Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2021. Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj, stran 6303.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta občine Črnomelj(Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet občine Črnomeljna 28. redni seji dne 5. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Črnomelj 
1. člen 
Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju občine Črnomelj.
2. člen 
Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,44 EUR.
V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse in se na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma začne pobirati 1. januarja 2019.
3. člen 
Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v višini 50 %, so dodatno oproščeni plačila turistične takse v višini 50 % tudi osebe, ki prenočujejo v kampih.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/98 in 57/99).
5. člen 
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje v višini, kot je opredeljena v 2. členu Odloka o turistični taksi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/98 in 57/99), od 1. januarja 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2018
Črnomelj, dne 5. junija 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.