Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2008. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, stran 6270.

  
Na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) izdaja Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije naslednji
S P L O Š N I  A K T 
o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
(1) Ta splošni akt ureja vrste in postopek izvajanja strokovnega nadzora nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor).
(2) Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS) opravlja strokovni nadzor nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (v nadaljnjem besedilu: člani ZAPS), ki imajo aktiven poklicni naziv in opravljajo poklicne naloge v Republiki Sloveniji.
2. člen 
(namen opravljanja strokovnega nadzora) 
Zbornica opravlja strokovni nadzor z namenom ugotavljanja, ali je strokovna storitev, ki obsega poklicne naloge iz 4. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), opravljena kakovostno in v skladu s predpisi, standardi, pravili stroke in zborničnimi akti.
II. VRSTE STROKOVNEGA NADZORA 
3. člen 
(redni strokovni nadzor) 
(1) Redni strokovni nadzor opravi zbornica na podlagi letnega programa strokovnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: letni program), ki ga sprejme skupščina zbornice (v nadaljnjem besedilu: skupščina) skupaj z načrtom dela in finančnim načrtom ZAPS.
(2) ZAPS opravi redni strokovni nadzor po letnem programu glede na zbrane prihodke za ta namen, vendar letno nad najmanj enim odstotkom članov zbornice, ki imajo aktiven poklicni naziv.
(3) Predlog letnega programa pripravi upravni odbor zbornice. V njem določi delež članov, pri katerih bo opravljen redni strokovni nadzor, in višino finančnih sredstev, ki bodo namenjena za strokovni nadzor.
(4) Sprejeti letni program se objavi na spletni strani zbornice.
(5) Člane, pri katerih bo opravljen redni strokovni nadzor, določijo strokovne službe zbornice z naključnim računalniškim izborom.
(6) Redni strokovni nadzor se pri istem članu lahko ponovi po treh letih.
(7) Pri opravljanju rednega strokovnega nadzora se zbornica osredotoči na delo (storitve, projekte, dokumentacijo itd.), ki ga je član ZAPS opravil v obdobju do treh let pred pričetkom rednega nadzora.
4. člen 
(izredni strokovni nadzor) 
(1) Izredni strokovni nadzor opravi zbornica na zahtevo organov ZAPS ali ministrstva, pristojnega za graditev (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v primeru suma kršitve.
(2) Organa ZAPS, ki lahko podata zahtevo, sta skupščinski svet in skupščina.
(3) Pri opravljanju izrednega nadzora se zbornica osredotoči na delo (storitve, projekte, dokumentacijo itd.), v zvezi s katerim obstaja sum kršitve.
5. člen 
(obnovitveni nadzor) 
(1) Obnovitveni nadzor lahko izvede zbornica eno leto po opravljenem rednem ali izrednem nadzoru, pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti.
(2) Pri opravljanju obnovitvenega nadzora se zbornica osredotoči na delo (izdelke, dokumentacijo itd.), ki ga je član ZAPS opravil v času od preteklega nadzora do dne pričetka obnovitvenega nadzora.
III. KOMISIJA ZA STROKOVNI NADZOR 
6. člen 
(komisija za strokovni nadzor) 
(1) Strokovni nadzor izvaja komisija za strokovni nadzor.
(2) Predsednika in člane komisije za strokovni nadzor imenuje skupščina zbornice na predlog strokovnih svetov matičnih sekcij. Člani komisije za strokovni nadzor morajo imeti reference v skladu s podrobnejšimi merili za ustreznost referenčnih del, ki jih potrdi upravni odbor ZAPS na predlog strokovnih svetov matičnih sekcij. Seznam članov komisije za strokovni nadzor vodijo službe zbornice.
(3) Mandat članov komisije za strokovni nadzor je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Člani komisije za strokovni nadzor po izteku mandata opravljajo svoje naloge do imenovanja novih članov.
(4) Komisija za strokovni nadzor opravlja nadzor nad delom pooblaščenega člana ZAPS z vso strokovno skrbnostjo. Pri opravljanju nadzora so člani komisije za strokovni nadzor dolžni varovati vse osebne podatke, ki jih pridobijo med nadzorom, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ali poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(5) Za izvajanje strokovnega nadzora nad delom posameznega člana ZAPS je zadolžen senat komisije za strokovni nadzor (v nadaljevanju: senat). Člane senata in predsedujočega člana senata s sklepom imenuje predsednik komisije za strokovni nadzor.
(6) Senat ima tri člane. Vsaj dva člana senata morata biti člana iste matične sekcije in imeti poklicni naziv z istega strokovnega področja, kot ga ima član ZAPS, nad delom katerega se izvaja nadzor. Senat je po potrebi mogoče razširiti z dodatnimi člani.
7. člen 
(pogoji za člane komisije za strokovni nadzor) 
(1) Za člana komisije za strokovni nadzor je lahko imenovan član ZAPS z aktivnim poklicnim nazivom in najmanj desetimi leti delovnih izkušenj po pridobitvi poklicnega naziva.
(2) Za člana komisije za strokovni nadzor ne more biti imenovana oseba:
– ki je bila spoznana za krivo v disciplinskem postopku zbornice,
– ki opravlja funkcijo predsednika zbornice, člana upravnega odbora zbornice ali člana disciplinskega organa zbornice.
(3) Član komisije za strokovni nadzor mora v roku petih dni od prejema sklepa o imenovanju v senat komisije za strokovni nadzor pisno obvestiti zbornico, če pri njem obstajajo izločitveni razlogi:
– da je v zadnjih treh letih s članom ZAPS, pri katerem se bo opravil strokovni nadzor, ali z njegovim podjetjem poslovno sodeloval;
– da je o vsebini, ki je predmet strokovnega nadzora, pred tem odločal v okviru druge institucije;
– da je s pooblaščenim članom ZAPS v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njim v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, tudi če je zakonska zveza prenehala, ali če z njim živi ali je živel v zunajzakonski skupnosti;
– da so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o nepristranskosti člana komisije za strokovni nadzor.
IV. POSTOPEK STROKOVNEGA NADZORA 
8. člen 
(sklep o imenovanju senata) 
(1) Strokovni nadzor se uvede s sklepom o imenovanju senata, ki ga izda predsednik komisije za strokovni nadzor.
(2) S sklepom o imenovanju senata se določi naslednje:
– ime, priimek in identifikacijska številka člana ZAPS, pri katerem se bo izvedel strokovni nadzor, ter podatek o načinu opravljanja poklicnih nalog,
– vrsta strokovnega nadzora (redni, izredni, obnovitveni),
– imena in priimki članov senata in predsedujočega člana,
– obseg strokovnega nadzora,
– datum pričetka izvajanja strokovnega nadzora.
(3) Sklep o strokovnem nadzoru se najkasneje v 15 dneh pred dnem izvedbe strokovnega nadzora vroči članu ZAPS, pri katerem se bo izvedel strokovni nadzor, ter posreduje članom senata, strokovnim službam zbornice in odgovorni osebi podjetja, v katerem je zaposlen član ZAPS, pri katerem se bo izvedel strokovni nadzor.
9. člen 
(potek strokovnega nadzora) 
(1) Senat v postopku nadzora:
– pregleda projektno, prostorsko in drugo dokumentacijo pri izvajanju strokovnih nalog ter na temelju te dokumentacije ugotovi strokovnost in kakovost dela nadzorovanega člana ZAPS,
– po potrebi izvede razgovore s pobudnikom strokovnega nadzora, drugimi člani ZAPS in na pobudo nadzorovanega člana tudi z drugimi osebami,
– poda usmeritve za izboljšanje strokovnega dela in odpravo pomanjkljivosti,
– sestavi ugotovitveni zapisnik.
(2) Strokovni nadzor se izvaja na sedežu zbornice, upravni enoti, gradbišču in s soglasjem nadzorovanega člana ZAPS tudi na njegovem delovnem mestu.
(3) Nadzorovani član ZAPS ima pravico in dolžnost sodelovati s člani senata in na njegovo zahtevo dostaviti projektno dokumentacijo in gradbiščno dokumentacijo, druga dokazila pa na svojo željo. Nadzorovani član ZAPS ima v okviru vseh nadzorstvenih ravnanj senata pravico podati svoje videnje okoliščin ali s svojega stališča natančneje predstaviti določeno problematiko, za ta namen pa lahko predloži tudi ustrezne dokaze.
(4) Odgovorna oseba podjetja, v katerem je nadzorovani član ZAPS zaposlen, ima dolžnost sodelovati s člani komisije, zagotoviti dostop v poslovne prostore, omogočiti pregled zahtevane dokumentacije in prostor za nemoteno delo nadzorne komisije.
(5) Pri opravljanju strokovnega nadzora senat upošteva načelo ekonomičnosti postopka.
10. člen 
(ugotovitveni zapisnik) 
(1) Najpozneje v 30 dneh po opravljenem strokovnem nadzoru senat sestavi ugotovitveni zapisnik, ki vsebuje:
– pravni temelj za izvedbo strokovnega nadzora,
– kraj, čas in trajanje nadzora,
– podatke o članih senata (ime, priimek, strokovni in znanstveni naziv, sklep o imenovanju v senat ter ime in priimek predsedujočega člana senata,
– podatke o nadzorovanem članu ZAPS (ime, priimek, strokovni in znanstveni naziv, identifikacijska številka, podatek o načinu opravljanja poklicnih nalog),
– imena drugih navzočih pri strokovnem nadzoru,
– podatke o pregledani projektni, gradbiščni in drugi dokumentaciji,
– ugotovitve o strokovnosti in kakovosti dela,
– bistvene navedbe nadzorovanega člana ZAPS, podane med nadzorom, predvsem navedbe, ki se razlikujejo od ugotovitev nadzorne komisije,
– rok za odpravo pomanjkljivosti, če jih je možno odpraviti in če niso nastale posledice kršitve,
– navedbo suma morebitnih kršitev z navedbo dokazov in
– nasvete senata.
(2) Ugotovitveni zapisnik podpišejo vsi člani senata.
(3) Ugotovitveni zapisnik se vroči nadzorovanemu članu ZAPS in posreduje njegovemu delodajalcu, strokovnim službam zbornice ter predlagatelju izrednega strokovnega nadzora, če gre za izredni strokovni nadzor.
(4) V primeru suma kršitev se ugotovitveni zapisnik posreduje tudi disciplinskemu tožilcu zbornice.
11. člen 
(pripombe na ugotovitveni zapisnik) 
(1) Na ugotovitveni zapisnik lahko nadzorovani član ZAPS vloži pripombe v roku 15 dneh od vročitve ugotovitvenega zapisnika.
(2) O pritožbi iz prejšnjega odstavka odloča upravni odbor ZAPS.
(3) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka pritožba ni dovoljena.
V. STROŠKI POSTOPKA 
12. člen 
(stroški postopka) 
(1) Člani komisije za strokovni nadzor in senata so upravičeni do povračila stroškov dela in potnih stroškov v skladu s pravili o finančnem poslovanju ZAPS.
(2) Nadzorovani pooblaščeni član ZAPS ni upravičen do povrnitve morebitnih stroškov, nastalih zaradi strokovnega nadzora.
VI. KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-207/2018
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2018-2550-0062
Aleš Prijon l.r.
Predsednik Zbornice 
za arhitekturo in prostor Slovenije 
Ministrica za okolje in prostor je dala mnenje k temu splošnemu aktu pod št. 007-207/2018/3 dne 4. junija 2018.