Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2018. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 6303.

  
Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US) je Občinski svet Občine Borovnica na 28. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninams parc št. 1760/11 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1760/11) in parc. št. 1760/9 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1760/9), se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava.
Občinska uprava bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, pristojnemu okrajnemu sodišču, podala predlog, da se na nepremičninah iz prve točke tega člena iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0003/2017-9
Borovnica, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.