
– prizidek: 4,00 x 2,25, 
– balkon: 4,55 x 1,25, 
– stopnišče: 10,00 x 1,40
– P+1, 
– 7,90, 
– S in V prizidek: P
– etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,00
PE1/2
O18
– osnovna stavba: 13,20 x 9,35, 
– prizidek: 5,90 x 3,20, 
– balkon: 4,95 x 1,20
– P+1+Po, 
– 8,60, 
– prizidek: P
PE1/2
O19
– osnovna stavba: 11,85 x 7,50, od tega loža: 5,00 x 1,90, 
– stopnišče: 7,50 x 1,10, 
– prizidek: 4,10 x 2,55
– P+1, 
– 7,30, 
– prizidek: P
– etažnost: P+1+Po 
– višina: 10,00
PE1/2
O20
– osnovna stavba – pritličje: 8,35 x 7,65, 
– osnovna stavba – nadstropje: 9,20 x 7,65, 
– prizidek nepravilne oblike: 10,70 x 4,40 do 7,50, 
– stopnišče: 9,10 x 1,25
– P+1, 
– 8,50, 
– prizidek: P
– osnovna stavba – pritličje: 8,65 x 7,95, 
– osnovna stavba – nadstropje: 9,50 x 7,95, 
– prizidek nepravilne oblike: 11,00 x 4,70 do 7,80, 
– stopnišče: 9,20 x 1,30 
– prizidek – etažnost: P+1, 
– prizidek – višina: 8,50
PE1/2
O21
– osnovna stavba nepravilne oblike: 15,05 x 12,00 do 8,20, 
– prizidek: 6,00 x 3,10, 
– stopnišče: 8,60 x 1,35
– P+1, 
– 6,80, 
– prizidek: P
– osnovna stavba – etažnost: P+1+Po, 
– osnovna stavba – višina: 10,00, 
– prizidek: 12,00 x 3,10, 
– prizidek – etažnost: P+1+Po
PE1/2
O22
– osnovna stavba: 14,25 x 9,45, 
– balkon: 1,40 x 9,45, 
– balkon: 2,80 x 1,40
– P+2+Po, 
– 11,30
– osnovna stavba: 14,55 x 9,85, 
– balkon: 1,50 x 9,85, 
– balkon: 3,00 x 1,50
PE1/2
O23
– osnovna stavba: 8,70 x 7,85, 
– prizidek: 7,85 x 4,60, 
– balkon: 9,35 x 1,20, 
– balkon: 7,85 x 1,20, 
– stopnišče 5,35 x 4,00, 
– stopnišče: 6,40 x 1,40
– P+1+Po, 
– 9,80, 
– prizidek: P
– prizidek – etažnost: P+1
PE1/2
O25
– osnovna stavba: 10,60 x 9,45, 
– balkon: 9,45 x 1,40, 
– stopnišče: 11,90 x 1,40
– P
– osnovna stavba: 10,90 x 9,75, 
– balkon: 9,55 x 1,50, 
– stopnišče: 12,00 x 1,50 
– stopnišče: 7,80 x 1,20 
– etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,00 m
PE1/2
O26
– osnovna stavba: 11,00 x 9,80, 
– prizidek: 10,60 x 4,60, 
– balkon prizidka: 4,60 x 1,50, 
– balkon: 9,80 x 1,20, 
– stopnišče: 12,10 x 1,15, 
– stopnišče: 7,80 x 1,20
– P+1+Po, 
– 10,60, 
– prizidek: P
– prizidek: 10,90 x 4,90 
– prizidek – etažnost: P+1
PE1/2
O27
– osnovna stavba: 9,20 x 9,20, 
– prizidek: 10,30 x 4,20, 
– prizidek: 5,30 x 4,30, 
– balkon: 13,40 x 1,30, 
– balkon: 8,70 x 1,20, 
– stopnišče: 4,60 x 1,20
– P+Po, 
– 7,50, 
– prizidka: P
– etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,00
PE1/2
O28
– osnovna stavba: 24,20 x 8,40, 
– balkon: 8,40 x 1,20
– P+1+Po, 
– 9,20
PE1/2
O29
– osnovna stavba: 10,70 x 9,50, 
– prizidek: 10,70 x 4,10, 
– balkon: 15,50 x 1,30, 
– balkon: 7,20 x 2,00, 
– stopnišče: 4,40 x 1,50
– P+1, 
– 8,30, 
– prizidek: P
– etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,00
PE1/2
O30
– osnovna stavba: 8,70 x 7,70, 
– prizidek: 4,95 x 2,55, 
– stopnišče: 3,90 x 1,10
– P+Po, 
– 7,40, 
– prizidek: P
– etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,00
PE1/2
O31
– osnovna stavba: 9,50 x 9,10, 
– prizidek: 4,75 x 4,15, 
– stopnišče: 5,10 x 1,20
– P+Po, 
– 7,10, 
– prizidek: P
– etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,00
PE1/2
O32
– osnovna stavba nepravilne oblike: 14,00 x 6,85 in 14,60 x 8,00, 
– prizidek: 8,00 x 3,40, 
– prizidek: 10,60 x 1,60, 
– balkon: 4,70 x 5,30 
– P+1+Po, 
– 10,30 – V del 
– P+1, 
– 8,00 – Z del, 
– S prizidek: P, 
– prizidek z Z zunanjim stopnišče: P+1 
PE1/2
O33
– osnovna stavba: 14,35 x 11,40, 
– prizidek: 7,95 x 1,90, 
– balkon: 9,15 x 1,65, 
– stopnišče: 6,10 x 2,10, 
– prizidek: 3,20 x 1,50
– P+1+Po, 
– 7,90, 
– S prizidek: P+1 
– V prizidek: P
PE1/2
O34
– osnovna stavba: 9,25 x 6,25, 
– balkon: 4,70 x 1,30, 
– stopnišče: 7,00 x 1,70 
– P+1, 
– 6,80
– etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,00
PE1/2
O35
– osnovna stavba: 11,70 x 10,30, 
– izzidek: 3,00 x 1,50, 
– balkon: 6,10 x 1,50, 
– balkon: 5,20 x 1,30, 
– balkon: 3,10 x 1,30
– P+Po, 
– 8,00
– etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,50
PE1/2
O36
– osnovna stavba: 8,30 x 7,25, 
– balkon: 7,10 x 1,00, 
– stopnišče: 5,90 x 1,00
– P+Po, 
– 6,90
PE1/2
O37
– osnovna stavba: 8,75 x 8,20, 
– prizidek: 9,20 x 3,80, 
– stopnišče: 8,90 x 1,70, 
– stopnišče 4,10 x 1,10
– P+1, 
– 7,50, 
– prizidek: P
– prizidek – etažnost: P+1
PE1/2
O39
– nesimetričen dvojček – osnovna stavba nepravilne oblike: 13,70 x 6,70 do 9,30, 
– prizidek: 6,70 x 2,40, 
– stopnišče: 4,00 x 1,20, 
– stopnišče: 5,20 x 1,10
– P+1+Po, 
– 9,50, 
– prizidek: P+1
PE1/2
O40
– nesimetričen dvojček –osnovna stavba: 10,45 x 4,20, 
– prizidek: 5,25 x 2,40, 
– prizidek: 5,80 x 5,50, 
– prizidek: 10,50 x 1,10, 
– P+1+Po, 
– 9,50, 
– J in S prizidek: P
– J in S prizidek – etažnost: P+1+Po
PE1/2
O41
– osnovna stavba: 10,40 x 9,80, 
– prizidek: 4,80 x 2,70, 
– stopnišče: 8,80 x 1,45, 
– balkon: 9,80 x 1,20
– P+1, 
– 7,50, 
– prizidek: P
– osnovna in prizidek – etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,00
PE1/2
O42
– osnovna stavba: 11,25 x 8,30, 
– prizidek: 8,30 x 4,50, 
– balkon: 7,10 x 1,30, 
– balkon: 7,50 x 1,30, 
– balkon: 3,60 x 1,30
– P+1, 
– 8,80, 
– prizidek: P
– osnovna stavba – in prizidek – etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,50
PE1/2
O43
– osnovna stavba: 10,20 x 8,25, 
– balkon: 6,90 x 1,35, 
– stopnišče: 10,25 x 1,30
– P+1+Po, 
– 9,90
– osnovna stavba: 10,50 x 8,55, 
– balkon: 7,00 x 1,45, 
– stopnišče: 10,35 x 1,40
PE2
O44
– osnovna stavba nepravilne oblike: 19,90 do 10,20 x 11,80 do 7,30
– P+Po, 
– 9,10
– osnovna stavba nepravilne oblike: 20,20 do 10,50 x 12,20 do 7,60
PE3
O45
– osnovna stavba: 20,45 x 9,60, 
– prizidek. 12,15 x 6,70, 
– nadstrešek: 24,60 x 13,70, širine 3,50
– P+1, 
– 7,40
– osnovna stavba: 20,75 x 9,90, 
– prizidek. 12,45 x 7,00
PE3
O46
– osnovna stavba: 7,70 x 7,55, 
– prizidek nepravilne oblike: 7,55 do 4,65 x 5,10 do 1,20 
– P, 
– 5,30, 
– prizidek: P
– osnovna stavba s prizidkom: 13,00 x 10,00, 
– etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,00
PE3
O47
– osnovna stavba: 10,75 x 7,85, 
– stopnišče: 5,30 x 1,10
– P+Po, 
– 6,60
– osnovna stavba: 11,00 x 12,00, 
– etažnost: P+1+Po, 
– višina: 10,00
PE3
O48
– osnovna stavba nepravilne oblike: 13,00 do 10,25 x 10,65 do 7,10, 
– prizidek: 4,15 x 2,55
– P, 
– 4,50, 
– prizidek: P 
– osnovna stavba nepravilne oblike 13,30 x 7,40 – severni del in 10,55 x 3,80 – južni del, 
– prizidek: 4,45 x 2,80 
– osnovna stavba – etažnost: P+Po – severni del in P – južni del, 
– osnovna stavba – višina: 7,00 – severni del in 4,50 – južni del
PE3
O49
– osnovna stavba nepravilne oblike: 8,70 do 5,10 x 8,20 do 5,40
– P, 
– 5,00
– osnovna stavba nepravilne oblike: 9,00 do 5,40 x 8,50 do 5,70
PE3
O50
– osnovna stavba: 10,30 x 10,00, 
– balkon: 10,30 x 1,20
– P+1, 
– 7,80
– osnovna stavba: 10,60 x 10,30, 
– balkon: 10,60 x 1,30
21. člen 
(pogoji za legalizacijo enostavnih in nezahtevnih objektov glede gabaritov) 
(1) Dopustna je legalizacija naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov ob upoštevanju predpisanih pogojev:
Prostorska enota PE
Oznaka objekta
Enostavni in nezahtevni objekti 
Etažnost objekta
Tlorisne dimenzije objekta (do, v m)
PE1/1
O1
nadstrešnica
P
3,44 x 3,51
PE1/1
O3
garaža z lopo 
lopa 
P, 
P
5,80 x 7,50 in 3,80 x 3,10, 
2,00 x 2,80
PE1/1
O4
lopa 
P
4,30 x 3,40
PE1/1
O6
drvarnica 
lopa 
P, 
P
6,20 x 4,40, 
3,60 x 3,00
PE1/1
O12
lopa 
P
4,40 x 2,30
PE1/2
O15
drvarnica, 
lopa 
P, 
P
5,40 x 4,40, 
4,00 x 2,10
PE1/2
O16
majhna stavba
P
2,60 x 2,30
PE1/2
O18
drvarnica 
P
7,20 x 4,15
PE1/2
O19
majhna stavba
P
2,40 x 2,30
PE1/2
O21
majhna stavba 
lopa 
P, 
P
2,80 x 2,60, 
6,90 x 2,90
PE1/2
O27
majhna stavba
P
2,60 x 2,60
PE1/2
O28
garaža 
P
10,90 x 3,80
PE1/2
O29
majhna stavba, 
lopa – nelegalna gradnja
P, 
P
2,90 x 2,90, 
4,10 x 3,80
PE1/2
O30
majhna stavba 
P
2,60 x 2,20
PE1/2
O32
majhna stavba 
P
2,60 x 2,60
PE1/2
O33
garaža, 
nadstrešek, 
senčnica 
P, 
P, 
P
7,50 x 5,20, 7,50 x 3,30, 
3,85 x 3,80
PE1/2
O37
lopa 
P
7,90 x 2,55
PE1/2
O40
zidan nadstrešek 
P
5,80 x 5,20
PE1/2
O41
lopa, 
nadstrešek
P, 
P
3,20 x 2,80, 
8,40 x 4,50
PE1/2
O42
senčnica 
P
4,20 x 3,90
PE3
O47
drvarnica
P
10,20 x 2,80
PE3
O49
nadstrešek
P
8,60 x 4,60 do 1,80
(2) Salonitna kritina ni dopustna.
22. člen 
(objekti, predvideni za odstranitev) 
(1) V območju OPPNdp je za legalizacijo posameznega obstoječega objekta treba odstraniti objekt ali več objektov, ki ležijo na pripadajoči parceli, namenjeni gradnji, kot je določeno v 23. členu tega odloka:
– objekt A, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 2260/188,
– objekt B, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 2260/188,
– objekt C, ki se nahaja na zemljiščih s parcelnima številkama 2260/188 in 2280/3,
– objekt D, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 2280/3,
– objekt H, ki se nahaja na zemljiščih s parcelnima številkama 2279/13 in 2280/50,
– objekt I, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 2280/50,
– objekt M, prizidek k stavbi O3, ki se nahaja na zemljiščih s parcelnima številkama 2260/188 in 2287/6,
– objekt N, balkon stavbe O3, ki se nahaja na zemljiščih s parcelnima številkama 2260/188 in 2287/6,
– objekt O, prizidek k stavbi O4, ki se nahaja na zemljiščih s parcelnima številkama 2260/188 in 2287/6,
– objekt P, balkon(i) stavbe O4, ki se nahaja na zemljiščih s parcelnima številkama 2260/188, 2280/3, 2280/6 in 2287/6,
– objekt R, balkon(i) stavbe O5, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 2280/3,
objekt S, prizidek k stavbi O47, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 2216/36, vse v katastrski občini (1735) Stožice.
(2) Objekti, ki so predvideni za odstranitev, so določeni v grafičnem načrtu št. 4.1 »Odstranitev obstoječih objektov«.
VII. NAČRT PARCELACIJE 
23. člen 
(načrt parcelacije) 
(1) Območje OPPNdp je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:
1. prostorska enota PE1/1:
– PO1: parcela, namenjena gradnji stavbe O1, ki meri 571 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2260/188 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO2a: parcela, namenjena gradnji stavbe O2, ki meri 555 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2260/188 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO2b: parcela, namenjena zunanji ureditvi stavbe O2, ki meri 1 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2287/6 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO3a: parcela, namenjena gradnji stavbe O3, ki meri 406 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2260/188 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO3b: parcela, namenjena zunanji ureditvi stavbe O3, ki meri 97 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2287/6 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO4a: parcela, namenjena gradnji stavbe O4, ki meri 730 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2260/188 in 2280/3, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO4b: parcela, namenjena zunanji ureditvi stavbe O4, ki meri 96 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2280/6 in 2287/6, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO5a: parcela, namenjena gradnji stavbe O5, ki meri 728 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2280/3 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO5b: parcela, namenjena zunanji ureditvi stavbe O5, ki meri 21 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2280/6 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO6: parcela, namenjena gradnji stavbe O6, ki meri 820 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2260/188 in 2280/3, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO7: parcela, namenjena gradnji stavbe O7, ki meri 584 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2260/188 in 2280/3, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO8: parcela, namenjena gradnji stavbe O8, ki meri 607 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2260/4 in 2260/188, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO9: parcela, namenjena gradnji stavbe O9, ki meri 187 m2 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2260/4, 2260/188, 2280/3 in 2280/9, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO10: parcela, namenjena gradnji stavbe O10, ki meri 290 m2 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2260/188, 2280/3 in 2280/9, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO11: parcela, namenjena gradnji stavbe O11, ki meri 742 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2280/3 in 2280/9, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO12: parcela, namenjena gradnji stavbe O12, ki meri 799 m2 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2278/4, 2279/13, 2280/3 in 2280/9, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO13: parcela, namenjena gradnji stavbe O13, ki meri 383 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2278/4 in 2279/13, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO14: parcela, namenjena gradnji stavbe O14, ki meri 393 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2278/4 in 2279/13, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PP1: parcela, namenjena gradnji parkirišča, na kateri se vzpostavi solastninska pravica vsakokratnih lastnikov parcel, namenjenih gradnji, v PE1/1, PE1/2 in PE2, ki meri 409 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2260/4 in 2260/188, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PD1: parcela, namenjena gradnji dovoza D1 do stavb O1, O2, O3, O6 in O7, ki meri 383 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2260/4 in 2260/188, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PD2: parcela, namenjena gradnji dovoza D2 do stavb O4 in O5, ki meri 241 m2 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2279/13 in 2280/3, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
2. prostorska enota PE1/2:
– PO15: parcela, namenjena gradnji stavbe O15, ki meri 495 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2278/4 in 2279/13, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO16: parcela, namenjena gradnji stavbe O16, ki meri 639 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2279/13 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO17: parcela, namenjena gradnji stavbe O17, ki meri 407 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2279/13 in 2280/50, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO18: parcela, namenjena gradnji stavbe O18, ki meri 764 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2279/13 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO19: parcela, namenjena gradnji stavbe O19, ki meri 465 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2279/13 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO20: parcela, namenjena gradnji stavbe O20, ki meri 468 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2279/13 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO21: parcela, namenjena gradnji stavbe O21, ki meri 682 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2279/13 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO22: parcela, namenjena gradnji stavbe O22, ki meri 608 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2279/13 in 2280/50, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO23: parcela, namenjena gradnji stavbe O23, ki meri 542 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2279/13 in 2280/50, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO25: parcela, namenjena gradnji stavbe O25, ki meri 935 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2279/13 in 2280/50, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO26: parcela, namenjena gradnji stavbe O26, ki meri 658 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2279/13 in 2280/50, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO27: parcela, namenjena gradnji stavbe O27, ki meri 522 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2280/50 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO28: parcela, namenjena gradnji stavbe O28, ki meri 665 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2279/13 in 2280/50, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO29: parcela, namenjena gradnji stavbe O29, ki meri 493 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2280/50 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO30: parcela, namenjena gradnji stavbe O30, ki meri 360 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2279/13 in 2280/50, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO31: parcela, namenjena gradnji stavbe O31, ki meri 443 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2280/50 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO32: parcela, namenjena gradnji stavbe O32, ki meri 518 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2260/3 in 2280/50, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO33: parcela, namenjena gradnji stavbe O33, ki meri 514 m2 in obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami 2216/22, 2216/23, 2216/29, 2259/8 in 2260/2, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO34: parcela, namenjena gradnji stavbe O34, ki meri 426 m2 in obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami 2216/21, 2216/23, 2216/24, 2216/25, 2216/29, 2260/3, 2280/36 in 2280/50, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO35: parcela, namenjena gradnji stavbe O35, ki meri 439 m2 in obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami 2216/25, 2216/29, 2280/36, 2280/37 in 2280/50, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO36: parcela, namenjena gradnji stavbe O36, ki meri 171 m2 in obsega zemljišče s parcelno številko 2280/39 in del zemljišča s parcelno številko 2280/50, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO37: parcela, namenjena gradnji stavbe O37, ki meri 649 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2216/14, 2216/20 in 2260/209, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO38: parcela, namenjena gradnji stavbe O38, ki meri 389 m2 in obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami 2216/10, 2216/11, 2216/12 in 2216/13, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO39: parcela, namenjena gradnji stavbe O39, ki meri 374 m2 in obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami 2216/9, 2280/40, 2280/46 in 2280/50, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO40: parcela, namenjena gradnji stavbe O40, ki meri 250 m2 in obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami 2216/8, 2216/28, 2280/41, 2280/47 in 2280/50, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO41: parcela, namenjena gradnji stavbe O41, ki meri 568 m2 in obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami 2216/26, 2280/42 in 2280/50, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO42: parcela, namenjena gradnji stavbe O42, ki meri 658 m2 in obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami 2239/31, 2280/11, 2280/43 in 2280/50, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO43: parcela, namenjena gradnji stavbe O43, ki meri 439 m2 in obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami 2239/31, 2280/11, 2280/44 in 2280/50, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PN1: parcela, namenjena gradnji stavbe N1, ki meri 391 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2279/13 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PN2: parcela, namenjena gradnji stavb N2 in N3, ki meri 697 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2279/13 v katastrski občini (1735) Stožice,
– POI1: parcela, namenjena gradnji otroškega igrišča, na kateri se vzpostavi solastninska pravica vsakokratnih lastnikov parcel, namenjenih gradnji, v PE1/1, PE1/2 in PE2, ki meri 394 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2279/13 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PD3: parcela, namenjena gradnji dovoza D3 do stavb N1, O18, O19, O21 O22, O28, O30 in O31, ki meri 525 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2279/13 in 2280/50, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PD4: parcela, namenjena gradnji dovoza D4 do stavb N2, N3, O20, O22, O23, O25, O26, O27, O28, O29, O32, O34, O35, O36, O39 in O40, ki meri 901 m2 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2260/3, 2279/13, 2279/15 in 2280/50, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
3. prostorska enota PE2:
– PO44: parcela, namenjena gradnji stavbe O44, ki meri 960 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2216/27 in 2216/35, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PN3: parcela, namenjena gradnji stavb N4 in N5, ki meri 770 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/35 v katastrski občini (1735) Stožice, dostop je treba urediti po zemljišču s parcelno številko 2216/35 v katastrski občini (1735) Stožice,
4. prostorska enota PE3:
– PO45: parcela, namenjena gradnji stavbe O45, ki meri 1607 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/36 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO46: parcela, namenjena gradnji stavbe O46, ki meri 585 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/36 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO47: parcela, namenjena gradnji stavbe O47, ki meri 491 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/36 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO48: parcela, namenjena gradnji stavbe O48, ki meri 621 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/36 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO49: parcela, namenjena gradnji stavbe O49, ki meri 534 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2216/36 in 2238/13, obe v katastrski občini (1735) Stožice,
– PO50: parcela, namenjena gradnji stavbe O50, ki meri 874 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/36 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PN4: parcela, namenjena gradnji stavbe N6, ki meri 521 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/36 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PN5: parcela, namenjena gradnji stavbe N7, ki meri 434 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/36 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PN6: parcela, namenjena gradnji stavb N8, N9, N10 in N11, ki meri 1.578 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/36 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PN7: parcela, namenjena gradnji stavb N12 in N13, ki meri 742 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/36 v katastrski občini (1735) Stožice,
– POI2: parcela, namenjena gradnji otroškega igrišča, na kateri se vzpostavi solastninska pravica vsakokratnih lastnikov parcel, namenjenih gradnji, v PE3, ki meri 345 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/36 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PD5: parcela, namenjena gradnji dovoza D5 do stavb N6 in N7 in O50, ki meri 248 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/36 v katastrski občini (1735) Stožice,
5. prostorska enota C1:
– PC1: parcela, namenjena gradnji ceste C1, ki meri 1638 m2 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2216/22, 2216/29, 2260/3, 2260/4, 2260/188, 2260/209, 2260/210, 2278/4, 2279/13, 2280/9, 2280/50, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
6. prostorska enota C2:
– PC2: parcela, namenjena gradnji ceste C2, ki meri 1.876 m2 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2216/36, 2239/45 in 2239/82, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PN8: parcela, namenjena ureditvi parkirnega mesta za stavbo N12, ki meri 15 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/36 v katastrski občini (1735) Stožice,
– PN9: parcela, namenjena ureditvi parkirnega mesta za stavbo N13, ki meri 15 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 2216/36 v katastrski občini (1735) Stožice.
(2) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v grafičnem načrtu št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč«. Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.
24. člen 
(površine, namenjene javnemu dobru) 
(1) Površine, namenjene javnemu dobru, so parcele:
– PC1, ki meri 1.638 m2 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2216/22, 2216/29, 2260/3, 2260/4, 2260/188, 2260/209, 2260/210, 2278/4, 2279/13, 2280/9, 2280/50, vse v katastrski občini (1735) Stožice,
– PC2, ki meri 1.876 m2 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2216/36, 2239/45 in 2239/82, vse v katastrski občini (1735) Stožice, in
– PD4, ki meri 901 m2 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2260/3, 2279/13, 2279/15 in 2280/50, vse v katastrski občini (1735) Stožice.
(2) Površine, namenjene javnemu dobru, skupaj merijo 4.415 m2.
(3) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v grafičnem načrtu št. 3.3 »Površine, namenjene javnemu dobru«.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
25. člen 
(etapnost gradnje) 
(1) Dopustni posegi v območju OPPNdp se lahko izvajajo etapno. Posamezno etapo predstavlja legalizacija oziroma gradnja posameznega objekta.
(2) Pogoj za izvajanje etap je zagotovitev načrtovane javne komunalne in prometne infrastrukture, ki jo določa ta OPPNdp, in sicer:
– pred legalizacijo oziroma gradnjo stavb O1, O2, O3, O6 in O7 morajo biti zgrajeni cesta C1, dovoz D1 in pripadajoča javna komunalna infrastruktura,
– pred legalizacijo oziroma gradnjo stavb O4 in O5 morajo biti zgrajeni cesta C1, dovoz D2 in pripadajoča javna komunalna infrastruktura,
– pred legalizacijo oziroma gradnjo stavb O8, O9, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O17 in O33 morata biti zgrajeni cesta C1 in pripadajoča javna komunalna infrastruktura,
– pred legalizacijo oziroma gradnjo stavb N1, O18, O19, O21 O22, O28, O30 in O31 morajo biti zgrajeni cesta C1, dovoz D3 in pripadajoča javna komunalna infrastruktura,
– pred legalizacijo oziroma gradnjo stavb N2, N3, O20, O22, O23, O25, O26, O27, O28, O29, O32, O34, O35, O36, O39 in O40 morajo biti zgrajeni cesta C1, dovoz D4 in pripadajoča javna komunalna infrastruktura,
– pred legalizacijo oziroma gradnjo stavb O37, O41, O42, O43 in O44 morata biti zgrajena pripadajoča javna komunalna infrastruktura v Golarjevi ulici,
– pred legalizacijo oziroma gradnjo stavb N6, N7 in O50 morajo biti zgrajeni cesta C2, dovoz D5 in pripadajoča javna komunalna infrastruktura,
– pred legalizacijo oziroma gradnjo stavb O45, O46, O47, O48 O49, N8, N9, N10, N11, N12 in N13 morata biti zgrajeni cesta C2 in pripadajoča javna komunalna infrastruktura.
(3) Za vsako etapo je treba zagotoviti pripadajočo komunalno in energetsko infrastrukturo, zunanjo ureditev in sorazmerno število parkirnih mest ter izvesti predvidene odstranitve objektov.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE 
26. člen 
(splošno) 
V času gradnje in uporabe objektov je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo obremenitev okolja.
27. člen 
(varstvo vode in podzemne vode) 
(1) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se stanje voda ne poslabšuje, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave.
(2) Območje OPPNdp se nahaja na ožjem vodovarstvenem območju s strogim vodovarstvenim režimom VVO IIA vodovarstvenega območja za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Pri načrtovanju je treba dosledno upoštevati vse omejitve, pogoje in ukrepe, ki jih določajo Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15) (v nadaljnjem besedilu: Vodovarstvena uredba), Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo (OPPNdp) 428 Tomačevo, ki jo je izdelal E- NET Okolje d.o.o., Linhartova cesta 13, Ljubljana, Št. naloge: 202516-ap, z dne 27. 6. 2016 in Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo (OPPNdp) 428 Tomačevo – dopolnitev, ki jo je izdelal E- NET Okolje d.o.o., Linhartova cesta 13, Ljubljana, Št. naloge: 202516/1-ap, z dne 6. 3. 2018.
(3) Gradnja stanovanjskih stavb CC.Si 111 in 112 je na območju OPPNdp pogojno dopustna znotraj območja, določenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu iz Priloge 6 Vodovarstvene uredbe ter skladno z določili 13. in 14. člena Vodovarstvene uredbe, ki dopuščajo funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij in gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj naselij.
(4) Objekte ali naprave na podobmočju ožjega vodovarstvenega območja s strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIA) je treba graditi nad območjem nihanja podzemne vode. Največja globina izkopa lahko sega največ do 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
(5) Gradnja skladišč nevarnih snovi in hranjenje nevarnih snovi nista dopustna.
(6) Postavitev sanitarij na gradbišču ni dopustna, razen če se uporabljajo kemična stranišča ali če je urejeno odvajanje iz stranišč v javno kanalizacijo.
(7) Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi škodljive za vodo, ni dopustna.
(8) Odvajanje neočiščene odpadne vode neposredno v površinske vode ter neposredno ali posredno v podzemne vode ni dopustno.
(9) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17).
(10) Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe kanalizacijsko omrežje oziroma je javna kanalizacija, ki omogoča priključevanje določena kot investicija v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana in v programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je izdelan v skladu s predpisi o urejanju prostora, oziroma se v skladu s programom opremljanja gradnja javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
(11) Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objekta, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je dopustna, če je dno ponikovalnice najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
(12) Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, je dopustna, če gre za začasno rešitev do izgradnje javnega kanalizacijskega sistema in če je zagotovljena obdelava vode v lovilniku olj. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
(13) Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje komunalne odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode, ni dopustna.
(14) Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre za neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, je dopustno, če je cevovod, po katerem se očiščena odpadna voda odvaja v vodotok izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.
(15) Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti vodotesnost internega oziroma javnega kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi postopki.
(16) Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in očiščene na način, kot to predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).
(17) Odvajanje padavinskih voda je treba urediti v skladu z veljavnimi predpisi na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je treba prioritetno predvideti ponikanje, pri čemer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Ponikanje je možno s streh objekta, ponikanje z zunanjih povoznih in manipulativnih površin ni dopustno.
(18) Padavinske vode z zunanjih povoznih in manipulativnih površin je možno speljati v bližnji vodotok direktno ali indirektno preko sistema meteorne kanalizacije širšega območja. Pred iztokom v kanalizacijo oziroma v odvodnike je treba predvideti zadrževanje padavinske vode. Izliv padavinske vode v vodotok mora biti utrjen tako, da je varen pred bočno erozijo. Zagotovljeno mora biti, da ne pride do povratka odpadne padavinske vode.
(19) Pri pripravi projekta organizacije gradnje je treba upoštevati naslednje:
– zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem voda je treba gradnjo organizirati tako, da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih, ki lahko nastopijo v času gradnje,
– morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je treba odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti.
(20) Zaradi zagotavljanja ukrepov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, je treba zagotoviti neovirane dostope do vodne infrastrukture. Zato je pri projektiranju in gradnji na predmetnem območju treba predvideti gradnjo nadomestnih ali povezovalnih poti povsod tam, kjer bodo dostopi z gradnjo prekinjeni.
(21) Za posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje skladno s predpisi s področja voda.
(22) Za posege na vodnih in priobalnih zemljiščih (gradnja izpustov), ki so v lasti Republike Slovenije, mora investitor skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti.
(23) Vse zunanje površine, namenjene prevozu ali parkiranju, morajo biti utrjene, neprepustne in obrobljene z robniki.
(24) V času gradbenih del je treba upoštevati naslednje ukrepe:
– glede na heterogenost sestave tal je med gradnjo treba zagotoviti reden in učinkovit geotehnični nadzor. V času izvedbe izkopov mora biti stalno prisoten nadzornik gradbišča,
– izkopi naj se izvajajo v suhem vremenu, saj bo intervencijski čas za odstranitev morebitnega onesnaženja (onesnažene zemljine) v primeru izliva goriva ali motornega olja iz gradbenega stroja v tem primeru bistveno krajši in bo bistveno zmanjšana možnost za onesnaženje podzemne vode,
– vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji, morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani,
– parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez vzdrževanja vozil in strojev) ni dopustno, razen če gre za funkcionalne prometne površine ob obstoječih objektih ali objektih, katerih gradnja je dopustna s to uredbo in če je zagotovljeno izpolnjevanje zahtev glede padavinske odpadne vode iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Dopustno je tudi, če gre za parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave brez vzdrževanja vozil in strojev, če njihov odvoz zunaj podobmočij ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom med gradnjo tehnično ni izvedljiv ali pomeni nesorazmerno visoke stroške, in če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda,
– prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za goriva in maziva ni dovoljen,
– točenje goriva v gradbene stroje na območju gradbišča ni dovoljeno, razen če se oskrba strojev in naprav z gorivom na območju gradbišča izvaja izključno na posebej urejenih utrjenih površinah, ki morajo biti vodotesne in iz materialov, odpornih proti delovanju goriv. Preprečeno mora biti vsakršno izpiranje ali izcejanje v podzemno vodo. Med pretakanjem je treba pod stroje in naprave namestiti posode z absorpcijskim sredstvom za primer morebitnega nezgodnega razlitja,
– investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču začasno hranijo ali začasno skladiščijo gradbene odpadke (do odvoza na za-to namenjeno odlagališče) ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, in sicer tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo. Če začasna hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike,
– izvajalec, ki bo izdelal načrt organizacije gradbišča v skladu s Pravilnikom o gradbiščih, naj v tem načrtu predvidi tudi lokacijo za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov in lokacijo za gradbene stroje in naprave na utrjeni površini izven gradbene jame,
– investitor mora zagotoviti sprotno oziroma redno oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu ali prevozniku, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano,
– morebitne nevarne odpadke je treba nemudoma (dnevno) odstraniti z območja gradbišča, to je zbiralcu ali prevozniku, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano,
– prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla ali v obstoječ kanalizacijski sistem,
– skladiščenje morebitnih gradbenih kemičnih sredstev ni dovoljeno.
(25) V času gradnje je treba upoštevati naslednje interventne ukrepe v primeru izrednih dogodkov:
– za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oziroma onesnaženje tal z naftnimi derivati (z gorivom ali oljem iz gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi tekočinami, mora biti pripravljen poslovnik (pravilnik, načrt ravnanja) za ukrepanje. V njem morajo biti določene tudi pooblaščene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije 24 ur na dan (v intervencijsko enoto mora biti vključen tudi hidrogeolog),
– v primeru razlitja naftnih derivatov je treba širjenje onesnaženja takoj omejiti, onesnaženo zemljino čim prej odstraniti in jo začasno shraniti v ustreznih zaprtih posodah in jo nato oddati ustreznemu zbiralcu ali odstranjevalcu tega odpadka. Za takojšnje ukrepanje morajo biti na gradbišču na voljo ustrezna absorpcijska sredstva in oprema, vsi delavci pa morajo biti poučeni o nevarnostih in o načinu ukrepanja v tovrstnih primerih. Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik.
(26) V času obratovanja je treba upoštevati naslednje varstvene, omilitvene in zaščitne ukrepe:
1. odpadne vode:
– pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vseh kanalizacijskih sistemov morajo biti upoštevani predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, ter interni dokument JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.: Tehnična navodila za kanalizacijo,
– za vse interne kanalizacijske sisteme je treba zagotoviti neprepustno izvedbo z opravljenim preizkusom in potrdilom,
2. površine ob objektih:
– vse zunanje površine, namenjene prevozu ali parkiranju, morajo biti utrjene, neprepustne in obrobljene z robniki,
– prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali nevarnih odpadkov (npr. usedline in gošče iz lovilcev olj) v tla in s tem posredno v podtalnico ali v odtok (kanalizacijski sistem),
3. plinovod:
– pred obratovanjem posameznega plinovoda morajo biti izvedene naslednje kontrole: kontrola kakovosti varilskih del, kontrola – presoja varne izvedbe konstrukcije, trdnostni tlačni preizkus, preizkus tesnosti, kontrola izolacije in korozijske zaščite, kontrola pravilnosti delovanja ter nastavitev regulacijskih in varnostnih elementov ter kontrola ob zagonu objekta,
– plinovod mora obratovati skladno z veljavno zakonodajo in navodili upravljavca plinovoda,
– uporaba kemikalij pri vzdrževanju plinovoda ni predvidena,
– vsaka kontrola plinovoda ter izvajanje morebitnih vzdrževalnih ali servisnih del na plinovodu mora biti listinsko dokazljivo.
(27) Na območju OPPNdp ni dopustna gradnja naslednjih objektov: 24203 Objekti za ravnanje z odpadki (odlagališča nevarnih odpadkov, odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov, objekti za zbiranje in obdelavo nevarnih odpadkov, objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov).
28. člen 
(varstvo zraka) 
(1) Odvod dimnih plinov in umazanega zraka iz nadzemnih delov stavbe (npr. iz sanitarnih prostorov stanovanj) je treba speljati nad strehe stavb.
(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.
(3) V času gradnje je treba preprečiti nekontrolirano prašenje.
29. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Prostorske enote PE1/1, PE1/2 – del (objekti: O15 do O32, O34 do O36 in N1 do N3) in C1 so v skladu z OPN MOL ID opredeljene kot območje III. stopnje varstva pred hrupom. Prostorske enote PE1/2 – del (objekti: O33 in O37 do O43), PE2, PE3 in C2 so v skladu z OPN MOL ID opredeljene kot območje II. stopnje varstva pred hrupom.
(2) Dopustna mejna raven hrupa:
– III. območje: Lnoč = 50 (dBA), Ldvn = 60 (dBA),
– II. območje: Lnoč = 45 (dBA), Ldvn = 55 (dBA).
(3) Pred začetkom urejanja območja OPPNdp je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dovoljeni ravni.
30. člen 
(odstranjevanje odpadkov) 
(1) Zbirna in odjemna mesta komunalnih odpadkov morajo biti urejena v sklopu parcel, namenjenih gradnji stavb.
(2) Dovoz za komunalna vozila je predviden po cestah C1 in C2 in dovoznih poteh D1, D2, D3, D4 in D5.
(3) Zbirna in odjemna mesta morajo biti urejena v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.
(4) Zbirna mesta morajo biti urejena tako, da je zagotovljena higiena in da ni negativnih vplivov na javno površino ali sosednje stavbe. Lahko so pokrita z nadstrešnico. Zagotoviti je treba ločeno zbiranje odpadkov na mestu nastanka.
(5) Višinske razlike na poteh med odjemnim mestom in cesto, kjer ustavlja komunalno vozilo, morajo biti premoščene s klančinami v blagem naklonu.
(6) Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času gradnje, je treba v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
31. člen 
(svetlobno onesnaženje) 
(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in zunanjih površin morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin v območju OPPNdp mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.
32. člen 
(zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in kakovostjo bivanja) 
Obstoječim in novim stavbam je treba v dnevni sobi, bivalnem prostoru s kuhinjo, bivalni kuhinji in otroški sobi zagotoviti naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:
– dne 21. 12. – najmanj 1 uro,
– dne 21. 3. in 21. 9. – najmanj 3 ure.
X. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
33. člen 
(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Na območju OPPNdp se nahaja enota kulturne dediščine EŠD 14902 Ljubljana – Arheološko območje Tomačevo.
(2) V območjih arheoloških najdišč veljajo naslednje splošne varstvene usmeritve:
– spodbujanje trajnostne uporabe arheoloških najdišč, to je uporabe arheoloških najdišč na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njenih kulturnih lastnosti,
– spodbujanje vzdržnega razvoja arheoloških najdišč, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev arheoloških najdišč za prihodnje generacije,
– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene arheoloških najdišč,
– ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega pomena arheoloških najdišč ter njihove materialne substance,
– dopustni so posegi v arheološka najdišča, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njihove varovane vrednote,
– dopustni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev arheoloških najdišč ob spoštovanju njihove posebne narave in družbenega pomena.
(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je treba Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Investitor mora najmanj 10 dni pred začetkom zemeljskih del z nameravanimi posegi pisno seznaniti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenija. Za predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje ministra, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.
(4) Na vseh dostopnih parcelah je treba izvesti predhodne arheološke raziskave, in sicer:
– opravi se historično analizo prostora in interpretacijo dostopnih lidarskih podatkov,
– ob izgradnji komunalne infrastrukture, novih cestnih povezav in otroškega igrišča se izvede arheološke raziskave ob gradnji,
– pred izgradnjo objektov se izvede predhodne arheološke raziskave v obliki strojnih testnih jarkov, pri čemer se pregleda vsaj 3 % območja,
– na podlagi rezultatov terenskega pregleda se določi obseg in način arheoloških raziskav, ki morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo,
– arheološke raziskave mora zagotoviti investitor posega v prostor,
– v primeru odkritja izjemnih najdb lahko pristojna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zahteva spremembo izvedbenega projekta in prezentiranje odkritih arheoloških ostalin in situ.
(5) Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za legalizacijo obstoječih objektov.
(6) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
XI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
34. člen 
(potresna varnost) 
(1) Območje OPPNdp je opredeljeno s pospeškom tal (g) 0,285 s povratno dobo 475 let.
(2) Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnost objekta.
35. člen 
(ukrepi za varstvo pred požarom) 
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebne odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve,
– neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za stavbe, če to zahtevajo požarni predpisi, izdelati zasnovo požarne varnosti za požarno manj zahtevne objekte oziroma študijo požarne varnosti za požarno zahtevne objekte in določiti ukrepe za zagotovitev požarne varnosti stavb.
(3) Intervencijska vozila dostopajo do stavb v območju OPPNdp po javnih cestah C1, C2, D4 – del, Golarjevi in Šifrerjevi ulici ter dovozih D1 – del, D2 – del, D3 in D5 – del.
(4) Dostopne poti, dovozne poti za gasilska vozila in površine za delovanje intervencijskih vozil morajo biti urejene v skladu z veljavnimi standardi.
(5) Delovne površine za intervencijska vozila so načrtovane na javnih cestah in dovozih v površini najmanj 7,00 m x 12,00 m.
(6) Požarna zaščita je predvidena z obstoječim zunanjim hidrantnim omrežjem na Golarjevi in Dajnkovi ulici in načrtovanim zunanjim hidrantnim omrežjem na javnih cestah C1, C2 in D4.
(7) Odtok odpadne vode je treba urediti tako, da je preprečeno odvajanje odpadne vode neposredno v površinske vode ter neposredno ali posredno v podzemne vode.
(8) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene v grafičnem načrtu št. 4.3 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
36. člen 
(zaklanjanje) 
V objektih, določenih s predpisi, se gradijo zaklonišča osnovne zaščite. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.
XII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
37. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 
(1) Vse prometne površine morajo biti asfaltirane in omejene z betonskim ali kamnitim robnikom.
(2) Najmanjši notranji radij robnika ob javnih cestah je 5,0 m.
(3) Na mestih predvidenih prehodov za pešce morajo biti urejeni nivojski prehodi za funkcionalno ovirane ljudi. Prehodi za pešce se uredijo na način, da sta površini pločnika in vozišča v isti ravnini.
(4) Na mestih predvidenih prehodov za kolesarje ter dovozov gasilskih in komunalnih vozil morajo biti robniki prirezani ali urejene klančine.
(5) Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, primarne peš in kolesarske površine, parkirni prostori in druge površine morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neoviran dostop, vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi. Stavbe morajo biti grajene brez ovir v skladu z zakonodajo s tega področja.
(6) Največji vzdolžni naklon pešpoti in poti, namenjenih invalidom, ne sme presegati 5 %.
(7) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu št. 4.3 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
38. člen 
(priključevanje na javno cestno omrežje) 
(1) Območje OPPNdp je dostopno po javnih cestah Pot k Savi, Golarjeva in Šifrerjeva ulica.
(2) Prostorski enoti PE1/1 in PE1/2 se preko ceste C1 priključujeta na Pot k Savi. Del stavb v prostorski enoti PE1/2 se priključuje neposredno na Golarjevo ulico. Prostorska enota PE2 se priključuje na Šifrerjevo ulico preko parkirišča na zemljišču s parcelno številko 2216/35 v katastrski občini (1735) Stožice, in na Golarjevo ulico. Prostorska enota PE3 se preko ceste C2 priključuje na Šifrerjevo ulico.
(3) Vsi priključki morajo biti izvedeni v skladu z zakonodajo s tega področja in opremljeni s potrebno horizontalno in vertikalno signalizacijo.
39. člen 
(dovoz intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil) 
(1) Intervencijska, dostavna in komunalna vozila bodo uporabljala obodne ceste, priključka in interne površine, namenjene motornemu prometu.
(2) Na intervencijskih poteh je treba zagotoviti obračališče.
(3) Vsi priključki (zavijalni radij, širina) na javno prometno omrežje morajo omogočati neovirano vožnjo intervencijskim, dostavnim in komunalnim vozilom.
40. člen 
(notranje prometne površine) 
(1) Ob javnih cestah C1 in C2 so načrtovani enostranski hodniki za pešce, kolesarski promet poteka po površinah za motorni promet.
(2) Na dovoznih poteh D1, D2, D3 in D5 in javni dovozni poti D4 se ves promet odvija na skupni, asfaltirani površini.
(3) Cesta C1 v prostorski enoti C1 (Pot k Savi) ima naslednji profil:
– hodnik za pešce
1,50 m,
– vozišče 
2 x 2,25 m,
– vzdolžna parkirna mesta ob vzhodnem robu ceste C1 se uredi v dimenzijah 2,50 m x 6,00 m; vzdolžna parkirna mesta so med seboj ločena z zelenicami v dimenzijah 3,00 m x 1,00 m, na katerih so zasajena drevesa.
(4) Cesta C2 v prostorski enoti C2 (Šifrerjeva ulica) ima naslednji profil:
– hodnik za pešce
1,50 m,
– vozišče 
2 x 2,25 m,
– vzdolžna parkirna mesta na delu ceste C2 se ob severnem robu uredi v dimenzijah 2,50 m x 6,00 m; vzdolžna parkirna mesta so med seboj ločena z zelenicami v dimenzijah 2,50 m x 1,25 m, na katerih so zasajena drevesa.
(5) Dovozi D1, D2, D3, D4 in D5 imajo naslednji profil:
– bankina
od vozišča do meje parcel, namenjenih gradnji,
– vozišče (za vse vrste prometa)
4,00 m,
– bankina
od vozišča do meje parcel, namenjenih gradnji.
41. člen 
(mirujoči promet) 
(1) Na območju OPPNdp je treba za vsak objekt oziroma za posamezni del objekta, ki je predmet gradnje, glede na vrsto objekta oziroma dejavnost, zagotoviti naslednje najmanjše število parkirnih mest (v besedilu tabele: PM):
Namembnost objektov
Število PM za motorni promet
Število PM za kolesarski promet
11100 Enostanovanjske stavbe 
11210 Dvostanovanjske stavbe
2 PM/stanovanje
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (neprofitna najemna stanovanja) 
1 PM/stanovanje
2 PM na stanovanje za stanovalce ter dodatno 1 PM/5 stanovanj za obiskovalce 
(2) V BTP objekta se pri izračunu parkirnih mest ne upoštevajo BTP, namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
(3) Število parkirnih mest za motorni promet iz tega člena se v izračunu zaokrožijo navzgor.
42. člen 
(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture) 
(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju OPPNdp so:
– načrtovane stavbe morajo biti priključene na obstoječe in načrtovano vodovodno, kanalizacijsko, vročevodno in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so lahko načrtovane stavbe priključene še na plinovodno omrežje in elektronsko komunikacijska omrežja. Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev posamezne infrastrukture,
– praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati v javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje,
– kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,
– trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,
– gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev vodov okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno etapo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za območje OPPNdp,
– obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo v območju OPPNdp je dopustno zaščititi, rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi, ob pogoju, da ne onemogočajo ureditev po tem OPPNdp, ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci,
– kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih vodov,
– pred gradbenimi posegi je treba načrtovati in zagotoviti ustrezno varovanje obstoječih komunalnih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov,
– pri projektiranju stavb v območju OPPNdp je treba upoštevati predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije. Priporoča se raba čim večjega deleža obnovljivih virov energije za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna energija ipd.) ter učinkovita raba vode,
– pri projektiranju stavb v območju OPPNdp je treba upoštevati predpise, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem.
(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu št. 4.4 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.
43. člen 
(vodovodno omrežje) 
(1) Območje OPPNdp je oskrbovano z vodo iz centralnega vodovodnega sistema Ljubljane iz vodarne Jarški prod. Za oskrbo obstoječih in načrtovanih stavb s pitno, sanitarno in požarno vodo je treba zgraditi vodovodne priključke na javno obstoječe in načrtovano vodovodno omrežje.
(2) Po cesti C1 se izvede nov vodovod NL DN 100. Načrtovan vodovod se na jugu v križišču ceste Pot k Savi in Golarjeve ulice navezuje na obstoječi javni vodovod NL DN 150. Na severni strani se vodovod zaključi s končnim hidrantom pri obstoječih stanovanjskih stavbah O13 in O14 (Pot k Savi 81 in 83).
(3) Po dovozih D1 in D3 se izvedeta priključna vodovoda PEHD 63. Načrtovana priključna vodovoda se navežeta na načrtovan javni vodovod NL DN 100 po cesti C1.
(4) Po dovozu D4 se izvede nov vodovod NL DN 100. Načrtovan vodovod se naveže na načrtovan javni vodovod NL DN 100 po cesti C1. Vodovod se zaključi s končnim hidrantom pri novih stavbah N2 in N3.
(5) Po cesti C2 se izvede nov vodovod NL DN 100. Načrtovan vodovod se na zahodni strani navezuje na obstoječi javni vodovod PE d 110 po Šifrerjevi ulici. Na vzhodu se vodovod zaključi s končnim hidrantom pri obstoječi stavbi O48.
(6) Za vsak objekt se izvede samostojen vodovodni priključek. Objekti v prostorskih enotah PE1/1 in PE1/2 se priključijo na načrtovano javno vodovodno omrežje po cesti C1 in dovozih D1, D3 in D4 ali na obstoječe vodovodno omrežje DN 100 po Golarjevi ulici. Objekti v prostorski enoti PE2 se priključijo na obstoječe vodovodno omrežje DN 100 po Golarjevi ulici in Šifrerjevi ulici. Objekti v prostorski enoti PE3 se priključijo na načrtovano javno vodovodno omrežje po cesti C2.
(7) Med gradnjo je treba zaščititi vse obstoječe vodovode znotraj območja OPPNdp.
(8) Pri projektiranju vodovoda na obravnavanem območju je treba upoštevati projektno nalogo: Gradnja javnega vodovoda po Poti k Savi v Tomačevem za potrebe legalizacije območja, JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., št. PN 2690V, julij 2015, dopolnitev marec 2017.
(9) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, ter interni dokument JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.: Tehnični pravilnik za vodovod.
(10) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
44. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Na območju OPPNdp kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno, zato se predvidi izgradnja novega kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu. Komunalno odpadno vodo iz območja OPPNdp je treba prek načrtovanega in obstoječega kanalizacijskega omrežja odvajati na centralno čistilno napravo v Zalogu.
(2) Za odvajanje odpadne komunalne vode iz objektov v prostorskih enotah PE1/1 in PE1/2 se po cesti C1 izvede kanal za odvajanje odpadne komunalne vode DN 250, ki se v križišču ceste Pot k Savi in Golarjeve ulice navezuje na obstoječi kanal za odpadno komunalno vodo DN 250, in kanali za odvajanje odpadne komunalne vode DN 250 po dovozih D1, D3 in D4, ki se navezujejo na načrtovan kanal za odvajanje odpadne vode po cesti C1.
(3) Objekti v prostorski enoti PE2 se priključijo na obstoječe kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadne komunalne vode DN 250 po Golarjevi ulici in Šifrerjevi ulici.
(4) Za odvajanje odpadne komunalne vode iz objektov v prostorski enoti PE3 se po cesti C2 izvedeta kanala za odvajanje odpadne komunalne vode DN 250 iz smeri vzhoda in zahoda, ki se združita v načrtovanem združitvenem jašku ob stavbi N12, in kanal za odvajanje odpadne komunalne vode preko enote urejanja prostora BE-611 do načrtovanega kanalizacijskega zbiralnika C0. Pred navezavo na kanalizacijski zbiralnik C0 se izvede jašek. Predpogoj za priključitev objektov iz prostorske enote PE3 na kanalizacijsko omrežje je izgradnja kanalizacijskega zbiralnika C0.
(5) Za odvajanje odpadne padavinske vode iz povoznih in manipulacijskih površin v prostorskih enotah PE1/1 in PE1/2 in iz ceste C1 se po cesti C1 izvede padavinsko kanalizacijo DN 300 – DN 500 z iztokom v vodotok Sava in padavinsko kanalizacijo DN 250 po dovoznih cestah D1, D3 in D4, ki se navezuje na padavinsko kanalizacijo po cesti z oznako C1. Pred iztokom odpadne padavinske vode iz povoznih in manipulacijskih površin v kanalizacijo oziroma v odvodnike je treba predvideti zadrževanje padavinske vode.
(6) Za odvajanje padavinske vode iz povoznih in manipulacijskih površin v prostorski enoti PE3 in iz ceste C2 se po cesti C2 izvedeta kanala za odvajanje padavinske vode M5.1 in M5.2, oba DN 250, in kanal za odvajanje padavinske vode M5, DN 300 preko enote urejanja prostora BE-611 z iztokom v vodotok Sava.
(7) Priključevanje objektov je mogoče z direktnim priključkom samo za odtoke iz pritličij in nadstropij. Kletne etaže niso dopustne.
(8) Padavinsko vodo s strešin objektov in utrjenih nepovoznih površin je treba ponikati skladno z določili 27. člena tega odloka. Odvajanje padavinske vode s strešin objektov in utrjenih nepovoznih površin v kanalizacijsko omrežje ni dopustno.
(9) Preko prostorske enote PE2 je z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij (Uradni list RS, št. 110/08 in 78/10) načrtovana gradnja priključnega kanala na kanalizacijski zbiralnik C0. Vse ureditve po tem OPPNdp je treba izvesti tako, da ne bo onemogočena gradnja priključnega kanala na kanalizacijski zbiralnik C0.
(10) Pri projektiranju kanalizacijskega omrežja na obravnavanem območju OPPNdp je treba upoštevati projektno nalogo: Gradnja javne kanalizacije po Poti k Savi v Tomačevem za potrebe legalizacije območja, JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., št. PN 3353K, julij 2015, dopolnitev marec 2017.
(11) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije je treba upoštevati predpise, ki urejajo oskrbo z vodo ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.
(12) Upoštevati je treba interni dokument JP Vodovod- Kanalizacija d.o.o.: TIDD01 – projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega sistema.
(13) Pred priključitvijo posameznih objektov na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
45. člen 
(plinovodno omrežje) 
(1) Obstoječe in načrtovane stavbe na območju OPPNdp se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode priključi na nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 50–100 mbar.
(2) Obstoječi glavni distribucijski plinovodi za oskrbo obstoječih in načrtovanih stavb na območju OPPNdp potekajo po Cesti ob Savi (plinovod N 13400), po Golarjevi ulici (plinovod N 13404) in po Šifrerjevi ulici (plinovod N 13405).
(3) Za priključitev obstoječih in načrtovanih stavb na območju OPPNdp se v sklopu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč izvede novo glavno plinovodno omrežje in priključne plinovode po cestah C1 in C2 ter dovoznih poteh D1, D3 in D4.
(4) Priključni plinovodi se zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v omaricah nameščenih v ali na fasadi objektov. Priključitev je treba izvesti skladno s pogoji upravljavca distribucijskega plinovodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.
(5) Glavni plinovodi, priključni plinovodi in notranje napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 68/11), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1), z Odlokom o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/16) in Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Energetika Ljubljana/ d.o.o./ www.jh-lj.si).
46. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Napajanje načrtovanih stanovanjskih objektov se predvidi iz obstoječih transformatorskih postaj TP 0086 Raičeva in TP 1112 Dajnkova 48.
(2) Za napajanje objektov z električno energijo se po cestah C1 in C2, po dovozih D1, D2, D3 in D4, po Golarjevi in Dajnkovi ulici ter po travnatih površinah vzhodno od prostorske enote PE2 predvidi novo kabelsko kanalizacijo z NN kabli.
(3) Napajanje objektov na območju OPPNdp se predvidi s prostostoječimi priključno razdelilnimi električnimi omaricami, pri čemer se iz ene merilne omarice lahko napaja en ali več objektov. Načrtovane prostostoječe merilne omarice morajo biti prosto dostopne vzdrževalcem elektro omrežja.
(4) Vsi predvideni posegi na elektroenergetskem omrežju morajo biti izvedeni v skladu z idejno rešitvijo: EE napajanje za OPPN 428 dp Tomačevo – novelacija, Elektro Ljubljana d.d., št. 21/15, april 2017 in novelacija januar 2018.
(5) Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa.
47. člen 
(elektronsko komunikacijsko omrežje) 
Objekti na območju OPPNdp imajo možnost priključitve na elektronska komunikacijska omrežja pod pogoji upravljavcev teh omrežij. Pri gradnji cestne infrastrukture je treba predvideti koridorje za kabelsko kanalizacijo.
48. člen 
(javna razsvetljava) 
(1) Obstoječe omrežje javne razsvetljave poteka ob Golarjevi in Šifrerjevi ulici. Obstoječe omrežje je ob izvedbi načrtovanih ureditev na območju OPPNdp treba ustrezno zaščititi oziroma prestaviti.
(2) Vse javne povozne, parkirne, pohodne in manipulativne površine je treba opremiti z javno razsvetljavo. Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti tipske elemente, uporabljane na območju Mestne občine Ljubljana. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.
(3) Javno razsvetljavo na območju OPPNdp se izvede skladno z idejno rešitvijo: Idejna zasnova javne razsvetljave, JRS, d.d., št. 07-30-2469/2539, julij 2015.
(4) Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave.
49. člen 
(učinkovita raba energije v stavbah) 
(1) Vse novo zgrajene ali rekonstruirane stavbe morajo biti projektirane in zgrajene energetsko varčno v skladu s predpisi, ki določajo učinkovito rabo energije v stavbah.
(2) Na strehah stavb je dopustna namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic (fotovoltaika).
XIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV 
50. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Dopustno odstopanje pri tlorisnih gabaritih za nove stavbe, obstoječe stavbe in za enostavne ter nezahtevne objekte je +/- 0,50 m.
(2) Izven tlorisnih gabaritov stavb lahko do +2,00 m segajo nadstreški nad vhodi pri obstoječih stavbah in do +3,00 m pri novih stavbah.
(3) Za obstoječe, nelegalno zgrajene stavbe je dopustno odstopanje največjega višinskega gabarita posamezne stavbe ali dela stavbe +/- 0,50 m.
(4) BTP lahko odstopajo v okviru dopustnih odstopanj gabaritov stavb in kot posledica natančnejših izmer v fazi izdelave projektne dokumentacije.
(5) Dopustna so odstopanja od načrtovanih lokacij vhodov, uvozov in izvozov.
(6) Višinska regulacija terena in višinska kota pritličja: višinske kote pritličij stavb in terena so idejne in se lahko v projektni dokumentaciji prilagajajo danostim terena in projektnim rešitvam do ±0,50 m.
(7) Stavbe N1, N2, N3, N4, N5, N8, N9, N10, N11, N12 in N13 na parcelah PN1, PN2, PN3, PN6 in PN7, namenjenih gradnji, so namesto tristanovanjske lahko tudi eno- ali dvostanovanjske.
(8) Javne prometne, komunalne in energetske ureditve: pri realizaciji OPPNdp so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov ter etapnosti gradnje posamezne javne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda.
(9) Dopustne so spremembe intervencijskih poti v skladu s tehničnimi rešitvami. S spremembami morajo soglašati organi in organizacije, ki jih prilagoditve zadevajo.
(10) Dopustna so odstopanja zakoličbenih točk objektov v okviru toleranc tlorisnih gabaritov objektov.
(11) Dopustna so odstopanja do +/- 30 cm pri vzpostavitvi parcel, namenjenih gradnji, kot uskladitev z dejanskim stanjem, vendar le v primeru, ko je predvideno mejo parcele, namenjene gradnji, smiselno uskladiti z uživalno mejo (obstoječe ograje, dostopi idp.) in se pri tem velikost parcele, namenjene gradnji, bistveno ne spreminja.
(12) Dopustna so odstopanja od parcelnih mej in velikosti parcel, namenjenih gradnji, skladno z osmim odstavkom tega člena.
(13) Dopustna so delitev ter odstopanja od mej in površin parcel PN2, PN3, PN6 in PN7, namenjenih gradnji, pod pogojem, da so namenjene gradnji eno- ali dvostanovanjskih stavb ter ob tem ni posegov v površine, namenjene javnemu dobru.
(14) Dopustna so odstopanja od parkirnih normativov, skladno z veljavnimi določili OPN MOL ID, pod pogojem, da je treba zagotoviti manjše število parkirnih mest, kot so določena s tem odlokom.
(15) Dopustna je ureditev dostopa po dovozu D5 do stavb izven območja OPPNdp na zemljišču s parcelno številko 2251/1 v katastrski občini (1735) Stožice.
XIV. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPNdp 
51. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
Investitorji in izvajalci imajo med gradnjo in po njej naslednje druge obveznosti:
– v času gradnje mora biti omogočeno nemoteno delovanje sosednjih objektov in zagotovljena nemotena komunalna oskrba prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani. Sočasno z gradnjo objektov mora biti zagotovljena prestavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje obstoječih objektov v času gradnje in po njej,
– območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča zunaj območja OPPNdp,
– promet mora biti v času gradnje organiziran tako, da se prometna varnost zaradi gradnje ne poslabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
– pred začetkom gradnje objekta je treba raziskati geološko sestavo tal na parceli, namenjeni gradnji, in s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja zagotoviti ustrezno zaščito gradbene jame pred vplivi gradnje na okoliške objekte,
– v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov zaradi gradbenih posegov v njihovi bližini. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje objektov in namestiti naprave za merjenje posedkov. Investitor gradnje posameznega objekta je dolžan izvesti sanacijo poškodb na sosednji stavbi, če so le-te nastale zaradi izvajanja gradbenih del. Stopnja poškodb se ugotovi s strokovno ekspertizo. Ob pripravi projektne dokumentacije za vsako posamezno etapo geomehanik določi, katere od obstoječih objektov je treba opazovati, in opredeli potreben obseg meritev,
– morebitne poškodbe okoliških objektov, naprav in zunanjih ureditev, nastale v času gradnje, morajo biti sanirane na stroške povzročitelja,
– preden se začnejo izvajati gradbena dela, je treba zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov ali v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstranitve objektov in času gradnje.
52. člen 
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev) 
Po izvedbi z OPPNdp predvidenih ureditev so dopustni naslednji posegi:
– odstranitev objektov in naprav,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcije,
– nadomestne gradnje v okviru gabaritov in dopustnih dejavnosti, ki so določeni s tem odlokom,
– obnove fasadnega plašča objektov,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPNdp,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPNdp ob pogoju, da so na parceli, namenjeni gradnji objektov, zagotovljene zadostne zelene površine in zadostno število parkirnih mest.
XV. KONČNI DOLOČBI 
53. člen 
(vpogled v OPPNdp) 
OPPNdp je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Bežigrad,
– Četrtni skupnosti Bežigrad.
54. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-29/2015-138
Ljubljana, dne 28. maja 2018
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost