Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2015. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2018, stran 6290.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) in 16. in 97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 28. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 71/17) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v evrih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.177.187
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.428.879
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.828.600
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.386.093
703 Davki na premoženje 
404.507
704 Domači davki na blago in storitve 
38.000
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
600.279
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
544.079
711 Takse in pristojbine 
2.300
712 Globe in denarne kazni 
27.800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
3.000
714 Drugi nedavčni prihodki 
23.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
438.354
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
19.276
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
419.078
73
PREJETE DONACIJE 
19.500
730 Prejete donacije iz domačih 
19.500
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
290.454
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
156.575
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
133.879
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
4.563.431
40
TEKOČI ODHODKI 
1.147.520
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
206.841
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
41.293
402 Izdatki za blago in storitve 
863.556
403 Plačila domačih obresti 
18.140
409 Rezerve 
17.690
41
TEKOČI TRANSFERI
1.859.601
410 Subvencije 
143.520
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.177.250
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
139.763
413 Drugi tekoči domači transferi 
399.068
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.384.790
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.384.790
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
171.520
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
69.700
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
101.820
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–386.244
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50 
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
122.425
55
ODPLAČILA DOLGA 
122.425
550 Odplačila domačega dolga 
122.425
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–508.669
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–122.425
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.) 
–386.244
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
513.940
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe. Glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletni strani Občine Borovnica: http://www.borovnica.si/«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2018-2
Borovnica, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.