Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2009. Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, stran 6272.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) izdaja Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije v soglasju z ministrico za okolje in prostor
S P L O Š N I  A K T 
o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
Ta splošni akt določa postopek vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (v nadaljnjem besedilu: imenik), ki ga vodi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS).
II. POSTOPEK VPISA V IMENIK 
2. člen 
(zahteva za vpis v imenik) 
(1) Vpis v imenik opravi ZAPS na zahtevo posameznika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se vpis posameznika, ki si poklicne kvalifikacije ni pridobil v Republiki Sloveniji, opravi na podlagi odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena si lahko posameznik, ki si je pridobil poklicno kvalifikacijo v tretji državi, pridobi odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije na podlagi tega splošnega akta in zakona, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ter se na zahtevo vpiše v imenik.
3. člen 
(vloga in dokumentacija) 
(1) Za vpis v imenik posameznik vloži pri ZAPS izpolnjeno vlogo za vpis v imenik. Vlogi mora priložiti dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik.
(2) Za priznanje poklicne kvalifikacije, pridobljene v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji (v nadaljnjem besedilu države pogodbenice), mora posameznik vložiti pri pristojni službi ZAPS izpolnjeno vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije. Vlogi mora priložiti dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za priznanje poklicne kvalifikacije, kot je določeno v zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, in zakonu, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij.
4. člen 
(odločanje o vlogi za vpis v imenik) 
(1) Če posameznik izpolnjuje pogoje za vpis, ga ZAPS vpiše v imenik, hkrati pa mu izda potrdilo o vpisu.
(2) Če ZAPS ugotovi, da posameznik ne izpolnjuje pogojev za vpis v imenik, zavrne vlogo za vpis v imenik z odločbo, izdano v upravnem postopku.
(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve.
5. člen 
(potrdilo o vpisu v imenik) 
(1) Potrdilo o vpisu v imenik se izda na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del tega splošnega akta.
(2) Posamezniku se ob vpisu dodeli tudi enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa posameznika iz imenika. Ob ponovnem vpisu dobi posameznik novo identifikacijsko številko.
6. člen 
(vpisovanje sprememb vpisa v imenik) 
(1) V imenik se vpisujejo tudi spremembe podatkov in datumi teh sprememb.
(2) Spremembe podatkov se v imenik vpišejo na zahtevo posameznika ali po uradni dolžnosti.
(3) Posameznik iz prejšnjega odstavka poda vlogo za spremembo podatkov, vpisanih v imeniku, pri čemer navede le podatke, ki se spreminjajo.
(4) Pri spremembi podatkov v imeniku se smiselno uporabljajo določbe tega splošnega akta, ki urejajo postopek za vpis v imenik.
(5) Če se v imenik vpiše sprememba podatka, se posamezniku izda novo potrdilo s spremenjenimi oziroma dopolnjenimi podatki.
III. IZBRIS IZ IMENIKA IN MOŽNOST PONOVNEGA VPISA V IMENIK 
7. člen 
(izbris iz imenika) 
(1) V primeru izbrisa iz imenika se v imenik vpiše datum izbrisa z navedbo razloga za izbris.
(2) V primeru izbrisa iz imenika mora izbrisana oseba najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o izbrisu pristojni službi ZAPS vrniti žig in druge identifikacijske znake, če mu jih je ZAPS izdala. Če izbrisana oseba pristojni službi ZAPS žiga ne vrne najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o izbrisu, se žig prekliče v Uradnem listu Republike Slovenije na stroške osebe. V primeru izbrisa iz imenika zaradi smrti se žig prekliče na stroške ZAPS.
8. člen 
(izpolnjevanje pogojev za ponovni vpis v imenik) 
(1) Posameznik, ki je izbrisan iz imenika na lastno zahtevo ali na podlagi ugotovitve, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje storitev, se lahko na lastno zahtevo ponovno vpiše v imenik, če izpolnjuje pogoje za vpis.
(2) Posameznik, ki je izbrisan iz imenika, ker mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali mu je bila v disciplinskem postopku izrečena sankcija izbrisa iz imenika, se lahko na lastno zahtevo ponovno vpiše v imenik, ko preteče veljavnost izrečenega varnostnega ukrepa ali disciplinske sankcije.
(3) Vlogi za ponovni vpis v imenik je treba priložiti samo dokazila, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji za ponovni vpis, drugi, že vpisani podatki, pa se iz arhivske baze prenesejo v aktivno bazo podatkov.
IV. MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA 
9. člen 
(mirovanje poklicnega naziva) 
(1) V primeru mirovanja poklicnega naziva mora član zbornice najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o mirovanju poklicnega naziva pristojni službi ZAPS vrniti žig in druge identifikacijske znake, če mu jih je ZAPS izdala.
(2) V primeru mirovanja naziva je treba v imenik vpisati datum pričetka mirovanja poklicnega naziva z navedbo razloga.
10. člen 
(izpolnjevanje pogojev za prekinitev mirovanja poklicnega naziva) 
(1) Članu zbornice, ki mu je poklicni naziv miroval na podlagi lastne vloge ali na podlagi ugotovitve, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje poklicnih nalog, se na njegovo zahtevo izbriše mirovanje iz imenika, če izpolnjuje vse pogoje za vpis v imenik.
(2) Če članu zbornice poklicni naziv miruje, ker niti po prvem opominu ni poravnal članarine za tekoče leto, se mirovanje izbriše iz imenika po uradni dolžnosti, ko predloži dokazilo o poravnani članarini.
(3) Vlogi za prekinitev mirovanja poklicnega naziva je treba priložiti samo dokazila, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji za ponovni vpis, drugi, že vpisani podatki, pa se iz arhivske baze prenesejo v aktivno bazo podatkov.
V. KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03, 56/05, 108/09 – ZGO-1C in 61/17 – ZAID) v delu, ki se nanaša na postopke vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-291/2018
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2018-2550-0077
Aleš Prijon l.r.
Predsednik Zbornice 
za arhitekturo in prostor Slovenije 
 
Soglašam! 
 
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina